ช่องทางร้องเรียน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันทุจริตและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ช่องทางติดต่อสอบถาม / ชมเชย / เสนอแนะ / ร้องเรียน / แจ้งเบาะแสการทุจริต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1