สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

 

ประกาศ/ข่าว จัดซื้อจัดจ้าง สพป.ยะลา 1

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว กลุ่ม
1 11 สิงหาคม 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติฯ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2 4 สิงหาคม 2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างถ่ายเอกสาร โครงการปฐมวัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
3 4 สิงหาคม 2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุสำนักงาน (อำนวยการ) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
4 4 สิงหาคม 2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างซ่อมปริ้นเตอร์ (นิเทศ) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5 4 สิงหาคม 2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างซ่อมปรื้นเตอร์ กง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6 21 กรกฎาคม 2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างถ่ายเอกสาร โครงการส่งเสริมการสอนพุทธศาสนา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
7 21 กรกฎาคม 2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างทำป้ายโฟมบอร์ด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
8 21 กรกฎาคม 2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการสอนพุทธศาสนา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
9 17 กรกฎาคม 2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
10 17 กรกฎาคม 2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ประตู กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
11 17 กรกฎาคม 2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องซื้อวัสดุโครงการประกันคุณภาพภายใน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
12 17 กรกฎาคม 2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างเปลี่ยนกุญแจประตูกระจก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
13 17 กรกฎาคม 2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างถ่ายเอกสารโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
14 17 กรกฎาคม 2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพฯ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
15 2 กรกฎาคม 2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างทำป้ายไวนิล ร.10 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
16 2 กรกฎาคม 2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างทำป้ายไวนิลทรงพระเจริญราชินี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
17 2 กรกฎาคม 2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุโครงการขับเคลื่อน รร. นำร่อง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
18 23 มิถุนายน 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
19 23 มิถุนายน 2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อหมึกเติม กลุ่มบุคคล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
20 23 มิถุนายน 2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุจ้างพิมพ์เกียรติบัตร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
21 22 มิถุนายน 2563 เรื่องค่าซื้อวัสดุ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
22 22 มิถุนายน 2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุ กลุ่มการเงินฯ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
23 18 มิถุนายน 2563 รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มส่งเสริม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
24 2 มิถุนายน 2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องซื้อปุ๋ยและหน้าดินปลูกต้นไม้ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
25 2 มิถุนายน 2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างเปลี่ยนกระจกรถยนต์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
26 2 มิถุนายน 2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างถ่ายเอกสารกลุ่มนิเทศก์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27 13 พฤษภาคม 2563 รายงานจัดจ้างกำจัดและขนขยะ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
28 27 เมษายน 2563 ทำพานดอกไม้สด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
29 27 เมษายน 2563 รายงานขอจ้าง ทำพานดอกไม้สด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
30 27 เมษายน 2563 รายงานขอจ้าง เรื่องจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
31 20 เมษายน 2563 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนมีนาคม 63 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
32 20 เมษายน 2563 รายงานขอจ้างค่าจ้างถ่ายเอกสารโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
33 9 เมษายน 2563 รายงานการซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน มค - มีค.63 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
34 9 เมษายน 2563 เรื่องจ้างถ่ายเอกสารวาระการประชุมกลุ่มนิเทศ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
35 9 เมษายน 2563 รายงานขอซื้อขอจ้างเรื่อง ค่าจ้างถ่ายเอกสารรายงานการนิเทศ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
36 3 เมษายน 2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อเจลล้างมือ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
37 3 เมษายน 2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าถ่ายเอกสารโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
38 3 เมษายน 2563 รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
39 27 มีนาคม 2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
40 27 มีนาคม 2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างทำตรายาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
41 27 มีนาคม 2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างถ่ายเอกสารเดือน กพ.63 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
42 27 มีนาคม 2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างตรวจเช็คสภาพรถ กง 5032 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
43 27 มีนาคม 2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างติดฟิล์มกระจกห้อง ict กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
44 18 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างถ่ายเอกสาร เดือน มค 63 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
45 18 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างทำตรายาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
46 18 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อปุ๋ย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
47 7 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานจัดจ้างค่าจ้างซ่อมรางผ้าม่าน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
48 4 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานจัดจ้างค่าตรวจเช็คสภาพรถ กค 4086 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
49 4 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานจัดซื้อวัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
50 4 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานจัดจ้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
51 4 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานซื้อวัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
52 4 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานจ้างซ่อมเปลี่ยนตลับหมึก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
53 23 มกราคม 2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างทำป้ายสวัสดีปีใหม่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
54 21 มกราคม 2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
55 9 มกราคม 2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างสูบส้วม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
56 9 มกราคม 2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
57 9 มกราคม 2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มพัฒนาครู กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
58 20 ธันวาคม 2562 ซื้อวัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
59 20 ธันวาคม 2562 ซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
60 20 ธันวาคม 2562 ซื้อยางมะตอย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
61 18 ธันวาคม 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องซื้อ กพ7 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
62 18 ธันวาคม 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าถ่ายเอกสารเดือน พย.62 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
63 18 ธันวาคม 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุ กลุ่มบุคคล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
64 2 ธันวาคม 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างปรับปรุงห้อง cctv กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
65 2 ธันวาคม 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุจ้างตรวจสภาพรถ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
66 2 ธันวาคม 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างซ่อมเปลี่ยนปริ้นเตอร์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
67 2 ธันวาคม 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
68 26 พฤศจิกายน 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าอินเตอร์เน็ตประจำเดือน ตค 62 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
69 26 พฤศจิกายน 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน ตุลาคม 62 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
70 22 พฤศจิกายน 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างทำตรายาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
71 22 พฤศจิกายน 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
72 22 พฤศจิกายน 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างทำพานพุ่ม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
73 18 ตุลาคม 2562 ซื้อสื่อโครงการบ้านนักวิทย์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
74 18 ตุลาคม 2562 จ้างซ่อมไฟฟ้าห้องรายา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
75 25 กันยายน 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
76 25 กันยายน 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
77 24 กันยายน 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าครุภัณฑ์สำนักงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
78 23 กันยายน 2562 ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน (สพป.ยล1) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
79 9 กันยายน 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างทำตรายาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
80 9 กันยายน 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อรถเข็น กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
81 4 กันยายน 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
82 4 กันยายน 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุโครงการสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
83 4 กันยายน 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุจ้างตรวจสภาพรถ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
84 4 กันยายน 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
85 4 กันยายน 2562 รายงานขอซื้อ ซื้อค่าวัสดุโครงการนักวิทย์ฯ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
86 4 กันยายน 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง จ้างขนขยะและกำจัดขยะ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
87 4 กันยายน 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง ถ่ายเอกสาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
88 3 กันยายน 2562 ค่าซ่อมปริ้นเตอร์ กง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
89 3 กันยายน 2562 จ้างถ่ายเอกสาร ITE กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
90 3 กันยายน 2562 จ้างถ่ายเอกสาร นิเทศ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
91 3 กันยายน 2562 จ้างซ่อมปริ้นเตอร์ นิเทศ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
92 3 กันยายน 2562 จ้างถ่ายน้ำมันเครื่อง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
93 26 สิงหาคม 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
94 26 สิงหาคม 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุ ITE กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
95 16 สิงหาคม 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างทำป้ายไวนิลปลูกป่า กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
96 16 สิงหาคม 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซ่อมเครื่องแฟกซ์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
97 16 สิงหาคม 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างซ่อมโน๊ตบุ๊ค กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
98 16 สิงหาคม 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง ซื้อธงเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
99 16 สิงหาคม 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างถ่ายเอกสาร เดือนกรกฎาคม 2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
100 13 สิงหาคม 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องซื้อหมึก กลุ่มITE กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
101 7 สิงหาคม 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
102 5 สิงหาคม 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
103 5 สิงหาคม 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างถ่ายเอกสารโครงการสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
104 5 สิงหาคม 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุเกษตร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
105 4 สิงหาคม 2562 รายงานขอซื้อหมึกกลุ่มการเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
106 4 สิงหาคม 2562 รายงานขอซื้อวัสดุกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
107 4 สิงหาคม 2562 รายงานขอซื้อวัสดุกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
108 4 สิงหาคม 2562 รายงานขอซื้อวัสดุกลุ่มการเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
109 4 สิงหาคม 2562 รายงานขอจ้างซ่อมแซมฐานไม้สำหรับวางพานพุ่มและป้ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
110 4 สิงหาคม 2562 รายงานขอจ้างจัดทำป้ายยินดีต้อนรับ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
111 4 สิงหาคม 2562 รายงานขอจ้างจัดทำโครงเหล็กยึดภาพพร้อมพระบรมฉายลักษณ์พระราชินี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
112 25 กรกฎาคม 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
113 25 กรกฎาคม 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างถ่ายเอกสาร เดือนมิถุนายน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
114 24 กรกฎาคม 2562 รายงานขอซื้อผ้าระบายจัดโต๊ะห้องประชุม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
115 24 กรกฎาคม 2562 รายงานขอจ้างจัดทำวีทีอาร์แนะนำสำนักงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
116 24 กรกฎาคม 2562 รายงานค่าขนขยะและกำจัดขยะมูลฝอย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
117 24 กรกฎาคม 2562 รายงานค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กง 5032 ยะลา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
118 24 กรกฎาคม 2562 รายงานขอเช่า Webhosting พิมพ์สลิปเงินเดือน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
119 24 กรกฎาคม 2562 รายงานจ้างจัดทำโฟมบอร์ด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
120 24 กรกฎาคม 2562 รายงานขอจ้างจัดทำเกียรติบัตร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
121 24 กรกฎาคม 2562 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารเดือนเมษายน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
122 24 กรกฎาคม 2562 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารเดืนอพฤษภาคม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
123 24 กรกฎาคม 2562 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโครงการน้อมนำศาสตร์2 พระราชา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
124 24 กรกฎาคม 2562 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารเดือนพฤษภาคม 2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
125 24 กรกฎาคม 2562 รายงานขอจ้างไวนิลรอมฎอนสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
126 24 กรกฎาคม 2562 รายงานขอซื้อเครื่องคิดเลข กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
127 24 กรกฎาคม 2562 รายงานขอเช่าผ้าปูโต๊ะรอมฎอนสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
128 24 กรกฎาคม 2562 รายงานขอจ้างทำราวสแตนเลส กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
129 24 กรกฎาคม 2562 รายงานขอซื้อปุ๋ย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
130 24 กรกฎาคม 2562 รายงานขอจ้างซ่อมหลังคาบริเวณทางขึ้นบันได 2 ข้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
131 27 มิถุนายน 2562 รายงานขอซื้อวัสดุกลุ่มการเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
132 27 มิถุนายน 2562 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการประเมินความโปร่งใส กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
133 27 มิถุนายน 2562 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการประชุมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและรณรงค์การสูบบุหรี่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
134 27 มิถุนายน 2562 รายงานขอซื้อวัสดุโครงการประชุมพัฒนาระบบการดูแลเช่วยเหลือนักเรียนและรณรงค์การงดสูบบุหรี่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
135 27 มิถุนายน 2562 รายงานขอซื้อถ่านชาร์ท AA กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
136 27 มิถุนายน 2562 รายงานขอจ้างซ่อมสายโทรศัพท์ภายใน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
