สรุป ๑๓ เรื่องสาระสำคัญตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐

 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมานั้น มีการแก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษปรับหรือจำคุก ฐานส่งข้อมูลก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับหรือนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ บิดเบือน ลามก ตัดต่อภาพผู้อื่นให้เสียชื่อเสียง อับอาย รวมถึงมาตรการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําความผิดให้หนักขึ้น ดังนั้นเรามาทบทวนสาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ กันอีกครั้งว่ามีอะไรบ้าง เพื่อที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน   เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ จะได้ใช้สื่อสารออนไลน์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 


กลุ่มกฏหมายและคดี บันทึกข้อมูลเมื่อ 9 กรกฎาคม 2563

ข่าวสารอื่นๆ ของกลุ่มกฏหมายและคดี

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว
1 9 กันยายน 2563 “มาทำงานสายเกินกำหนดหมดสิทธิ์เลื่อนเงินเดือน”
2 7 สิงหาคม 2563 “ผู้อำนวยการโรงเรียนเอาเงินอาหารกลางวันไปใช้ส่วนตัว.....ผิดวินัยร้ายแรง”
3 9 กรกฎาคม 2563 สรุป ๑๓ เรื่องสาระสำคัญตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐
4 9 มิถุนายน 2563 “ขาดราชการเพราะหนีเจ้าหนี้ผิดวินัยหรือไม่?”
5 8 พฤษภาคม 2563 “บ้านพักไม่ว่าง”มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่
6 7 เมษายน 2563 “ไม่แจ้งผลการประเมิน” ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
7 3 มีนาคม 2563 “คืนเงิน” ที่เรียกรับไปแล้ว ไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษ
8 4 กุมภาพันธ์ 2563 ครูเจ้าชู้มีสิทธิ์โดนไล่ออก
9 8 มกราคม 2563 ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกัน “นับวันหยุดราชการรวมด้วย”
10 3 ธันวาคม 2562 “ปล่อยปละละเลยให้นักเรียนครึ่งห้องสอบตก.....ครูผู้สอนผิดวินัย”
11 25 พฤศจิกายน 2562 ถูกสั่งให้มาประจำสำนักงานเขตพื้นที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะ
12 7 ตุลาคม 2562 ลาป่วย.....ยื่นใบลาอย่างไรให้ถูกต้อง
13 16 กันยายน 2562 กู้ยืมเงินแล้วมีเจตนาไม่ชำระหนี้ผิดวินัยหรือไม่
14 16 กันยายน 2562 แนวทางการดำเนินคดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1