สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว กลุ่ม
1 22 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียนบ้านลือมุ โรงเรียนบ้านลือมุ
2 31 ตุลาคม 2562 กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2562 โรงเรียนบ้านเบญญา
3 30 ตุลาคม 2562 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบือดองพัฒนา
4 12 ตุลาคม 2562 กำหนดปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
5 11 ตุลาคม 2562 กำหนดปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
6 1 กุมภาพันธ์ 2557 เผยแพ่รผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
7 23 กันยายน 2562 ต้อนรับครูใหม่ โรงเรียนวัดชมพูสถิต
8 17 กันยายน 2562 แก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน โรงเรียนบ้านสาคอ
9 17 กันยายน 2562 กิจกรรมศึกษานิเทศก์มาเยี่ยมโรงเรียน โรงเรียนบ้านสาคอ
10 17 กันยายน 2562 กิจกรรมเกษตรพอเพียง โรงเรียนบ้านสาคอ
11 17 กันยายน 2562 กิจกรรมโครงการยุวชลกรเรียนรู้ชลประทาน โรงเรียนบ้านสาคอ
12 16 กันยายน 2562 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โรงเรียนบ้านสาคอ
13 16 กันยายน 2562 กิจกรรมกีฬา โรงเรียนบ้านสาคอ
14 16 กันยายน 2562 กิจกรรมโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านสาคอ
15 16 กันยายน 2562 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการงานอาชีพ โรงเรียนบ้านสาคอ
16 16 กันยายน 2562 กิจกรรมมอบของให้กับนักเรียนต้อนรับวันฮารีรายอ โรงเรียนบ้านสาคอ
17 16 กันยายน 2562 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนบ้านสาคอ
18 16 กันยายน 2562 กิจกรรมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี2562 โรงเรียนบ้านสาคอ
19 16 กันยายน 2562 กิจกรรมประชุมติดตามงานธุรการชั้นเรียน โรงเรียนบ้านสาคอ
20 16 กันยายน 2562 กิจกรรมสานสายสัมพันธ์สู่ฝันความสำเร็จ โรงเรียนบ้านสาคอ
21 16 กันยายน 2562 กิจกรรม"ปลาส้มส่งเสริมทักษะอาชีพ" โรงเรียนบ้านสาคอ
22 16 กันยายน 2562 การประเมินผู้บริหารโรงเรียน โรงเรียนบ้านสาคอ
23 16 กันยายน 2562 เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านสาคอ
24 16 กันยายน 2562 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ้านสาคอ
25 16 กันยายน 2562 กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการแยกขยะ โรงเรียนบ้านสาคอ
26 16 กันยายน 2562 เข้าร่วมโครงการสังคมหัวแข็งปีที่3 โรงเรียนบ้านสาคอ
27 16 กันยายน 2562 กิจกรรมคัดแยกขยะแลกของ โรงเรียนบ้านสาคอ
28 16 กันยายน 2562 กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน โรงเรียนบ้านสาคอ
29 16 กันยายน 2562 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โรงเรียนบ้านสาคอ
30 16 กันยายน 2562 กิจกรรมเพาะเลี้ยงเห็ดเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านสาคอ
31 16 กันยายน 2562 กิจกรรมเกษตรโรงเรียน โรงเรียนบ้านสาคอ
32 16 กันยายน 2562 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านสาคอ
33 16 กันยายน 2562 กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ โรงเรียนบ้านสาคอ
34 16 กันยายน 2562 กิจกรรมเข้าร่วมโครงการวสส.ยะลา ส่งเสริมทันตสุขภาพเพื่อรอยยิ้มของชาวยะลา โรงเรียนบ้านสาคอ
35 16 กันยายน 2562 คณะกรรมการตรวจนับจำนวนนักเรียนที่มีตัวอยู่จริง โรงเรียนบ้านสาคอ
36 16 กันยายน 2562 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนบ้านสาคอ
37 16 กันยายน 2562 กิจกรรมจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงเรียนบ้านสาคอ โรงเรียนบ้านสาคอ
38 16 กันยายน 2562 กิจกรรมจัดบรรยากาศในห้องสมุดให้มีชีวิต โรงเรียนบ้านสาคอ
39 16 กันยายน 2562 ประชุมครู ชี้แจงงาน4ฝ่าย โรงเรียนบ้านสาคอ
40 16 กันยายน 2562 ฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่กระจายโรคหัด โรงเรียนบ้านสาคอ
41 10 กันยายน 2562 รายงานผลการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้งแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านป่าพ้อ โรงเรียนบ้านป่าพ้อ
42 9 กันยายน 2562 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศีกษา สายงานบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปูลัย
43 4 กันยายน 2562 ประชุมคณะครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านสาคอ
44 4 กันยายน 2562 โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนบ้านสาคอ
45 4 กันยายน 2562 มอบกระเช้าอาหารเสริม โรงเรียนบ้านสาคอ
46 4 กันยายน 2562 เปิดทำการภาคเรียนที่2/2561 โรงเรียนบ้านสาคอ
47 4 กันยายน 2562 ประชุมก่อนปิดภาคเรียน โรงเรียนบ้านสาคอ
48 28 สิงหาคม 2562 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
49 19 สิงหาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเด็กยากจนพิเศษ 62 โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
50 11 สิงหาคม 2562 ประเมินเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
51 6 สิงหาคม 2562 การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านจาหนัน
52 5 สิงหาคม 2562 ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24
53 5 สิงหาคม 2562 มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง
54 24 กรกฎาคม 2562 “ก า ร ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ จ ร ว ด ข ว ด น้ำ “ กับกิจกรรมจรวดขวดน้ำระดับประเทศครั้งที่ ๑๔ โรงเรียนบ้านปาแตรายอ
55 6 มิถุนายน 2562 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
56 22 พฤษภาคม 2562 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านจำปูน
57 15 พฤษภาคม 2562 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
58 13 พฤษภาคม 2562 กำหนดเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒ โรงเรียนประชาอุทิศ
59 13 พฤษภาคม 2562 เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
60 13 พฤษภาคม 2562 เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
61 13 พฤษภาคม 2562 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
62 7 พฤษภาคม 2562 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
63 4 พฤษภาคม 2562 เผยแพ่รผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
64 30 เมษายน 2562 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
65 25 เมษายน 2562 เผยแพ่รผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
66 24 เมษายน 2562 เผยแพ่รผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
67 22 เมษายน 2562 เผยแพ่รผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
68 10 เมษายน 2562 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
69 27 มีนาคม 2562 เผยแพร่ผลงานทางวิชการ โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง
70 24 มีนาคม 2562 กิจกรรม "ลงแขกเกี่ยวข้าว" ของโรงเรียนบ้านยือโร๊ะ โรงเรียนบ้านยือโระ
71 21 มีนาคม 2562 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
72 18 มีนาคม 2562 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านยะต๊ะ
73 13 มีนาคม 2562 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาสี “ คุรุฯ เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
74 5 มีนาคม 2562 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
75 4 มีนาคม 2562 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
76 4 มีนาคม 2562 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนวัดชมพูสถิต
77 25 กุมภาพันธ์ 2562 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
78 18 กุมภาพันธ์ 2562 บิดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134
79 10 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานธุรการ โรงเรียนบ้านกรงปินัง
80 1 กุมภาพันธ์ 2562 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานธุรการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานธุรการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านกรงปินัง
81 22 มกราคม 2562 การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