137 27 มิถุนายน 2562 รายงานขอซื้อหมึกกลุ่มนิเทศฯ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
138 27 มิถุนายน 2562 รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กลุ่มส่งเสริมการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
139 27 มิถุนายน 2562 รายงานขอซื้อวัสดุกลุ่มนิเทศ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
140 27 มิถุนายน 2562 รายงานค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียน บฉ 8178 ยะลา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
141 27 มิถุนายน 2562 รายงานขอจ้างจัดทำไวนิลรัชกาลที่ ๑๐ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
142 27 มิถุนายน 2562 รายงานขอจ้างจัดทำป้ายชื่อคล้องคอพร้อมสายหนีบโลโก้สำนักงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
143 27 มิถุนายน 2562 รายงานขอจ้างจัดทำชั้นวางถังขยะและป้ายบอกลักษณะการทิ้งพร้อมถังขยะ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
144 27 มิถุนายน 2562 รายงานขอจ้างจัดทำปกเกียรติบัตรสพป.ยล.๑ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
145 27 มิถุนายน 2562 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
146 27 มิถุนายน 2562 รายงานค่าซื้อวัสดุสำหรับการอบรมโครงการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
147 27 มิถุนายน 2562 รายงานขอซื้อพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๑๐ อบรมสถาบันพระมาหาษัตริย์กับประเทศไทย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
148 27 มิถุนายน 2562 รายงานค่าจ้างจัดทำพานดอกไม้อบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
149 31 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
150 24 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างค่าถ่ายเอกสารประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
151 24 พฤษภาคม 2562 แจ้งการโอนเงินอุดหนุน รายการค่าหนังสือ ประจำปี 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
152 23 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อวัสดุงานหน้าห้อง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
153 23 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อวัสดุกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
154 23 พฤษภาคม 2562 รายงานขอค่าซ่อมเลื่อนประตู นข 1296 ยะลา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
155 23 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง นข 1296 ยะลา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
156 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานหน้าห้องสพป.ยล.1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
157 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างจัดทำพานดอไม้วันจักรี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
158 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
159 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารเดือนมีนาคม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
160 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารเดือนมีนาคม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
161 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างจัดทำตรายาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
162 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างจัดพานดอกไม้วันข้าราชการพลเรือน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
163 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
164 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างจัดทำไวนิลแสดความยินดีครูวิทยฐานะ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
165 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มบุคคล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
166 22 พฤษภาคม 2562 รายงานอขซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
167 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มนิเทศ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
168 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อวัสดุ active Learning กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
169 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างซ่อมเครืองปริ้นเตอร์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
170 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
171 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ นข 1296 ยะลา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
172 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อหมึกกลุ่มนิเทศ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
173 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อหนังสือพิมพ์เดือนกุมภาพันธ์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
174 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อวัสดุโครงการสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
175 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
176 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและหม้อแบตเตอรี่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
177 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างเปลี่ยถ่ายน้ำมันเครื่อง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
178 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างจัดทำไวนิลชื่นชมโอเน็ต กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
179 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารเดือนกุมภาพันธ์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
180 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการสร้างความเข้มแข็งฯ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
181 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
182 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการขยายผลและติดตามผลฯ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
183 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศห้องบุคคล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
184 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างจัดทำพานดอกไม้วันมาตรฐานฝีมือแรงงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
185 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อวัสดุกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
186 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อตลับหมึกกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
187 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารเดือนมกราคม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
188 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างจัดทำไวนิล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
189 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อปุ๋ย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
190 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอเช่าค่าอินเตอร์เน็ตเดือนกพ. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
191 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มกฎหมายและคดี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
192 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยุ่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
193 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างซ่อมสายขั้วคอม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
194 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอเช่าเครื่องเสียง MOE CUP กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
195 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างทำแบบฝึกทักษะชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
196 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสาร ตัวอย่างเครื่องมือสำหรับการประกันคุณภาพ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
197 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารเดือนมกราคม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
198 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อหมึกปริ้นเตอร์กลุ่มพัฒนาฯ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
199 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อหน้าดิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
200 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อหนังสือพิมพ์เดือนมกราคม 2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
201 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานหน้าห้อง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
202 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มการเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
203 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
204 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อวัสดุหน้าห้อง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
205 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อน้ำกลั่น กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
206 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างเปลี่ยนยางปัดน้ำฝน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
207 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างซ่อมเปลี่ยนผ้าหุ้มโซฟา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
208 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
209 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างจัดทำตรายางกลุ่มการเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
210 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างจัดทำตรายางกลุ่มกฎหมาย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
211 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างขนขยะ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
212 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างจัดทำป้ายไวนิล MOE CUP ครั้งที่ 2 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
213 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยาแอร์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
214 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอเช่าอินเตอร์เน็ต กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
215 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
216 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
217 22 พฤษภาคม 2562 รายงาขอจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
218 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon MP 287 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
219 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬา MOE CUP กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
220 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างจัดทำตรายาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
221 15 พฤษภาคม 2562 เกณ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
222 15 พฤษภาคม 2562 โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนเมษายน 2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
223 13 พฤษภาคม 2562 ประกาศ เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษา ประจำปี 2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
224 26 เมษายน 2562 แจ้งการโอนเงินค่าเช่าบ้าน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
225 23 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษา ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e- bidding) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
226 29 มีนาคม 2562 แจ้งการโอนเงินค่าเช่าบ้าน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
227 27 มีนาคม 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในกาจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
228 19 มีนาคม 2562 แจ้งโอนเงินอุดหนุนค่ากิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562(70%) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
229 13 มีนาคม 2562 ประกาศ เรื่องประกวดราคารซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษา ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
230 6 มีนาคม 2562 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ถังน้ำ ค.ศ.ล.9/9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
231 5 มีนาคม 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
232 4 มีนาคม 2562 ตารางแสดวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
233 28 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษา ประจำปี 2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
234 27 กุมภาพันธ์ 2562 โอนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฯ ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
235 27 กุมภาพันธ์ 2562 โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการ ประจำเดือน มกราคม 2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
236 27 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งโอนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
237 26 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศ เรื่องประกวดราคารซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษา ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
238 25 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
239 25 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
240 22 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนิอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและกิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมและประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ ประจำปี 2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
241 18 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ ป 1 ก ขนาด 3 ห้องเรียนจำนวน 1 หลัง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
242 18 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างจัดทำตรายาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
243 18 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
244 18 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างจัดทำตรายาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
245 18 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
246 18 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
247 18 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
248 18 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสนาม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
249 18 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างทำความสะอาด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
250 18 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างจัดทำสนาม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
251 18 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา คาจ้างทำความสะอาดสถานที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
252 18 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างทำความสะอาด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
253 18 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างซ่อมเครื่องปริ้น กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
254 18 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาทำสนาม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
255 18 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
256 18 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างถ่ายเอกสาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
257 18 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
258 18 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งโอนเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561(30%) ครั้งที่ 2 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
259 11 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานขอซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนธันวาคม 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
260 11 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน MOE CUP ครั้งที่ ๒ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
261 11 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานขอซื้อวัสดุสำนกังานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานองสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
262 11 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานขอซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวห้องส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
263 11 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานขอจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คสภาพยางรถยนต์ ทะเบียน กจ 701 ยะลา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
264 11 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานขอจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
265 7 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับนักเรียน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
266 7 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
267 7 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
268 7 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเปลี่ยนยางและน้ำมันเครื่อง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
269 28 มกราคม 2562 ประกาศ เรื่องประกวดราคารซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษา ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
270 23 มกราคม 2562 รายงานขอจ้างค่าย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยาแอร์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
271 22 มกราคม 2562 รายงานขอจ้างซ่อมเปลี่ยนไดชาร์ท ทะเบียน กค 5302 ยะลา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
272 22 มกราคม 2562 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารเดือนธันวาคม 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
