อำนาจหน้าที่

     (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงานเขต
     (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ
     (ค) ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
     (ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กรสำนักงานเขต
     (จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการและผลงานของสำนักงานเขตและส่วนราชการในสังกัด
     (ฉ) เผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสาร
     (ช) ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก เขตพื้นที่การศึกษา
     (ซ) ประสานงานที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดับต่างๆ
     (ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขต ที่มิใช่งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
     (ญ) ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพในสำนักงานเขต สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา
     (ฎ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรในกลุ่ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว
1 22 เมษายน 2563 จัดส่งประกาศประมูลขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
2 8 มีนาคม 2562 โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร สพป.ยล.1
3 8 ตุลาคม 2561 การประกวด โอทอป จูเนียร์ (OTOP Junior Contest)
4 6 สิงหาคม 2561 การเปิดรับลงทะเบียนสมัครจิตอาสาทั่วไป ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
5 8 มิถุนายน 2561 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร ภาค ก ก.พ. และแนะแนวสอบรับราชการ
6 31 พฤษภาคม 2561 ขยายเวลาประชาสัมพันธ์รับสมัครการประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางประจำปี2561
7 4 พฤษภาคม 2561 ขอเชิญร่วมโครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก”
8 3 เมษายน 2561 การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเซีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2561
9 3 เมษายน 2561 รับสมัครล่ามอาสาประจำศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9
10 19 มีนาคม 2561 โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ The 5 th International Conference on Education ICE 2018 Advancing Innovation and Research Excellence for Transforming Education
11 19 มีนาคม 2561 การอบรมและแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ.ประจำปี 2561
12 14 มีนาคม 2561 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับครู
13 14 มีนาคม 2561 ขอเชิญเข้าร่วมงาน Innovative School Summit 2018
14 15 กุมภาพันธ์ 2561 ประชาสัมพันธ์ประกวดคลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชมแลผา หน้าถ้ำ”
15 24 มกราคม 2561 เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพ สานฝันสู่สันติสุข
16 17 มกราคม 2561 รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2561
17 21 พฤศจิกายน 2560 ประชาสัมพันธ์ Application สายด่วน ๑๘๘๐
18 13 พฤศจิกายน 2560 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
19 7 สิงหาคม 2560 ประชาสัมพันธ์โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพเพื่อคนชายแดนใต้
20 7 กรกฎาคม 2560 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐
21 3 กรกฎาคม 2560 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา ระดับชาติ หรือนักวิทย์น้อยทรู ประจำปี ๒๕๖๐
22 18 พฤษภาคม 2560 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Study in Hong Kong Education Fair
23 16 พฤษภาคม 2560 โครงการ “โอโม Back to School”
24 1 พฤษภาคม 2560 ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
25 18 เมษายน 2560 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในต่างประเทศ
26 18 เมษายน 2560 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
27 15 มีนาคม 2560 ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา ๒๕๖๐
28 28 ตุลาคม 2559 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(โครงการไนติงเกล) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
29 2 กันยายน 2559 ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการครูเทศบาล
30 26 สิงหาคม 2559 ขอเชิญโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งาน จ.ภ.วิชาการ59
31 18 สิงหาคม 2559 แบบประเมินความพึงพอใจ
32 10 สิงหาคม 2559 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย
33 10 สิงหาคม 2559 ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา
34 10 สิงหาคม 2559 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Thailand STEM Festival 2016
35 27 กรกฎาคม 2559 เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตในสาขาวิชาทัศนศิลป์ และสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์
36 13 กรกฎาคม 2559 พิธีถวายจำนำพรรษาพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
37 5 กรกฎาคม 2559 ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิชาการโดยวิทยากรชาวต่างประเทศ
38 30 มิถุนายน 2559 ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙
39 30 มิถุนายน 2559 ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
40 30 มิถุนายน 2559 สั่งจองเหรียญที่ระลึกระดับแพรแถบ
41 24 มิถุนายน 2559 ทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
42 10 กุมภาพันธ์ 2559 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน
43 8 มกราคม 2559 ประชาสัมพันธ์โครงการ “เรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ : วันเด็กแห่งชาติ”
44 8 มกราคม 2559 ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ ๒๐
45 24 ธันวาคม 2558 ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การบริหารสินทรัพย์” รุ่นที่ ๒
46 23 ธันวาคม 2558 การคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
47 14 ธันวาคม 2558 ขอเชิญร่วมงานศพ นายเทียบ คงขาว บิดาของ นางวรรณฤดี สัตยาทิตย์
48 9 ธันวาคม 2558 ประชาสัมพันธ์โครงการทุนเซ็นทรัล
49 13 พฤศจิกายน 2558 ประกาศรับสมัครผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
50 11 พฤศจิกายน 2558 โครงการอุปสมบทจาริกบุญแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ
51 2 พฤศจิกายน 2558 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามโครงการไนติงเกล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
52 2 พฤศจิกายน 2558 ขอเชิญสมัครเข้าอบรมหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน
53 2 พฤศจิกายน 2558 ประชาสัมพันธ์โครงการ YSEALI Professional Fellows
54 13 ตุลาคม 2558 เชิญร่วมงานศพ พ.ต.เฐียร แก้วนิตย์ อดีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
55 13 ตุลาคม 2558 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP ๒๐๑๖
56 13 ตุลาคม 2558 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคนักเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
57 7 กันยายน 2558 ร่วมงานศพ นายชาตรี รามศรี
58 27 สิงหาคม 2558 แจ้งโรงเรียนตอบแบบสอบถามออนไลน์
59 13 สิงหาคม 2558 ประชาสัมพันธ์การสัมมนาและนำเสนอบทความวิจัย หัวข้อ “รัฐประศาสนศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
60 30 มิถุนายน 2558 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
61 25 มิถุนายน 2558 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด
62 19 มิถุนายน 2558 ประชาสัมพันธ์โครงการ Young Professional Programme ๒๐๑๕
63 5 มิถุนายน 2558 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
64 2 มิถุนายน 2558 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น (MONBUKAGAKUSHO : MEXT) ประจำปี ๒๕๕๘
65 25 พฤษภาคม 2558 มารดาของนายอุุทัย ทิพท์ภักดี เสียชีวิต
66 18 พฤษภาคม 2558 ขอเชิญสมาชิกสมทบ สหกรณ์ออกทรัพย์ครูยะลา จำกัด เข้าร่วมประชุมในวันเสาร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘
67 1 พฤษภาคม 2558 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ “โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล”
68 21 เมษายน 2558 การประกวดวรรณกรรมเยาวชน
69 17 เมษายน 2558 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ (นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
70 20 มีนาคม 2558 ประกาศผลการคัดเลือกเค้าโครง (Proposal) สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
71 20 มีนาคม 2558 ประกาศผลการประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคต หัวข้อ “ของใช้ในชีวิตประจำวันใน ๓๐ ปีข้างหน้า”
72 10 มีนาคม 2558 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาพลศึกษา
73 25 กุมภาพันธ์ 2558 ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดเรียงความ “ปู่ย่าตายาย : ผู้สูงวัยในครัวเรือน”
74 20 กุมภาพันธ์ 2558 การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาสาขากิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ละรังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
75 12 กุมภาพันธ์ 2558 การรับนิสิตในพื้นที่ดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
76 12 กุมภาพันธ์ 2558 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดมาร์ชชิ่งความดี ชิงถ้วยพระราชทานฯ
77 5 กุมภาพันธ์ 2558 ประชาสัมพันธ์โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒
78 15 ธันวาคม 2557 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
79 4 ธันวาคม 2557 การประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
80 4 พฤศจิกายน 2557 สามี นางรอยย๊ะ สะยะมิง เสียชีวิต
81 28 ตุลาคม 2557 มารดา นายดุสิต ณ สุวรรณ เสียชีวิต
82 24 ตุลาคม 2557 ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม
83 8 สิงหาคม 2557 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงาน มอ.วิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
84 10 มิถุนายน 2557 ขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำศพ อ.ธนพัฒน์ อุทัยรัตน์ ครู ร.ร.บ้านนาเตย
85 4 มิถุนายน 2557 ขอเชิญร่วมงานศพ น.ส.ธันยพร สามกรม
86 2 พฤษภาคม 2557 ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อโปรแกรมของ อโดบี
87 11 กุมภาพันธ์ 2557 รายชื่อผู้รับประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์
88 7 กุมภาพันธ์ 2557 ขอเปลี่ยนแปลงการรับสมัครนิสิตโควตาโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
89 4 กุมภาพันธ์ 2557 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกภายนอก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
90 8 มกราคม 2557 โครงการจัดสร้างพระพุทธชินสีห์ ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ทศวรรษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
91 6 มกราคม 2557 เชิญร่วมพิธีศพ คุณพ่ออนันต์ จันทร์จำเนียร บิดาของ นางเยาวลักษณ์ สุภัทรชัยวงศ์
92 27 ธันวาคม 2556 โครงการสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗
93 28 พฤศจิกายน 2556 ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศการรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ
94 22 พฤศจิกายน 2556 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครู
95 31 ตุลาคม 2556 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการตลาดจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๕๕
96 31 ตุลาคม 2556 แจ้งประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ สพป.กาฬสินธุ์
97 30 ตุลาคม 2556 ประชาสัมพันธ์การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากรด้วยซอฟต์แวร์ TELL ME MORE
98 29 ตุลาคม 2556 ประชาสัมพันธ์งาน “สุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์”
99 28 ตุลาคม 2556 การประกวดบทความการป้องกันการทุจริต
100 25 ตุลาคม 2556 การแต่งกายไว้ทุกข์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
101 25 ตุลาคม 2556 คู่มือการบันทึกรายการทะเบียนคุมตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544
102 21 ตุลาคม 2556 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
103 18 ตุลาคม 2556 โครงการรางวัลสิ่งแวดล้อมศึกษาดีเด่นระดับชาติ (Thailand EE Award)
104 18 ตุลาคม 2556 ขอเชิญนำส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและเข้าร่วมประกวดผลงานในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๕๗
105 18 ตุลาคม 2556 ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนา และโปรดเผยแพร่ข่าวการสัมมนา
106 14 ตุลาคม 2556 ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๖
107 14 ตุลาคม 2556 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
108 20 กันยายน 2556 ขอขยายเวลาส่งภาพถ่ายทุกระดับร่วมสร้างผลงานความประทับใจ
109 16 กันยายน 2556 ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๕๖
110 16 กันยายน 2556 ผลการตัดสินการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๕๖
111 16 กันยายน 2556 ขอเลื่อนวันจัดสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างโรงเรียน Yorwor Mathematics Competition 2013 (YMC 2013)
112 16 กันยายน 2556 ขอเชิญร่วมงานศพ นางมณีรัตนา ดุลยรัตน์
113 13 กันยายน 2556 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสมาคม ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ
114 3 กันยายน 2556 ขอเชิญทีมเยาวชนร่วมประกวดโครงงานนวัตกรรมพลังเพื่อโลกสีเขียว ๒๕๕๖ (Energy Innovation for Green Globe 2013)
115 27 สิงหาคม 2556 ขอเชิญร่วมงานศพนายดิ้น สุขทอง
116 16 สิงหาคม 2556 ประชาสัมพันธ์การจองโต๊ะร่วมงานมุฑิตาจิตยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารการศึกษาที่ครบวาระ เกษียณอายุราชการ ปี๕๖
117 16 สิงหาคม 2556 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามโครงการไนติงเกลฯ
118 13 สิงหาคม 2556 รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนในพื้นที่ ๓ จังหวัด และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาต่อมาดีนะห์ฯ
119 2 สิงหาคม 2556 ขอเชิญร่วมรดน้ำศพ สามีคุณครูระเบียบ สุวรรณแพทย์
120 1 สิงหาคม 2556 ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๖” (Thailand Research Expo ๒๐๑๓)
121 30 กรกฎาคม 2556 ขอเชิญร่วมงานและประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ผลงานการสอนงานอาชีพในโรงเรียน
122 26 กรกฎาคม 2556 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางการวิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓
123 24 กรกฎาคม 2556 การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ฯ
124 24 กรกฎาคม 2556 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๖”(Thailand Research Expo ๒๐๑๓)
125 24 กรกฎาคม 2556 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท โครงการพิเศษหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
126 12 กรกฎาคม 2556 แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒
127 11 กรกฎาคม 2556 ประชาสัมพันธ์โครงการฯและร่วมบริจาคสั่งจองเสื้อสลักรูปดอกบานชื่นถวายพระพร
128 10 กรกฎาคม 2556 ขอเชิญร่วมงาน National e-learning Seminar and Workshop ๒๐๑๓
129 9 กรกฎาคม 2556 ประชาสัมพันธ์ศูนย์สอบ TOEFL
130 9 กรกฎาคม 2556 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาเพื่อการสื่อสารในประชาคมอาเซียน
131 13 มิถุนายน 2556 การต่ออายุสัญญากรมธรรม์คุ้มครองประกันอัคคีภัยและการชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
132 6 มิถุนายน 2556 ผลการออกสลากกาชาด จังหวัดยะลา
133 27 พฤษภาคม 2556 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม “วันปลาสวยงามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๔” ๒๕๕๖
134 27 พฤษภาคม 2556 หลักเกณฑ์/ใบสมัครการประกวดกิจกรรม"ยะลาท้าโชว์"
135 16 พฤษภาคม 2556 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ
136 15 พฤษภาคม 2556 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โฟร์โมสต์ โอเมก้า “ดื่มนม + ออกกำลังกาย= ได้สุขภาพดี”
137 15 พฤษภาคม 2556 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล
138 15 พฤษภาคม 2556 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
139 3 พฤษภาคม 2556 ม.ราชภัฏยะลา ประชาสัมพันธ์พิธีซ้อมใหญ่พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
140 26 เมษายน 2556 ขอเชิญร่วมงานศพนายสมภพ ซุ้นจ้าย
141 17 เมษายน 2556 ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
