อำนาจหน้าที่

     (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
     (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
     (ค) ดำเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
     (ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
     (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรในกลุ่ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ลำดับ หัวข้อข่าว จัดการ
1 แบบฟอร์มขอยืม-คืนใช้คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด (2.12 MB)
2 แบบฟอร์มการขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต ดาวน์โหลด (199.65 KB)

คู่มือการปฏิบัติงาน

ลำดับ ผู้ปฏิบัติงาน จัดการ
1 นายอครัญญ บากา ดาวน์โหลด (937.47 KB)
2 นายดลเหล๊าะ หมัดอะด้ำ ดาวน์โหลด (654.35 KB)
3 นายรอมฎอน อุทาย ดาวน์โหลด (605.56 KB)
4 นายอับดุลรอพา ยามาสาเร๊ะ ดาวน์โหลด (595.1 KB)

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ หัวข้อ หมวด จัดการ
1 พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พรบ. ดาวน์โหลด (284.64 KB)
2 พรบ.คอมพิวเตอร์ พรบ. ดาวน์โหลด (113.9 KB)
3 พรบ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พรบ. ดาวน์โหลด (33.09 MB)
4 หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ประกาศกระทรวง ดาวน์โหลด (239.68 KB)

การให้บริการงาน DLICT

ติดต่อสอบถาม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


DLTV(มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์)

DLIT(สื่อการเรียนรู้ออนไลน์)

ศูนย์สื่อต้นแบบเครื่อข่ายครู

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7

ศึกษาธิการจังหวัดยะลา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1