273 22 มกราคม 2562 รายงานขอเช่าอินเตอร์เน็ตเดือนธันวาคม 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
274 21 มกราคม 2562 รายงานขอจ้างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLIT กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
275 21 มกราคม 2562 รายงานขอเช่าพื้นที่ VPS Linux Hard disk แบบ SSD กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
276 21 มกราคม 2562 รายงานขอจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทะเบียน กค 4086 ยะลา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
277 21 มกราคม 2562 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการสอบนานาชาติ ประจำปี 2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
278 21 มกราคม 2562 รายงานขอจ้างซ่อมเปลี่ยนแค๊ปรันห้องส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
279 21 มกราคม 2562 รายงานขอจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม PSI S2 HD กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
280 19 มกราคม 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมและประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
281 17 มกราคม 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษา ประจำปี 2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
282 15 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
283 15 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าพื้นที่ VPS Linux Hard แบบ SSD กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
284 15 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ทะเบียน กค 4086 ยะลา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
285 15 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบโครงการสอบนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
286 15 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างจัดทำป้ายไวนิล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
287 15 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
288 15 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างทำไวนิลต้อนรับ ผอ.สพป.ยล.1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
289 9 มกราคม 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมและประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ ประจำปี 2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
290 8 มกราคม 2562 รายงานขอจ้างค่าถ่ายเอกสารประชุมการสร้างการพัฒนาแบบประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
291 3 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
292 26 ธันวาคม 2561 รายงานขอจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ copy print กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
293 24 ธันวาคม 2561 แจ้งโอนเงินอิสลามศึกษารายชั่วโมงเดือน ตค.-พย.61 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
294 24 ธันวาคม 2561 รายงานขอเช่าอินเตอร์เน็ตประจำเดือนพฤศจิกายน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
295 21 ธันวาคม 2561 เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
296 19 ธันวาคม 2561 แจ้งโอนค่าจ้างรายเดือนอิสลามศึกษาเดือน ต.ค.-พ.ย 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
297 18 ธันวาคม 2561 รายงานขอจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
298 18 ธันวาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุแข่งขันกีฬา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
299 18 ธันวาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุจัดสนามแข่งขันกีฬา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
300 18 ธันวาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
301 18 ธันวาคม 2561 รายงานขอซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
302 18 ธันวาคม 2561 รายงานขอจ้างจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
303 18 ธันวาคม 2561 รายงานขอเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ งานกีฬา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
304 18 ธันวาคม 2561 รายงานขอจ้างทำป้ายไวนิลสพฐ.เกมส์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
305 18 ธันวาคม 2561 รายงานขอจ้างทำความสะอาดอาคารพระเศวต กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
306 18 ธันวาคม 2561 รายงานขอจ้างทำความสะอาดสนามกีฬาเทศบาล6 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
307 18 ธันวาคม 2561 รายงานขอจ้างทำความสะอาดโรงยิมสถาบันพลศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
308 18 ธันวาคม 2561 รายงานขอซื้อบัตรประวัติ (กพ.7) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
309 18 ธันวาคม 2561 รายงานขอจ้างทำป้ายไวนิลอบรมเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
310 18 ธันวาคม 2561 รายงานขอจ้างจัดทำพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
311 18 ธันวาคม 2561 รายงานค่าถ่ายเอกสารประจำเดือนพฤศจิกายน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
312 18 ธันวาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
313 18 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน พฤศจิกายน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
314 18 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อวัสดุแข่งขันกีฬา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
315 18 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
316 18 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อวัสดุจัดสนามแข่งขันกีฬา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
317 17 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างซ่อมเครื่อง Copy Print กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
318 17 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
319 17 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อหนังสือพิมพ์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
320 17 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างทำไวนิล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
321 17 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
322 17 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างทำไวนิลวันชาติ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
323 17 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
324 17 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อบัตรประวัติ(กพ.๗) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
325 17 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างทำความสะอาด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
326 17 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างทำความสะอาด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
327 17 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างทำความสะอาด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
328 17 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
329 17 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างทำป้ายไวนิล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
330 17 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้ออุปกรณ์กีฬา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
331 12 ธันวาคม 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารประชุมผู้บริหาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
332 12 ธันวาคม 2561 รายงานขอจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทะเบียน นข 1296 ยะลา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
333 12 ธันวาคม 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
334 7 ธันวาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุทำความสะอาดห้องน้ำสพป.ยล.1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
335 7 ธันวาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
336 7 ธันวาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
337 7 ธันวาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน (ทำความสะอาดห้องน้ำ) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
338 7 ธันวาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุตกแต่งสวน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
339 7 ธันวาคม 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารการจัดซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด cctv กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
340 7 ธันวาคม 2561 รายงานค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทะเบียน นข 1296 ยะลา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
341 7 ธันวาคม 2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑื ประจำปี 2562 กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาและการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
342 7 ธันวาคม 2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นประจำปี 2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
343 4 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทะเบียน นข 1296 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
344 29 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
345 29 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
346 22 พฤศจิกายน 2561 รายงานขอจ้างค่าอินเตอร์เน็ตเดือนตุลาคม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
347 22 พฤศจิกายน 2561 รายงานขอจ้างค่าอินเตอร์เน็ตเดือนกันยายน 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
348 22 พฤศจิกายน 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการประชุมประจำเดือนผู้บริหารในสถานศึกษาในสังกัด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
349 21 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อวัสดุตกแต่งสวน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
350 21 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าถ่ายเอกสารโครงการประชุมประจำเดือนผู้บริหารในสถานศึกษาในสังกัด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
351 21 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตเดือนตุลาคม 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
352 21 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต เดือนกันยายน 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
353 14 พฤศจิกายน 2561 โอนเงินค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือนตุลาคม 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
354 14 พฤศจิกายน 2561 แจ้งการโอนเงิน งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2561(70%) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
355 13 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สังกัดสพป.ยะลา เขต ๑ กลุ่มบริหารงานบุคคล
356 13 พฤศจิกายน 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการอาหารกลางวัน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
357 13 พฤศจิกายน 2561 รายงานขอจ้างค่าถ่ายเอกสารประจำเดือนตุลาคม 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
358 13 พฤศจิกายน 2561 รายงานขอซื้อวัสดุหน้าห้องผอ.สพป.ยล. 1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
359 13 พฤศจิกายน 2561 รายงานขอซื้อวัสดุโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
360 13 พฤศจิกายน 2561 รายงานขอซื้อชุดกริ่งเรียกและรีโมทแอร์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
361 13 พฤศจิกายน 2561 รายงานขอจ้างจัดทำตรายางรักษาการผอ.กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
362 13 พฤศจิกายน 2561 รายงานขอจ้างจัดทำตรายางรักษาการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
363 13 พฤศจิกายน 2561 รายงานขอจ้างจัดทำตรายางผอ.เขตสพป.ยล.1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
364 13 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อวัสดุโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
365 9 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
366 9 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างถ่ายเอกสาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
367 7 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุมศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
368 7 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
369 7 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อชุดกริ่งเรียก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
370 7 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างถ่ายเอกสาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
371 7 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างจัดทำตรายาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
372 7 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างจัดทำตรายาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
373 5 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมสังกัดสพปงยะลา เขต ๑ กลุ่มบริหารงานบุคคล
374 30 ตุลาคม 2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสพป.ยะลา เขต ๑ กลุ่มบริหารงานบุคคล
375 16 ตุลาคม 2561 รายงานซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในสพป.ยล.1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
376 16 ตุลาคม 2561 รายงานค่าจ้างซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องห้องน้ำ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
377 16 ตุลาคม 2561 รายงานค่าจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
378 16 ตุลาคม 2561 รายงานค่าจ้างทำระบบไฟฟ้าห้องลูกจ้างสพป.ยล.1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
379 16 ตุลาคม 2561 รายงานซื้อหมึกปริ้นเตอร์สพป.ยล.1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
380 16 ตุลาคม 2561 รายงานค่าจ้างซ่อมเปลี่ยนหลังคาโกดังสพป.ยล.1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
381 16 ตุลาคม 2561 รายงานซื้อวัสดุกิจกรรมค่ายคนดีศรีแผ่นดิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
382 16 ตุลาคม 2561 รายงานซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
383 16 ตุลาคม 2561 รายงานค่าเช่าสถานีวิทยุกระจายเสียงในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารฯ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
384 16 ตุลาคม 2561 ขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบสามัญ 008 โรงเรียนบ้านมาแฮ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
385 16 ตุลาคม 2561 รายงานค่าจ้างขนขยะและกำจัดขยะมูลฝอย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
386 16 ตุลาคม 2561 รายงานค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทะเบียน นข 1296 ยะลา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
387 16 ตุลาคม 2561 รายงานซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(วัสดุช่าง) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
388 16 ตุลาคม 2561 รายงานซื้อวัสดุสำนักงานสพป.ยล.1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
389 16 ตุลาคม 2561 รายงานค่าจ้างถ่ายเอกสารเดือนกันยายน 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
390 16 ตุลาคม 2561 รายงานซื้อวัสดุไฟฟ้าปรับปรุงระบบไฟฟ้า กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
391 16 ตุลาคม 2561 รายงานค่าจ้างทำฝาครอบคูระบายน้ำ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
392 16 ตุลาคม 2561 รายงานค่าจ้างยรรจุถังดับเพลิง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
393 16 ตุลาคม 2561 รายงานค่าจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์Epson รุ่น L210 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
394 16 ตุลาคม 2561 รายงานค่าจ้างซ่อมเปลี่ยนจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
395 16 ตุลาคม 2561 รายงานค่าจ้างทำเข็มเพชรเสมาทองคำ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
396 16 ตุลาคม 2561 รายงานซื้อสื่อสะเต็มศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
397 16 ตุลาคม 2561 รายงานซื้อวัสดุทุนภูมิทายาท กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
398 16 ตุลาคม 2561 รายงานค่าจ้างพิมพืเกียรติบัตรอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
399 16 ตุลาคม 2561 รายงานค่าซื้อหนังสื่อพิมพืเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
400 16 ตุลาคม 2561 รายงานค่าจ้างพิมพ์เกียรติบัตรโครงการเสริมสร้างคุณธรรม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
401 16 ตุลาคม 2561 รายงานค่าจ้างทำไวนิลแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
402 16 ตุลาคม 2561 รายงานซื้อหนังสื่อพิมพ์รายวันประจำเดือนกันยายน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
403 16 ตุลาคม 2561 รายงานค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ทะเบียน นข 1391 ยะลา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
404 12 ตุลาคม 2561 รายงานขอจ้างถ่ายน้ำมันเครื่อง ทะเบียน กค 5302 ยล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
405 12 ตุลาคม 2561 รายงานขอจ้างวัสดุกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
406 12 ตุลาคม 2561 รายงานขอจ้างถอดล้างเครื่องปรับอากาศพร้อมเช็ควัดน้ำแอร์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
407 12 ตุลาคม 2561 รายงานขอจ้างถ่ายน้ำมันเครื่อง ทะเบียน กง 5032 ยล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
408 12 ตุลาคม 2561 รายงานขอจ้างทำช่อดอกไม้โครงการพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
409 12 ตุลาคม 2561 รายงานขอจ้างจัดทำโล่รางวัลดครงการประกวดภูมิทัสน์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
410 12 ตุลาคม 2561 รายงานขอจ้างพิมพ์เกียรติบัตรโครงการประกวดภูมิทัศน์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
411 12 ตุลาคม 2561 รายงานขอซื้อสื่อชุดบัตรภาพ 365 วัน ศาสนาพุทธ คู่เด็กไทย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
412 12 ตุลาคม 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
413 12 ตุลาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
414 12 ตุลาคม 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงกาพรัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