142 9 เมษายน 2556 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม
143 9 เมษายน 2556 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม
144 9 เมษายน 2556 ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”
145 5 เมษายน 2556 ประชาสัมพันธ์โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.๒๕๕๖
146 4 เมษายน 2556 ประกาศผลการคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๕๖
147 29 มีนาคม 2556 มารดาข้าราชการครูถึงแก่กรรม
148 21 มีนาคม 2556 การให้กู้เงิน โครงการบ้าน ธอส.-กบข.เพื่อที่อยู่อาศัย ครั้งที่ ๙
149 21 มีนาคม 2556 แจ้งกำหนดการงานรำลึกวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ ๕
150 18 มีนาคม 2556 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๓ “เรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยการสอนแบบโครงการ Project Approach”
151 18 มีนาคม 2556 ขอเชิญรับชมรายการโทรทัศน์ทาง “สถานีโทรทัศน์เกษตร Moac TV”
152 18 มีนาคม 2556 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การบูรณาการประสาทความรู้สึก”
153 18 มีนาคม 2556 ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
154 24 ตุลาคม 2555 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม
155 24 ตุลาคม 2555 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการวันสอบวิชาเฉพาะทางด้านประมง และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในโครงการรับนิสิต (โดยวิธีรับตรง) คณะประมง ฯ
156 19 ตุลาคม 2555 ประกาศรับสมัครผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว
157 17 ตุลาคม 2555 นิทรรศการการศึกษา Future Career Expo 2012 สาขาอาชีพแห่งอนาคต ?อาชีพไหน หางานง่ายรายได้สูง?
158 17 ตุลาคม 2555 ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสายอาชีพ
159 2 ตุลาคม 2555 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระบบสองภาษาไทย-มลายู แบบประยุกต์
160 1 ตุลาคม 2555 การจัดระเบียบเกี่ยวกับการปิดป้ายประกาศหรือป้ายโฆษณา
161 1 ตุลาคม 2555 การจัดงานมหกรรม ๗ ปี สายใยรักแห่งครอบครัว
162 1 ตุลาคม 2555 การสอบคัดเลือดเข้าศึกษาต่อในคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
163 25 กันยายน 2555 การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ
164 25 กันยายน 2555 โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
165 25 กันยายน 2555 ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๕๔
166 25 กันยายน 2555 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฯ
167 24 กันยายน 2555 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์
168 24 กันยายน 2555 งานยะลา-ยาลัน ให้ทุกกลุ่มโรงเรียนจัดเต้นท์นิทรรศการให้เสร็จภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕
169 21 กันยายน 2555 ประชาสัมพันธ์การสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๔๔ ประจำปี ๒๕๕๕ ฯ
170 3 กันยายน 2555 ประกาศผลการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๕๕
171 27 สิงหาคม 2555 ขอเชิญร่วมศึกษา ชมงาน ?๓๐ปีพระบารมีมหาราชา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ?
172 24 สิงหาคม 2555 การจัดงานโครงการ ?รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต?
173 23 สิงหาคม 2555 นายสุเทพ อรัญเขต ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม
174 21 สิงหาคม 2555 ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการผลงานวิจัยแห่งชาติ
175 21 สิงหาคม 2555 ประกวดภาพถ่ายสื่อรักจากอกแม่หัวข้อ "นี่แหละแม่"
176 9 สิงหาคม 2555 ประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการ
177 8 สิงหาคม 2555 แจ้งเปลี่ยนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗
178 17 กรกฎาคม 2555 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม
179 12 กรกฎาคม 2555 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าวัดศรีพัฒนาราม
180 29 มิถุนายน 2555 โครงการอาเซียนสัญจร ๔ ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร
181 29 มิถุนายน 2555 ขอความร่วมมือจัดซื้อและอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือสวัสดิการสำนักงาน ก.ค.ศ.
182 22 มิถุนายน 2555 งาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี ๒๕๕๕
183 22 มิถุนายน 2555 มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา จัดอบรมภาษาอังกฤษ
184 22 มิถุนายน 2555 ม.เกษตรศาสตร์จัดอบรมภาษาต่างประเทศ
185 20 มิถุนายน 2555 การจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๘ ปี ๒๕๕๕
186 19 มิถุนายน 2555 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน
187 13 มิถุนายน 2555 แจ้งเปลี่ยนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
188 12 มิถุนายน 2555 รับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก
189 7 มิถุนายน 2555 ขอเชิญร่วมพิธีงานศพนายสวรรค์ แก้วเหล็ก
190 6 มิถุนายน 2555 การต่ออายุสัญญากรมธรรม์คุ้มครองประกันอัคคีภัยและการชำระค่าเบี้ยประกัน
191 1 มิถุนายน 2555 ขอเชิญเข้าชมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๒
192 30 พฤษภาคม 2555 การรับสมัครนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปี ๒๕๕๕
193 18 พฤษภาคม 2555 ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าศึกษาเรียนรู้ในศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
194 18 พฤษภาคม 2555 การจัดอบรมและการจัดการประกวดการออกกำลังการสำหรับเด็ก

