สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

 

ประกาศ/ข่าว จัดซื้อจัดจ้าง สพป.ยะลา 1

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว กลุ่ม
1 18 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างถ่ายเอกสาร เดือน มค 63 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2 18 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างทำตรายาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
3 18 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อปุ๋ย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
4 7 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานจัดจ้างค่าจ้างซ่อมรางผ้าม่าน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5 4 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานจัดจ้างค่าตรวจเช็คสภาพรถ กค 4086 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6 4 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานจัดซื้อวัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
7 4 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานจัดจ้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
8 4 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานซื้อวัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
9 4 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานจ้างซ่อมเปลี่ยนตลับหมึก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
10 23 มกราคม 2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างทำป้ายสวัสดีปีใหม่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
11 21 มกราคม 2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
12 9 มกราคม 2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างสูบส้วม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
13 9 มกราคม 2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
14 9 มกราคม 2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มพัฒนาครู กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
15 20 ธันวาคม 2562 ซื้อวัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
16 20 ธันวาคม 2562 ซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
17 20 ธันวาคม 2562 ซื้อยางมะตอย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
18 18 ธันวาคม 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องซื้อ กพ7 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
19 18 ธันวาคม 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าถ่ายเอกสารเดือน พย.62 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
20 18 ธันวาคม 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุ กลุ่มบุคคล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
21 2 ธันวาคม 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างปรับปรุงห้อง cctv กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
22 2 ธันวาคม 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุจ้างตรวจสภาพรถ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
23 2 ธันวาคม 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างซ่อมเปลี่ยนปริ้นเตอร์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
24 2 ธันวาคม 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
25 26 พฤศจิกายน 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าอินเตอร์เน็ตประจำเดือน ตค 62 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
26 26 พฤศจิกายน 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน ตุลาคม 62 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27 22 พฤศจิกายน 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างทำตรายาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
28 22 พฤศจิกายน 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
29 22 พฤศจิกายน 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างทำพานพุ่ม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
30 18 ตุลาคม 2562 ซื้อสื่อโครงการบ้านนักวิทย์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
31 18 ตุลาคม 2562 จ้างซ่อมไฟฟ้าห้องรายา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
32 25 กันยายน 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
33 25 กันยายน 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
34 24 กันยายน 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าครุภัณฑ์สำนักงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
35 23 กันยายน 2562 ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน (สพป.ยล1) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
36 9 กันยายน 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างทำตรายาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
37 9 กันยายน 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อรถเข็น กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
38 4 กันยายน 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
39 4 กันยายน 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุโครงการสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
40 4 กันยายน 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุจ้างตรวจสภาพรถ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
41 4 กันยายน 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
42 4 กันยายน 2562 รายงานขอซื้อ ซื้อค่าวัสดุโครงการนักวิทย์ฯ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
43 4 กันยายน 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง จ้างขนขยะและกำจัดขยะ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
44 4 กันยายน 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง ถ่ายเอกสาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
45 3 กันยายน 2562 ค่าซ่อมปริ้นเตอร์ กง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
46 3 กันยายน 2562 จ้างถ่ายเอกสาร ITE กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
47 3 กันยายน 2562 จ้างถ่ายเอกสาร นิเทศ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
48 3 กันยายน 2562 จ้างซ่อมปริ้นเตอร์ นิเทศ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
49 3 กันยายน 2562 จ้างถ่ายน้ำมันเครื่อง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
50 26 สิงหาคม 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
51 26 สิงหาคม 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุ ITE กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
52 16 สิงหาคม 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างทำป้ายไวนิลปลูกป่า กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
53 16 สิงหาคม 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซ่อมเครื่องแฟกซ์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
54 16 สิงหาคม 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างซ่อมโน๊ตบุ๊ค กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
55 16 สิงหาคม 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง ซื้อธงเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
56 16 สิงหาคม 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างถ่ายเอกสาร เดือนกรกฎาคม 2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
57 13 สิงหาคม 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องซื้อหมึก กลุ่มITE กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
58 7 สิงหาคม 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
59 5 สิงหาคม 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
60 5 สิงหาคม 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างถ่ายเอกสารโครงการสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
61 5 สิงหาคม 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุเกษตร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
62 4 สิงหาคม 2562 รายงานขอซื้อหมึกกลุ่มการเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
63 4 สิงหาคม 2562 รายงานขอซื้อวัสดุกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
64 4 สิงหาคม 2562 รายงานขอซื้อวัสดุกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
65 4 สิงหาคม 2562 รายงานขอซื้อวัสดุกลุ่มการเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
66 4 สิงหาคม 2562 รายงานขอจ้างซ่อมแซมฐานไม้สำหรับวางพานพุ่มและป้ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
67 4 สิงหาคม 2562 รายงานขอจ้างจัดทำป้ายยินดีต้อนรับ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
68 4 สิงหาคม 2562 รายงานขอจ้างจัดทำโครงเหล็กยึดภาพพร้อมพระบรมฉายลักษณ์พระราชินี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
69 25 กรกฎาคม 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
70 25 กรกฎาคม 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างถ่ายเอกสาร เดือนมิถุนายน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
71 24 กรกฎาคม 2562 รายงานขอซื้อผ้าระบายจัดโต๊ะห้องประชุม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
72 24 กรกฎาคม 2562 รายงานขอจ้างจัดทำวีทีอาร์แนะนำสำนักงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
73 24 กรกฎาคม 2562 รายงานค่าขนขยะและกำจัดขยะมูลฝอย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
74 24 กรกฎาคม 2562 รายงานค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กง 5032 ยะลา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
75 24 กรกฎาคม 2562 รายงานขอเช่า Webhosting พิมพ์สลิปเงินเดือน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
76 24 กรกฎาคม 2562 รายงานจ้างจัดทำโฟมบอร์ด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
77 24 กรกฎาคม 2562 รายงานขอจ้างจัดทำเกียรติบัตร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
78 24 กรกฎาคม 2562 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารเดือนเมษายน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
79 24 กรกฎาคม 2562 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารเดืนอพฤษภาคม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
80 24 กรกฎาคม 2562 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโครงการน้อมนำศาสตร์2 พระราชา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
81 24 กรกฎาคม 2562 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารเดือนพฤษภาคม 2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
82 24 กรกฎาคม 2562 รายงานขอจ้างไวนิลรอมฎอนสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
83 24 กรกฎาคม 2562 รายงานขอซื้อเครื่องคิดเลข กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
84 24 กรกฎาคม 2562 รายงานขอเช่าผ้าปูโต๊ะรอมฎอนสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
85 24 กรกฎาคม 2562 รายงานขอจ้างทำราวสแตนเลส กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
86 24 กรกฎาคม 2562 รายงานขอซื้อปุ๋ย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
87 24 กรกฎาคม 2562 รายงานขอจ้างซ่อมหลังคาบริเวณทางขึ้นบันได 2 ข้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
88 27 มิถุนายน 2562 รายงานขอซื้อวัสดุกลุ่มการเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
89 27 มิถุนายน 2562 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการประเมินความโปร่งใส กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
90 27 มิถุนายน 2562 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการประชุมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและรณรงค์การสูบบุหรี่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
91 27 มิถุนายน 2562 รายงานขอซื้อวัสดุโครงการประชุมพัฒนาระบบการดูแลเช่วยเหลือนักเรียนและรณรงค์การงดสูบบุหรี่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
92 27 มิถุนายน 2562 รายงานขอซื้อถ่านชาร์ท AA กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
93 27 มิถุนายน 2562 รายงานขอจ้างซ่อมสายโทรศัพท์ภายใน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
94 27 มิถุนายน 2562 รายงานขอซื้อหมึกกลุ่มนิเทศฯ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
95 27 มิถุนายน 2562 รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กลุ่มส่งเสริมการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
96 27 มิถุนายน 2562 รายงานขอซื้อวัสดุกลุ่มนิเทศ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
97 27 มิถุนายน 2562 รายงานค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียน บฉ 8178 ยะลา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
98 27 มิถุนายน 2562 รายงานขอจ้างจัดทำไวนิลรัชกาลที่ ๑๐ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
99 27 มิถุนายน 2562 รายงานขอจ้างจัดทำป้ายชื่อคล้องคอพร้อมสายหนีบโลโก้สำนักงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
100 27 มิถุนายน 2562 รายงานขอจ้างจัดทำชั้นวางถังขยะและป้ายบอกลักษณะการทิ้งพร้อมถังขยะ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
101 27 มิถุนายน 2562 รายงานขอจ้างจัดทำปกเกียรติบัตรสพป.ยล.๑ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
102 27 มิถุนายน 2562 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
103 27 มิถุนายน 2562 รายงานค่าซื้อวัสดุสำหรับการอบรมโครงการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
104 27 มิถุนายน 2562 รายงานขอซื้อพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๑๐ อบรมสถาบันพระมาหาษัตริย์กับประเทศไทย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
105 27 มิถุนายน 2562 รายงานค่าจ้างจัดทำพานดอกไม้อบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
106 31 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
107 24 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างค่าถ่ายเอกสารประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
108 24 พฤษภาคม 2562 แจ้งการโอนเงินอุดหนุน รายการค่าหนังสือ ประจำปี 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
109 23 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อวัสดุงานหน้าห้อง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
110 23 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อวัสดุกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
111 23 พฤษภาคม 2562 รายงานขอค่าซ่อมเลื่อนประตู นข 1296 ยะลา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
112 23 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง นข 1296 ยะลา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
113 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานหน้าห้องสพป.ยล.1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
114 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างจัดทำพานดอไม้วันจักรี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
115 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
116 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารเดือนมีนาคม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
117 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารเดือนมีนาคม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
118 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างจัดทำตรายาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
119 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างจัดพานดอกไม้วันข้าราชการพลเรือน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
120 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
121 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างจัดทำไวนิลแสดความยินดีครูวิทยฐานะ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
122 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มบุคคล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
123 22 พฤษภาคม 2562 รายงานอขซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
124 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มนิเทศ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
125 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อวัสดุ active Learning กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
126 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างซ่อมเครืองปริ้นเตอร์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
127 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
128 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ นข 1296 ยะลา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
129 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อหมึกกลุ่มนิเทศ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
130 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อหนังสือพิมพ์เดือนกุมภาพันธ์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
131 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อวัสดุโครงการสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
132 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
133 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและหม้อแบตเตอรี่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
134 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างเปลี่ยถ่ายน้ำมันเครื่อง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