415 12 ตุลาคม 2561 รายงานขอจ้างซ่อมเปลี่ยนรางประตูเลื่อนทางเข้าสพป.ยล.1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
416 12 ตุลาคม 2561 รายงานขอจ้างทำเกียรติบัตรโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
417 10 ตุลาคม 2561 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายชั่วโมงอิสลามศึกษาเดือน ก.ย.61 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
418 8 ตุลาคม 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการคุณภาพการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาไทย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
419 8 ตุลาคม 2561 รายงานขอจ้างจัดพิมพ์สื่อและนวัตกรรมสองภาษายะลา ๑ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
420 8 ตุลาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานสพป.ยล.1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
421 8 ตุลาคม 2561 รายงานขอเช่าเวทีและเครื่องเสียงโครงการสองภาษายะลา ๑ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
422 8 ตุลาคม 2561 รายงานขอเช่าเต็นท์และเก้าอี้พลาสติกโครงการสองภาษายะลา ๑ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
423 8 ตุลาคม 2561 รายงานขอจ้างคีย์ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการสองภาษายะลา ๑ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
424 8 ตุลาคม 2561 รายงานขอจ้างจัดพิมพ์จุลสารแนะนำโครงการสองภาษายะลา ๑ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
425 8 ตุลาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานโครงการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
426 8 ตุลาคม 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
427 8 ตุลาคม 2561 รายงานขอจ้าง่ถายเอกสารโครงการนำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
428 7 ตุลาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุโครงการคุณภาพการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
429 4 ตุลาคม 2561 โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการ ประจำเดือนกันยายน 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
430 4 ตุลาคม 2561 โอนเงินค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เดือนกันยายน 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
431 3 ตุลาคม 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
432 27 กันยายน 2561 แจ้งโอนเงินอุดหนุนรายการค่าหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 1/2561(30%)เพิ่มเติม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
433 25 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างจัดทำโล่รางวัล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
434 25 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อสื่อสะเต็มศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
435 24 กันยายน 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางรายการซื้อวัสดุสำนักงาน สพป.ยล.1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
436 24 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอ ค่าจ้างล้างเครื่องปรับอากาศพร้อมเช็ควัดน้ำยาแอร์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
437 24 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างซ่อมเปลี่ยนรางประตูเลื่อนทางเข้า สพป.ยล.1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
438 24 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างตกแต่งป้ายเชิดชูเกียรติ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
439 24 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำเกียรติบัตรครู กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
440 24 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๑เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพป.ยะลา เขต ๑ กลุ่มบริหารงานบุคคล
441 21 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างทำเอกสาร pocket book กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
442 21 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างทำโล่อะคริลิคและเข็มกลัดที่ระลึก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
443 21 กันยายน 2561 รายงานขอซื้อของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
444 21 กันยายน 2561 รายงานค่าจ้างทำช่อดอกไม้ติดเสื้อครูดีเด่น กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
445 21 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
446 21 กันยายน 2561 รายงานขอซื้อวัสดุโครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
447 21 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างทำไวนิลโครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
448 21 กันยายน 2561 รายงานขอจ้าง่ถายเอกสารโครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
449 21 กันยายน 2561 รายงานขอซื้อที่จุดเทียนโครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
450 21 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสาร Boot Camp กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
451 21 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างทำวีดีทัศน์ Boot Camp กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
452 21 กันยายน 2561 รายงานค่าถ่ายเอกสาร Boot camp กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
453 21 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างซ่อมเปลี่ยนกล้องวงจรปิด CCTV กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
454 20 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างกรอบเกียรติบัตรครูดีเด่น กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
455 20 กันยายน 2561 รายงานขอซื้อวัสดุอบรมนักวิทยาศาสตร์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
456 20 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างทำกรอบเกียรติบัตร งานเกษียณอายุราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
457 19 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
458 19 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
459 19 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องขออนุมัติซื้อจัดจ้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
460 19 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องเบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
461 19 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
462 19 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องขออนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนดีเด่น กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
463 19 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องขออนุมัติจ้างทำฝาครอบคูระบายน้ำ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
464 19 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างพิมพ์เกียรติบัตร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
465 19 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาขออนุมัติซ่อมครุภัณฑ์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
466 19 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหมายเลขทะเบียน กง 5032 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
467 19 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างพิมพ์เกียรติบัตรครู กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
468 19 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
469 19 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องขอสั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับทุนภูมิมารยาท กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
470 19 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
471 18 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำช่อดอกไม้ติดเสื้อครูดีเด่น กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
472 18 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเปลี่ยนจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
473 18 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างถ่ายเอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
474 18 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อที่จุดเทียน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
475 18 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างถ่ายเอกสาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
476 18 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำไวนิลโครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
477 18 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุโครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
478 17 กันยายน 2561 รายงานค่าจ้างถ่ายเอกสาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
479 17 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างจัดทำไวนิลกิจกรรมนิเทศครู กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
480 17 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารกิจกรรมนเทศครู กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
481 17 กันยายน 2561 รายงานขอซื้อวัสดุกิจกรรมค่ายพุทธบุตร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
482 17 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างจัดทำงานวิจัยกิจกรรมนิเทศครูผู้สอนภาษาอังกฤษ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
483 17 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างทำกุญแจห้องชำรุดและกระจกผนังห้องแตก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
484 15 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างทำงานวิจัยกิจกรรมนิเทศครูผู้สอนภาษาอังกฤษ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
485 15 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างทำวีดีทัศน์กิจกรรมนิเทศครูผู้สอนภาษาอังกฤษ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
486 15 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างถ่ายเอกสารกิจกรรมนิเทศครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
487 15 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างถ่ายเอกสารกิจกรรมนิเทศครูผู้สอนภาษาอังกฤษ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
488 15 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างถ่ายเอกสารกิจกรรมนิเทศครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
489 15 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างถ่ายเอกสารกิจกรรมนิเทศครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
490 15 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำไวนิลกิจกรรมนิเทศครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
491 14 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุกิจกรรมค่ายพุทธบุตรโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
492 14 กันยายน 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
493 12 กันยายน 2561 รายงานของจ้างทำไวนิลอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
494 12 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างทำไวนิลพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
495 12 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างทำวีดีทัศน์ ครูดี ศรี สพฐ. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
496 12 กันยายน 2561 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินอุดหนุน รายการการจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
497 11 กันยายน 2561 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายชั่วโมงอิสลามศึกษาเดือน ส.ค.61 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
498 11 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
499 11 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อถุงจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
500 11 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุโครงการปรับภูมิทัศน์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
501 11 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างไวนิลกิจกรรมเข้าค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
502 11 กันยายน 2561 รายงานขอซื้อวัสดุกิจกรรมเข้าค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
503 11 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอค่าถ่ายเอกสารโครงการปรับภูมิทัศน์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
504 11 กันยายน 2561 รายงานขอซื้อหมึกปริ้นเตอร์กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
505 11 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างถ่ายเอกสารประชุมพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
506 11 กันยายน 2561 รายงานขอซื้อวัสดุโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และกิจกรรม ACtive Learning กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
507 11 กันยายน 2561 รายงานขอซื้อวัสดุโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
508 11 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
509 11 กันยายน 2561 รายงานขอซื้อวัสดุอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
510 11 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างทำหนังสือกิจกรรมที่ 7 โครงการวิจัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
511 11 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างติดตั้งระบบ Lan และระบบไฟฟ้า กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
512 11 กันยายน 2561 รายงานขอซื้อวัสดุใช้ในการจัดเก็บหลักฐาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
513 11 กันยายน 2561 รายงานขอซื้อถุงสำหรับเก็บหลักฐานทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
514 11 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการปรับภูมิทัศน์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
515 11 กันยายน 2561 รายงานขอซื้อวัสดุโครงการปรับภูมิทัศน์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
516 11 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างจัดทำตรายาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
517 11 กันยายน 2561 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มพัฒนาฯ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
518 11 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
519 10 กันยายน 2561 แจ้งโอนเงินจ้างเหมาจ่ายรายเดือนอิสลามศึกษา ส.ค.61 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
520 10 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำไวนิลโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
521 9 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างถ่ายเอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสุถานศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
522 9 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อหมึกปริ้นเตอร์กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
523 9 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าถ่ายเอกสารโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
524 9 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
525 9 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุกิจกรรมเข้าค่ายทักษะชีวิต กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
526 9 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างซ่อม/เปลี่ยน กุญแจห้องชำรุดและกระจกผนังห้องแตก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
527 9 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำตรายาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
528 9 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างจัดทำเอกสารกิจกรรมที่ 7 โครงการ การวิจัย เรื่องการใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
529 9 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
530 9 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างจัดทำไวนิลพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพร้อมกรอบและติดตั้งโครงเหล็ก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
531 9 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำโล่รางวัล เพชรเสมายะลา เขต 1 ประจำปี 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
532 8 กันยายน 2561 รายงานขอซื้อวัสดุโครงการพัฒนาผู้เข้ารับการประเมิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
533 8 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการประขุมเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนที่จะเข้ารับการประเมินรอบ 4 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
534 8 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างเอกสารโครงการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
535 8 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำกรอบเกียรติบัตรครูดีเด่น กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
536 8 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อของที่ระลึกสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
537 8 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำกรอบเกียรติบัตรเกษียณอายุราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
538 8 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างทำหนังสือกิจกรรมที่ 8 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
539 8 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างทำเอกสารรูปเล่มเป็น pocket books กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
540 8 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างซ่อมเปลี่ยนระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
541 7 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
542 7 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุโครงการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
543 7 กันยายน 2561 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำหนังสือกิจกรรมที่ 8 โครงการการวิจัยเรื่อง การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
