การประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์
โดยมี นายยาฮีมัน มะเซ็งบางี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโละสดาร์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1

ได้ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครู
ตามหลักเกณฑ์ใหม่
คือ นางสาวนัสรีน  กาสอ
รับผิดชอบสอนชั้น อนุบาลปีที่ 1, 2
วิชา ระดับชั้นปฐมวัย

โดยมีคณะกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1.นายยาฮีมัน มะเซ็งบางี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ (ประธานกรรมการ)
2.นางปราณี อ่องหลี
ศึกษานิเทศก์ (ศน.ชำนาญการพิเศษ) (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
3.นางสาวนูรียาน มะสาเสง
ครู โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ (กรรมการ)

ซึ่งการประเมินในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี และได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการ

ซูไฮลา  มะซิมา : ภาพ/ข่าวโรงเรียนบ้านตาโละสดาห์ บันทึกข้อมูลเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1