135 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างจัดทำไวนิลชื่นชมโอเน็ต กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
136 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารเดือนกุมภาพันธ์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
137 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการสร้างความเข้มแข็งฯ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
138 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
139 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการขยายผลและติดตามผลฯ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
140 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศห้องบุคคล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
141 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างจัดทำพานดอกไม้วันมาตรฐานฝีมือแรงงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
142 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อวัสดุกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
143 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อตลับหมึกกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
144 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารเดือนมกราคม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
145 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างจัดทำไวนิล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
146 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อปุ๋ย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
147 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอเช่าค่าอินเตอร์เน็ตเดือนกพ. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
148 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มกฎหมายและคดี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
149 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยุ่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
150 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างซ่อมสายขั้วคอม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
151 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอเช่าเครื่องเสียง MOE CUP กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
152 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างทำแบบฝึกทักษะชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
153 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสาร ตัวอย่างเครื่องมือสำหรับการประกันคุณภาพ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
154 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารเดือนมกราคม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
155 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อหมึกปริ้นเตอร์กลุ่มพัฒนาฯ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
156 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อหน้าดิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
157 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อหนังสือพิมพ์เดือนมกราคม 2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
158 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานหน้าห้อง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
159 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มการเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
160 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
161 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อวัสดุหน้าห้อง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
162 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อน้ำกลั่น กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
163 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างเปลี่ยนยางปัดน้ำฝน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
164 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างซ่อมเปลี่ยนผ้าหุ้มโซฟา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
165 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
166 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างจัดทำตรายางกลุ่มการเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
167 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างจัดทำตรายางกลุ่มกฎหมาย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
168 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างขนขยะ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
169 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างจัดทำป้ายไวนิล MOE CUP ครั้งที่ 2 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
170 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยาแอร์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
171 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอเช่าอินเตอร์เน็ต กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
172 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
173 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
174 22 พฤษภาคม 2562 รายงาขอจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
175 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon MP 287 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
176 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬา MOE CUP กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
177 22 พฤษภาคม 2562 รายงานขอจ้างจัดทำตรายาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
178 15 พฤษภาคม 2562 เกณ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
179 15 พฤษภาคม 2562 โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนเมษายน 2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
180 13 พฤษภาคม 2562 ประกาศ เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษา ประจำปี 2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
181 26 เมษายน 2562 แจ้งการโอนเงินค่าเช่าบ้าน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
182 23 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษา ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e- bidding) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
183 29 มีนาคม 2562 แจ้งการโอนเงินค่าเช่าบ้าน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
184 27 มีนาคม 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในกาจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
185 19 มีนาคม 2562 แจ้งโอนเงินอุดหนุนค่ากิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562(70%) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
186 13 มีนาคม 2562 ประกาศ เรื่องประกวดราคารซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษา ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
187 6 มีนาคม 2562 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ถังน้ำ ค.ศ.ล.9/9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
188 5 มีนาคม 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
189 4 มีนาคม 2562 ตารางแสดวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
190 28 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษา ประจำปี 2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
191 27 กุมภาพันธ์ 2562 โอนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฯ ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
192 27 กุมภาพันธ์ 2562 โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการ ประจำเดือน มกราคม 2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
193 27 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งโอนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
194 26 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศ เรื่องประกวดราคารซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษา ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
195 25 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
196 25 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
197 22 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนิอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและกิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมและประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ ประจำปี 2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
198 18 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ ป 1 ก ขนาด 3 ห้องเรียนจำนวน 1 หลัง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
199 18 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างจัดทำตรายาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
200 18 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
201 18 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างจัดทำตรายาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
202 18 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
203 18 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
204 18 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
205 18 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสนาม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
206 18 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างทำความสะอาด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
207 18 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างจัดทำสนาม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
208 18 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา คาจ้างทำความสะอาดสถานที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
209 18 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างทำความสะอาด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
210 18 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างซ่อมเครื่องปริ้น กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
211 18 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาทำสนาม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
212 18 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
213 18 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างถ่ายเอกสาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
214 18 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
215 18 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งโอนเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561(30%) ครั้งที่ 2 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
216 11 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานขอซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนธันวาคม 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
217 11 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน MOE CUP ครั้งที่ ๒ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
218 11 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานขอซื้อวัสดุสำนกังานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานองสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
219 11 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานขอซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวห้องส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
220 11 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานขอจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คสภาพยางรถยนต์ ทะเบียน กจ 701 ยะลา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
221 11 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานขอจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
222 7 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับนักเรียน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
223 7 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
224 7 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
225 7 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเปลี่ยนยางและน้ำมันเครื่อง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
226 28 มกราคม 2562 ประกาศ เรื่องประกวดราคารซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษา ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
227 23 มกราคม 2562 รายงานขอจ้างค่าย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยาแอร์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
228 22 มกราคม 2562 รายงานขอจ้างซ่อมเปลี่ยนไดชาร์ท ทะเบียน กค 5302 ยะลา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
229 22 มกราคม 2562 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารเดือนธันวาคม 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
230 22 มกราคม 2562 รายงานขอเช่าอินเตอร์เน็ตเดือนธันวาคม 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
231 21 มกราคม 2562 รายงานขอจ้างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLIT กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
232 21 มกราคม 2562 รายงานขอเช่าพื้นที่ VPS Linux Hard disk แบบ SSD กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
233 21 มกราคม 2562 รายงานขอจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทะเบียน กค 4086 ยะลา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
234 21 มกราคม 2562 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการสอบนานาชาติ ประจำปี 2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
235 21 มกราคม 2562 รายงานขอจ้างซ่อมเปลี่ยนแค๊ปรันห้องส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
236 21 มกราคม 2562 รายงานขอจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม PSI S2 HD กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
237 19 มกราคม 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมและประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
238 17 มกราคม 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษา ประจำปี 2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
239 15 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
240 15 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าพื้นที่ VPS Linux Hard แบบ SSD กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
241 15 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ทะเบียน กค 4086 ยะลา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
242 15 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบโครงการสอบนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
243 15 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างจัดทำป้ายไวนิล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
244 15 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
245 15 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างทำไวนิลต้อนรับ ผอ.สพป.ยล.1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
246 9 มกราคม 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมและประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ ประจำปี 2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
247 8 มกราคม 2562 รายงานขอจ้างค่าถ่ายเอกสารประชุมการสร้างการพัฒนาแบบประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
248 3 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
249 26 ธันวาคม 2561 รายงานขอจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ copy print กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
250 24 ธันวาคม 2561 แจ้งโอนเงินอิสลามศึกษารายชั่วโมงเดือน ตค.-พย.61 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
251 24 ธันวาคม 2561 รายงานขอเช่าอินเตอร์เน็ตประจำเดือนพฤศจิกายน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
252 21 ธันวาคม 2561 เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
253 19 ธันวาคม 2561 แจ้งโอนค่าจ้างรายเดือนอิสลามศึกษาเดือน ต.ค.-พ.ย 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
254 18 ธันวาคม 2561 รายงานขอจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
255 18 ธันวาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุแข่งขันกีฬา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
256 18 ธันวาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุจัดสนามแข่งขันกีฬา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
257 18 ธันวาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
258 18 ธันวาคม 2561 รายงานขอซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
259 18 ธันวาคม 2561 รายงานขอจ้างจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
260 18 ธันวาคม 2561 รายงานขอเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ งานกีฬา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
261 18 ธันวาคม 2561 รายงานขอจ้างทำป้ายไวนิลสพฐ.เกมส์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
262 18 ธันวาคม 2561 รายงานขอจ้างทำความสะอาดอาคารพระเศวต กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
263 18 ธันวาคม 2561 รายงานขอจ้างทำความสะอาดสนามกีฬาเทศบาล6 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
264 18 ธันวาคม 2561 รายงานขอจ้างทำความสะอาดโรงยิมสถาบันพลศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
