สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

ขอคัดค้านการปรับปรุงโครงสร้าง ศธ. ไม่ยุบ ไม่ย้าย ไม่ถ่าย ไม่โอน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 สำนักงานน่าอยู่ บุคลากรเป็นมิตร จิตบริการ...

ข่าวดีสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ต้องการสมัครอีเมล์ของภาครัฐ เพื่อใช้ในระบบ E-GP ท่านสามารถลงทะเบียนด้วยตนได้แล้ว วันนี้ >> คลิ๊กที่นี่เพื่อลงทะเบียน << >> คู่มือการสมัคร OBECMAIL << >> คู่มือการใช้ OBECMAIL << >> เช็คอีเมล์ OBECMAIL <<

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (ว.7) << ดาวน์โหลดเอกสาร >>

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง (ว.13) << ดาวน์โหลดเอกสาร >>

กิจกรรม เขตพื้นที่

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา(I-NET) ปีการศึกษา 2562
ประชุมชี้แจงการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (งบลงทุน) พ.ศ.2563
ผอ.สพป.ยล.1 ประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลลีกวันครู ครั้งที่ 2

กิจกรรม โรงเรียน/เครือข่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่
17-01-2563 ่เอกสารดาวโหลดสิ่งก่อสร้าง-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
17-01-2563 คู่มือการจัดทำแผนประจำปี-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานเขตพื้นที่
09-01-2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างสูบส้วม-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
20-12-2562 ซื้อวัสดุ-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
20-12-2562 ซื้อวัสดุสำนักงาน-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กลยุทธ์แม่แบบแก้ปัญหา "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" โรงเรียนบ้านเกาะจัน จังหวัดปัตตานี หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2560-2561 โดยนายอะห์หมัด สาและ

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Express English โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E)สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยชีลาณี มะสมัน

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยนางฐิติยา ดิษฐประยูร

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยนางประไพ ภูมิวณิชกิจ

ดาวโหลดเอกสาร

E-Service

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7

ศึกษาธิการจังหวัดยะลา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา

ศอ.บต.

สำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1