82 21 มกราคม 2562 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านท่าสาป
83 14 มกราคม 2562 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โรงเรียนวัดชมพูสถิต
84 14 มกราคม 2562 เผยแพร่งานวิจัยเรื่อง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรมไมโครซอฟพาวเวอร์พอยต์ Microsoft PowerPoint 2013 โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
85 30 ธันวาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนสันติวิทยา
86 30 พฤศจิกายน 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
87 9 พฤศจิกายน 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
88 8 พฤศจิกายน 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
89 8 พฤศจิกายน 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ (นางสาวรอหานี อับดุลเลาะ) โรงเรียนบ้านปาแตรายอ
90 7 พฤศจิกายน 2561 เชิญร่วมเป็นเกียรติ โรงเรียนบ้านปาโจ
91 6 พฤศจิกายน 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบันนังลูวา
92 2 พฤศจิกายน 2561 ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลยะลา
93 1 พฤศจิกายน 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านปงตา
94 1 พฤศจิกายน 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
95 1 พฤศจิกายน 2561 กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านยะลา
96 25 ตุลาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านแหลมทราย
97 20 ตุลาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลยะลา
98 19 ตุลาคม 2561 กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
99 19 ตุลาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
100 19 ตุลาคม 2561 บิดาข้าราชการครูถึงแก่กรรม โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
101 11 ตุลาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านเกะรอ
102 5 ตุลาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านแหลมทราย โรงเรียนบ้านแหลมทราย
103 5 ตุลาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านแหลมทราย โรงเรียนบ้านแหลมทราย
104 1 ตุลาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลยะลา
105 1 ตุลาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลยะลา
106 1 ตุลาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลยะลา
107 14 กันยายน 2561 .ประกาศ โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
108 3 กันยายน 2561 ประกาศ โรงเรียนบ้านคูวอ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านคูวอ
109 13 กันยายน 2561 มารดาข้าราชการครูถึงแก่กรรม โรงเรียนบ้านตาเซะ
110 29 สิงหาคม 2561 ประกาศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
111 21 สิงหาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านแบหอ
112 6 สิงหาคม 2561 ประกาศโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(bidding) โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
113 1 สิงหาคม 2561 ประชาสัมพันธ์เผยแผร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนพัฒนาบาลอ
114 1 สิงหาคม 2561 ประชาสัมพันธ์เผยแผร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนพัฒนาบาลอ
115 31 กรกฎาคม 2561 ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านปูลัย
116 26 กรกฎาคม 2561 ประกาศผู้ชนะ โรงเรียนบ้านกาลอ
117 24 กรกฎาคม 2561 ประกาศโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
118 18 กรกฎาคม 2561 ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ผลงาน โรงเรียนบ้านกือเม็ง
119 17 กรกฎาคม 2561 ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๑ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
120 16 กรกฎาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
121 10 กรกฎาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบุดี
122 3 กรกฎาคม 2561 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน โรงเรียนบ้านคูวอ
123 2 กรกฎาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านคูวอ
124 2 กรกฎาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านคูวอ
125 29 มิถุนายน 2561 ประกาศโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
126 29 มิถุนายน 2561 ประกาศโรงเรียนบ้านสะเอะ โรงเรียนบ้านสะเอะ
127 7 มิถุนายน 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
128 19 มิถุนายน 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
129 13 มิถุนายน 2561 ประกาศโรงเรียนบ้านต้นแซะ โรงเรียนบ้านต้นแซะ
130 12 มิถุนายน 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านบุดี
131 11 มิถุนายน 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านพงยือไร
132 7 มิถุนายน 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านตาเซะ
133 6 มิถุนายน 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านตาเซะ
134 4 มิถุนายน 2561 เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม โรงเรียนบ้านตาเซะ
135 30 พฤษภาคม 2561 เผยแพร่ผลงาน โรงเรียนบ้านรามัน
136 16 พฤษภาคม 2561 ขอเผยแพร่ผลงานผลงานทางวิชการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24
137 5 พฤษภาคม 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านสะเอะใน
138 1 พฤษภาคม 2561 ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
139 22 เมษายน 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
140 3 เมษายน 2561 เผยแพร่ข้อมูลวิชาการ โรงเรียนบ้านกือแล
141 2 เมษายน 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
142 1 เมษายน 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
143 30 มีนาคม 2561 ขอเผยเเพร่ผลงานทางวิชการ โรงเรียนบ้านปาโจ
144 30 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนประชาอุทิศ
145 30 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนประชาอุทิศ
146 30 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
147 30 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
148 29 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24
149 27 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านเกะรอ
150 26 มีนาคม 2561 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
151 23 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนอนุบาลยะลา
152 23 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนอนุบาลยะลา
153 21 มีนาคม 2561 ประกาศโรงเรียนประชาอุทิศ เรื่อง รายการจ้างเหมาจัดทำฐานกิจกรรมทางนํ้า งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้้ ครั้งที่ ๑๓ ระหว่งวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.ปัตตานี โรงเรียนประชาอุทิศ
154 21 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านพงยือไร
155 19 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
156 13 มีนาคม 2561 "พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6" โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24
157 13 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24
158 8 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24
159 7 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านท่าสาป
160 7 มีนาคม 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านท่าสาป
161 27 กุมภาพันธ์ 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา
162 26 กุมภาพันธ์ 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบุดี
163 23 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการ 1 ศุกร์ 1 มัสยิดสานใจ โรงเรียนบ้านตะโละ
164 21 กุมภาพันธ์ 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านลือมุ
165 20 กุมภาพันธ์ 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านลือมุ
166 19 กุมภาพันธ์ 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านบือมัง
167 2 กุมภาพันธ์ 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
168 2 กุมภาพันธ์ 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านบูเกะคละ
