กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

 

31/5/62 ร.ร.บ้านสาคอ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ มัสยิดบ้านสาคอ พร้อมต้อนรับวันรายออีดิลฟิตรี


1

2

3

4


โรงเรียนบ้านสาคอ บันทึกข้อมูลเมื่อ 16 กันยายน 2562

ข่าวสารอื่นๆ ของโรงเรียนบ้านสาคอ

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว
1 17 กันยายน 2562 แก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
2 17 กันยายน 2562 กิจกรรมศึกษานิเทศก์มาเยี่ยมโรงเรียน
3 17 กันยายน 2562 กิจกรรมเกษตรพอเพียง
4 17 กันยายน 2562 กิจกรรมโครงการยุวชลกรเรียนรู้ชลประทาน
5 16 กันยายน 2562 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
6 16 กันยายน 2562 กิจกรรมกีฬา
7 16 กันยายน 2562 กิจกรรมโครงการกีฬาสานสัมพันธ์
8 16 กันยายน 2562 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการงานอาชีพ
9 16 กันยายน 2562 กิจกรรมมอบของให้กับนักเรียนต้อนรับวันฮารีรายอ
10 16 กันยายน 2562 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
11 16 กันยายน 2562 กิจกรรมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี2562
12 16 กันยายน 2562 กิจกรรมประชุมติดตามงานธุรการชั้นเรียน
13 16 กันยายน 2562 กิจกรรมสานสายสัมพันธ์สู่ฝันความสำเร็จ
14 16 กันยายน 2562 กิจกรรม"ปลาส้มส่งเสริมทักษะอาชีพ"
15 16 กันยายน 2562 การประเมินผู้บริหารโรงเรียน
16 16 กันยายน 2562 เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
17 16 กันยายน 2562 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
18 16 กันยายน 2562 กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการแยกขยะ
19 16 กันยายน 2562 เข้าร่วมโครงการสังคมหัวแข็งปีที่3
20 16 กันยายน 2562 กิจกรรมคัดแยกขยะแลกของ
21 16 กันยายน 2562 กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน
22 16 กันยายน 2562 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
23 16 กันยายน 2562 กิจกรรมเพาะเลี้ยงเห็ดเพื่ออาหารกลางวัน
24 16 กันยายน 2562 กิจกรรมเกษตรโรงเรียน
25 16 กันยายน 2562 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
26 16 กันยายน 2562 กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ
27 16 กันยายน 2562 กิจกรรมเข้าร่วมโครงการวสส.ยะลา ส่งเสริมทันตสุขภาพเพื่อรอยยิ้มของชาวยะลา
28 16 กันยายน 2562 คณะกรรมการตรวจนับจำนวนนักเรียนที่มีตัวอยู่จริง
29 16 กันยายน 2562 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
30 16 กันยายน 2562 กิจกรรมจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงเรียนบ้านสาคอ
31 16 กันยายน 2562 กิจกรรมจัดบรรยากาศในห้องสมุดให้มีชีวิต
32 16 กันยายน 2562 ประชุมครู ชี้แจงงาน4ฝ่าย
33 16 กันยายน 2562 ฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่กระจายโรคหัด
34 4 กันยายน 2562 ประชุมคณะครูและบุคลากร
35 4 กันยายน 2562 โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561
36 4 กันยายน 2562 มอบกระเช้าอาหารเสริม
37 4 กันยายน 2562 เปิดทำการภาคเรียนที่2/2561
38 4 กันยายน 2562 ประชุมก่อนปิดภาคเรียน
39 28 มีนาคม 2560 งานวันบัณฑิตน้อย
40 21 มีนาคม 2559 กิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ"บัณฑิตน้อย"

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1