เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 

ด้วยข้าพเจ้า นางสาวมัซรา ละสูสามา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนพัฒนาบาลอ ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชื่อเรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายละเอียดดังไฟล์แนบ


โรงเรียนพัฒนาบาลอ บันทึกข้อมูลเมื่อ 7 พฤษภาคม 2563

ข่าวสารอื่นๆ ของโรงเรียนพัฒนาบาลอ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1