169 31 มกราคม 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
170 30 มกราคม 2561 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
171 25 มกราคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านโฉลง
172 25 มกราคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านโฉลง
173 23 มกราคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านโฉลง
174 15 มกราคม 2561 เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
175 10 มกราคม 2561 กิจกรรมวันเด็ก ปี 2561 โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
176 4 มกราคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนประชาอุทิศ
177 27 ธันวาคม 2560 ภรรยาพนักงานบริการเสียชีวิต โรงเรียนบ้านตาเซะ
178 20 ธันวาคม 2560 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
179 18 ธันวาคม 2560 รายงานการพัฒนาทักษะทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนชั้น อนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเบอเล้งในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกลุ่มจากวัสดุเหลือใช้ โรงเรียนบ้านเบอเส้ง
180 16 ธันวาคม 2560 ฌาปนกิจศพบุตรสาวครูจุไร ศรีสมัย โรงเรียนบ้านโฉลง
181 30 พฤศจิกายน 2560 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านบูเกะคละ
182 28 พฤศจิกายน 2560 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านละแอ
183 27 พฤศจิกายน 2560 เผยแพร่ผลงาน โรงเรียนบ้านลือมุ
184 22 พฤศจิกายน 2560 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนประชาอุทิศ
185 22 พฤศจิกายน 2560 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
186 7 พฤศจิกายน 2560 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบือดองพัฒนา
187 2 พฤศจิกายน 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
188 2 พฤศจิกายน 2560 กำหนดเปิดภาคเรียน ที่ 2 /2560 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24
189 1 พฤศจิกายน 2560 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านธารแร่
190 1 พฤศจิกายน 2560 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
191 1 พฤศจิกายน 2560 กำหนดเปิดภาคเรียน ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านรามัน
192 1 พฤศจิกายน 2560 กำหนดเปิดภาคเรียน ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
193 30 ตุลาคม 2560 กำหนดเปิดภาคเรียน ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
194 29 ตุลาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
195 9 ตุลาคม 2560 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนบ้านสะเอะใน
196 6 ตุลาคม 2560 ประชาสัมพันธ์โครงการ และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านบือยอง
197 9 ตุลาคม 2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน (วิชาเอกภาษาจีน) โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
198 9 กันยายน 2559 ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านบือยอง โรงเรียนบ้านบือยอง
199 26 กันยายน 2560 บิดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
200 21 กันยายน 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
201 21 กันยายน 2560 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านมาแฮ
202 18 กันยายน 2560 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน"ชุมชนสะเตงนอกร่วมใจ การศึกษาไทยก้าวหน้า" โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
203 17 กันยายน 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
204 17 กันยายน 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านโฉลง
205 27 สิงหาคม 2560 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านรามัน โรงเรียนบ้านรามัน
206 26 สิงหาคม 2560 มารดาผู้อำนวยการโรงเรียนถึงแก่กรรม โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
207 24 สิงหาคม 2560 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน
208 16 สิงหาคม 2560 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่่งพนักงานรักษาความปลอดภัย โรงเรียนบ้านปาแตรายอ
209 11 สิงหาคม 2560 บิดา ผอ.รัตนา ดำทองเสน เสียชีวิต โรงเรียนบ้านบาโงย
210 5 กรกฎาคม 2560 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
211 25 มิถุนายน 2560 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
212 23 มิถุนายน 2560 ประชาสัมพันธ์ เฟส ของโรงเรียน โรงเรียนบ้านบาโด
213 15 มกราคม 2561 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านคูวอ
214 22 มิถุนายน 2560 ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบือเล็ง
215 19 มิถุนายน 2560 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านเกะรอ
216 16 มิถุนายน 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสานสัมพันธ์สู่ชุมชน โรงเรียนบ้านบาโด
217 13 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการที่ปรึกษา นิเทศ ติดตาม ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแหลมทราย
218 10 มิถุนายน 2560 ความประเสริฐของความรู้ โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา
219 10 มิถุนายน 2560 โอ้ลูกเอ๋ย (ยาบุนัยยฺ) โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา
220 9 มิถุนายน 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านกาดือแป
221 8 มิถุนายน 2560 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(กลุ่มสาระภาษาไทย) โรงเรียนบ้านเกะรอ
222 7 มิถุนายน 2560 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านเกะรอ
223 2 มิถุนายน 2560 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(สาระคณิตศาสตร์) โรงเรียนบ้านกือเม็ง
224 1 มิถุนายน 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านโกตาบารู
225 1 มิถุนายน 2560 ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบือเล็ง
226 31 พฤษภาคม 2560 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(สาระสังคมศึกษาฯ) โรงเรียนบ้านกือเม็ง
227 31 พฤษภาคม 2560 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านตาเซะ
228 25 พฤษภาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่นวัตกรรมเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษตามหลัก Phonics โดยใช้ชุดการสอน โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
229 25 พฤษภาคม 2560 ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
230 23 พฤษภาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนอนุบาลยะลา โรงเรียนอนุบาลยะลา
231 23 พฤษภาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
232 16 พฤษภาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านโกตาบารู
233 16 พฤษภาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านโกตาบารู
234 16 พฤษภาคม 2560 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านกือเม็ง
235 15 พฤษภาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
236 12 พฤษภาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
237 9 พฤษภาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
238 9 เมษายน 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านรามัน
239 30 มีนาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านปุโรง
240 30 มีนาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านปุโรง
241 28 มีนาคม 2560 งานวันบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านสาคอ
242 22 มีนาคม 2560 มอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
243 19 มีนาคม 2560 การมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลยะลา
244 19 มีนาคม 2560 การมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลยะลา
245 16 มีนาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านเกะรอ
246 14 มีนาคม 2560 รายงานตัวนักเรียนใหม่ชั้นบริบาล 1 (3ขวบ) โรงเรียนอนุบาลยะลา
247 12 มีนาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
