กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ หัวข้อ หมวด
1 พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พรบ.
2 พรบ.คอมพิวเตอร์ พรบ.
3 ว8 ปี62 หลักเกณฑ์คัดเลือก รองผอ.รร. และผอ.รร. พรบ.
4 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พรบ.
5 พรบ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พรบ.
6 พรบ.วิธีปฎิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539 พรบ.
7 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พรบ.
8 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรมางการศึกษา พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พรบ.
9 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 พรบ.
10 พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พรบ.
11 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 พรบ.
12 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พรบ.
13 พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 พรบ.
14 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ พรบ.
15 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 พรบ.
16 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ42 (ฉ.3) พรบ.
17 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ2542แก้ไขเพื่มเติม ฉ.2 และ ฉ.3 พรบ.
18 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553 พรบ.
19 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พรบ.
20 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 พรบ.
21 พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 พรบ.
22 สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ พรบ.
23 พ.ร.บ.รื้อถอน พรบ.
24 พรบ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชกา (ฉบับที่ 7) พ.ศ.7 พรบ.
25 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พรบ.
26 พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำปหน่งข้าราชการครูและบุคลากร พรบ.
27 พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2561 พรบ.
28 พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ.2553 พรบ.
29 พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕ พรบ.
30 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ พรบ.
31 พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.๒๕๔๒ พรบ.
32 พระราชกฤษฎีกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 พรบ.
33 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ พรบ.
34 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ พรบ.
35 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 พรบ.
36 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553 พรบ.
37 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 พรบ.
38 พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ พรบ.
39 พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำปหน่งข้าราชการครูและบุคลากร พรบ.
40 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พรบ.
41 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 พรบ.
42 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 พรบ.
43 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ พรบ.
44 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ พรบ.
45 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 พรบ.
46 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ พรบ.
47 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 พรบ.
48 พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 พรบ.
49 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 พรบ.
50 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ พรบ.
51 กฎหมายระเบียบเลื่อนเงินเดือน ม38ค (2) พรบ.
52 พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9 ) พ.ศ.2560 พรบ.
53 พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562 พรบ.
54 พระราชบัญญัติ เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 พรบ.
55 พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 พรบ.
56 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 พรบ.
57 ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พศ2548 ระเบียบ
58 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2549 ระเบียบ
59 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 ระเบียบ
60 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 ระเบียบ
61 ระเบียบว่าด้วยการล่าศึกษาต่อ พ.ศ. 2538 ระเบียบ
62 ระเบียบว่าด้วยการลาศึกษาต่อ พ.ศ. 2547 ระเบียบ
63 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบ
64 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 ระเบียบ
65 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 ระเบียบ
66 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ.2524 ระเบียบ
67 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 แก้ไขเพิ่มเติมฯ ระเบียบ
68 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการในส่วนราชการ พ.ศ.2547 ระเบียบ
69 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่วสารฯ ระเบียบ
70 ระเบียบว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ_พ.ศ.2548 ระเบียบ
71 ระเบียบสำนักนายกรัฐมตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบ
72 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง2562 ระเบียบ
73 ระเบียบ 26และที่แก้ไขเพิ่มเติม48 ระเบียบ
74 ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 ระเบียบ
75 ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยทะเบียนนักเรียน พ.ศ.2535 ระเบียบ
76 ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พศ2548 ระเบียบ
77 ระเบียบงานสารบรรณ 2560 ระเบียบ
78 ระเบียบว่าด้วยการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548 ระเบียบ
79 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบ
80 ระเบียบกระทรวงการคลังเงินทดรองราชการปี 2562 ระเบียบ
81 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบ
82 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 ระเบียบ
83 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการในส่วนราชการ พ.ศ.2547 ระเบียบ
84 ระเบียบทระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินพ.ศ. 2562 ระเบียบ
85 กฎหมายระเบียบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ระเบียบ
86 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2555 ระเบียบ
87 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ.2548 ระเบียบ
88 ระเบียบสำนักนายกฯ พนักงานราชการ ฉ 1 ระเบียบ
89 ระเบียบสำนักนายกฯ พนักงานราชการ ฉ 2 ระเบียบ
90 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระเบียบ
91 หลักการจำแนกงประเภทงบประมาณรายจ่าย ระเบียบ
92 หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ แก้ไขปรับปรุง ระเบียบ
93 แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระเบียบ
94 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบ
95 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่2) พ.ศ.2554 ระเบียบ
96 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 ระเบียบ
97 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานฯพ.ศ.2549 ระเบียบ
98 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 ระเบียบ
99 กฎกระทรวง กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ.2546 กฎกระทรวง
100 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 กฎกระทรวง
101 กฏกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 กฎกระทรวง
102 กฎกระทรวง กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ.2546 กฎกระทรวง
103 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 กฎกระทรวง
104 กฎกระทรวง ว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 กฎกระทรวง
105 กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิของสถานประกอบการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.2547 กฎกระทรวง
106 กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 กฎกระทรวง
107 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย Constitution 2017 กฎกระทรวง
108 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564 กฎกระทรวง
109 แผนการศึกษาแห่งชาติ (National Education Plan) กฎกระทรวง
110 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวง
111 แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (20 Years Special Area) กฎกระทรวง
112 นโยบายด้านการศึกษาขอแงนายกรัฐมนตรี (Education Policy of the Prime Minister) กฎกระทรวง
113 นโยบาย Thailand-4.0 กฎกระทรวง
114 กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา กฎกระทรวง
115 คำสั่งกระทรวง ศธ ที่ 616 เรื่องการจัดทำ ปพ.1 คำสั่งกระทรวง
116 คำสั่ง สพฐ.มอบอำนาจการอนุมัติไปราชการ ที่ 1365-2560 ลว28สค60 คำสั่งกระทรวง
117 คำสั่งกระทรวง ศธ ที่ 616 เรื่องการจัดทำ ปพ.1 คำสั่งกระทรวง
118 คำสั่งกระทรวง ศธ ที่ 617 เรื่องการทำจัดประกาศนีบัตร ปพ.2 คำสั่งกระทรวง
119 คำสั่งกระทราวง ศธ ที่ 618 เรื่องการจัดทำ ปพ.3 คำสั่งกระทรวง
120 ประกาศ ศธ เรื่องหลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง ประกาศกระทรวง
121 หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ประกาศกระทรวง
122 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานฯ ประกาศกระทรวง
123 ประกาศ สพฐ.เรื่อง มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประกาศกระทรวง
124 ประกาศ ศธ เรื่องหลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง ประกาศกระทรวง
125 ประกาศ ศธ. เรื่องการรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ประกาศกระทรวง
126 ประกาศ ศธ. เรื่องการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2546 ประกาศกระทรวง
127 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกาศกระทรวง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1