ครูเจ้าชู้มีสิทธิ์โดนไล่ออก

 

ข้าราชการครูมีหน้าที่ให้ความรู้และอบรมสั่งสอนให้ศิษย์เป็นคนดี ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไป จึงต้องมีการครองตนให้เหมาะสมเป็นที่เคารพศรัทธาเป็นที่นับถือแก่ศิษย์ และบุคคลทั่วไป ไม่กระทำการใด ๆ ให้บุคคลอื่นรวมตลอดทั้งศิษย์และเพื่อนร่วมงานติฉินว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในทางชู้สาวอันมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของตนและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง


กลุ่มกฏหมายและคดี บันทึกข้อมูลเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวสารอื่นๆ ของกลุ่มกฏหมายและคดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1