248 8 มีนาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบูเกะคละ
249 6 มีนาคม 2560 มารดาอดีตครูโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ถึงแก่กรรม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
250 31 ตุลาคม 2559 เปิดภาคเรียนที่2/2559 โรงเรียนบ้านแบหอ
251 29 ตุลาคม 2559 กำหนดเปิดภาคเรียน ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
252 21 กันยายน 2559 งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ โรงเรียนบ้านปาโจ
253 19 กันยายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านบาตัน
254 7 กันยายน 2559 ประกาศโรงเรียนบ้านกาลูปัง โรงเรียนบ้านกาลูปัง
255 9 กันยายน 2559 การจ้างติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โรงเรียนบ้านปาดาฮัน
256 8 กันยายน 2559 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านยะลา
257 1 กันยายน 2559 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านบาตัน
258 24 สิงหาคม 2559 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
259 22 สิงหาคม 2559 จัดกิจกรรมอาเซียน ประจำปี๒๕๕๙ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
260 13 สิงหาคม 2559 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านต้นแซะ
261 10 สิงหาคม 2559 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 โรงเรียนบ้านเกียรติ
262 10 สิงหาคม 2559 กิจกรรมวันแม่ ปี 2559 โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
263 9 สิงหาคม 2559 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านโฉลง
264 9 สิงหาคม 2559 ลูกจ้างประจำ เสียชีวิต โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
265 4 สิงหาคม 2559 ตลาดนัดอาเซียน โรงเรียนบ้านท่าสาป
266 27 กรกฎาคม 2559 การแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2559 "ประดู่เกมส์" โรงเรียนบ้านเกียรติ
267 13 กรกฎาคม 2559 ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิด/มอบห้องสมุดเอไอเอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
268 17 มิถุนายน 2559 เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกือเม็ง
269 8 มิถุนายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
270 29 มีนาคม 2559 กิจกรรมวันพระมิ่งขวัญการประถมศึกษา กิจกรรมวันแห่งเกียรติยศและกิจกรรมบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
271 27 มีนาคม 2559 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านตาโละ
272 24 มีนาคม 2559 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านต้นแซะ
273 21 มีนาคม 2559 กิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ"บัณฑิตน้อย" โรงเรียนบ้านสาคอ
274 21 มีนาคม 2559 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบูเกะคละ
275 17 มีนาคม 2559 กิจกรรมบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
276 2 มีนาคม 2559 กิจกรรมค่ายสัมพันธ์ชุมชนระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
277 15 กุมภาพันธ์ 2559 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง โรงเรียนบ้านรามัน
278 11 กุมภาพันธ์ 2559 การย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ โรงเรียนบ้านจำปูน
279 3 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
280 1 กุมภาพันธ์ 2559 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมกรแข่งขันฟุตบอลฯ "โกตา จูเนียร์ คัพ" ครั้งที่ ๑ โรงเรียนบ้านโกตาบารู
281 1 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครูผู้สอนคณิตศาสตร์) โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
282 29 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
283 29 มกราคม 2559 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ) โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
284 27 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านจำปูน
285 27 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูวิกฤต โรงเรียนบ้านสะเอะใน
286 27 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนบ้านตาเซะ
287 27 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านธารแร่
288 27 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา
289 27 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
290 26 มกราคม 2559 ประกาศการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
291 26 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านจำปูน
292 26 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครูผู้สอนภาษาไทย) โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
293 25 มกราคม 2559 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครูผู้สอนคณิตศาสตร์) โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
294 25 มกราคม 2559 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครูผู้สอนคณิตศาสตร์) โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
295 25 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูวิกฤต โรงเรียนบ้านสะเอะใน
296 22 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ) โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
297 18 มกราคม 2559 จัดติว O-net แคมป์ โรงเรียนบ้านรามัน
298 18 มกราคม 2559 ขอเชิญร่วมงานศพมารดาอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
299 14 มกราคม 2559 รับสมัครสอบคัดสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูวิกฤต โรงเรียนบ้านสะเอะใน
300 14 มกราคม 2559 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านจำปูน
301 13 มกราคม 2559 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
302 12 มกราคม 2559 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ) โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
303 12 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนบ้านตาเซะ
304 12 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านธารแร่
305 12 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา
306 12 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
307 8 มกราคม 2559 กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านรามัน
308 6 มกราคม 2559 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านจำปูน
309 6 มกราคม 2559 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี “ต้นแซะเกมส์ to be number one” ปีการศึกษา 2558 และ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 โรงเรียนบ้านต้นแซะ
310 5 มกราคม 2559 วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านยะลา
311 5 มกราคม 2559 ยิ้มรับปีใหม่สดใสวันเด็ก ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านเจาะบือแม
312 5 มกราคม 2559 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 โรงเรียนบ้านปาโจ
313 29 ธันวาคม 2558 HAPPY NEW YEAR 2016 โรงเรียนบ้านโกตาบารู
314 29 ธันวาคม 2558 จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านบาโงย
315 29 ธันวาคม 2558 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านหัวถนน จังหวัดสงขลา โรงเรียนบ้านโกตาบารู
316 28 ธันวาคม 2558 รับสมัครวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา
317 28 ธันวาคม 2558 รับสมัครวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านธารแร่
318 28 ธันวาคม 2558 รับสมัครวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
319 28 ธันวาคม 2558 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนบ้านตาเซะ
320 21 ธันวาคม 2558 บุตรของข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านกะตูปะ
321 18 ธันวาคม 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านตะโละหะลอเรื่อง การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
322 11 ธันวาคม 2558 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลยะลา โรงเรียนอนุบาลยะลา
323 8 ธันวาคม 2558 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
