สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

สำนักงานน่าอยู่ บุคลากรเป็นมิตร จิตบริการ

การแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน “ยะลา 1 เกมส์” ประจำปี 2562 ท่านสามารถดูผลการสรุปเหรียญทองแบบออนไลน์ ได้ที่ http://www.yala1.go.th/2019/report_medal2019.php

ข่าวดีสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ต้องการสมัครอีเมล์ของภาครัฐ เพื่อใช้ในระบบ E-GP ท่านสามารถลงทะเบียนด้วยตนได้แล้ว วันนี้ >> คลิ๊กที่นี่เพื่อลงทะเบียน << >> คู่มือการสมัคร OBECMAIL << >> คู่มือการใช้ OBECMAIL << >> เช็คอีเมล์ OBECMAIL <<

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (ว.7) << ดาวน์โหลดเอกสาร >>

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง (ว.13) << ดาวน์โหลดเอกสาร >>

กิจกรรม เขตพื้นที่

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ประชุมบุคลากรหลายประเภท เพื่อดำเนินการประเมินศักยภาพแบบ 360 องศา
ยิ่งใหญ่!! ขบวนพาเหรดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน “ยะลา 1 เกมส์” ประจำปี 2562

กิจกรรม โรงเรียน/เครือข่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนในสังกัด
22-05-2562 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ-โรงเรียนบ้านจำปูน
15-05-2562 เผยแพร่ผลงานวิชาการ-โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
13-05-2562 กำหนดเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒ -โรงเรียนประชาอุทิศ
13-05-2562 เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการการศึกษา ๒๕๖๒-โรงเรียนคุรุประชาสรรค์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานเขตพื้นที่
27-06-2562 รายงานขอซื้อวัสดุกลุ่มการเงิน-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27-06-2562 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการประเมินความโปร่งใส-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27-06-2562 รายงานขอซื้อถ่านชาร์ท AA-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยนางฐิติยา ดิษฐประยูร

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยนางประไพ ภูมิวณิชกิจ

ผลการจัดประสบการณ์เรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์แนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 โดยนางสนทิศา ทองธรรมชาติ

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการขับร้องเพลงไทยสากลเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางวรมน สาธาระกุล

ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง เว็บบราวเซอร์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับรูปแบบการเรียนการสอนทางตรง ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยนางปาริชาติ โยธี

ดาวโหลดเอกสาร

E-Service

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7

ศึกษาธิการจังหวัดยะลา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา

ศอ.บต.

สำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1