ประกาศโรงเรียนบ้านกาลอ เรื่อง การจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง ) โดยวิธีพิเศษ โรงเรียนบ้านกาลอ หมู่ที่ 3 ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

 

ด้วยโรงเรียนบ้านกาลอ มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน) ใต้ถุนโล่ง โดยวิธีพิเศษ ราคาของงานจ้างก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติจัดสรรในการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ครั้งนี้ เป็นเงิน 3,483,100 (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)


โรงเรียนบ้านกาลอ บันทึกข้อมูลเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2558

ข่าวสารอื่นๆ ของโรงเรียนบ้านกาลอ

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว
1 24 สิงหาคม 2561 ประกาศโรงเรียนบ้านกาลอ เรื่อง จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน
2 13 มิถุนายน 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้่าง
3 13 พฤศจิกายน 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านกาลอ
4 13 พฤศจิกายน 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านกาลอ
5 5 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านกาลอ เรื่อง การจัดซื้อ โดยวิธีพิเศษ รายการครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอนและการเรียนรู้อาชีพ โรงเรียนบ้านกาลอ หมู่ที่ 3 ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
6 4 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านกาลอ เรื่อง การจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง ) โดยวิธีพิเศษ โรงเรียนบ้านกาลอ หมู่ที่ 3 ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1