ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกัน “นับวันหยุดราชการรวมด้วย”

 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ กรณีที่ไม่อาจมาปฏิบัติราชการได้ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอย่างไรก็ตามจะต้องส่งใบลาหรือแจ้งให้  ผู้บังคับบัญชาทราบถึงเหตุที่ไม่อาจมาปฏิบัติราชการได้ และการนับระยะเวลาละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันต้องนับต่อเนื่องกัน    แม้จะมีวันหยุดราชการอยู่ระหว่างช่วงกลางของวันที่ขาดราชการก็ตาม


กลุ่มกฏหมายและคดี บันทึกข้อมูลเมื่อ 8 มกราคม 2563

ข่าวสารอื่นๆ ของกลุ่มกฏหมายและคดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1