265 18 ธันวาคม 2561 รายงานขอซื้อบัตรประวัติ (กพ.7) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
266 18 ธันวาคม 2561 รายงานขอจ้างทำป้ายไวนิลอบรมเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
267 18 ธันวาคม 2561 รายงานขอจ้างจัดทำพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
268 18 ธันวาคม 2561 รายงานค่าถ่ายเอกสารประจำเดือนพฤศจิกายน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
269 18 ธันวาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
270 18 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน พฤศจิกายน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
271 18 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อวัสดุแข่งขันกีฬา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
272 18 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
273 18 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อวัสดุจัดสนามแข่งขันกีฬา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
274 17 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างซ่อมเครื่อง Copy Print กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
275 17 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
276 17 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อหนังสือพิมพ์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
277 17 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างทำไวนิล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
278 17 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
279 17 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างทำไวนิลวันชาติ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
280 17 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
281 17 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อบัตรประวัติ(กพ.๗) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
282 17 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างทำความสะอาด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
283 17 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างทำความสะอาด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
284 17 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างทำความสะอาด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
285 17 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
286 17 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างทำป้ายไวนิล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
287 17 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้ออุปกรณ์กีฬา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
288 12 ธันวาคม 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารประชุมผู้บริหาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
289 12 ธันวาคม 2561 รายงานขอจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทะเบียน นข 1296 ยะลา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
290 12 ธันวาคม 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
291 7 ธันวาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุทำความสะอาดห้องน้ำสพป.ยล.1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
292 7 ธันวาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
293 7 ธันวาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
294 7 ธันวาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน (ทำความสะอาดห้องน้ำ) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
295 7 ธันวาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุตกแต่งสวน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
296 7 ธันวาคม 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารการจัดซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด cctv กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
297 7 ธันวาคม 2561 รายงานค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทะเบียน นข 1296 ยะลา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
298 7 ธันวาคม 2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑื ประจำปี 2562 กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาและการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
299 7 ธันวาคม 2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นประจำปี 2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
300 4 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทะเบียน นข 1296 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
301 29 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
302 29 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
303 22 พฤศจิกายน 2561 รายงานขอจ้างค่าอินเตอร์เน็ตเดือนตุลาคม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
304 22 พฤศจิกายน 2561 รายงานขอจ้างค่าอินเตอร์เน็ตเดือนกันยายน 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
305 22 พฤศจิกายน 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการประชุมประจำเดือนผู้บริหารในสถานศึกษาในสังกัด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
306 21 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อวัสดุตกแต่งสวน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
307 21 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าถ่ายเอกสารโครงการประชุมประจำเดือนผู้บริหารในสถานศึกษาในสังกัด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
308 21 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตเดือนตุลาคม 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
309 21 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต เดือนกันยายน 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
310 14 พฤศจิกายน 2561 โอนเงินค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือนตุลาคม 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
311 14 พฤศจิกายน 2561 แจ้งการโอนเงิน งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2561(70%) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
312 13 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สังกัดสพป.ยะลา เขต ๑ กลุ่มบริหารงานบุคคล
313 13 พฤศจิกายน 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการอาหารกลางวัน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
314 13 พฤศจิกายน 2561 รายงานขอจ้างค่าถ่ายเอกสารประจำเดือนตุลาคม 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
315 13 พฤศจิกายน 2561 รายงานขอซื้อวัสดุหน้าห้องผอ.สพป.ยล. 1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
316 13 พฤศจิกายน 2561 รายงานขอซื้อวัสดุโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
317 13 พฤศจิกายน 2561 รายงานขอซื้อชุดกริ่งเรียกและรีโมทแอร์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
318 13 พฤศจิกายน 2561 รายงานขอจ้างจัดทำตรายางรักษาการผอ.กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
319 13 พฤศจิกายน 2561 รายงานขอจ้างจัดทำตรายางรักษาการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
320 13 พฤศจิกายน 2561 รายงานขอจ้างจัดทำตรายางผอ.เขตสพป.ยล.1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
321 13 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อวัสดุโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
322 9 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
323 9 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างถ่ายเอกสาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
324 7 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุมศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
325 7 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
326 7 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อชุดกริ่งเรียก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
327 7 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างถ่ายเอกสาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
328 7 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างจัดทำตรายาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
329 7 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างจัดทำตรายาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
330 5 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมสังกัดสพปงยะลา เขต ๑ กลุ่มบริหารงานบุคคล
331 30 ตุลาคม 2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสพป.ยะลา เขต ๑ กลุ่มบริหารงานบุคคล
332 16 ตุลาคม 2561 รายงานซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในสพป.ยล.1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
333 16 ตุลาคม 2561 รายงานค่าจ้างซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องห้องน้ำ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
334 16 ตุลาคม 2561 รายงานค่าจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
335 16 ตุลาคม 2561 รายงานค่าจ้างทำระบบไฟฟ้าห้องลูกจ้างสพป.ยล.1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
336 16 ตุลาคม 2561 รายงานซื้อหมึกปริ้นเตอร์สพป.ยล.1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
337 16 ตุลาคม 2561 รายงานค่าจ้างซ่อมเปลี่ยนหลังคาโกดังสพป.ยล.1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
338 16 ตุลาคม 2561 รายงานซื้อวัสดุกิจกรรมค่ายคนดีศรีแผ่นดิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
339 16 ตุลาคม 2561 รายงานซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
340 16 ตุลาคม 2561 รายงานค่าเช่าสถานีวิทยุกระจายเสียงในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารฯ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
341 16 ตุลาคม 2561 ขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบสามัญ 008 โรงเรียนบ้านมาแฮ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
342 16 ตุลาคม 2561 รายงานค่าจ้างขนขยะและกำจัดขยะมูลฝอย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
343 16 ตุลาคม 2561 รายงานค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทะเบียน นข 1296 ยะลา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
344 16 ตุลาคม 2561 รายงานซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(วัสดุช่าง) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
345 16 ตุลาคม 2561 รายงานซื้อวัสดุสำนักงานสพป.ยล.1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
346 16 ตุลาคม 2561 รายงานค่าจ้างถ่ายเอกสารเดือนกันยายน 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
347 16 ตุลาคม 2561 รายงานซื้อวัสดุไฟฟ้าปรับปรุงระบบไฟฟ้า กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
348 16 ตุลาคม 2561 รายงานค่าจ้างทำฝาครอบคูระบายน้ำ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
349 16 ตุลาคม 2561 รายงานค่าจ้างยรรจุถังดับเพลิง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
350 16 ตุลาคม 2561 รายงานค่าจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์Epson รุ่น L210 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
351 16 ตุลาคม 2561 รายงานค่าจ้างซ่อมเปลี่ยนจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
352 16 ตุลาคม 2561 รายงานค่าจ้างทำเข็มเพชรเสมาทองคำ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
353 16 ตุลาคม 2561 รายงานซื้อสื่อสะเต็มศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
354 16 ตุลาคม 2561 รายงานซื้อวัสดุทุนภูมิทายาท กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
355 16 ตุลาคม 2561 รายงานค่าจ้างพิมพืเกียรติบัตรอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
356 16 ตุลาคม 2561 รายงานค่าซื้อหนังสื่อพิมพืเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
357 16 ตุลาคม 2561 รายงานค่าจ้างพิมพ์เกียรติบัตรโครงการเสริมสร้างคุณธรรม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
358 16 ตุลาคม 2561 รายงานค่าจ้างทำไวนิลแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
359 16 ตุลาคม 2561 รายงานซื้อหนังสื่อพิมพ์รายวันประจำเดือนกันยายน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
360 16 ตุลาคม 2561 รายงานค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ทะเบียน นข 1391 ยะลา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
361 12 ตุลาคม 2561 รายงานขอจ้างถ่ายน้ำมันเครื่อง ทะเบียน กค 5302 ยล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
362 12 ตุลาคม 2561 รายงานขอจ้างวัสดุกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
363 12 ตุลาคม 2561 รายงานขอจ้างถอดล้างเครื่องปรับอากาศพร้อมเช็ควัดน้ำแอร์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
364 12 ตุลาคม 2561 รายงานขอจ้างถ่ายน้ำมันเครื่อง ทะเบียน กง 5032 ยล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
365 12 ตุลาคม 2561 รายงานขอจ้างทำช่อดอกไม้โครงการพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
366 12 ตุลาคม 2561 รายงานขอจ้างจัดทำโล่รางวัลดครงการประกวดภูมิทัสน์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
367 12 ตุลาคม 2561 รายงานขอจ้างพิมพ์เกียรติบัตรโครงการประกวดภูมิทัศน์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
368 12 ตุลาคม 2561 รายงานขอซื้อสื่อชุดบัตรภาพ 365 วัน ศาสนาพุทธ คู่เด็กไทย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
369 12 ตุลาคม 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
370 12 ตุลาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
371 12 ตุลาคม 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงกาพรัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
372 12 ตุลาคม 2561 รายงานขอจ้างซ่อมเปลี่ยนรางประตูเลื่อนทางเข้าสพป.ยล.1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
373 12 ตุลาคม 2561 รายงานขอจ้างทำเกียรติบัตรโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
374 10 ตุลาคม 2561 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายชั่วโมงอิสลามศึกษาเดือน ก.ย.61 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
375 8 ตุลาคม 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการคุณภาพการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาไทย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
376 8 ตุลาคม 2561 รายงานขอจ้างจัดพิมพ์สื่อและนวัตกรรมสองภาษายะลา ๑ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
377 8 ตุลาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานสพป.ยล.1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
378 8 ตุลาคม 2561 รายงานขอเช่าเวทีและเครื่องเสียงโครงการสองภาษายะลา ๑ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
379 8 ตุลาคม 2561 รายงานขอเช่าเต็นท์และเก้าอี้พลาสติกโครงการสองภาษายะลา ๑ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
380 8 ตุลาคม 2561 รายงานขอจ้างคีย์ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการสองภาษายะลา ๑ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
381 8 ตุลาคม 2561 รายงานขอจ้างจัดพิมพ์จุลสารแนะนำโครงการสองภาษายะลา ๑ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
382 8 ตุลาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานโครงการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
383 8 ตุลาคม 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
384 8 ตุลาคม 2561 รายงานขอจ้าง่ถายเอกสารโครงการนำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
385 7 ตุลาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุโครงการคุณภาพการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
386 4 ตุลาคม 2561 โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการ ประจำเดือนกันยายน 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
387 4 ตุลาคม 2561 โอนเงินค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เดือนกันยายน 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
388 3 ตุลาคม 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
389 27 กันยายน 2561 แจ้งโอนเงินอุดหนุนรายการค่าหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 1/2561(30%)เพิ่มเติม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
390 25 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างจัดทำโล่รางวัล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
391 25 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อสื่อสะเต็มศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
392 24 กันยายน 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางรายการซื้อวัสดุสำนักงาน สพป.ยล.1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
393 24 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอ ค่าจ้างล้างเครื่องปรับอากาศพร้อมเช็ควัดน้ำยาแอร์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
394 24 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างซ่อมเปลี่ยนรางประตูเลื่อนทางเข้า สพป.ยล.1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
395 24 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างตกแต่งป้ายเชิดชูเกียรติ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
396 24 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำเกียรติบัตรครู กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
397 24 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๑เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพป.ยะลา เขต ๑ กลุ่มบริหารงานบุคคล