324 2 ธันวาคม 2558 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนบ้านโฉลง
325 2 ธันวาคม 2558 มารดา พนักงานราชการ เสียชีวิต โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
326 2 ธันวาคม 2558 สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่งครูพี่เลี้ยงปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลยะลา
327 27 พฤศจิกายน 2558 บิดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนวัดชมพูสถิต
328 23 พฤศจิกายน 2558 ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ โรงเรียนบ้านเจาะบือแม
329 13 พฤศจิกายน 2558 แจ้งกำหนดการเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ โรงเรียนบ้านเจาะบือแม
330 12 พฤศจิกายน 2558 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
331 9 พฤศจิกายน 2558 ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะโตคนใหม่ โรงเรียนบ้านสะโต
332 8 พฤศจิกายน 2558 งานเลี้ยงต้อนรับ ผู้อำนวยการ ซาลีตา เจะมิง โรงเรียนบ้านบาตัน
333 5 พฤศจิกายน 2558 ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
334 3 พฤศจิกายน 2558 ประกาศจัดจ้างสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา
335 3 พฤศจิกายน 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านบาโงย โรงเรียนบ้านบาโงย
336 3 พฤศจิกายน 2558 มารดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
337 2 พฤศจิกายน 2558 ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านละแอเสียชีวิต โรงเรียนบ้านละแอ
338 2 พฤศจิกายน 2558 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1-2558 โรงเรียนบ้านปอเยาะ
339 2 พฤศจิกายน 2558 แจ้งกำหนดการเดินทางเข้ารับตำแหน่งใหม่ โรงเรียนบ้านกูวา
340 31 ตุลาคม 2558 ประกาศวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านโฉลง
341 31 ตุลาคม 2558 กำหนดวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
342 29 ตุลาคม 2558 ผอ.เดินทางรับตำแหน่งใหม่ โรงเรียนบ้านต้นแซะ
343 29 ตุลาคม 2558 ประกาศโรงเรียนสามแยกบ้านเนียง(สิทธิพันธ์อนุกูล) เรื่อง การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ รายการปรับปรุงอาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 (ส้วม) ปูพื้นกระเบื้อง เคลือบ และสุขภัณฑ์ ปรับปรุง สนามปูพื้นคอนกรีต บล็อก โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง(สิทธิพันธ์อนุกูล) โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
344 27 ตุลาคม 2558 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134
345 21 ตุลาคม 2558 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนผนังคอนกรีต ประตู-หนัาต่าง อาคารแบบเรียน โรงเรียนบ้านจาหนัน
346 8 ตุลาคม 2558 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านปาโจ โรงเรียนบ้านปาโจ
347 29 กันยายน 2558 ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแต่ผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนบ้านยะลา
348 29 กันยายน 2558 งานเกษียณอายุราชการ ผอ.อารีเพ็ง ดาราหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูวอ โรงเรียนบ้านคูวอ
349 28 กันยายน 2558 กิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชนเชิดชูครูเกษียณอายุราชการ โรงเรียนบ้านบาตัน
350 28 กันยายน 2558 งานเกษียณอายุราชการ คุณครูมณี สุคันธวณิช โรงเรียนบ้านไม้แก่น
351 22 กันยายน 2558 ลูกจ้างประจำเสียชีวิต โรงเรียนบ้านยะต๊ะ
352 17 กันยายน 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านกาลอ โรงเรียนบ้านกาลอ
353 16 กันยายน 2558 มารดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านท่าสาป
354 14 กันยายน 2558 กิจกรรมการแข่งขันไม้แก่นเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
355 11 กันยายน 2558 ประกาศโรงเรียนสามแยกบ้านเนียง(สิทธิพันธ์อนุกูล) เรื่อง ผู้ชนะในการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีพิเศษ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
356 8 กันยายน 2558 จัดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑานักเรียนศูนย์เครือข่ายโกตาบารู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านโกตาบารู
357 8 กันยายน 2558 ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีพิเศษ โรงเรียนบ้านเกะรอ
358 4 กันยายน 2558 มารดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
359 3 กันยายน 2558 ประกาศผู้ชนะในการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงโดยวิธีพิเศษ โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ
360 3 กันยายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
361 1 กันยายน 2558 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
362 31 สิงหาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
363 28 สิงหาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูวิทยากรอิสลามศึกษา(แบบเข้ม)โรงเรียนบ้านสะเอะ โรงเรียนบ้านสะเอะ
364 27 สิงหาคม 2558 ประกาศผู้ผ่านสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกวิทยากรอิสลมศึกษา โรงเรียนบ้านสะเอะ
365 26 สิงหาคม 2558 ประกาศผลการสรรหาพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน
366 25 สิงหาคม 2558 ประกาศโรงเรียนสามแยกบ้านเนียง(สิทธิพันธ์อนุกูล) เรื่อง การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีพิเศษ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
367 25 สิงหาคม 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านบือมัง โรงเรียนบ้านบือมัง
368 24 สิงหาคม 2558 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูวิทยากรอิสลามศึกษา(แบบเข้ม)โรงเรียนบ้านสะเอะ โรงเรียนบ้านสะเอะ
369 22 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ้านโฉลง ได้ประกาศราคากลางระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงเรียนบ้านโฉลง
370 20 สิงหาคม 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านกาลอ โรงเรียนบ้านกาลอ
371 19 สิงหาคม 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านรั้วตะวัน โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน
372 19 สิงหาคม 2558 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์การสรรหาพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน
373 18 สิงหาคม 2558 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน
374 17 สิงหาคม 2558 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง วิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
375 16 สิงหาคม 2558 รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านตาเซะ
376 14 สิงหาคม 2558 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านตาเซะ
377 10 สิงหาคม 2558 กิจกรรมวันแม่ ปี 2558 โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
378 10 สิงหาคม 2558 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นวิทยากรอิสลามศึกษา โครงการจัดการเรียนการสอนอิสลามแบบเข้มในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสะเอะ
379 10 สิงหาคม 2558 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านตาเซะ
380 10 สิงหาคม 2558 ประกาศ : ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านตะโละ
381 9 สิงหาคม 2558 ประกาศผลการเลือกสรรพนักราชการ โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน
382 9 สิงหาคม 2558 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านปาโจ
383 8 สิงหาคม 2558 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนประชาอุทิศ
384 8 สิงหาคม 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านบูเกะคละ เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านบูเกะคละ
385 8 สิงหาคม 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านกะตูปะ เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านกะตูปะ
386 6 สิงหาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ วิชาเอกประถมศึกษา โรงเรียนบ้านตะโละ