544 7 กันยายน 2561 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำหนังสือกิจกรรมที่ 8 โครงการวิจัยเรื่อง การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
545 7 กันยายน 2561 เรื่่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำหนังสือกิจกรรมที่ 8 โครงการการวิจัยเรื่องการใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
546 7 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างซ่อมเปลี่ยนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
547 5 กันยายน 2561 โอนเงินกิจกรรมการสนับสุนุค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2561(30%) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
548 5 กันยายน 2561 โอนเงินค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของลูกจ้างชั่วคราวฯ ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
549 5 กันยายน 2561 โอนเงินค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของพนักงานราชการการ ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
550 3 กันยายน 2561 รายงานขอซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สพป.ยล.1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
551 3 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
552 3 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการนิเทศ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
553 3 กันยายน 2561 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการนิเทศ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
554 3 กันยายน 2561 รายงานขอซื้อวัสดุโครงการพัฒนารูปแบบในการพัฒนาความสามารถพื้นฐานของนักเรียน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
555 3 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนารูปแบบในการพัฒนาความสามารถพื้นฐานของนักเรียน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
556 3 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างทำกรอบเกียรติบัตรNT กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
557 3 กันยายน 2561 รายงานขอซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (งานช่าง) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
558 27 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค(ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปีพ.ศ.๒๕๖๑ผ่าน กลุ่มบริหารงานบุคคล
559 27 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำป้ายไวนิล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
560 27 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำสารคดี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
561 27 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
562 27 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุประชุมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
563 27 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุงานบ้าน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
564 27 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
565 27 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าถ่ายเอกสาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
566 27 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุสำนักงานกิจกรรมจัดประชุม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
567 27 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำกรอบเกียรติบัตร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
568 23 สิงหาคม 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
569 23 สิงหาคม 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบหลักสูตร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
570 23 สิงหาคม 2561 รายงานขอซื้อโครงการติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
571 23 สิงหาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบหลักสุตรท้องถิ่นการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
572 22 สิงหาคม 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
573 20 สิงหาคม 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
574 17 สิงหาคม 2561 รายงานค่าจ้างทำชุดตะแกรงเหล็กครอบชุดวงจรปิดจุดตรวจรถยนต์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
575 17 สิงหาคม 2561 รายงานค่าจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศห้องประชุมรายา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
576 17 สิงหาคม 2561 รายงานขอจ้างจัดทำป้ายไวนิลแสดงความยินดีโรงเรียนบ้านบาโงย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
577 17 สิงหาคม 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนกรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
578 16 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างติดตั้งระบบ Lan และระบบไฟฟ้า กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
579 16 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำไวนิล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
580 16 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างถ่ายเอกสารโครงการแระชุมการใช้วิทยุสื่อสาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
581 16 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
582 16 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำตะแกรงเหล็ก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
583 16 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำป้ายไวนิล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
584 16 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำป้ายไวนิล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
585 16 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนกรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
586 16 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
587 16 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างถ่ายเอกสาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
588 16 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมารถโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
589 16 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
590 16 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าถ่ายเอกสารกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
591 16 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
592 16 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างถ่ายเอกสาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
593 16 สิงหาคม 2561 แจ้งโอนค่าจ้างรายเดือนอิสลามศึกษาเดือนกรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
594 16 สิงหาคม 2561 รายงานขอซื้อหมึกปริ้นเตอร์สพป.ยล.1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
595 15 สิงหาคม 2561 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายชั่วโมงอิสลามศึกษาเดือน ก.ค.61 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
596 14 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อหมึกปริ้นเตอร์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
597 14 สิงหาคม 2561 รายงานขอจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเติมน้ำยาแอร์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
598 14 สิงหาคม 2561 รายงานค่าทำป้ายอะคริลิคต้นรวงผึ้ง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
599 14 สิงหาคม 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
600 14 สิงหาคม 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
601 14 สิงหาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุใช้ในการจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
602 14 สิงหาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
603 14 สิงหาคม 2561 รายงานขอจ้างจัดทำค่าเกียรติบัตร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
604 14 สิงหาคม 2561 รายงานขอจ้างจัดทำไวนิลโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
605 14 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เบรกเกอร์ควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้า กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
606 14 สิงหาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
607 14 สิงหาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุประกอบการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
608 14 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำเข็มเพชรเสมา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
609 14 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
610 14 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำป้ายไวนิล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
611 14 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำเกียรติบัตร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
612 14 สิงหาคม 2561 รายงานขอจ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมลุกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
613 14 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดทำป้ายไวนิล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
614 14 สิงหาคม 2561 รายงานขอจ้างซ่อมเปลี่ยนเบรกเกอร์ควบคุมการไหลของกระแสไฟ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
615 14 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดทำป้ายไวนิล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
616 14 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างถ่ายเอกสาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
617 14 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการราคาค่าจ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
618 14 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคส์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
619 14 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
620 14 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างถ่ายเอกสาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
621 14 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างถ่ายเอกสาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
622 14 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำป้ายอะคริลิค(ต้นรวงผึ้ง) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
623 8 สิงหาคม 2561 โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
624 8 สิงหาคม 2561 โอนเงินค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เดือนกรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
625 8 สิงหาคม 2561 โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
626 6 สิงหาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานหน่วยส่งเสริมอิสลามศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
627 6 สิงหาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
628 6 สิงหาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานหน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
629 6 สิงหาคม 2561 รายงานจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคส์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
630 6 สิงหาคม 2561 รายงานซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
631 6 สิงหาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มนิเทศ ติดตามการประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
632 6 สิงหาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
633 6 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มนเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
634 6 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
635 6 สิงหาคม 2561 รายงานขอซื้อหมึกปริ้นเตอร์กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
636 6 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อหมึกปริ้นเตอร์กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
637 6 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
638 6 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อหมึกปริ้นเตอร์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
639 6 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุสำนักงานหน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
640 6 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
641 6 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ส่งเสริมอิสลาม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
642 2 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อเครื่องเซ่นไหว้พิธีบวงสรวง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
643 2 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อเครื่องเซ่นไหว้ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
644 2 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อตะเกียงศาลพระภูมิ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
645 2 สิงหาคม 2561 รายงานขอซื้อเครื่องเซ่นไหว้พิะีบวงสรวงศาลพระภูมิ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
646 2 สิงหาคม 2561 รายงานขอซื้อตะเกียงบวงสรวงศาลพระภูมิ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
647 2 สิงหาคม 2561 รายงานขอซื้อเครื่องเซ่นไหว้บวงสรวงศาลพระภูมิ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
648 2 สิงหาคม 2561 รายงานขอจ้างค่าจัดทำบายศรีบวงสรวงศาลพระภูมิ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
649 2 สิงหาคม 2561 รายงานขอซื้อเครื่องบวงสรวงศาลพระภูมิ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
650 2 สิงหาคม 2561 รายงานขอซื้อหมึกปริ้นเตอร์รุ่น HP Laser Jet Pro MFP M225-M226 PCL กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
651 25 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อหมึกปริ้นเตอร์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
652 25 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อหมึกปริ้นเตอร์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
653 25 กรกฎาคม 2561 รายงานขอซื้อหมึกปริ้นเตอร์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
654 25 กรกฎาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
655 24 กรกฎาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
656 24 กรกฎาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มอำนวยการ(หมึกปริ้นเตอร์) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
657 24 กรกฎาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานโครงการรักษ์ภาษาไทย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
658 24 กรกฎาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
659 24 กรกฎาคม 2561 รายงานขอจ้างค่าถ่ายเอกสารประจำเดือนมิถุนายน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
660 24 กรกฎาคม 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการสู่องค์กรแห่งคุณภาพ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
661 23 กรกฎาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
662 23 กรกฎาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานโครงการพัฒนารูปแบบในการพัฒนาความสามารถพื้นฐานของนักเรียน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
663 23 กรกฎาคม 2561 รายงานขอจ้างจัดทำเอกสารโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
664 17 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
665 17 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
666 17 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
667 17 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
668 17 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
669 17 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
670 17 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำป้ายไวนิล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
671 17 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างถ่ายเอกสาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
672 16 กรกฎาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานงานลูกเสือจังหวัดยะลา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
673 13 กรกฎาคม 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารพัฒนาความสามารถพื้นฐานของนักเรียน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
674 13 กรกฎาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
675 13 กรกฎาคม 2561 รายงานขอซื้อต้นรวงผึ้ง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
676 13 กรกฎาคม 2561 รายงานขอจ้างจัดทำป้ายโฟมรับ-ส่งรถยนต์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
677 13 กรกฎาคม 2561 รายงานขอจ้างจัดทำป้ายไวนิลเขตสุจริต กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
678 13 กรกฎาคม 2561 รายงานขอจัดซื้อโครงการประชุมพัฒนาระบบดูแลนักเรียน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
679 13 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าถ่ายเอกสารประจำเดือนมิถุนายน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
680 13 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุโครงการรักษ์ภาษาไทย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
681 13 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำโล่อะคิลิคทรงเหลี่ยม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
682 13 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างจัดทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
683 12 กรกฎาคม 2561 รายงานขอจ้างทำไวนิลรูปรัชกาลที่ 10 และจัดลงนามถวายพระพร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
684 12 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าถ่ายเอกสาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
685 9 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุสำนักงานลูกเสือจังหวัดยะลา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
686 9 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
687 9 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
688 6 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อต้นรวงผึ้ง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