398 21 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างทำเอกสาร pocket book กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
399 21 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างทำโล่อะคริลิคและเข็มกลัดที่ระลึก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
400 21 กันยายน 2561 รายงานขอซื้อของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
401 21 กันยายน 2561 รายงานค่าจ้างทำช่อดอกไม้ติดเสื้อครูดีเด่น กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
402 21 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
403 21 กันยายน 2561 รายงานขอซื้อวัสดุโครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
404 21 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างทำไวนิลโครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
405 21 กันยายน 2561 รายงานขอจ้าง่ถายเอกสารโครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
406 21 กันยายน 2561 รายงานขอซื้อที่จุดเทียนโครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
407 21 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสาร Boot Camp กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
408 21 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างทำวีดีทัศน์ Boot Camp กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
409 21 กันยายน 2561 รายงานค่าถ่ายเอกสาร Boot camp กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
410 21 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างซ่อมเปลี่ยนกล้องวงจรปิด CCTV กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
411 20 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างกรอบเกียรติบัตรครูดีเด่น กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
412 20 กันยายน 2561 รายงานขอซื้อวัสดุอบรมนักวิทยาศาสตร์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
413 20 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างทำกรอบเกียรติบัตร งานเกษียณอายุราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
414 19 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
415 19 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
416 19 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องขออนุมัติซื้อจัดจ้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
417 19 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องเบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
418 19 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
419 19 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องขออนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนดีเด่น กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
420 19 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องขออนุมัติจ้างทำฝาครอบคูระบายน้ำ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
421 19 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างพิมพ์เกียรติบัตร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
422 19 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาขออนุมัติซ่อมครุภัณฑ์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
423 19 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหมายเลขทะเบียน กง 5032 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
424 19 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างพิมพ์เกียรติบัตรครู กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
425 19 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
426 19 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องขอสั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับทุนภูมิมารยาท กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
427 19 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
428 18 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำช่อดอกไม้ติดเสื้อครูดีเด่น กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
429 18 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเปลี่ยนจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
430 18 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างถ่ายเอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
431 18 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อที่จุดเทียน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
432 18 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างถ่ายเอกสาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
433 18 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำไวนิลโครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
434 18 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุโครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
435 17 กันยายน 2561 รายงานค่าจ้างถ่ายเอกสาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
436 17 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างจัดทำไวนิลกิจกรรมนิเทศครู กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
437 17 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารกิจกรรมนเทศครู กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
438 17 กันยายน 2561 รายงานขอซื้อวัสดุกิจกรรมค่ายพุทธบุตร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
439 17 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างจัดทำงานวิจัยกิจกรรมนิเทศครูผู้สอนภาษาอังกฤษ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
440 17 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างทำกุญแจห้องชำรุดและกระจกผนังห้องแตก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
441 15 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างทำงานวิจัยกิจกรรมนิเทศครูผู้สอนภาษาอังกฤษ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
442 15 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างทำวีดีทัศน์กิจกรรมนิเทศครูผู้สอนภาษาอังกฤษ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
443 15 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างถ่ายเอกสารกิจกรรมนิเทศครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
444 15 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างถ่ายเอกสารกิจกรรมนิเทศครูผู้สอนภาษาอังกฤษ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
445 15 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างถ่ายเอกสารกิจกรรมนิเทศครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
446 15 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างถ่ายเอกสารกิจกรรมนิเทศครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
447 15 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำไวนิลกิจกรรมนิเทศครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
448 14 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุกิจกรรมค่ายพุทธบุตรโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
449 14 กันยายน 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
450 12 กันยายน 2561 รายงานของจ้างทำไวนิลอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
451 12 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างทำไวนิลพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
452 12 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างทำวีดีทัศน์ ครูดี ศรี สพฐ. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
453 12 กันยายน 2561 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินอุดหนุน รายการการจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
454 11 กันยายน 2561 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายชั่วโมงอิสลามศึกษาเดือน ส.ค.61 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
455 11 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
456 11 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อถุงจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
457 11 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุโครงการปรับภูมิทัศน์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
458 11 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างไวนิลกิจกรรมเข้าค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
459 11 กันยายน 2561 รายงานขอซื้อวัสดุกิจกรรมเข้าค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
460 11 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอค่าถ่ายเอกสารโครงการปรับภูมิทัศน์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
461 11 กันยายน 2561 รายงานขอซื้อหมึกปริ้นเตอร์กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
462 11 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างถ่ายเอกสารประชุมพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
463 11 กันยายน 2561 รายงานขอซื้อวัสดุโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และกิจกรรม ACtive Learning กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
464 11 กันยายน 2561 รายงานขอซื้อวัสดุโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
465 11 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
466 11 กันยายน 2561 รายงานขอซื้อวัสดุอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
467 11 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างทำหนังสือกิจกรรมที่ 7 โครงการวิจัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
468 11 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างติดตั้งระบบ Lan และระบบไฟฟ้า กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
469 11 กันยายน 2561 รายงานขอซื้อวัสดุใช้ในการจัดเก็บหลักฐาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
470 11 กันยายน 2561 รายงานขอซื้อถุงสำหรับเก็บหลักฐานทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
471 11 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการปรับภูมิทัศน์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
472 11 กันยายน 2561 รายงานขอซื้อวัสดุโครงการปรับภูมิทัศน์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
473 11 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างจัดทำตรายาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
474 11 กันยายน 2561 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มพัฒนาฯ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
475 11 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
476 10 กันยายน 2561 แจ้งโอนเงินจ้างเหมาจ่ายรายเดือนอิสลามศึกษา ส.ค.61 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
477 10 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำไวนิลโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
478 9 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างถ่ายเอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสุถานศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
479 9 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อหมึกปริ้นเตอร์กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
480 9 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าถ่ายเอกสารโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
481 9 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
482 9 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุกิจกรรมเข้าค่ายทักษะชีวิต กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
483 9 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างซ่อม/เปลี่ยน กุญแจห้องชำรุดและกระจกผนังห้องแตก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
484 9 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำตรายาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
485 9 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างจัดทำเอกสารกิจกรรมที่ 7 โครงการ การวิจัย เรื่องการใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
486 9 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
487 9 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างจัดทำไวนิลพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพร้อมกรอบและติดตั้งโครงเหล็ก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
488 9 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำโล่รางวัล เพชรเสมายะลา เขต 1 ประจำปี 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
489 8 กันยายน 2561 รายงานขอซื้อวัสดุโครงการพัฒนาผู้เข้ารับการประเมิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
490 8 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการประขุมเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนที่จะเข้ารับการประเมินรอบ 4 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
491 8 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างเอกสารโครงการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
492 8 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำกรอบเกียรติบัตรครูดีเด่น กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
493 8 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อของที่ระลึกสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
494 8 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำกรอบเกียรติบัตรเกษียณอายุราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
495 8 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างทำหนังสือกิจกรรมที่ 8 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
496 8 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างทำเอกสารรูปเล่มเป็น pocket books กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
497 8 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างซ่อมเปลี่ยนระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
498 7 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
499 7 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุโครงการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
500 7 กันยายน 2561 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำหนังสือกิจกรรมที่ 8 โครงการการวิจัยเรื่อง การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
501 7 กันยายน 2561 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำหนังสือกิจกรรมที่ 8 โครงการวิจัยเรื่อง การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
502 7 กันยายน 2561 เรื่่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำหนังสือกิจกรรมที่ 8 โครงการการวิจัยเรื่องการใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
503 7 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างซ่อมเปลี่ยนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
504 5 กันยายน 2561 โอนเงินกิจกรรมการสนับสุนุค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2561(30%) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
505 5 กันยายน 2561 โอนเงินค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของลูกจ้างชั่วคราวฯ ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
506 5 กันยายน 2561 โอนเงินค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของพนักงานราชการการ ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
507 3 กันยายน 2561 รายงานขอซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สพป.ยล.1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
508 3 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
509 3 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการนิเทศ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
510 3 กันยายน 2561 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการนิเทศ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
511 3 กันยายน 2561 รายงานขอซื้อวัสดุโครงการพัฒนารูปแบบในการพัฒนาความสามารถพื้นฐานของนักเรียน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
512 3 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนารูปแบบในการพัฒนาความสามารถพื้นฐานของนักเรียน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
513 3 กันยายน 2561 รายงานขอจ้างทำกรอบเกียรติบัตรNT กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
514 3 กันยายน 2561 รายงานขอซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (งานช่าง) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
515 27 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค(ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปีพ.ศ.๒๕๖๑ผ่าน กลุ่มบริหารงานบุคคล
516 27 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำป้ายไวนิล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
517 27 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำสารคดี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
518 27 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
519 27 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุประชุมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
520 27 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุงานบ้าน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
521 27 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
522 27 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าถ่ายเอกสาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