387 6 สิงหาคม 2558 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนประชาอุทิศ
388 6 สิงหาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน
389 6 สิงหาคม 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านบูเกะคละ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านบูเกะคละ
390 6 สิงหาคม 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านกะตูปะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านกะตูปะ
391 6 สิงหาคม 2558 รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านปาโจ
392 6 สิงหาคม 2558 ประกาศรายชื่ผู้ผ่านการเลือกสรรและสรรหาพนักงานราชการโรงเรียนบ้านสะเอะ โรงเรียนบ้านสะเอะ
393 5 สิงหาคม 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านสะเอะ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านสะเอะ
394 5 สิงหาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกประถมศึกษา โรงเรียนบ้านตะโละ
395 4 สิงหาคม 2558 ประกาศ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ รายการรายการค่าติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โรงเรียนบ้านปาโจ
396 3 สิงหาคม 2558 จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
397 3 สิงหาคม 2558 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา โรงเรียนบ้านกะตูปะ
398 2 สิงหาคม 2558 ประกาศ : รับสมัครพนังานราชการ วิชาเอกประถมศึกษา (แก้ไขใหม่) โรงเรียนบ้านตะโละ
399 31 กรกฎาคม 2558 เผยแพร่คู่มือประชาชนโรงเรียนบ้านตะโละซูแม โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
400 29 กรกฎาคม 2558 รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกประถมศึกษา โรงเรียนบ้านตะโละ
401 29 กรกฎาคม 2558 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา โรงเรียนบ้านตะโละ
402 29 กรกฎาคม 2558 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ (แก้ไขล่าสุด) โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน
403 29 กรกฎาคม 2558 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโรงเรียนบ้านสะเอะ โรงเรียนบ้านสะเอะ
404 27 กรกฎาคม 2558 คู่มือประชาชนพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โรงเรียนบ้านท่าสาป
405 26 กรกฎาคม 2558 มารดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
406 25 กรกฎาคม 2558 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านปาโจ
407 24 กรกฎาคม 2558 ประกาศโรงเรียนประชาอุทิศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนประชาอุทิศ
408 24 กรกฎาคม 2558 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน
409 23 กรกฎาคม 2558 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านบูเกะคละ
410 22 กรกฎาคม 2558 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา โรงเรียนบ้านตะโละ
411 22 กรกฎาคม 2558 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านต้นแซะ
412 13 กรกฎาคม 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) โรงเรียนบ้านลิมุด
413 13 กรกฎาคม 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านบาตัน โรงเรียนบ้านบาตัน
414 9 กรกฎาคม 2558 ขอเชิญร่วมละศีลอด กิจกรรมรอมฎอนอัลมูบารอกสานสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านต้นแซะ
415 2 กรกฎาคม 2558 บิดาข้าราชการเสียชีวิต โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134
416 1 กรกฎาคม 2558 การจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมปูพื้นกระเบื้องใต้อาคารเรียน ฯ โรงเรียนบ้านปาดาฮัน
417 29 มิถุนายน 2558 การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษรายการค่าติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โรงเรียนศรีพัฒนาราม
418 29 มิถุนายน 2558 แจกพันธุ์กล้าไม่้ยืนต้น โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
419 23 มิถุนายน 2558 ประกาศผลสอบแข่งขันวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านจำปูน
420 23 มิถุนายน 2558 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านพงยือไร
421 23 มิถุนายน 2558 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านโฉลง
422 23 มิถุนายน 2558 บิดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
423 19 มิถุนายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราราชการ โรงเรียนบ้านพงยือไร
424 19 มิถุนายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโฉลง
425 19 มิถุนายน 2558 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านจำปูน
426 18 มิถุนายน 2558 บิดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะเสียชีวิต โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ
427 18 มิถุนายน 2558 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลตำแหน่งวิทยากรสอนอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านบันนังบูโย
428 11 มิถุนายน 2558 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
429 11 มิถุนายน 2558 ประกาศผลการสอบคัดเลือก วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านคูวอ
430 11 มิถุนายน 2558 แก้ไขประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลามแบบเข้ม โรงเรียนบ้านโฉลง
431 10 มิถุนายน 2558 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดลำพะยา
432 10 มิถุนายน 2558 ประกาศผลการสอบคัดเลือก วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านบันนังบูโย
433 8 มิถุนายน 2558 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
434 8 มิถุนายน 2558 บิดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนอนุบาลยะลา
435 8 มิถุนายน 2558 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านคูวอ
436 8 มิถุนายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โรงเรียนบ้านบันนังบูโย
437 6 มิถุนายน 2558 รับสมัครพนักงานราชการสอนอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านพงยือไร
438 6 มิถุนายน 2558 รับสมัครพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านพงยือไร
439 4 มิถุนายน 2558 ประกาศ รับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(แบบเข้ม)เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านโฉลง
440 3 มิถุนายน 2558 ประกาศ รับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(แบบเข้ม)เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านจำปูน
441 2 มิถุนายน 2558 แจ้งกำหนดการเดินทางเข้ารับตำแหน่งใหม่ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
442 2 มิถุนายน 2558 สามีข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
443 2 มิถุนายน 2558 แจ้งกำหนดการเดินทางเข้ารับตำแหน่งใหม่ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
444 28 พฤษภาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
445 28 พฤษภาคม 2558 ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
446 28 พฤษภาคม 2558 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งวิทยากรสอนอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านบันนังบูโย
447 26 พฤษภาคม 2558 ประกาศรับสมัครครูอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
448 26 พฤษภาคม 2558 ประกาศรายชื่ผู้มีสิทธิ์สอบ โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
449 26 พฤษภาคม 2558 ประกาศรับสมัครครูอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านคูวอ
450 25 พฤษภาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
451 25 พฤษภาคม 2558 มารดาข้าราชการเสียชีวิต โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน
452 25 พฤษภาคม 2558 แจ้งกำหนดการเดินทางรับตำแหน่งใหม่ โรงเรียนบ้านโฉลง
453 22 พฤษภาคม 2558 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(รายชั่วโมง)เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านจำปูน
454 20 พฤษภาคม 2558 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (รายชั่วโมง) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านโฉลง