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ลำดับ หัวข้อข่าว จัดการ
1 ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ดาวน์โหลด (24.15 KB)
2 แบบฟอร์มขอถ่ายเอกสาร/COPY PRINT ดาวน์โหลด (502.67 KB)
3 แบบฟอร์มขออนุมัติจัดอาหาร ดาวน์โหลด (1.17 MB)
4 แบบฟอร์มใบรับเงิน ดาวน์โหลด (52.5 KB)
5 สัญญากู้เงิน สวัสดิการเขต (ของข้าราชการ) ดาวน์โหลด (21.09 KB)
6 สัญญาค้ำประกันเงินกู้สวัสดิการออมทรัพย์ (พนักงานราชการ) ดาวน์โหลด (19.19 KB)
7 สัญญาเงินกู้(พนักงานราชการ) ดาวน์โหลด (52 KB)
8 หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน ดาวน์โหลด (48.5 KB)

คู่มือการปฏิบัติงาน

ลำดับ ผู้ปฏิบัติงาน จัดการ
1 นางวัลลภา นัคราเรือง ดาวน์โหลด (762.04 KB)
2 นางจันทรัช พรหมรูปสวย ดาวน์โหลด (313.1 KB)
3 นายธนันด์ทัศน์ มุขยวัฒน์ ดาวน์โหลด (202.46 KB)
4 นางกุลธิดา จรัสเกื้อกูลพงษ์ ดาวน์โหลด (1.97 MB)
5 นางอรอนงค์ เมืองฝ้าย ดาวน์โหลด (3.92 MB)
6 นางบุสริน ซาอุ ดาวน์โหลด (2.65 MB)
7 นางสาวโนรียา ยูโซ๊ะ ดาวน์โหลด (1.97 MB)
8 นางสุภาวดี สุขวิชัย ดาวน์โหลด (1.05 MB)
9 นางราณี เหมศิริ ดาวน์โหลด (73.1 KB)
10 นางสาวฮาลีเม๊าะ มายีซา ดาวน์โหลด (73.1 KB)

