สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

สำนักงานน่าอยู่ บุคลากรเป็นมิตร จิตบริการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ยินดีต้อนรับ...

ข่าวดีสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ต้องการสมัครอีเมล์ของภาครัฐ เพื่อใช้ในระบบ E-GP ท่านสามารถลงทะเบียนด้วยตนได้แล้ว วันนี้ >> คลิ๊กที่นี่เพื่อลงทะเบียน << >> คู่มือการสมัคร OBECMAIL << >> คู่มือการใช้ OBECMAIL << >> เช็คอีเมล์ OBECMAIL <<

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (ว.7) << ดาวน์โหลดเอกสาร >>

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง (ว.13) << ดาวน์โหลดเอกสาร >>

กิจกรรม เขตพื้นที่

อบรมการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ครูในสังกัด สพป.ยล.1 รุ่นที่ 2
สพป.ยล.1 สนับสนุนรถยนต์ให้กับโรงเรียนบ้านบาตัน(ฟลอยด์รอสอนุสรณ์)
บุคลากร สพป.ยล.1 ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

กิจกรรม โรงเรียน/เครือข่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่
โรงเรียนในสังกัด
07-05-2563 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ-โรงเรียนพัฒนาบาลอ
05-05-2563 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ-โรงเรียนบ้านกะตูปะ
14-04-2563 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ-โรงเรียนบ้านบาโงย
14-04-2563 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ-โรงเรียนบ้านบาโงย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานเขตพื้นที่
02-06-2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องซื้อปุ๋ยและหน้าดินปลูกต้นไม้-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
02-06-2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างเปลี่ยนกระจกรถยนต์-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
02-06-2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างถ่ายเอกสารกลุ่มนิเทศก์-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
13-05-2563 รายงานจัดจ้างกำจัดและขนขยะ-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27-04-2563 ทำพานดอกไม้สด-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ผลงานทางวิชาการ

รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ของครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศูนย์เครือข่ายสันกาลาคีรี โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ APDER สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยนายอครัญญ บากา

กระบวนการนิเทศแบบ APPLE เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง ระหว่างตัวชี้วัดการทดสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ความสามารถด้านภาษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยนางอุษณีย์ ยาโกะ

รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคุณลักษณะด้านจิต วิทยาศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยการจัดประสบการณ์ ตามแนวคิด ไฮสโคป โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยนางโสรายา ชุมประเวศ

รายงานผลการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบหุ่นและวาดภาพตามจินตนาการเพื่อ พัฒนาทักษะทางด้านภาษาด้านการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 3 โรงเรียนบ้านกูวิง โดยนางรุสนี เจะเตะ

ดาวน์โหลดเอกสาร

E-Service

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7

ศึกษาธิการจังหวัดยะลา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา

ศอ.บต.

สำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1