ขยะแลกของ

 

23/1/62 ผอ.ดร.พิชญประไพ ทิพากรเกียรติ ได้จัดกิจกรรม "คัดแยกขยะแลกของ" โดยให้นักเรียนนำขวดพลาสติก สิ่งของที่เป็นพลาสติกเหลือใช้แล้ว นำมาแลกของที่โรงเรียน กิจกรรมดังกล่าวส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องของการนำขยะมาคัดแยกหรือขยะพลาสติกเหลือใช้มาเป็นประโยชน์ ฝึกให้นักเรียนอยู่อย่างพอเพียง พอใจในสิ่งที่มีอยู่ บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและมีความสุข


โรงเรียนบ้านสาคอ บันทึกข้อมูลเมื่อ 17 กันยายน 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1