ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบุคลากรทั้งหมดในสังกัด สพป.ยะลา 1

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 15:46:58 น.
จำนวนบุคลากรทั้งหมด 2,211
ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 284
ฉีดวัคซีนแล้ว 1,927
ร้อยละที่ฉีดวัคซีนแล้ว 87.16
# อำเภอ ฉีดวัคซีนแล้ว (%) ยังไม่ฉีดวัคซีน
1 อำเภอเมือง 910 (91.00) 90
2 อำเภอกรงปินัง 198 (89.59) 23
3 อำเภอรามัน 819 (82.73) 171