ประชุมพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี ( 1 ตุลาคม 2562) ของพนักงานราชการภายใน สพป.ยล.1

วันที่ 12 กันยายน 2562 นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี ( 1 ตุลาคม 2562) ของพนักงานราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 จำนวน 28 ราย ภายในวงเงินเลื่อนค่าตอบแทนร้อยละ 4 จำนวน 23,867.20 บาท ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1


บันทึกข้อมูลเมื่อ 12 กันยายน 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1