ช่องทางร้องเรียน

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ช่องทางติดต่อสอบถาม / ชมเชย / เสนอแนะ / ร้องเรียน / แจ้งเบาะแสการทุจริต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1