อำนาจหน้าที่

กลุ่มกฎหมายและคดี...

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยตั้งกลุ่มกฎหมายและคดี ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ และสนับสนุนระบบงานกฎหมายและคดีของรัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยปฏิบัติงานขึ้นตรงกับ ผอ.สพท. มีผลตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑

(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
(ข) ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
(ค) ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
(ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
(ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่.
(ช) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
(ซ) ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย และงานคดีของรัฐ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว
1 5 กุมภาพันธ์ 2564 "ยืมเงินโดยไม่เสนอโครงการและไม่ใช้จ่ายเงินเพื่อประโยชน์ของทางราชการผิดทั้งิวันยและอาญา"
2 8 มกราคม 2564 "เงินบริจาคต้องจ่ายตามวัตถุประสงค์"
3 8 ธันวาคม 2563 การคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ทั้งผู้คัดลอก ผู้สนับสนุนและผู้รับจ้าง
4 11 พฤศจิกายน 2563 ตรวจรับพัสดุทั้งที่งานยังไม่แล้วเสร็จผิดวินัยร้ายแรง
5 9 กันยายน 2563 “มาทำงานสายเกินกำหนดหมดสิทธิ์เลื่อนเงินเดือน”
6 7 สิงหาคม 2563 “ผู้อำนวยการโรงเรียนเอาเงินอาหารกลางวันไปใช้ส่วนตัว.....ผิดวินัยร้ายแรง”
7 9 กรกฎาคม 2563 สรุป ๑๓ เรื่องสาระสำคัญตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐
8 9 มิถุนายน 2563 “ขาดราชการเพราะหนีเจ้าหนี้ผิดวินัยหรือไม่?”
9 8 พฤษภาคม 2563 “บ้านพักไม่ว่าง”มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่
10 7 เมษายน 2563 “ไม่แจ้งผลการประเมิน” ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
11 3 มีนาคม 2563 “คืนเงิน” ที่เรียกรับไปแล้ว ไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษ
12 4 กุมภาพันธ์ 2563 ครูเจ้าชู้มีสิทธิ์โดนไล่ออก
13 8 มกราคม 2563 ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกัน “นับวันหยุดราชการรวมด้วย”
14 3 ธันวาคม 2562 “ปล่อยปละละเลยให้นักเรียนครึ่งห้องสอบตก.....ครูผู้สอนผิดวินัย”
15 25 พฤศจิกายน 2562 ถูกสั่งให้มาประจำสำนักงานเขตพื้นที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะ
16 7 ตุลาคม 2562 ลาป่วย.....ยื่นใบลาอย่างไรให้ถูกต้อง
17 16 กันยายน 2562 กู้ยืมเงินแล้วมีเจตนาไม่ชำระหนี้ผิดวินัยหรือไม่
18 16 กันยายน 2562 แนวทางการดำเนินคดี

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ลำดับ หัวข้อข่าว จัดการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ลำดับ ผู้ปฏิบัติงาน จัดการ
1 นายธีระศักดิ์ ภัพทิยากุล ดาวน์โหลด (421.28 KB)

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ หัวข้อ หมวด จัดการ
1 พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕ พรบ. ดาวน์โหลด (37.49 KB)
2 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ พรบ. ดาวน์โหลด (44.38 KB)
3 พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.๒๕๔๒ พรบ. ดาวน์โหลด (1.01 MB)
4 พระราชกฤษฎีกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 พรบ. ดาวน์โหลด (91.39 KB)
5 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ พรบ. ดาวน์โหลด (62.19 KB)
6 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ พรบ. ดาวน์โหลด (126.52 KB)
7 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 พรบ. ดาวน์โหลด (1.01 MB)
8 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553 พรบ. ดาวน์โหลด (68.89 KB)
9 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 พรบ. ดาวน์โหลด (200.7 KB)
10 พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ พรบ. ดาวน์โหลด (67.97 KB)
11 พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำปหน่งข้าราชการครูและบุคลากร พรบ. ดาวน์โหลด (133.58 KB)
12 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พรบ. ดาวน์โหลด (84.63 KB)
13 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 พรบ. ดาวน์โหลด (107.51 KB)
14 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 พรบ. ดาวน์โหลด (266.89 KB)
15 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ พรบ. ดาวน์โหลด (68.78 KB)
16 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ พรบ. ดาวน์โหลด (156.84 KB)
17 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 พรบ. ดาวน์โหลด (151.92 KB)
18 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ พรบ. ดาวน์โหลด (1.16 MB)
19 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 พรบ. ดาวน์โหลด (179.62 KB)
20 พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 พรบ. ดาวน์โหลด (119.93 KB)
21 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 พรบ. ดาวน์โหลด (134.98 KB)
22 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ พรบ. ดาวน์โหลด (134.98 KB)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บทความโทษทางวินัย

จัดซื่้อพัสดุโดยทุจริตมีสิทธฺิถูกไล่ออก

ความผิดทางวินัยเกี่ยวกับการเงินและบัญชี 1

ผู้เสนอราคาไม่ส่งแคตตาล็อก ผิดพลาดเล็กน้อยหรือสาระสำคัญ

ความผิดทางวินัยเกี่ยวกับการเงินและบัญชี 2

การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา มีผู้เสนอราคารายเดียวส่วนราชการ สามารถยกเลิกได้หรือไม่

การลงโทษนักเรียน

ทำแล้ว บอกเลิกสัญญาโดยอ้างเหตุผลอื่นที่ไม่ได้ระบุในสัญญาทำได้ หรือไม่

มีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวกับศิษย์ผิดวินัยรายแรง

ตีเพราะหวังดีผิดหรือไม่

เอาเงินอาหารกลางวันไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวมีสิทธิ์ติดคุก

นำรถของทางราชการไปงานแต่งงานลูกมีสิทธิ์ติดคุก

รับเงินแป๊ะเจี๊ยะ = รับสินบน

เอารถราชการไปใช้ส่วนตัว คุก 5 ปี

ข้าราชการครูมีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวกับศิษย์ผิดวินัยหรือไม่

ติดต่อสอบถาม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7

ศึกษาธิการจังหวัดยะลา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

สำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1