689 6 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าทำป้ายไวนิล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
690 6 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายโฟมบอร์ด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
691 6 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลปฏิญญาเขตสุจริต กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
692 6 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุโครงการประชุมและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
693 5 กรกฎาคม 2561 รายงานขอซื้อค่าซื้อวัสดุโครงการประชุมติดตามความก้าวหน้าและแก้ปัญหาประชากรวัยเรียน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
694 5 กรกฎาคม 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารอบรมการใช้โปรแกรม Thai School Lunch กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
695 5 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อเครื่องบวงสรวงศาลพระภูมิ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
696 5 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างจัดทำบายศรีบวงสรวงศาลพระภูมิ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
697 5 กรกฎาคม 2561 ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุโครงการประชุมติดตามความก้าวหน้า กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
698 5 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างถ่ายเอกสารอบรมการใช้โปรแกรม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
699 3 กรกฎาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุโครงการคุณธรรม สพฐ. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
700 3 กรกฎาคม 2561 รายงานจ้างค่าถ่ายเอกสารโครงการคุณธรรม สพฐ. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
701 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
702 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
703 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาค่าจ้างถ่ายเอกสารโครการวิจัยฯ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
704 3 กรกฎาคม 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการวิจัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
705 3 กรกฎาคม 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
706 3 กรกฎาคม 2561 รายงานขอจ้างทำป้ายไวนิลโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
707 3 กรกฎาคม 2561 รายงานขอจัดซื้อวัสดุโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวติ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
708 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
709 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิวโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
710 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
711 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนตลับหมึกเครื่องปริ้นท์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
712 3 กรกฎาคม 2561 รายงานจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมิถุนายน 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
713 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อหนังสือพิมพ์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
714 25 มิถุนายน 2561 รายงานขอซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
715 25 มิถุนายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
716 22 มิถุนายน 2561 รายการจัดซื้อ วัสดุโครงการการจัดการเรียนรู้ Active Learning กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
717 22 มิถุนายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการการจัดการเรียนรู้ Active Learning กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
718 22 มิถุนายน 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการ Active Learning กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
719 22 มิถุนายน 2561 รายงานจัดซื้อ ซื้อวัสดุโครงการจัดการเรียนรู้ Active Learning กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
720 20 มิถุนายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการการจัดการเรียนรู้ Active Learning กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
721 20 มิถุนายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารโครงการการจัดการเรียนรู้ Active Learning กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
722 19 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเซตเหยื่อกำจัดปลวก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
723 19 มิถุนายน 2561 รายการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเซตเหยื่อกำจัดปลวก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
724 14 มิถุนายน 2561 โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการ ประจำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
725 14 มิถุนายน 2561 โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
726 10 มิถุนายน 2561 โอนเงินค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เดือนพฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
727 24 พฤษภาคม 2561 แจ้งโอนค่าจ้างรายเดือนอิสลามศึกษาเดือนเมษายน 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
728 24 พฤษภาคม 2561 โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนเมษายน 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
729 8 พฤษภาคม 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
730 9 เมษายน 2561 โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการ ประจำเดือนมีนาคม 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
731 9 เมษายน 2561 โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนมีนาคม 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
732 14 มีนาคม 2561 โอนเงินค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
733 14 มีนาคม 2561 โอนเงินตกเบิกขั้น ศอ.บต.พนักงานราชการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
734 14 มีนาคม 2561 โอนเงินรายชั่วโมงของวิทยากรอิสลามฯเดือนกุมาพันธ์2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
735 14 มีนาคม 2561 แจ้งโอนค่าจ้างรายเดือนอิสลามศึกษาเดือนกุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
736 11 มีนาคม 2561 โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
737 11 มีนาคม 2561 โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
738 15 กุมภาพันธ์ 2561 โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนมกราคม 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
739 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
740 19 มกราคม 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
741 18 มกราคม 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
742 17 มกราคม 2561 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายชั่วโมงอิสลามศึกษาเดือน พย.-ธค..60 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
743 12 มกราคม 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
744 12 มกราคม 2561 โอนเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
745 11 มกราคม 2561 โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนธันวาคม 2560 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
746 11 มกราคม 2561 แจ้งโอนค่าจ้างรายเดือนอิสลามศึกษาเดือนธันวาคม 2560 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
747 10 มกราคม 2561 โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการ ประจำเดือนธันวาคม 2560 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
748 10 มกราคม 2561 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
749 27 ธันวาคม 2560 โอนเงินค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของพนักงานธุรการ ประจำเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
750 26 ธันวาคม 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
751 26 ธันวาคม 2560 โอนเงินรายชั่วโมงของวิทยากรอิสลามฯเดือน ตค.- พย.60 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
752 15 ธันวาคม 2560 แจ้งโอนค่าจ้างรายเดือนอิสลามศึกษาเดือนพฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
753 13 ธันวาคม 2560 โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
754 7 ธันวาคม 2560 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 9 รายการ ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
755 4 ธันวาคม 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
756 2 ธันวาคม 2560 โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
757 1 ธันวาคม 2560 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายเดือนอิสลามศึกษาเดือน ต.ค..60 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
758 17 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการทัศนศึกษานิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
759 11 ตุลาคม 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
760 11 ตุลาคม 2560 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายชั่วโมงอิสลามศึกษาเดือน ก.ย.60 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
761 8 ตุลาคม 2560 โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนกันยายน 2560 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
762 8 ตุลาคม 2560 โอนเงินค่าจ้างเหมาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เดือนกันยายน 2560 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
763 7 ตุลาคม 2560 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายเดือนอิสลามศึกษาเดือน ก.ย.60 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
764 28 กันยายน 2560 โอนเงินอุดหนุนโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
765 27 กันยายน 2560 ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
766 27 กันยายน 2560 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
767 22 กันยายน 2560 ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
768 21 กันยายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
769 21 กันยายน 2560 ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานลูกจ้าง ทาสีอาคาร ด้านผนังทรายล้างทั้งสองด้าน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
770 19 กันยายน 2560 แจ้งโอนเงินอิสลามศึกษารายชั่วโมงเดือน ส.ค.60 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
771 12 กันยายน 2560 โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนสิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
772 12 กันยายน 2560 โอนเงินค่าจ้างเหมาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เดือนสิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
773 11 กันยายน 2560 แจ้งโอนเงินจ้างเหมาจ่ายรายเดือนอิสลามศึกษา ส.ค.60 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
774 18 สิงหาคม 2560 ประกาศราคากลาง รายการจ้างพิมพ์หนังสือ ร้อย-เรียน-เรื่องชายแดน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
775 10 สิงหาคม 2560 แจ้งโอนเงินจ้างเหมาจ่ายรายเดือนอิสลามศึกษา ก.ค.60 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
776 9 สิงหาคม 2560 โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
777 9 สิงหาคม 2560 โอนเงินค่าจ้างเหมาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เดือนกรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
778 7 กรกฎาคม 2560 โอนเงินค่าจ้างเหมาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เดือนมิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
779 7 กรกฎาคม 2560 แจ้งโอนเงินจ้างเหมาจ่ายรายเดือนอิสลามศึกษา มิ.ย..60 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
780 6 กรกฎาคม 2560 ประกาศราคากลาง รายการจ้างจัดสถานที่พร้อมติดตั้ง/รื้อถอนบูธนิทรรศการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
781 6 กรกฎาคม 2560 ประกาศราคากลาง รายการ จ้างพิมพ์หนังสือ-ร้อย-เรียน เรื่องชายแดน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
782 20 มิถุนายน 2560 แจ้งโอนเงินวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมงเดือน ก.พ .- พ.ค.60 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
783 13 มิถุนายน 2560 แจ้งโอนเงินจ้างเหมาจ่ายรายเดือนอิสลามศึกษาเม.ย.-พ.ค.60 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
784 9 มิถุนายน 2560 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
785 9 มิถุนายน 2560 โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
786 9 มิถุนายน 2560 โอนเงินค่าจ้างเหมาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เดือนพฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
787 30 พฤษภาคม 2560 แบบฟอร์มใบนำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
788 19 พฤษภาคม 2560 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายชั่วโมงอิสลามศึกษาเดือนมกราคม 60 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
789 11 พฤษภาคม 2560 ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดวัสดุรื้อถอนอาคารเรียน จำนวน 4 ห้องเรียน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
790 3 พฤษภาคม 2560 ประกาศ เรื่องการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT โดยวิธีพิเศษ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
791 3 พฤษภาคม 2560 ประกาศราคากลาง จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีพิเศษ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
792 12 เมษายน 2560 แจ้งโอนเงินจ้างเหมาจ่ายรายเดือนอิสลามศึกษา มี.ค.60 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
793 10 เมษายน 2560 โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยและครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เดือนมีนาคม 2560 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
794 5 เมษายน 2560 โอนเงินค่าตอบแทนพนักงาราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2560 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
795 3 เมษายน 2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม สังกัด สพป.ยะลา เขต ๑ กลุ่มบริหารงานบุคคล
796 31 มีนาคม 2560 ประกาศราคากลางรายการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ (CC1,CC2) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
797 31 มีนาคม 2560 ประกาศราคากลางรายการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
798 30 มีนาคม 2560 ประกาศ การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา โดยวิธีพิเศษ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
799 28 มีนาคม 2560 ประกาศ ราคากลางการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
800 10 มีนาคม 2560 แจ้งโอนเงินจ้างเหมาจ่ายรายเดือนอิสลามศึกษา ก.พ.60 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
801 9 มีนาคม 2560 โอนเงินค่าจ้างเหมาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
802 17 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายชั่วโมงอิสลามศึกษาเดือนต.ค.-ธ.ค.59 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
803 28 พฤศจิกายน 2559 ประกาศราคากลาง รายการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
804 26 กันยายน 2559 ประกาศราคากลาง จัดซื้อหนังสือห้องสมุดและสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีพิเศษ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
805 24 กันยายน 2559 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
806 21 กันยายน 2559 ประกาศราคากลาง จัดซื้อหนังสือส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 12 รายการ โดยวิธีพิเศษ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
807 13 กันยายน 2559 ประกาศราคากลาง จัดซื้อรายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน จำนวน 382 ชุด โดยวิธีพิเศษ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
808 13 กันยายน 2559 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษา/ค่าการศึกษาบุตร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
809 6 กันยายน 2559 ประกาศราคากลาง จัดซื้อชุดฝึกทักษะด้านการอ่านและการเขียน โดยวิธีพิเศษ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
810 1 กันยายน 2559 ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สำหรับโครงการ สนับสนุนโรงเรียนคู่ขนานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
811 23 สิงหาคม 2559 ประกาศราคากลาง โครงการ สื่ออัตลักษณ์เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษสู่อาเซียน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
812 28 มิถุนายน 2559 การนำส่งเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุน) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
813 22 มิถุนายน 2559 ให้โรงเรียนนำส่งดอกเบี้ยเงินอุดหนุน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
814 17 มีนาคม 2559 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ONET) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
815 17 มีนาคม 2559 แจ้งโอนเงินวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมงเดือน ก.พ.59 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
816 14 มีนาคม 2559 แจ้งการโอนเงินพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
817 9 มีนาคม 2559 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายเดือนอิสลามศึกษาเดือน ก.พ.59 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
818 2 มีนาคม 2559 ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
819 22 กุมภาพันธ์ 2559 แจ้งการโอนเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
820 19 กุมภาพันธ์ 2559 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายชั่วโมงอิสลามศึกษาเดือน ม.ค.59 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
821 13 กุมภาพันธ์ 2559 แจ้งการโอนเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
822 10 กุมภาพันธ์ 2559 โอนเงินจ้างรายเดือนของวิทยากรอิสลามเดือน ม.ค.59 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
823 26 มกราคม 2559 แจ้งการโอนเงิน ประจำเดือนมกราคม 2559 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
