สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

สำนักงานน่าอยู่ บุคลากรเป็นมิตร จิตบริการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ยินดีต้อนรับ...

ข่าวดีสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ต้องการสมัครอีเมล์ของภาครัฐ เพื่อใช้ในระบบ E-GP ท่านสามารถลงทะเบียนด้วยตนได้แล้ว วันนี้ >> คลิ๊กที่นี่เพื่อลงทะเบียน << >> คู่มือการสมัคร OBECMAIL << >> คู่มือการใช้ OBECMAIL << >> เช็คอีเมล์ OBECMAIL <<

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (ว.7) << ดาวน์โหลดเอกสาร >>

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง (ว.13) << ดาวน์โหลดเอกสาร >>

กิจกรรม เขตพื้นที่

ประชุมกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือน บุคลากรทางการศึกษา ม.38 ค(2)
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลา

กิจกรรม โรงเรียน/เครือข่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่
26-03-2563 แจ้งประชาสัมพันธ์รับเกียรติบัตร-กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
26-03-2563 แจ้งการโอนเงินค่าจ้างครูวิกฤติ ประจำเดือน มีนาคม 2563-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
26-03-2563 แจ้งการโอนเงินค่าจ้างธุรการโรงเรียนประจำเดือน มีนาคม 2563-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โรงเรียนในสังกัด
20-03-2563 รับสมัครธุรการโรงเรียน-โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ
24-03-2563 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ-โรงเรียนอนุบาลยะลา
24-03-2563 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ-โรงเรียนอนุบาลยะลา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานเขตพื้นที่
03-04-2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อเจลล้างมือ-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27-03-2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าซื้อวัสดุ-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27-03-2563 รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่องค่าจ้างทำตรายาง-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนารูปแบบการนิเทศด้วยการสะท้อนผลเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครสวรรค์ โดยนายยศพัฒน์ ธนอัครสวัสดิ์

การประเมินโครงการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ โดยนายยศพัฒน์ ธนอัครสวัสดิ์

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กลยุทธ์แม่แบบแก้ปัญหา "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" โรงเรียนบ้านเกาะจัน จังหวัดปัตตานี หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2560-2561 โดยนายอะห์หมัด สาและ

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Express English โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E)สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยชีลาณี มะสมัน

ดาวน์โหลดเอกสาร

E-Service

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7

ศึกษาธิการจังหวัดยะลา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา

ศอ.บต.

สำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1