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ หัวข้อ หมวด จัดการ
1 พรบ.วิธีปฎิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539 พรบ. ดาวน์โหลด (188.85 KB)
2 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พรบ. ดาวน์โหลด (3.98 MB)
3 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรมางการศึกษา พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พรบ. ดาวน์โหลด (214.58 KB)
4 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 พรบ. ดาวน์โหลด (2.15 MB)
5 พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พรบ. ดาวน์โหลด (367.21 KB)
6 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบ ดาวน์โหลด (3.15 MB)
7 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 ระเบียบ ดาวน์โหลด (177.8 KB)
8 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 ระเบียบ ดาวน์โหลด (174.9 KB)
9 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ.2524 ระเบียบ ดาวน์โหลด (973.82 KB)
10 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 แก้ไขเพิ่มเติมฯ ระเบียบ ดาวน์โหลด (138.81 KB)
11 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการในส่วนราชการ พ.ศ.2547 ระเบียบ ดาวน์โหลด (210.61 KB)
12 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่วสารฯ ระเบียบ ดาวน์โหลด (82.59 KB)
13 ระเบียบว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ_พ.ศ.2548 ระเบียบ ดาวน์โหลด (71.9 KB)
14 ระเบียบสำนักนายกรัฐมตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบ ดาวน์โหลด (106.81 KB)
15 กฏกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 กฎกระทรวง ดาวน์โหลด (92.83 KB)
16 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานฯ ประกาศกระทรวง ดาวน์โหลด (73.46 KB)
17 ประกาศ สพฐ.เรื่อง มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประกาศกระทรวง ดาวน์โหลด (424.6 KB)

รายงานการประชุมผู้บริหาร

ลำดับ รายงานการประชุม ดู/ดาวน์โหลด
1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลด (794.88 KB)
2 ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ดาวน์โหลด (383.83 KB)
3 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลด (344.75 KB)
4 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ดาวน์โหลด (474.69 KB)
5 ประจำเดือนมีนาคม 2562 ดาวน์โหลด (874.07 KB)
6 ประจำเดือนมกราคม 2562 ดาวน์โหลด (395.78 KB)
7 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลด (557.31 KB)
8 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลด (612.09 KB)
9 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลด (776.65 KB)
10 ประจำเดือนธันวาคม 2560 ดาวน์โหลด (208.8 KB)
11 ประจำเดือนตุลาคม 2560 ดาวน์โหลด (16 MB)
12 ประจำเดือนธันวาคม 2559 ดาวน์โหลด (292.32 KB)
13 ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ดาวน์โหลด (225.07 KB)
14 ประจำเดือนมีนาคม 2559 ดาวน์โหลด (181.19 KB)
15 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลด (190.06 KB)
16 ประจำเดือนกันยายน 2558 ดาวน์โหลด (111.69 KB)
17 ประจำเดือนกันยายน 2558 ดาวน์โหลด (636.86 KB)
18 ประจำเดือนมิถุนายน 2558 ดาวน์โหลด (155 KB)
19 ประจำเดือนเมษายน 2558 ดาวน์โหลด (249.51 KB)
20 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ดาวน์โหลด (139.65 KB)
21 ประจำเดือนตุลาคม 2557 ดาวน์โหลด (210.48 KB)
22 ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ดาวน์โหลด (190.31 KB)
23 ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 ดาวน์โหลด (3.82 MB)
24 ประจำเดือนมีนาคม 2557 ดาวน์โหลด (1.84 MB)
25 ประจำเดือนมกราคม 2557 ดาวน์โหลด (188.01 KB)
26 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 ดาวน์โหลด (339.98 KB)
27 ประจำเดือนกันยายน 2556 ดาวน์โหลด (45.3 KB)
28 ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 ดาวน์โหลด (220.22 KB)
29 ประจำเดือนมีนาคม 2556 ดาวน์โหลด (3.5 MB)
30 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ดาวน์โหลด (110.5 KB)
31 ประจำเดือนมกราคม 2556 ดาวน์โหลด (141.71 KB)

มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการกลุ่มอำนวยการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

ติดต่อสอบถาม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


ระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ e-MES

ระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (Krs)

รายงานการประชุมผู้บริหาร

โครงการลดพลังงานใช้ในภาครัฐ

ศึกษาธิการจังหวัดยะลา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7

สำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1