824 14 มกราคม 2559 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายชั่วโมงอิสลามศึกษาเดือน ต.ค.-ธ.ค.58 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
825 14 มกราคม 2559 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายเดือนอิสลามศึกษาเดือน ธ.ค.58 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
826 22 ธันวาคม 2558 แจ้งการโอนเงินประจำเดือนธันวาคม 2558 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
827 3 ธันวาคม 2558 แจ้งการโอนเงินค่าเช่าบ้าน เดือน พฤศจิกายน 2558 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
828 30 พฤศจิกายน 2558 แจ้งการโอนค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
829 24 พฤศจิกายน 2558 แจ้งการโอนเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
830 22 พฤศจิกายน 2558 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายเดือนของวิทยากรอิสลามเดือน ต.ค.58 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
831 17 พฤศจิกายน 2558 แจ้งให้ส่งหลักฐานวางเบิกค่าจ้างเหมาจ่ายวรายเดือนอิสลามศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
832 17 พฤศจิกายน 2558 การส่งหลักฐานวางเบิกเงินค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
833 17 พฤศจิกายน 2558 แจ้งการโอนเงินลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
834 11 พฤศจิกายน 2558 ขายทอดตลาดวัสดุรื้อถอนอาคารประกอบ (บ้านพักครู) จำนวน ๒ หลัง กลุ่มอำนวยการ
835 21 ตุลาคม 2558 แจ้งการโอนเงินพนักงานราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2558 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
836 15 ตุลาคม 2558 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายชั่วโมงอิสลามศึกษาเดือน ก.ย.58 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
837 14 ตุลาคม 2558 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายเดือนอิสลามศึกษาเดือน ก.ย..58 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
838 13 ตุลาคม 2558 แจ้งการโอนเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
839 1 ตุลาคม 2558 การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
840 1 ตุลาคม 2558 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558) กลุ่มบริหารงานบุคคล
841 28 กันยายน 2558 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
842 28 กันยายน 2558 การส่งหลักฐานวางเบิกเงินค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย และค่าจ้างครูพันธุ์ใหม่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
843 23 กันยายน 2558 แจ้งการโอนเงิน ประจำเดือนกันยายน 2558 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
844 21 กันยายน 2558 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
845 17 กันยายน 2558 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
846 15 กันยายน 2558 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายชั่วโมงอิสลามศึกษาเดือน ส.ค.58 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
847 9 กันยายน 2558 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายเดือนอิสลามศึกษาเดือน ส.ค.58 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
848 8 กันยายน 2558 แจ้งการโอนเงินพนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานราชการ บรรจุใหม่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
849 7 กันยายน 2558 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558) กลุ่มบริหารงานบุคคล
850 7 กันยายน 2558 การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
851 4 กันยายน 2558 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
852 3 กันยายน 2558 แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เรื่องการติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
853 1 กันยายน 2558 การส่งหลักฐานวางเบิกเงินค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย เดือนสิงหาคม 2558 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
854 1 กันยายน 2558 ประกาศเปิดเผยราคากลางระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
855 25 สิงหาคม 2558 แจ้งการโอนเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2558 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
856 24 สิงหาคม 2558 ราคากลางการจัดซื้อระบบปฏิบัติการพร้อม Application สำหรับโรงเรียน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
857 21 สิงหาคม 2558 ยกเลิกประกาศการจัดซื้อระบบปฏิบัติการพร้อม Application สำหรับโรงเรียน โดยวิธีพิเศษ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
858 18 สิงหาคม 2558 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายชั่วโมงอิสลามศึกษาเดือน ก.ค.58 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
859 13 สิงหาคม 2558 โอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโครงการประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
860 10 สิงหาคม 2558 แจ้งความประสงค์ยื่นเสนอราคาการจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด ตามโครงการ Safe Zone School (CCTV) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
861 6 สิงหาคม 2558 ประกาศการจัดซื้อระบบปฏิบัติการพร้อม Application สำหรับโรงเรียน โดยวิธีพิเศษ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
862 4 สิงหาคม 2558 ยกเลิกประกาศการจัดซื้อกล้องวงจรปิด ตามโครงการ Safe Zone School (CCTV) โดยวิธีพิเศษ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
863 28 กรกฎาคม 2558 ราคากลางการจัดซื้อระบบปฏิบัติการพร้อม Application สำหรับโรงเรียน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
864 28 กรกฎาคม 2558 การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีพิเศษ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
865 26 กรกฎาคม 2558 แจ้งการโอนเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
866 15 กรกฎาคม 2558 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายชั่วโมงอิสลามศึกษาเดือน มิ.ย.58 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
867 15 กรกฎาคม 2558 แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
868 14 กรกฎาคม 2558 แจ้งการโอนเงินตกเบิกของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
869 13 กรกฎาคม 2558 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายเดือนอิสลามศึกษาเดือน มิ.ย.58 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
870 12 กรกฎาคม 2558 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บรรจุใหม่) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
871 7 กรกฎาคม 2558 แจ้งการโอนเงินปรับเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
872 7 กรกฎาคม 2558 แจ้งการโอนเงินพนักงานรักษาความปลอดภัย เดือน มิ.ย.58 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
873 3 กรกฎาคม 2558 แจ้งการโอนเงินตกเบิกค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
874 24 มิถุนายน 2558 แจ้งการโอนเงินพนักงานราชการ, ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือนมิถุนายน 2558 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
875 11 มิถุนายน 2558 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายเดือนอิสลามศึกษาเดือนพฤษภาคม2558 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
876 2 มิถุนายน 2558 การส่งหลักฐานวางเบิกเงินค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
877 27 พฤษภาคม 2558 แจ้งการโอนเงินค่าจ้างชั่วคราว ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
878 27 พฤษภาคม 2558 แจ้งการโอนเงินของพนักงานราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
879 18 พฤษภาคม 2558 ประกาศราคากลางการจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดตามโครงการ Safe Zone School (CCTV) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
880 13 พฤษภาคม 2558 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายเดือนอิสลามศึกษาเดือน เม.ย.58 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
881 12 พฤษภาคม 2558 แจ้งการโอนเงินค่าจ้างธุรการ ร.ร. และค่าจ้างนักการภารโรง ประจำเดือนเมษายน 2558 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
882 28 เมษายน 2558 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
883 22 เมษายน 2558 ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
884 22 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
885 21 เมษายน 2558 ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสนนและราคากลาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
886 16 เมษายน 2558 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
887 10 เมษายน 2558 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายเดือนอิสลามศึกษาเดือนมีนาคม2558 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
888 9 เมษายน 2558 แจ้งการโอนครูวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
889 9 เมษายน 2558 แจ้งการโอนเงินพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
890 30 มีนาคม 2558 การส่งหลักฐานวางเบิกเงินค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
891 27 มีนาคม 2558 ประกาศ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
892 24 มีนาคม 2558 แจ้งการโอนเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2558 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
893 24 มีนาคม 2558 แจ้งการโอนเงินพนักงานราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2558 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
894 18 มีนาคม 2558 โอนเงินรายชั่วโมงของวิทยากรอิสลามฯเดือน ก.พ.58 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
895 11 มีนาคม 2558 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายเดือนอิสลามศึกษาเดือน ก.พ.58 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
896 10 มีนาคม 2558 แจ้งการโอนค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
897 5 มีนาคม 2558 การจัดจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยวิธีพิเศษ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
898 2 มีนาคม 2558 การส่งหลักฐานวางเบิกเงินค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
899 25 กุมภาพันธ์ 2558 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายชั่วโมงอิสลามศึกษาเดือน ม.ค.58 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
900 20 กุมภาพันธ์ 2558 แจ้งการโอนเงินค่าจ้างชั่วคราว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
901 20 กุมภาพันธ์ 2558 แจ้งการโอนเงินพนักงานราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
902 10 กุมภาพันธ์ 2558 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายเดือนอิสลามศึกษาเดือน ม.ค.58 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
903 6 กุมภาพันธ์ 2558 แจ้งการโอนค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
904 29 มกราคม 2558 ประกาศ สพป.ยล.1 เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของ สพป.ยล.1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
905 26 มกราคม 2558 แจ้งการโอนเงินค่าจ้างฯ ประจำเดือนมกราคม 2558 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
906 26 มกราคม 2558 แจ้งการโอนเงินของพนักงานราชการ ประจำเดือนมกราคม 2558 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
907 26 มกราคม 2558 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายชั่วโมงอิสลามศึกษาเดือน ธ.ค.57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
908 22 มกราคม 2558 ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุรื้อถอนอาคารเรียน จำนวน 3 หลัง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
909 15 มกราคม 2558 ประกาศราคากลางซื้อลำโพงช่วยสอน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
910 14 มกราคม 2558 แจ้งการโอนเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
911 14 มกราคม 2558 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายเดือนอิสลามศึกษาเดือน ธ.ค.57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
912 9 มกราคม 2558 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและกำหนดราคากลาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
913 24 ธันวาคม 2557 การนำส่งเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุน) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
914 24 ธันวาคม 2557 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายชั่วโมงอิสลามศึกษาเดือน ต.ค. - พ.ย.57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
915 19 ธันวาคม 2557 แจ้งการโอนเงินของลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือนธันวาคม 2557 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
916 19 ธันวาคม 2557 แจ้งการโอนเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2557 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
917 17 ธันวาคม 2557 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่มอำนวยการ
918 16 ธันวาคม 2557 แจ้งโอนเงินจ้างรายเดือนของวิทยากรอิสลามเดือน พ.ย..57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
919 12 ธันวาคม 2557 แจ้งการโอนเงินค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
920 9 ธันวาคม 2557 แจ้งการโอนครูวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำเดือนต.ค.-พ.ย.57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
921 4 ธันวาคม 2557 แจ้งการโอนเงินพนักงานรักษาความปลอดภัย เดือน ต.ค.57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
922 4 ธันวาคม 2557 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายเดือนอิสลามศึกษาเดือน ต.ค..57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
923 4 ธันวาคม 2557 ประกาศตารางแสดงงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
924 21 พฤศจิกายน 2557 แจ้งการโอนเงินประจำเดือน ต.ค. และเดือน พ.ย.2557 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
925 3 พฤศจิกายน 2557 ส่งแบบฟอร์มการเบิกเงินค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
926 24 ตุลาคม 2557 แจ้งการโอนเงินพนักงานราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2557 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
927 7 ตุลาคม 2557 แจ้งการโอนเงินพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
928 3 ตุลาคม 2557 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายเดือนอิสลามศึกษาเดือน ก.ย.57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
929 3 ตุลาคม 2557 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายชั่วโมงอิสลามศึกษาเดือน ก.ย.57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
930 3 ตุลาคม 2557 แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับครู กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
931 30 กันยายน 2557 แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
932 24 กันยายน 2557 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อสื่อเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียน ๒ ภาษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
933 23 กันยายน 2557 แจ้งการโอนเงิน ประจำเดือนกันยายน 2557 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
934 20 กันยายน 2557 อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2557 งบดำเนินงาน ค่าติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า – ประปา กลุ่มนโยบายและแผน
935 17 กันยายน 2557 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายชั่วโมงอิสลามศึกษาเดือน ส.ค.57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
936 15 กันยายน 2557 ขอสนับสนุนงบประมาณรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุด กลุ่มนโยบายและแผน
937 12 กันยายน 2557 การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
938 11 กันยายน 2557 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและกำหนดราคากลาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
939 9 กันยายน 2557 แจ้งโอนเงินจ้างรายเดือนของวิทยากรอิสลามเดือน ส.ค.57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
940 9 กันยายน 2557 แจ้งการโอนเงินพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน ส.ค.57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
941 8 กันยายน 2557 ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
942 3 กันยายน 2557 อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2557 งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ กลุ่มนโยบายและแผน
943 25 สิงหาคม 2557 การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง กลุ่มบริหารงานบุคคล
944 23 สิงหาคม 2557 แจ้งการโอนเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2557 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
945 21 สิงหาคม 2557 ออกเลขคำสั่ง เรื่อง แก้ไขคำสั่ง(เลื่อนขั้นเงินเดือน ชุด ที่ 3) กลุ่มบริหารงานบุคคล
946 21 สิงหาคม 2557 การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (เลื่อนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557) กลุ่มนโยบายและแผน
947 20 สิงหาคม 2557 โอนเงินรายชั่วโมงของวิทยากรอิสลามฯเดือน ก.ค.57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
948 8 สิงหาคม 2557 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
949 8 สิงหาคม 2557 โอนเงินจ้างรายเดือนของวิทยากรอิสลามเดือน ก.ค.57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
950 8 สิงหาคม 2557 แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายการติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 ณ ศูนย์เครือข่าย 13 ศูนย์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
951 8 สิงหาคม 2557 แจ้งการโอนเงินค่าใช้จายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
952 7 สิงหาคม 2557 แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
953 7 สิงหาคม 2557 แจ้งการโอนเงินค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
954 7 สิงหาคม 2557 การกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ และประกอบการชี้แจง กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
955 5 สิงหาคม 2557 การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง กลุ่มบริหารงานบุคคล
956 31 กรกฎาคม 2557 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) กลุ่มนโยบายและแผน