523 27 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุสำนักงานกิจกรรมจัดประชุม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
524 27 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำกรอบเกียรติบัตร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
525 23 สิงหาคม 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
526 23 สิงหาคม 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบหลักสูตร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
527 23 สิงหาคม 2561 รายงานขอซื้อโครงการติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
528 23 สิงหาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบหลักสุตรท้องถิ่นการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
529 22 สิงหาคม 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
530 20 สิงหาคม 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
531 17 สิงหาคม 2561 รายงานค่าจ้างทำชุดตะแกรงเหล็กครอบชุดวงจรปิดจุดตรวจรถยนต์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
532 17 สิงหาคม 2561 รายงานค่าจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศห้องประชุมรายา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
533 17 สิงหาคม 2561 รายงานขอจ้างจัดทำป้ายไวนิลแสดงความยินดีโรงเรียนบ้านบาโงย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
534 17 สิงหาคม 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนกรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
535 16 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างติดตั้งระบบ Lan และระบบไฟฟ้า กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
536 16 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำไวนิล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
537 16 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างถ่ายเอกสารโครงการแระชุมการใช้วิทยุสื่อสาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
538 16 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
539 16 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำตะแกรงเหล็ก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
540 16 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำป้ายไวนิล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
541 16 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำป้ายไวนิล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
542 16 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนกรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
543 16 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
544 16 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างถ่ายเอกสาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
545 16 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมารถโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
546 16 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
547 16 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าถ่ายเอกสารกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
548 16 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
549 16 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างถ่ายเอกสาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
550 16 สิงหาคม 2561 แจ้งโอนค่าจ้างรายเดือนอิสลามศึกษาเดือนกรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
551 16 สิงหาคม 2561 รายงานขอซื้อหมึกปริ้นเตอร์สพป.ยล.1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
552 15 สิงหาคม 2561 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายชั่วโมงอิสลามศึกษาเดือน ก.ค.61 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
553 14 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อหมึกปริ้นเตอร์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
554 14 สิงหาคม 2561 รายงานขอจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเติมน้ำยาแอร์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
555 14 สิงหาคม 2561 รายงานค่าทำป้ายอะคริลิคต้นรวงผึ้ง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
556 14 สิงหาคม 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
557 14 สิงหาคม 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
558 14 สิงหาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุใช้ในการจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
559 14 สิงหาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
560 14 สิงหาคม 2561 รายงานขอจ้างจัดทำค่าเกียรติบัตร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
561 14 สิงหาคม 2561 รายงานขอจ้างจัดทำไวนิลโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
562 14 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เบรกเกอร์ควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้า กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
563 14 สิงหาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
564 14 สิงหาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุประกอบการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
565 14 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำเข็มเพชรเสมา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
566 14 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
567 14 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำป้ายไวนิล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
568 14 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำเกียรติบัตร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
569 14 สิงหาคม 2561 รายงานขอจ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมลุกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
570 14 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดทำป้ายไวนิล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
571 14 สิงหาคม 2561 รายงานขอจ้างซ่อมเปลี่ยนเบรกเกอร์ควบคุมการไหลของกระแสไฟ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
572 14 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดทำป้ายไวนิล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
573 14 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างถ่ายเอกสาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
574 14 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการราคาค่าจ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
575 14 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคส์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
576 14 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
577 14 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างถ่ายเอกสาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
578 14 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างถ่ายเอกสาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
579 14 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำป้ายอะคริลิค(ต้นรวงผึ้ง) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
580 8 สิงหาคม 2561 โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
581 8 สิงหาคม 2561 โอนเงินค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เดือนกรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
582 8 สิงหาคม 2561 โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
583 6 สิงหาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานหน่วยส่งเสริมอิสลามศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
584 6 สิงหาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
585 6 สิงหาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานหน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
586 6 สิงหาคม 2561 รายงานจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคส์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
587 6 สิงหาคม 2561 รายงานซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
588 6 สิงหาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มนิเทศ ติดตามการประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
589 6 สิงหาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
590 6 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มนเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
591 6 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
592 6 สิงหาคม 2561 รายงานขอซื้อหมึกปริ้นเตอร์กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
593 6 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อหมึกปริ้นเตอร์กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
594 6 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
595 6 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อหมึกปริ้นเตอร์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
596 6 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุสำนักงานหน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
597 6 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
598 6 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ส่งเสริมอิสลาม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
599 2 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อเครื่องเซ่นไหว้พิธีบวงสรวง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
600 2 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อเครื่องเซ่นไหว้ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
601 2 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อตะเกียงศาลพระภูมิ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
602 2 สิงหาคม 2561 รายงานขอซื้อเครื่องเซ่นไหว้พิะีบวงสรวงศาลพระภูมิ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
603 2 สิงหาคม 2561 รายงานขอซื้อตะเกียงบวงสรวงศาลพระภูมิ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
604 2 สิงหาคม 2561 รายงานขอซื้อเครื่องเซ่นไหว้บวงสรวงศาลพระภูมิ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
605 2 สิงหาคม 2561 รายงานขอจ้างค่าจัดทำบายศรีบวงสรวงศาลพระภูมิ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
606 2 สิงหาคม 2561 รายงานขอซื้อเครื่องบวงสรวงศาลพระภูมิ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
607 2 สิงหาคม 2561 รายงานขอซื้อหมึกปริ้นเตอร์รุ่น HP Laser Jet Pro MFP M225-M226 PCL กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
608 25 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อหมึกปริ้นเตอร์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
609 25 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อหมึกปริ้นเตอร์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
610 25 กรกฎาคม 2561 รายงานขอซื้อหมึกปริ้นเตอร์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
611 25 กรกฎาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
612 24 กรกฎาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
613 24 กรกฎาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มอำนวยการ(หมึกปริ้นเตอร์) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
614 24 กรกฎาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานโครงการรักษ์ภาษาไทย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
615 24 กรกฎาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
616 24 กรกฎาคม 2561 รายงานขอจ้างค่าถ่ายเอกสารประจำเดือนมิถุนายน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
617 24 กรกฎาคม 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการสู่องค์กรแห่งคุณภาพ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
618 23 กรกฎาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
619 23 กรกฎาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานโครงการพัฒนารูปแบบในการพัฒนาความสามารถพื้นฐานของนักเรียน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
620 23 กรกฎาคม 2561 รายงานขอจ้างจัดทำเอกสารโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
621 17 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
622 17 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
623 17 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
624 17 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
625 17 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
626 17 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
627 17 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำป้ายไวนิล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
628 17 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างถ่ายเอกสาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
629 16 กรกฎาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานงานลูกเสือจังหวัดยะลา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
630 13 กรกฎาคม 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารพัฒนาความสามารถพื้นฐานของนักเรียน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
631 13 กรกฎาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
632 13 กรกฎาคม 2561 รายงานขอซื้อต้นรวงผึ้ง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
633 13 กรกฎาคม 2561 รายงานขอจ้างจัดทำป้ายโฟมรับ-ส่งรถยนต์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
634 13 กรกฎาคม 2561 รายงานขอจ้างจัดทำป้ายไวนิลเขตสุจริต กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
635 13 กรกฎาคม 2561 รายงานขอจัดซื้อโครงการประชุมพัฒนาระบบดูแลนักเรียน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
636 13 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าถ่ายเอกสารประจำเดือนมิถุนายน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
637 13 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุโครงการรักษ์ภาษาไทย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
638 13 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำโล่อะคิลิคทรงเหลี่ยม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
639 13 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างจัดทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
640 12 กรกฎาคม 2561 รายงานขอจ้างทำไวนิลรูปรัชกาลที่ 10 และจัดลงนามถวายพระพร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
641 12 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าถ่ายเอกสาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
642 9 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุสำนักงานลูกเสือจังหวัดยะลา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
643 9 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
644 9 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
645 6 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อต้นรวงผึ้ง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
646 6 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าทำป้ายไวนิล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
647 6 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายโฟมบอร์ด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
648 6 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลปฏิญญาเขตสุจริต กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
649 6 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุโครงการประชุมและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
650 5 กรกฎาคม 2561 รายงานขอซื้อค่าซื้อวัสดุโครงการประชุมติดตามความก้าวหน้าและแก้ปัญหาประชากรวัยเรียน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
651 5 กรกฎาคม 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารอบรมการใช้โปรแกรม Thai School Lunch กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
652 5 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อเครื่องบวงสรวงศาลพระภูมิ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
653 5 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างจัดทำบายศรีบวงสรวงศาลพระภูมิ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
654 5 กรกฎาคม 2561 ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุโครงการประชุมติดตามความก้าวหน้า กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
655 5 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างถ่ายเอกสารอบรมการใช้โปรแกรม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
656 3 กรกฎาคม 2561 รายงานขอซื้อวัสดุโครงการคุณธรรม สพฐ. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
657 3 กรกฎาคม 2561 รายงานจ้างค่าถ่ายเอกสารโครงการคุณธรรม สพฐ. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
658 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
659 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
660 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาค่าจ้างถ่ายเอกสารโครการวิจัยฯ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
661 3 กรกฎาคม 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการวิจัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
662 3 กรกฎาคม 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
