อำนาจหน้าที่

     (ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแล ทรัพย์สิน
     (ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กำหนด
     (ค) ดำเนินเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง
     (ง) ดำเนินงานอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกำหนด
     (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรในกลุ่ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ลำดับ หัวข้อข่าว จัดการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ลำดับ ผู้ปฏิบัติงาน จัดการ
1 นางอรเพ็ญ ทองช่วย ดาวน์โหลด (41.97 MB)
2 นางสมประสงค์ นุ้ยจินดา ดาวน์โหลด (31.43 MB)
3 นางสาวเตือนตา ธรวศิน ดาวน์โหลด (31.43 MB)

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ หัวข้อ หมวด จัดการ
1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง2562 ระเบียบ ดาวน์โหลด (175.42 KB)
2 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 พรบ. ดาวน์โหลด (178.64 KB)

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

ติดต่อสอบถาม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7

ศึกษาธิการจังหวัดยะลา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

สำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1