455 19 พฤษภาคม 2558 ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
456 18 พฤษภาคม 2558 ประกาศรับสมัครครูอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
457 15 พฤษภาคม 2558 ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนอนุบาลยะลา
458 12 พฤษภาคม 2558 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
459 11 พฤษภาคม 2558 ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
460 9 พฤษภาคม 2558 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน
461 9 พฤษภาคม 2558 ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
462 9 พฤษภาคม 2558 จ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านปาดาฮัน
463 6 พฤษภาคม 2558 กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
464 6 พฤษภาคม 2558 กำหนดเปิดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนประจำปี ๒๕๕๘ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
465 24 เมษายน 2558 ข้าราชการเสียชีวิต โรงเรียนบ้านบูเกะคละ
466 23 เมษายน 2558 ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียน ป.พิเศษ รั้วคอนกรีตบล๊อกทึบ และประตู โรงเรียนวัดชมพูสถิต
467 20 เมษายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกและสรรหาครูสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
468 13 เมษายน 2558 ประกาศ ปิด - เปิด โรงเรียนบ้านตาเซะ สพป.ยล.1 โรงเรียนบ้านตาเซะ
469 11 เมษายน 2558 กำหนดการ ปิด - เปิด โรงเรียน โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
470 10 เมษายน 2558 ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านกะตูปะ
471 7 เมษายน 2558 สรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
472 21 มีนาคม 2558 ขอเชิญร่วมงานบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านโฉลง
473 23 มีนาคม 2558 มารดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
474 20 มีนาคม 2558 ขอเชิญร่วมงานบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านยะลา
475 20 มีนาคม 2558 อบรมครู"การนิเทศภายในโรงเรียน" โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
476 19 มีนาคม 2558 เชิญร่วมงาน กิจกรรมบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านไม้แก่น
477 19 มีนาคม 2558 เชิญร่วมงาน "วันบัณฑิตน้อย" โรงเรียนบ้านบาตัน
478 16 มีนาคม 2558 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย (บทคัดย่อ) โรงเรียนบ้านต้นแซะ
479 16 มีนาคม 2558 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โรงเรียนบ้านตะโละ
480 12 มีนาคม 2558 การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำวัน 2557 โรงเรียนบ้านสะเอะ
481 12 มีนาคม 2558 ขอเชิญร่วมบริจาคการกุศล โรงเรียนบ้านโฉลง
482 11 มีนาคม 2558 ประกาศการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โรงเรียนบ้านวังพญา
483 11 มีนาคม 2558 รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวังธราธิปวิทยา
484 9 มีนาคม 2558 กิจกรรมไม้แก่นเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
485 6 มีนาคม 2558 ประกาศการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โรงเรียนบ้านธารแร่
486 6 มีนาคม 2558 ประกาศโรงเรียนวัดลำพะยา "มิ่งชูชาติ ขวัญราษฎร์นารี" เรื่อง การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ รายการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวัดลำพะยา
487 5 มีนาคม 2558 เลือกตั้งสภานักเรียน โรงเรียนบ้านโฉลง โรงเรียนบ้านโฉลง
488 5 มีนาคม 2558 การรับสมัครนักเรียน โรงเรียนบ้านโฉลง
489 5 มีนาคม 2558 กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน (Open House) โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
490 5 มีนาคม 2558 ทัศนศึกษาจังหวัดตรัง โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
491 2 มีนาคม 2558 เปิดเผยราคากลาง โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134
492 2 มีนาคม 2558 รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านพอแม็ง
493 2 มีนาคม 2558 ประกาศการจ้างโดยวิธีพิเศษ โรงเรียนบ้านพอแม็ง
494 23 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๔ (บ้านบาโงยบาแด ) (ฉบับที่ 2) เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกแบบทึบความยาว 110 เมตร ขนาดความสูงอิฐ 9 ก้อน มีฐานราก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24
495 23 กุมภาพันธ์ 2558 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตร​นารี ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาพญา​งาม โรงเรียนบ้านไม้แก่น
496 20 กุมภาพันธ์ 2558 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านโฉลง
497 20 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) โรงเรียนบ้านลิมุด
498 20 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดเผยราคากลาง โรงเรียนวังธราธิปวิทยา
499 17 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านกือเม็ง
500 17 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านกือเม็ง
501 17 กุมภาพันธ์ 2558 การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา๒๔๔๘ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
502 16 กุมภาพันธ์ 2558 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านเกะรอ
503 16 กุมภาพันธ์ 2558 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านเกะรอ
504 11 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านจำปูนการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านจำปูน
505 11 กุมภาพันธ์ 2558 บิดาพนักงานราชการเสียชีวิต โรงเรียนบ้านไทรงาม
506 5 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
507 2 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านกาลูปัง โรงเรียนบ้านกาลูปัง
508 30 มกราคม 2558 ผลการสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนบ้านปาโจ
509 29 มกราคม 2558 เปิดเผยราคากลาง โรงเรียนบ้านพอแม็ง
510 27 มกราคม 2558 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนศรีพัฒนาราม
511 26 มกราคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวิทยากรสอนศาสนาอิสลามแบบเข้ม โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
512 26 มกราคม 2558 ประกาศรายชื่อวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้มผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนวังธราธิปวิทยา
513 26 มกราคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนบ้านลือมุ
514 23 มกราคม 2558 ประกาศยื่นซองประกวดราคา อาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนพัฒนาบาลอ
515 22 มกราคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(เพิ่มเติม)คัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
516 21 มกราคม 2558 ประชุมสภาสันติสุข โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
517 8 มกราคม 2558 ประกาศจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักครู โดยวิธีพิเศษ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
518 8 มกราคม 2558 รับของขวัญวันเด็ก ปี 2558 โรงเรียนบ้านปงตา
519 8 มกราคม 2558 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 โรงเรียนบ้านท่าสาป
520 7 มกราคม 2558 ประกาศจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา
521 6 มกราคม 2558 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
522 6 มกราคม 2558 จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี ๒๕๕๘ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
523 5 มกราคม 2558 ประกาศจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา โดยวิธีพิเศษ โรงเรียนบ้านไทรงาม
524 5 มกราคม 2558 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
525 29 ธันวาคม 2557 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( โอเน็ตแคมป์ ) โรงเรียนบ้านรามัน
526 28 ธันวาคม 2557 ประกาศ จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านละแอ