663 3 กรกฎาคม 2561 รายงานขอจ้างทำป้ายไวนิลโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
664 3 กรกฎาคม 2561 รายงานขอจัดซื้อวัสดุโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวติ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
665 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
666 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิวโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
667 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
668 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนตลับหมึกเครื่องปริ้นท์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
669 3 กรกฎาคม 2561 รายงานจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมิถุนายน 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
670 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อหนังสือพิมพ์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
671 25 มิถุนายน 2561 รายงานขอซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
672 25 มิถุนายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
673 22 มิถุนายน 2561 รายการจัดซื้อ วัสดุโครงการการจัดการเรียนรู้ Active Learning กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
674 22 มิถุนายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการการจัดการเรียนรู้ Active Learning กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
675 22 มิถุนายน 2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการ Active Learning กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
676 22 มิถุนายน 2561 รายงานจัดซื้อ ซื้อวัสดุโครงการจัดการเรียนรู้ Active Learning กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
677 20 มิถุนายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการการจัดการเรียนรู้ Active Learning กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
678 20 มิถุนายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารโครงการการจัดการเรียนรู้ Active Learning กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
679 19 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเซตเหยื่อกำจัดปลวก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
680 19 มิถุนายน 2561 รายการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเซตเหยื่อกำจัดปลวก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
681 14 มิถุนายน 2561 โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการ ประจำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
682 14 มิถุนายน 2561 โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
683 10 มิถุนายน 2561 โอนเงินค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เดือนพฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
684 24 พฤษภาคม 2561 แจ้งโอนค่าจ้างรายเดือนอิสลามศึกษาเดือนเมษายน 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
685 24 พฤษภาคม 2561 โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนเมษายน 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
686 8 พฤษภาคม 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
687 9 เมษายน 2561 โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการ ประจำเดือนมีนาคม 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
688 9 เมษายน 2561 โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนมีนาคม 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
689 14 มีนาคม 2561 โอนเงินค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
690 14 มีนาคม 2561 โอนเงินตกเบิกขั้น ศอ.บต.พนักงานราชการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
691 14 มีนาคม 2561 โอนเงินรายชั่วโมงของวิทยากรอิสลามฯเดือนกุมาพันธ์2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
692 14 มีนาคม 2561 แจ้งโอนค่าจ้างรายเดือนอิสลามศึกษาเดือนกุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
693 11 มีนาคม 2561 โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
694 11 มีนาคม 2561 โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
695 15 กุมภาพันธ์ 2561 โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนมกราคม 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
696 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
697 19 มกราคม 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
698 18 มกราคม 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
699 17 มกราคม 2561 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายชั่วโมงอิสลามศึกษาเดือน พย.-ธค..60 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
700 12 มกราคม 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
701 12 มกราคม 2561 โอนเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
702 11 มกราคม 2561 โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนธันวาคม 2560 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
703 11 มกราคม 2561 แจ้งโอนค่าจ้างรายเดือนอิสลามศึกษาเดือนธันวาคม 2560 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
704 10 มกราคม 2561 โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการ ประจำเดือนธันวาคม 2560 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
705 10 มกราคม 2561 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
706 27 ธันวาคม 2560 โอนเงินค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของพนักงานธุรการ ประจำเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
707 26 ธันวาคม 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
708 26 ธันวาคม 2560 โอนเงินรายชั่วโมงของวิทยากรอิสลามฯเดือน ตค.- พย.60 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
709 15 ธันวาคม 2560 แจ้งโอนค่าจ้างรายเดือนอิสลามศึกษาเดือนพฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
710 13 ธันวาคม 2560 โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
711 7 ธันวาคม 2560 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 9 รายการ ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
712 4 ธันวาคม 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
713 2 ธันวาคม 2560 โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
714 1 ธันวาคม 2560 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายเดือนอิสลามศึกษาเดือน ต.ค..60 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
715 17 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการทัศนศึกษานิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
716 11 ตุลาคม 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
717 11 ตุลาคม 2560 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายชั่วโมงอิสลามศึกษาเดือน ก.ย.60 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
718 8 ตุลาคม 2560 โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนกันยายน 2560 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
719 8 ตุลาคม 2560 โอนเงินค่าจ้างเหมาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เดือนกันยายน 2560 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
720 7 ตุลาคม 2560 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายเดือนอิสลามศึกษาเดือน ก.ย.60 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
721 28 กันยายน 2560 โอนเงินอุดหนุนโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
722 27 กันยายน 2560 ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
723 27 กันยายน 2560 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
724 22 กันยายน 2560 ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
725 21 กันยายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
726 21 กันยายน 2560 ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานลูกจ้าง ทาสีอาคาร ด้านผนังทรายล้างทั้งสองด้าน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
727 19 กันยายน 2560 แจ้งโอนเงินอิสลามศึกษารายชั่วโมงเดือน ส.ค.60 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
728 12 กันยายน 2560 โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนสิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
729 12 กันยายน 2560 โอนเงินค่าจ้างเหมาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เดือนสิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
730 11 กันยายน 2560 แจ้งโอนเงินจ้างเหมาจ่ายรายเดือนอิสลามศึกษา ส.ค.60 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
731 18 สิงหาคม 2560 ประกาศราคากลาง รายการจ้างพิมพ์หนังสือ ร้อย-เรียน-เรื่องชายแดน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
732 10 สิงหาคม 2560 แจ้งโอนเงินจ้างเหมาจ่ายรายเดือนอิสลามศึกษา ก.ค.60 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
733 9 สิงหาคม 2560 โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
734 9 สิงหาคม 2560 โอนเงินค่าจ้างเหมาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เดือนกรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
735 7 กรกฎาคม 2560 โอนเงินค่าจ้างเหมาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เดือนมิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
736 7 กรกฎาคม 2560 แจ้งโอนเงินจ้างเหมาจ่ายรายเดือนอิสลามศึกษา มิ.ย..60 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
737 6 กรกฎาคม 2560 ประกาศราคากลาง รายการจ้างจัดสถานที่พร้อมติดตั้ง/รื้อถอนบูธนิทรรศการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
738 6 กรกฎาคม 2560 ประกาศราคากลาง รายการ จ้างพิมพ์หนังสือ-ร้อย-เรียน เรื่องชายแดน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
739 20 มิถุนายน 2560 แจ้งโอนเงินวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมงเดือน ก.พ .- พ.ค.60 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
740 13 มิถุนายน 2560 แจ้งโอนเงินจ้างเหมาจ่ายรายเดือนอิสลามศึกษาเม.ย.-พ.ค.60 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
741 9 มิถุนายน 2560 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
742 9 มิถุนายน 2560 โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
743 9 มิถุนายน 2560 โอนเงินค่าจ้างเหมาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เดือนพฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
744 30 พฤษภาคม 2560 แบบฟอร์มใบนำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
745 19 พฤษภาคม 2560 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายชั่วโมงอิสลามศึกษาเดือนมกราคม 60 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
746 11 พฤษภาคม 2560 ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดวัสดุรื้อถอนอาคารเรียน จำนวน 4 ห้องเรียน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
747 3 พฤษภาคม 2560 ประกาศ เรื่องการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT โดยวิธีพิเศษ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
748 3 พฤษภาคม 2560 ประกาศราคากลาง จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีพิเศษ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
749 12 เมษายน 2560 แจ้งโอนเงินจ้างเหมาจ่ายรายเดือนอิสลามศึกษา มี.ค.60 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
750 10 เมษายน 2560 โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยและครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เดือนมีนาคม 2560 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
751 5 เมษายน 2560 โอนเงินค่าตอบแทนพนักงาราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2560 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
752 3 เมษายน 2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม สังกัด สพป.ยะลา เขต ๑ กลุ่มบริหารงานบุคคล
753 31 มีนาคม 2560 ประกาศราคากลางรายการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ (CC1,CC2) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
754 31 มีนาคม 2560 ประกาศราคากลางรายการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
755 30 มีนาคม 2560 ประกาศ การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา โดยวิธีพิเศษ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
756 28 มีนาคม 2560 ประกาศ ราคากลางการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
757 10 มีนาคม 2560 แจ้งโอนเงินจ้างเหมาจ่ายรายเดือนอิสลามศึกษา ก.พ.60 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
758 9 มีนาคม 2560 โอนเงินค่าจ้างเหมาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
759 17 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายชั่วโมงอิสลามศึกษาเดือนต.ค.-ธ.ค.59 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
760 28 พฤศจิกายน 2559 ประกาศราคากลาง รายการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
761 26 กันยายน 2559 ประกาศราคากลาง จัดซื้อหนังสือห้องสมุดและสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีพิเศษ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
762 24 กันยายน 2559 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
763 21 กันยายน 2559 ประกาศราคากลาง จัดซื้อหนังสือส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 12 รายการ โดยวิธีพิเศษ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
764 13 กันยายน 2559 ประกาศราคากลาง จัดซื้อรายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน จำนวน 382 ชุด โดยวิธีพิเศษ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
765 13 กันยายน 2559 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษา/ค่าการศึกษาบุตร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
766 6 กันยายน 2559 ประกาศราคากลาง จัดซื้อชุดฝึกทักษะด้านการอ่านและการเขียน โดยวิธีพิเศษ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
767 1 กันยายน 2559 ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สำหรับโครงการ สนับสนุนโรงเรียนคู่ขนานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
768 23 สิงหาคม 2559 ประกาศราคากลาง โครงการ สื่ออัตลักษณ์เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษสู่อาเซียน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
769 28 มิถุนายน 2559 การนำส่งเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุน) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
770 22 มิถุนายน 2559 ให้โรงเรียนนำส่งดอกเบี้ยเงินอุดหนุน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
771 17 มีนาคม 2559 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ONET) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
772 17 มีนาคม 2559 แจ้งโอนเงินวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมงเดือน ก.พ.59 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
773 14 มีนาคม 2559 แจ้งการโอนเงินพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
774 9 มีนาคม 2559 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายเดือนอิสลามศึกษาเดือน ก.พ.59 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
775 2 มีนาคม 2559 ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
776 22 กุมภาพันธ์ 2559 แจ้งการโอนเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
777 19 กุมภาพันธ์ 2559 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายชั่วโมงอิสลามศึกษาเดือน ม.ค.59 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
778 13 กุมภาพันธ์ 2559 แจ้งการโอนเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
779 10 กุมภาพันธ์ 2559 โอนเงินจ้างรายเดือนของวิทยากรอิสลามเดือน ม.ค.59 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
780 26 มกราคม 2559 แจ้งการโอนเงิน ประจำเดือนมกราคม 2559 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
781 14 มกราคม 2559 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายชั่วโมงอิสลามศึกษาเดือน ต.ค.-ธ.ค.58 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
782 14 มกราคม 2559 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายเดือนอิสลามศึกษาเดือน ธ.ค.58 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
783 22 ธันวาคม 2558 แจ้งการโอนเงินประจำเดือนธันวาคม 2558 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
784 3 ธันวาคม 2558 แจ้งการโอนเงินค่าเช่าบ้าน เดือน พฤศจิกายน 2558 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
785 30 พฤศจิกายน 2558 แจ้งการโอนค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
786 24 พฤศจิกายน 2558 แจ้งการโอนเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
787 22 พฤศจิกายน 2558 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายเดือนของวิทยากรอิสลามเดือน ต.ค.58 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
788 17 พฤศจิกายน 2558 แจ้งให้ส่งหลักฐานวางเบิกค่าจ้างเหมาจ่ายวรายเดือนอิสลามศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
789 17 พฤศจิกายน 2558 การส่งหลักฐานวางเบิกเงินค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
790 17 พฤศจิกายน 2558 แจ้งการโอนเงินลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
791 11 พฤศจิกายน 2558 ขายทอดตลาดวัสดุรื้อถอนอาคารประกอบ (บ้านพักครู) จำนวน ๒ หลัง กลุ่มอำนวยการ
792 21 ตุลาคม 2558 แจ้งการโอนเงินพนักงานราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2558 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
