ข้อมูลการติดต่อ

12 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

เบอร์โทรศัพท์

(+66)073-211-707
(+66)073-212-061

เบอร์โทรสาร

(+66)073-213-519

อีเมลล์

yla1@yala1.go.th
yalakhet1@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 0
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ต่อ 2
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 3
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 4
กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 5
หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 6
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมฯ
ต่อ 7
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ต่อ 8
ศูนย์ส่งเสริมอิสลามศึกษา
ต่อ 9

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1