957 30 กรกฎาคม 2557 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2557 งบดำเนินงาน (ค่าวัสดุ) รายการค่าวัสดุสื่อ / หนังสือห้องสมุด กลุ่มนโยบายและแผน
958 23 กรกฎาคม 2557 อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2557 (ค่าวัสดุ) รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน และชุดฝึกทักษะ กลุ่มนโยบายและแผน
959 23 กรกฎาคม 2557 การดำเนินการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ (2 ขั้น ศอ.บต.) การปรับค่าตอบแทนแรกบรรจุพนักงานราชการ การให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างเพิ่มขั้นตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล
960 22 กรกฎาคม 2557 คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ศอ.บต. ปี 55 กลุ่มบริหารงานบุคคล
961 21 กรกฎาคม 2557 แจ้งการโอนเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
962 18 กรกฎาคม 2557 ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง กลุ่มบริหารงานบุคคล
963 15 กรกฎาคม 2557 การนำส่งเงินดอกเบี้ยเงินอุดหนุน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
964 10 กรกฎาคม 2557 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายเดือนอิสลามศึกษาเดือน มิ.ย.57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
965 9 กรกฎาคม 2557 แจ้งการโอนเงินพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
966 1 กรกฎาคม 2557 การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง กลุ่มบริหารงานบุคคล
967 1 กรกฎาคม 2557 การโอนเงินทุนการศึกษาภูมิทายาท ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
968 26 มิถุนายน 2557 โอน่เงินค่าจ้างรายชั่วโมงอิสลามศึกษาเดือน พ.ค.57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
969 25 มิถุนายน 2557 แจ้งการโอนเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2557 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
970 13 มิถุนายน 2557 โอนเงินค่าจ้างเหมารายเดือนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐเดือน พ.ค.57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
971 9 มิถุนายน 2557 แจ้งการโอนเงินพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
972 4 มิถุนายน 2557 การชำระเงินกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อที่อยู่อาศัย กลุ่มอำนวยการ
973 21 พฤษภาคม 2557 แจ้งการโอนเงินฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
974 21 พฤษภาคม 2557 แจ้งการโอนเงนค่าจ้างของครูวิกฤต และค่าจ้างครุพี่เลี้ยงเด็กพิการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
975 16 พฤษภาคม 2557 แจ้งการโอนเงินรางวัล ประจำปี 2555 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
976 15 พฤษภาคม 2557 แจ้งโอนเงินของวิทยากรอิสลามศึกษาโรงเรียนของรัฐเม.ย.57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
977 12 พฤษภาคม 2557 แจ้งการโอนค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
978 2 พฤษภาคม 2557 กำหนดราคากลาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
979 25 เมษายน 2557 แจ้งการโอนเงินลูกจ้างฯ ประจำเดือนเมษายน 2557 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
980 21 เมษายน 2557 ประกาศราคากลางซื้อสื่อภาษาไทย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
981 21 เมษายน 2557 แจ้งการโอนเงินพนักงานราชการ ประจำเดือนเมษายน 2557 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
982 19 เมษายน 2557 แจ้งโอนเงินวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมงเดือนมีนาคม 57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
983 11 เมษายน 2557 แจ้งโอนเงินวิทยากรอิสลามศึกษาจ้างเหมารายเดือน มี.ค.57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
984 8 เมษายน 2557 แจ้งการโอนเงินพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
985 21 มีนาคม 2557 แจ้งการโอนเงินค่าจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2557 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
986 21 มีนาคม 2557 แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษาฯ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
987 21 มีนาคม 2557 แจ้งการโอนเงินค่าจ้างของพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
988 21 มีนาคม 2557 แจ้งการโอนของลูกจ้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
989 21 มีนาคม 2557 แจ้งการโอนเงินของพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
990 18 มีนาคม 2557 แจ้งการโอนเงินของพนักงานราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2557 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
991 18 มีนาคม 2557 การจัดตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
992 18 มีนาคม 2557 โอนเงินให้วิทยากรอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ(แบบเข้ม) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
993 18 มีนาคม 2557 โอนเงินค่าจ้างรายชั่วโมงของอิสลามศึกษาเดือน ก.พ.57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
994 17 มีนาคม 2557 กำหนดราคากลาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
995 12 มีนาคม 2557 แจ้งโอนเงินเดือนกุมภาพันธ์ 57 อิสลามศึกษาในร.ร.ของรัฐ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
996 18 กุมภาพันธ์ 2557 แจ้งการโอนเงินอิสลามศึกษาแบบเข้มเดือนมกราคม 2557 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
997 12 กุมภาพันธ์ 2557 เอกสารเพิ่มเติม เรื่อง จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม ปีงบประมาณ 2557 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
998 12 กุมภาพันธ์ 2557 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายชั่วโมงของอิสลามศึกษา ต.ค.56-ม.ค.57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
999 10 กุมภาพันธ์ 2557 แจ้งการโอนเงินค่าจ้างฯ ประจำเดือนมกราคม 2557 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1000 4 กุมภาพันธ์ 2557 การส่งหลักฐานวางเบิกเงินค่าจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2557 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1001 23 มกราคม 2557 แจ้งการโอนเงิน ประจำเดือนมกราคม 2557 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1002 22 มกราคม 2557 แจ้งโอนเงินวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้มธันวาคม 2556 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1003 13 มกราคม 2557 แจ้งการโอนเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1004 26 ธันวาคม 2556 แจ้งการโอนเงินพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1005 24 ธันวาคม 2556 แจ้งการโอนเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1006 24 ธันวาคม 2556 โอนเงินค่าจ้างวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้มเดือนต.ค.-พ.ย.56 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1007 23 ธันวาคม 2556 แจ้งการโอนเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1008 20 ธันวาคม 2556 แจ้งการโอนเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2556 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1009 20 ธันวาคม 2556 แจ้งการโอนเงินตกเบิก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1010 19 ธันวาคม 2556 แจ้งการโอนเงินครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1011 16 ธันวาคม 2556 แจ้งการโอนเงินนักการภารโรง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1012 25 พฤศจิกายน 2556 แจ้งการโอนเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1013 20 พฤศจิกายน 2556 แจ้งการโอนเงินนักการภารโรง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1014 15 พฤศจิกายน 2556 แจ้งการโอนเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1015 15 พฤศจิกายน 2556 โอนเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการครู กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1016 14 พฤศจิกายน 2556 แจ้งการโอนเงินนักการภารโรง (โครงการคืนครู) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1017 13 พฤศจิกายน 2556 การส่งหลักฐานเบิกเงินค่าจ้างนักการภารโรง ประจำเดือน ตุลาคม 2556 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1018 12 พฤศจิกายน 2556 แจ้งการโอนเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1019 12 พฤศจิกายน 2556 การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1020 29 ตุลาคม 2556 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2556 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1021 16 ตุลาคม 2556 แจ้งโอนเงินอิสลามศึกษารายชั่วโมง ก.ย.56 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1022 8 ตุลาคม 2556 แจ้งการโอนเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1023 30 กันยายน 2556 แจ้งโอนวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้มเดือนกันยายน 2556 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1024 27 กันยายน 2556 กำหนดราคากลาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1025 27 กันยายน 2556 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1026 26 กันยายน 2556 แจ้งโอนวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมงเดือนสิงหาคม 2556 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1027 20 กันยายน 2556 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1028 20 กันยายน 2556 แจ้งการโอนเงิน ประจำเดือนกันยายน 2556 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1029 9 กันยายน 2556 แจ้งการโอนเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1030 27 สิงหาคม 2556 แจ้งโอนค่าจ้างรายเดือนวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้มสิงหาคม 56 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1031 27 สิงหาคม 2556 แจ้งการโอนเงินวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมงประจำเดือน ก.ค.56 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1032 26 สิงหาคม 2556 แจ้งการโอนเงินรางวัลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ 2554 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1033 22 สิงหาคม 2556 แจ้งการโอนเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2556 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1034 20 สิงหาคม 2556 แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2 รายการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1035 9 สิงหาคม 2556 การโอนเงินเดือนตกเบิกของข้าราชการครู กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1036 7 สิงหาคม 2556 แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1037 7 สิงหาคม 2556 แจ้งการโอนเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1038 2 สิงหาคม 2556 แจ้งการโอนเงินโครงการสวัสดิการสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2556 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1039 30 กรกฎาคม 2556 แจ้งโอนเงินจ้างรายเดือนของวิทยากรอิสลามศึกษาแบบแข้ม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1040 30 กรกฎาคม 2556 แจ้งโอนเงินของวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1041 18 กรกฎาคม 2556 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1042 10 กรกฎาคม 2556 แจ้งการโอนเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1043 10 กรกฎาคม 2556 แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2 รายการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1044 26 มิถุนายน 2556 แจ้งการโอนเงินทุนภูมิทายาท ครั้งที่ 2 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1045 26 มิถุนายน 2556 แจ้งโอนค่าจ้างรายเดือนของวิทยากรอิสลามศึกษาเดือนมิถุนายน 56(แบบเข้ม) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1046 26 มิถุนายน 2556 แจ้งโอนเงินวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมงประจำเดือนพฤษภาคม56 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1047 20 มิถุนายน 2556 แจ้งการโอนเงินฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2556 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1048 18 มิถุนายน 2556 เบิกค่าพาหนะที่ไปประชุม ณ โรงแรมลีการ์เด้น ด่วน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1049 17 มิถุนายน 2556 แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษาภูมิทายาท กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1050 10 มิถุนายน 2556 แจ้งการโอนเงินค่าจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1051 23 พฤษภาคม 2556 แจ้งการโอนเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1052 9 พฤษภาคม 2556 แจ้งการโอนเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1053 29 เมษายน 2556 การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน กลุ่มบริหารงานบุคคล
1054 28 เมษายน 2556 การโอนเงินวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้มประจำเดือนเม.ย.56 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1055 28 เมษายน 2556 โอนค่าจ้างรายชั่วโมงอิสลามศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1056 19 เมษายน 2556 การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสัมพันธ์ชุมชน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1057 18 เมษายน 2556 แจ้งการโอนเงินประจำเดือนเมษายน 2556 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1058 9 เมษายน 2556 แจ้งการโอนเงินค่าจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2556 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1059 29 มีนาคม 2556 แจ้งการโอนเงินประจำเดือนมีนาคม 56 ของวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1060 26 มีนาคม 2556 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับพนักงานราชการใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้(เงินเสี่ยงภัย) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1061 26 มีนาคม 2556 แจ้งการโอนเงินวิทยากรอิลามศึกษารายชั่วโมง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1062 25 มีนาคม 2556 แจ้งการโอนเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1063 14 มีนาคม 2556 แจ้งการโอนเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1064 29 ตุลาคม 2555 แจ้งการโอนเงินภูมิทายาท ปี 2555 (ภาคเรียนที่ 2) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1065 22 ตุลาคม 2555 แจ้งการโอนเงินพนักงานราชการ (ทดแทน) ประจำเดือนตุลาคม 2555 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1066 8 ตุลาคม 2555 แจ้งการโอนเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1067 5 ตุลาคม 2555 แจ้งการโอน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1068 24 กันยายน 2555 แจ้งให้ส่งเบิกค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมงประจำเดือนกันยายน 2555 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1069 19 กันยายน 2555 ตารางเงินเดือนข้าราชการครูและตารางค่าจ้างลูกจ้างประจำ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1070 17 กันยายน 2555 แจ้งการโอนเงิน ประจำเดือนกันยายน 2555 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1071 12 กันยายน 2555 แจ้งการโอนเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1072 6 กันยายน 2555 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1073 3 กันยายน 2555 แจ้งการโอนเงินค่าจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2555 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1074 24 สิงหาคม 2555 แจ้งการโอนเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1075 19 สิงหาคม 2555 แจ้งการโอนเงินตกเบิกพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1076 14 สิงหาคม 2555 แจ้งการโอนเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1077 9 สิงหาคม 2555 แจ้งการโอนเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1078 8 สิงหาคม 2555 งบประมาณสนับสนุนทีมที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนชายแดนใต้ "สพฐ.คัพ" ครั้งที่ 4 ปี 2555. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1079 16 กรกฎาคม 2555 แจ้งการโอนเงินค่าจ้างครูวิทย์-คณิต กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1080 13 กรกฎาคม 2555 แจ้งการโอนเงินทุนภูมิทายาท กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1081 11 กรกฎาคม 2555 แจ้งการโอนเงินค่าจ้างฯ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1082 9 กรกฎาคม 2555 แจ้งการโอนเงินค่าจ้างฯ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1083 3 กรกฎาคม 2555 ส่งดอกเบี้ยเงินอุดหนุน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1084 28 มิถุนายน 2555 แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อบรมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนฯ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1085 21 มิถุนายน 2555 แจ้งการโอนเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1086 12 มิถุนายน 2555 แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษา"ภูมิทายาท"ปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1087 12 มิถุนายน 2555 แจ้งการโอนเงินค่าจ้างฯ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1088 8 มิถุนายน 2555 แจ้งการโอนเงินค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1089 7 มิถุนายน 2555 แจ้งการโอนเงินค่าจ้างฯ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1090 6 มิถุนายน 2555 โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานวางเบิกเงินค่าจ้างฯ เดือน พ.ค.55 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1091 1 มิถุนายน 2555 ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักครูโรงเรียนบ้านนาข่า กลุ่มอำนวยการ
1092 28 พฤษภาคม 2555 รายชื่อผู้บริจาคเงินช่วยเหลือและสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส กลุ่มอำนวยการ
1093 25 พฤษภาคม 2555 การเบิกเงินค่าพาหนะในการไปราชการประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1094 23 พฤษภาคม 2555 แจ้งการโอนเงินนักการภารโรง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1095 18 พฤษภาคม 2555 แจ้งการโอนเงินนักการภารโรง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1096 16 พฤษภาคม 2555 การส่งหลักฐานเบิกเงินค่าจ้างนักการภารโรง (โครงการคืนครูให้กับนักเรียน) เดือน เม.ย.55 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1