793 15 ตุลาคม 2558 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายชั่วโมงอิสลามศึกษาเดือน ก.ย.58 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
794 14 ตุลาคม 2558 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายเดือนอิสลามศึกษาเดือน ก.ย..58 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
795 13 ตุลาคม 2558 แจ้งการโอนเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
796 1 ตุลาคม 2558 การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
797 1 ตุลาคม 2558 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558) กลุ่มบริหารงานบุคคล
798 28 กันยายน 2558 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
799 28 กันยายน 2558 การส่งหลักฐานวางเบิกเงินค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย และค่าจ้างครูพันธุ์ใหม่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
800 23 กันยายน 2558 แจ้งการโอนเงิน ประจำเดือนกันยายน 2558 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
801 21 กันยายน 2558 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
802 17 กันยายน 2558 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
803 15 กันยายน 2558 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายชั่วโมงอิสลามศึกษาเดือน ส.ค.58 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
804 9 กันยายน 2558 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายเดือนอิสลามศึกษาเดือน ส.ค.58 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
805 8 กันยายน 2558 แจ้งการโอนเงินพนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานราชการ บรรจุใหม่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
806 7 กันยายน 2558 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558) กลุ่มบริหารงานบุคคล
807 7 กันยายน 2558 การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
808 4 กันยายน 2558 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
809 3 กันยายน 2558 แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เรื่องการติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
810 1 กันยายน 2558 การส่งหลักฐานวางเบิกเงินค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย เดือนสิงหาคม 2558 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
811 1 กันยายน 2558 ประกาศเปิดเผยราคากลางระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
812 25 สิงหาคม 2558 แจ้งการโอนเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2558 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
813 24 สิงหาคม 2558 ราคากลางการจัดซื้อระบบปฏิบัติการพร้อม Application สำหรับโรงเรียน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
814 21 สิงหาคม 2558 ยกเลิกประกาศการจัดซื้อระบบปฏิบัติการพร้อม Application สำหรับโรงเรียน โดยวิธีพิเศษ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
815 18 สิงหาคม 2558 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายชั่วโมงอิสลามศึกษาเดือน ก.ค.58 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
816 13 สิงหาคม 2558 โอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโครงการประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
817 10 สิงหาคม 2558 แจ้งความประสงค์ยื่นเสนอราคาการจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด ตามโครงการ Safe Zone School (CCTV) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
818 6 สิงหาคม 2558 ประกาศการจัดซื้อระบบปฏิบัติการพร้อม Application สำหรับโรงเรียน โดยวิธีพิเศษ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
819 4 สิงหาคม 2558 ยกเลิกประกาศการจัดซื้อกล้องวงจรปิด ตามโครงการ Safe Zone School (CCTV) โดยวิธีพิเศษ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
820 28 กรกฎาคม 2558 ราคากลางการจัดซื้อระบบปฏิบัติการพร้อม Application สำหรับโรงเรียน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
821 28 กรกฎาคม 2558 การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีพิเศษ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
822 26 กรกฎาคม 2558 แจ้งการโอนเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
823 15 กรกฎาคม 2558 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายชั่วโมงอิสลามศึกษาเดือน มิ.ย.58 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
824 15 กรกฎาคม 2558 แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
825 14 กรกฎาคม 2558 แจ้งการโอนเงินตกเบิกของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
826 13 กรกฎาคม 2558 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายเดือนอิสลามศึกษาเดือน มิ.ย.58 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
827 12 กรกฎาคม 2558 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บรรจุใหม่) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
828 7 กรกฎาคม 2558 แจ้งการโอนเงินปรับเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
829 7 กรกฎาคม 2558 แจ้งการโอนเงินพนักงานรักษาความปลอดภัย เดือน มิ.ย.58 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
830 3 กรกฎาคม 2558 แจ้งการโอนเงินตกเบิกค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
831 24 มิถุนายน 2558 แจ้งการโอนเงินพนักงานราชการ, ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือนมิถุนายน 2558 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
832 11 มิถุนายน 2558 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายเดือนอิสลามศึกษาเดือนพฤษภาคม2558 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
833 2 มิถุนายน 2558 การส่งหลักฐานวางเบิกเงินค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
834 27 พฤษภาคม 2558 แจ้งการโอนเงินค่าจ้างชั่วคราว ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
835 27 พฤษภาคม 2558 แจ้งการโอนเงินของพนักงานราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
836 18 พฤษภาคม 2558 ประกาศราคากลางการจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดตามโครงการ Safe Zone School (CCTV) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
837 13 พฤษภาคม 2558 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายเดือนอิสลามศึกษาเดือน เม.ย.58 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
838 12 พฤษภาคม 2558 แจ้งการโอนเงินค่าจ้างธุรการ ร.ร. และค่าจ้างนักการภารโรง ประจำเดือนเมษายน 2558 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
839 28 เมษายน 2558 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
840 22 เมษายน 2558 ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
841 22 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
842 21 เมษายน 2558 ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสนนและราคากลาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
843 16 เมษายน 2558 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
844 10 เมษายน 2558 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายเดือนอิสลามศึกษาเดือนมีนาคม2558 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
845 9 เมษายน 2558 แจ้งการโอนครูวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
846 9 เมษายน 2558 แจ้งการโอนเงินพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
847 30 มีนาคม 2558 การส่งหลักฐานวางเบิกเงินค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
848 27 มีนาคม 2558 ประกาศ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
849 24 มีนาคม 2558 แจ้งการโอนเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2558 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
850 24 มีนาคม 2558 แจ้งการโอนเงินพนักงานราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2558 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
851 18 มีนาคม 2558 โอนเงินรายชั่วโมงของวิทยากรอิสลามฯเดือน ก.พ.58 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
852 11 มีนาคม 2558 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายเดือนอิสลามศึกษาเดือน ก.พ.58 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
853 10 มีนาคม 2558 แจ้งการโอนค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
854 5 มีนาคม 2558 การจัดจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยวิธีพิเศษ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
855 2 มีนาคม 2558 การส่งหลักฐานวางเบิกเงินค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
856 25 กุมภาพันธ์ 2558 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายชั่วโมงอิสลามศึกษาเดือน ม.ค.58 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
857 20 กุมภาพันธ์ 2558 แจ้งการโอนเงินค่าจ้างชั่วคราว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
858 20 กุมภาพันธ์ 2558 แจ้งการโอนเงินพนักงานราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
859 10 กุมภาพันธ์ 2558 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายเดือนอิสลามศึกษาเดือน ม.ค.58 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
860 6 กุมภาพันธ์ 2558 แจ้งการโอนค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
861 29 มกราคม 2558 ประกาศ สพป.ยล.1 เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของ สพป.ยล.1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
862 26 มกราคม 2558 แจ้งการโอนเงินค่าจ้างฯ ประจำเดือนมกราคม 2558 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
863 26 มกราคม 2558 แจ้งการโอนเงินของพนักงานราชการ ประจำเดือนมกราคม 2558 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
864 26 มกราคม 2558 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายชั่วโมงอิสลามศึกษาเดือน ธ.ค.57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
865 22 มกราคม 2558 ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุรื้อถอนอาคารเรียน จำนวน 3 หลัง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
866 15 มกราคม 2558 ประกาศราคากลางซื้อลำโพงช่วยสอน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
867 14 มกราคม 2558 แจ้งการโอนเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
868 14 มกราคม 2558 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายเดือนอิสลามศึกษาเดือน ธ.ค.57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
869 9 มกราคม 2558 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและกำหนดราคากลาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
870 24 ธันวาคม 2557 การนำส่งเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุน) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
871 24 ธันวาคม 2557 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายชั่วโมงอิสลามศึกษาเดือน ต.ค. - พ.ย.57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
872 19 ธันวาคม 2557 แจ้งการโอนเงินของลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือนธันวาคม 2557 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
873 19 ธันวาคม 2557 แจ้งการโอนเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2557 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
874 17 ธันวาคม 2557 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่มอำนวยการ
875 16 ธันวาคม 2557 แจ้งโอนเงินจ้างรายเดือนของวิทยากรอิสลามเดือน พ.ย..57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
876 12 ธันวาคม 2557 แจ้งการโอนเงินค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
877 9 ธันวาคม 2557 แจ้งการโอนครูวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำเดือนต.ค.-พ.ย.57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
878 4 ธันวาคม 2557 แจ้งการโอนเงินพนักงานรักษาความปลอดภัย เดือน ต.ค.57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
879 4 ธันวาคม 2557 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายเดือนอิสลามศึกษาเดือน ต.ค..57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
880 4 ธันวาคม 2557 ประกาศตารางแสดงงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
881 21 พฤศจิกายน 2557 แจ้งการโอนเงินประจำเดือน ต.ค. และเดือน พ.ย.2557 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
882 3 พฤศจิกายน 2557 ส่งแบบฟอร์มการเบิกเงินค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
883 24 ตุลาคม 2557 แจ้งการโอนเงินพนักงานราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2557 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
884 7 ตุลาคม 2557 แจ้งการโอนเงินพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
885 3 ตุลาคม 2557 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายเดือนอิสลามศึกษาเดือน ก.ย.57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
886 3 ตุลาคม 2557 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายชั่วโมงอิสลามศึกษาเดือน ก.ย.57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
887 3 ตุลาคม 2557 แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับครู กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
888 30 กันยายน 2557 แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
889 24 กันยายน 2557 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อสื่อเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียน ๒ ภาษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
890 23 กันยายน 2557 แจ้งการโอนเงิน ประจำเดือนกันยายน 2557 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
891 20 กันยายน 2557 อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2557 งบดำเนินงาน ค่าติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า – ประปา กลุ่มนโยบายและแผน
892 17 กันยายน 2557 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายชั่วโมงอิสลามศึกษาเดือน ส.ค.57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
893 15 กันยายน 2557 ขอสนับสนุนงบประมาณรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุด กลุ่มนโยบายและแผน
894 12 กันยายน 2557 การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
895 11 กันยายน 2557 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและกำหนดราคากลาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
896 9 กันยายน 2557 แจ้งโอนเงินจ้างรายเดือนของวิทยากรอิสลามเดือน ส.ค.57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
897 9 กันยายน 2557 แจ้งการโอนเงินพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน ส.ค.57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
898 8 กันยายน 2557 ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
899 3 กันยายน 2557 อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2557 งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ กลุ่มนโยบายและแผน
900 25 สิงหาคม 2557 การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง กลุ่มบริหารงานบุคคล
901 23 สิงหาคม 2557 แจ้งการโอนเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2557 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
902 21 สิงหาคม 2557 ออกเลขคำสั่ง เรื่อง แก้ไขคำสั่ง(เลื่อนขั้นเงินเดือน ชุด ที่ 3) กลุ่มบริหารงานบุคคล
903 21 สิงหาคม 2557 การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (เลื่อนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557) กลุ่มนโยบายและแผน
904 20 สิงหาคม 2557 โอนเงินรายชั่วโมงของวิทยากรอิสลามฯเดือน ก.ค.57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
905 8 สิงหาคม 2557 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
906 8 สิงหาคม 2557 โอนเงินจ้างรายเดือนของวิทยากรอิสลามเดือน ก.ค.57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
907 8 สิงหาคม 2557 แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายการติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 ณ ศูนย์เครือข่าย 13 ศูนย์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
908 8 สิงหาคม 2557 แจ้งการโอนเงินค่าใช้จายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
909 7 สิงหาคม 2557 แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
910 7 สิงหาคม 2557 แจ้งการโอนเงินค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
911 7 สิงหาคม 2557 การกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ และประกอบการชี้แจง กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
912 5 สิงหาคม 2557 การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง กลุ่มบริหารงานบุคคล
913 31 กรกฎาคม 2557 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) กลุ่มนโยบายและแผน
914 30 กรกฎาคม 2557 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2557 งบดำเนินงาน (ค่าวัสดุ) รายการค่าวัสดุสื่อ / หนังสือห้องสมุด กลุ่มนโยบายและแผน
915 23 กรกฎาคม 2557 อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2557 (ค่าวัสดุ) รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน และชุดฝึกทักษะ กลุ่มนโยบายและแผน
916 23 กรกฎาคม 2557 การดำเนินการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ (2 ขั้น ศอ.บต.) การปรับค่าตอบแทนแรกบรรจุพนักงานราชการ การให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างเพิ่มขั้นตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล
917 22 กรกฎาคม 2557 คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ศอ.บต. ปี 55 กลุ่มบริหารงานบุคคล
918 21 กรกฎาคม 2557 แจ้งการโอนเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
919 18 กรกฎาคม 2557 ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง กลุ่มบริหารงานบุคคล
920 15 กรกฎาคม 2557 การนำส่งเงินดอกเบี้ยเงินอุดหนุน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
921 10 กรกฎาคม 2557 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายเดือนอิสลามศึกษาเดือน มิ.ย.57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
922 9 กรกฎาคม 2557 แจ้งการโอนเงินพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
923 1 กรกฎาคม 2557 การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง กลุ่มบริหารงานบุคคล
924 1 กรกฎาคม 2557 การโอนเงินทุนการศึกษาภูมิทายาท ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
925 26 มิถุนายน 2557 โอน่เงินค่าจ้างรายชั่วโมงอิสลามศึกษาเดือน พ.ค.57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
926 25 มิถุนายน 2557 แจ้งการโอนเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2557 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
927 13 มิถุนายน 2557 โอนเงินค่าจ้างเหมารายเดือนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐเดือน พ.ค.57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
928 9 มิถุนายน 2557 แจ้งการโอนเงินพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
929 4 มิถุนายน 2557 การชำระเงินกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อที่อยู่อาศัย กลุ่มอำนวยการ
930 21 พฤษภาคม 2557 แจ้งการโอนเงินฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
931 21 พฤษภาคม 2557 แจ้งการโอนเงนค่าจ้างของครูวิกฤต และค่าจ้างครุพี่เลี้ยงเด็กพิการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
932 16 พฤษภาคม 2557 แจ้งการโอนเงินรางวัล ประจำปี 2555 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
933 15 พฤษภาคม 2557 แจ้งโอนเงินของวิทยากรอิสลามศึกษาโรงเรียนของรัฐเม.ย.57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
934 12 พฤษภาคม 2557 แจ้งการโอนค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
935 2 พฤษภาคม 2557 กำหนดราคากลาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
936 25 เมษายน 2557 แจ้งการโอนเงินลูกจ้างฯ ประจำเดือนเมษายน 2557 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
937 21 เมษายน 2557 ประกาศราคากลางซื้อสื่อภาษาไทย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
938 21 เมษายน 2557 แจ้งการโอนเงินพนักงานราชการ ประจำเดือนเมษายน 2557 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
939 19 เมษายน 2557 แจ้งโอนเงินวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมงเดือนมีนาคม 57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
940 11 เมษายน 2557 แจ้งโอนเงินวิทยากรอิสลามศึกษาจ้างเหมารายเดือน มี.ค.57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
941 8 เมษายน 2557 แจ้งการโอนเงินพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
942 21 มีนาคม 2557 แจ้งการโอนเงินค่าจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2557 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
943 21 มีนาคม 2557 แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษาฯ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
944 21 มีนาคม 2557 แจ้งการโอนเงินค่าจ้างของพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
945 21 มีนาคม 2557 แจ้งการโอนของลูกจ้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
946 21 มีนาคม 2557 แจ้งการโอนเงินของพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
947 18 มีนาคม 2557 แจ้งการโอนเงินของพนักงานราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2557 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
948 18 มีนาคม 2557 การจัดตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
949 18 มีนาคม 2557 โอนเงินให้วิทยากรอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ(แบบเข้ม) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
950 18 มีนาคม 2557 โอนเงินค่าจ้างรายชั่วโมงของอิสลามศึกษาเดือน ก.พ.57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
951 17 มีนาคม 2557 กำหนดราคากลาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
952 12 มีนาคม 2557 แจ้งโอนเงินเดือนกุมภาพันธ์ 57 อิสลามศึกษาในร.ร.ของรัฐ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
953 18 กุมภาพันธ์ 2557 แจ้งการโอนเงินอิสลามศึกษาแบบเข้มเดือนมกราคม 2557 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
954 12 กุมภาพันธ์ 2557 เอกสารเพิ่มเติม เรื่อง จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม ปีงบประมาณ 2557 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
955 12 กุมภาพันธ์ 2557 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายชั่วโมงของอิสลามศึกษา ต.ค.56-ม.ค.57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
956 10 กุมภาพันธ์ 2557 แจ้งการโอนเงินค่าจ้างฯ ประจำเดือนมกราคม 2557 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
957 4 กุมภาพันธ์ 2557 การส่งหลักฐานวางเบิกเงินค่าจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2557 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
958 23 มกราคม 2557 แจ้งการโอนเงิน ประจำเดือนมกราคม 2557 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
959 22 มกราคม 2557 แจ้งโอนเงินวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้มธันวาคม 2556 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
960 13 มกราคม 2557 แจ้งการโอนเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
961 26 ธันวาคม 2556 แจ้งการโอนเงินพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
962 24 ธันวาคม 2556 แจ้งการโอนเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
963 24 ธันวาคม 2556 โอนเงินค่าจ้างวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้มเดือนต.ค.-พ.ย.56 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
964 23 ธันวาคม 2556 แจ้งการโอนเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
965 20 ธันวาคม 2556 แจ้งการโอนเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2556 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
966 20 ธันวาคม 2556 แจ้งการโอนเงินตกเบิก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
967 19 ธันวาคม 2556 แจ้งการโอนเงินครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
968 16 ธันวาคม 2556 แจ้งการโอนเงินนักการภารโรง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
969 25 พฤศจิกายน 2556 แจ้งการโอนเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
970 20 พฤศจิกายน 2556 แจ้งการโอนเงินนักการภารโรง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
971 15 พฤศจิกายน 2556 แจ้งการโอนเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
972 15 พฤศจิกายน 2556 โอนเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการครู กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
973 14 พฤศจิกายน 2556 แจ้งการโอนเงินนักการภารโรง (โครงการคืนครู) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
974 13 พฤศจิกายน 2556 การส่งหลักฐานเบิกเงินค่าจ้างนักการภารโรง ประจำเดือน ตุลาคม 2556 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
975 12 พฤศจิกายน 2556 แจ้งการโอนเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
976 12 พฤศจิกายน 2556 การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
977 29 ตุลาคม 2556 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2556 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
978 16 ตุลาคม 2556 แจ้งโอนเงินอิสลามศึกษารายชั่วโมง ก.ย.56 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
979 8 ตุลาคม 2556 แจ้งการโอนเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
980 30 กันยายน 2556 แจ้งโอนวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้มเดือนกันยายน 2556 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
981 27 กันยายน 2556 กำหนดราคากลาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
982 27 กันยายน 2556 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
983 26 กันยายน 2556 แจ้งโอนวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมงเดือนสิงหาคม 2556 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
984 20 กันยายน 2556 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
985 20 กันยายน 2556 แจ้งการโอนเงิน ประจำเดือนกันยายน 2556 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
986 9 กันยายน 2556 แจ้งการโอนเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
987 27 สิงหาคม 2556 แจ้งโอนค่าจ้างรายเดือนวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้มสิงหาคม 56 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
988 27 สิงหาคม 2556 แจ้งการโอนเงินวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมงประจำเดือน ก.ค.56 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
989 26 สิงหาคม 2556 แจ้งการโอนเงินรางวัลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ 2554 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
990 22 สิงหาคม 2556 แจ้งการโอนเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2556 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
991 20 สิงหาคม 2556 แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2 รายการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
992 9 สิงหาคม 2556 การโอนเงินเดือนตกเบิกของข้าราชการครู กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
993 7 สิงหาคม 2556 แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
994 7 สิงหาคม 2556 แจ้งการโอนเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
995 2 สิงหาคม 2556 แจ้งการโอนเงินโครงการสวัสดิการสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2556 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
996 30 กรกฎาคม 2556 แจ้งโอนเงินจ้างรายเดือนของวิทยากรอิสลามศึกษาแบบแข้ม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
997 30 กรกฎาคม 2556 แจ้งโอนเงินของวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
998 18 กรกฎาคม 2556 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
999 10 กรกฎาคม 2556 แจ้งการโอนเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1000 10 กรกฎาคม 2556 แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2 รายการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1001 26 มิถุนายน 2556 แจ้งการโอนเงินทุนภูมิทายาท ครั้งที่ 2 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1002 26 มิถุนายน 2556 แจ้งโอนค่าจ้างรายเดือนของวิทยากรอิสลามศึกษาเดือนมิถุนายน 56(แบบเข้ม) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1003 26 มิถุนายน 2556 แจ้งโอนเงินวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมงประจำเดือนพฤษภาคม56 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1004 20 มิถุนายน 2556 แจ้งการโอนเงินฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2556 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1005 18 มิถุนายน 2556 เบิกค่าพาหนะที่ไปประชุม ณ โรงแรมลีการ์เด้น ด่วน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1006 17 มิถุนายน 2556 แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษาภูมิทายาท กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1007 10 มิถุนายน 2556 แจ้งการโอนเงินค่าจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1008 23 พฤษภาคม 2556 แจ้งการโอนเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1009 9 พฤษภาคม 2556 แจ้งการโอนเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1010 29 เมษายน 2556 การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน กลุ่มบริหารงานบุคคล
1011 28 เมษายน 2556 การโอนเงินวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้มประจำเดือนเม.ย.56 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1012 28 เมษายน 2556 โอนค่าจ้างรายชั่วโมงอิสลามศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1013 19 เมษายน 2556 การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสัมพันธ์ชุมชน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1014 18 เมษายน 2556 แจ้งการโอนเงินประจำเดือนเมษายน 2556 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1015 9 เมษายน 2556 แจ้งการโอนเงินค่าจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2556 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1016 29 มีนาคม 2556 แจ้งการโอนเงินประจำเดือนมีนาคม 56 ของวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1017 26 มีนาคม 2556 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับพนักงานราชการใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้(เงินเสี่ยงภัย) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1018 26 มีนาคม 2556 แจ้งการโอนเงินวิทยากรอิลามศึกษารายชั่วโมง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1019 25 มีนาคม 2556 แจ้งการโอนเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1020 14 มีนาคม 2556 แจ้งการโอนเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1021 29 ตุลาคม 2555 แจ้งการโอนเงินภูมิทายาท ปี 2555 (ภาคเรียนที่ 2) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1022 22 ตุลาคม 2555 แจ้งการโอนเงินพนักงานราชการ (ทดแทน) ประจำเดือนตุลาคม 2555 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1023 8 ตุลาคม 2555 แจ้งการโอนเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1024 5 ตุลาคม 2555 แจ้งการโอน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1025 24 กันยายน 2555 แจ้งให้ส่งเบิกค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมงประจำเดือนกันยายน 2555 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1026 19 กันยายน 2555 ตารางเงินเดือนข้าราชการครูและตารางค่าจ้างลูกจ้างประจำ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1027 17 กันยายน 2555 แจ้งการโอนเงิน ประจำเดือนกันยายน 2555 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1028 12 กันยายน 2555 แจ้งการโอนเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1029 6 กันยายน 2555 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1030 3 กันยายน 2555 แจ้งการโอนเงินค่าจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2555 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1031 24 สิงหาคม 2555 แจ้งการโอนเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1032 19 สิงหาคม 2555 แจ้งการโอนเงินตกเบิกพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1033 14 สิงหาคม 2555 แจ้งการโอนเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1034 9 สิงหาคม 2555 แจ้งการโอนเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1035 8 สิงหาคม 2555 งบประมาณสนับสนุนทีมที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนชายแดนใต้ "สพฐ.คัพ" ครั้งที่ 4 ปี 2555. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1036 16 กรกฎาคม 2555 แจ้งการโอนเงินค่าจ้างครูวิทย์-คณิต กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1037 13 กรกฎาคม 2555 แจ้งการโอนเงินทุนภูมิทายาท กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1038 11 กรกฎาคม 2555 แจ้งการโอนเงินค่าจ้างฯ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1039 9 กรกฎาคม 2555 แจ้งการโอนเงินค่าจ้างฯ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1040 3 กรกฎาคม 2555 ส่งดอกเบี้ยเงินอุดหนุน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1041 28 มิถุนายน 2555 แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อบรมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนฯ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1042 21 มิถุนายน 2555 แจ้งการโอนเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1043 12 มิถุนายน 2555 แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษา"ภูมิทายาท"ปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1044 12 มิถุนายน 2555 แจ้งการโอนเงินค่าจ้างฯ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1045 8 มิถุนายน 2555 แจ้งการโอนเงินค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1046 7 มิถุนายน 2555 แจ้งการโอนเงินค่าจ้างฯ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1047 6 มิถุนายน 2555 โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานวางเบิกเงินค่าจ้างฯ เดือน พ.ค.55 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1048 1 มิถุนายน 2555 ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักครูโรงเรียนบ้านนาข่า กลุ่มอำนวยการ
1049 28 พฤษภาคม 2555 รายชื่อผู้บริจาคเงินช่วยเหลือและสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส กลุ่มอำนวยการ
1050 25 พฤษภาคม 2555 การเบิกเงินค่าพาหนะในการไปราชการประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1051 23 พฤษภาคม 2555 แจ้งการโอนเงินนักการภารโรง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1052 18 พฤษภาคม 2555 แจ้งการโอนเงินนักการภารโรง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1053 16 พฤษภาคม 2555 การส่งหลักฐานเบิกเงินค่าจ้างนักการภารโรง (โครงการคืนครูให้กับนักเรียน) เดือน เม.ย.55 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1