527 26 ธันวาคม 2557 ประกาศจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โดยวิธีพิเศษ โรงเรียนบ้านไทรงาม
528 19 ธันวาคม 2557 ประกาศ จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม โรงเรียนบ้านท่าสาป
529 23 ธันวาคม 2557 ประกาศการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างชำรุด โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา
530 23 ธันวาคม 2557 ประการโรงเรียนบ้านกือแล การจัดจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน สปช 102/26 โรงเรียนบ้านกือแล
531 19 ธันวาคม 2557 เปิดเผยราคากลางโรงเรียนบ้านโกตาบารู โรงเรียนบ้านโกตาบารู
532 18 ธันวาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนวังธราธิปวิทยา
533 18 ธันวาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์-ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
534 18 ธันวาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ-ไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านลือมุ
535 16 ธันวาคม 2557 มารดาข้าราชการเสียชีวิต โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134
536 16 ธันวาคม 2557 เปิดเผยราคากลางโรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา
537 16 ธันวาคม 2557 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านมาแฮ
538 15 ธันวาคม 2557 แบบเปิดเผยราคากลาง โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง
539 15 ธันวาคม 2557 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านมาแฮ
540 8 ธันวาคม 2557 บิดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
541 3 ธันวาคม 2557 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวา มหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านรามัน
542 3 ธันวาคม 2557 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวา มหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
543 1 ธันวาคม 2557 รับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(แบบเข้ม)เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนวังธราธิปวิทยา
544 1 ธันวาคม 2557 รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม(รายเดือน) โรงเรียนบ้านลือมุ
545 1 ธันวาคม 2557 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
546 1 ธันวาคม 2557 รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
547 1 ธันวาคม 2557 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
548 1 ธันวาคม 2557 โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆาได้รับเชิญคณะครูเข้าร่วมรับประทานอาหารเนื่องในงานพิธีมงคลสมรสศิษย์เก่า โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา
549 21 พฤศจิกายน 2557 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านเบญญา
550 19 พฤศจิกายน 2557 ประกาศโรงเรียนวังธราธิปวิทยา เรื่อง รับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(รายชั่วโมง)เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนวังธราธิปวิทยา
551 18 พฤศจิกายน 2557 เชิญร่วมงานเลี้ยงย้ายผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนสันติวิทยา
552 12 พฤศจิกายน 2557 บิดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านต้นแซะ
553 11 พฤศจิกายน 2557 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน
554 7 พฤศจิกายน 2557 กำหนดการจัดงานแสดงความยินดีกับ ผอ.อาบัส สาเหล็ม โรงเรียนพัฒนาบาลอ
555 7 พฤศจิกายน 2557 มารดาครูอนุบาลยะลา ถึงแก่กรรม โรงเรียนอนุบาลยะลา
556 26 ตุลาคม 2557 แจ้งข่าวการกุศล บิดาของอดีตครูของโรงเรียนเสียชีวิต โรงเรียนบ้านเบญญา
557 26 ตุลาคม 2557 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ
558 3 ตุลาคม 2557 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนวัดลำใหม่
559 1 ตุลาคม 2557 บิดาผู้อำนวยการโรงเรียนถึงแก่กรรม โรงเรียนวัดลำใหม่
560 25 กันยายน 2557 จัดกิจกรรมสายใยรัก สายใยผูกพัน โรงเรียนบ้านไม้แก่น
561 16 กันยายน 2557 แบหอเกมส์57 โรงเรียนบ้านแบหอ
562 16 กันยายน 2557 แบหอเกมส์57 โรงเรียนบ้านแบหอ
563 15 กันยายน 2557 ประก่าศราคากลางจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ โรงเรียนบ้านบาตัน
564 8 กันยายน 2557 แจ้งกำหนดการเดินทางรับตำแหน่งใหม่ของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเซะ โรงเรียนบ้านตาเซะ
565 8 กันยายน 2557 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านท่าสาป
566 26 สิงหาคม 2557 ขอแสดงความเสียใจ โรงเรียนบ้านท่าสาป
567 25 สิงหาคม 2557 ขอความอนเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบูเกะคละ
568 20 สิงหาคม 2557 บ้านพนักงานราชการประสบอัคคีภัย โรงเรียนบ้านปูลัย
569 20 สิงหาคม 2557 มารดาของอดีตข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านเบญญา
570 19 สิงหาคม 2557 ประชุมเสวนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (ศูนย์เครือข่ายกรงปินัง) โรงเรียนบ้านกรงปินัง
571 14 สิงหาคม 2557 บิดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านตาเซะ
572 13 สิงหาคม 2557 บิดานักการภารโรงเสียชีวิต โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
573 7 สิงหาคม 2557 จัดกิจกรรม " วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี 2557 โรงเรียนบ้านบาโงย
574 6 สิงหาคม 2557 ขอแสดงความยินดี โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านโกตาบารู
575 1 สิงหาคม 2557 ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ108ล/30 โรงเรียนอนุบาลยะลา โรงเรียนอนุบาลยะลา
576 24 กรกฎาคม 2557 สกย.อำเภอรามันมอบอุปกรณ์กีฬา โรงเรียนบ้านเจาะบือแม
577 24 กรกฎาคม 2557 นักการภารโรงเสียชีวิต โรงเรียนบ้านต้นแซะ
578 22 กรกฎาคม 2557 ขอแสดงความยินดีโรงเรียนศูนย์เครือข่ายร่มเกล้า โรงเรียนบ้านท่าสาป
579 20 กรกฎาคม 2557 ขอเชิญร่วมกิจกรรมละศีลอด โรงเรียนบ้านเจาะบือแม
580 17 กรกฎาคม 2557 ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (ครูผู้สอนปฐมวัย) โรงเรียนอนุบาลยะลา
581 16 กรกฎาคม 2557 กำหนดการฌาปนกิจศพนายนพ อินทสาท โรงเรียนบือดองพัฒนา
582 16 กรกฎาคม 2557 กำหนดการฌาปนกิจศพนายนพ อินทสาท โรงเรียนบือดองพัฒนา
583 16 กรกฎาคม 2557 ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่องให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา มารายงานตัวเพิ่มเติม โรงเรียนอนุบาลยะลา
584 15 กรกฎาคม 2557 ข้าราชการเสียชีวิต (โรงเรียนบือดองพัฒนา) โรงเรียนบือดองพัฒนา
585 15 กรกฎาคม 2557 ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (ครูผู้สอนปฐมวัย) โรงเรียนอนุบาลยะลา
586 13 กรกฎาคม 2557 มารดาข้าราชการเสียชีวิต โรงเรียนบ้านเจาะบือแม
587 9 กรกฎาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลยะลา
588 6 กรกฎาคม 2557 ข้าราชการเสียชีวิต โรงเรียนบ้านยือโระ
589 2 กรกฎาคม 2557 ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลยะลา
590 30 มิถุนายน 2557 ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (ครูผู้สอนปฐมวัย) โรงเรียนอนุบาลยะลา
591 26 มิถุนายน 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลยะลา โรงเรียนอนุบาลยะลา
592 26 มิถุนายน 2557 ขอเชิญร่วมงานศพคุณพ่อของ ผอ. อนุวัตร จันทรกรานต์ โรงเรียนบ้านยือโระ
593 26 มิถุนายน 2557 ขอเชิญร่วมงานกีฬาสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนบ้านพงยือไร
594 25 มิถุนายน 2557 กิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชนบ้านเกียรติ โรงเรียนบ้านเกียรติ
595 23 มิถุนายน 2557 โครงการสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน
596 23 มิถุนายน 2557 ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลยะลา
597 22 มิถุนายน 2557 ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ชุมชน(เจาะบือแมเกมส์) โรงเรียนบ้านเจาะบือแม
598 3 ธันวาคม 2557 กำหนดจัดกิจกรรมเทิดพระ เกียรติ ๕ ธันวา มหาราช โรงเรียนบ้านรามัน
599 22 มิถุนายน 2557 ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนสันติวิทยา
600 20 มิถุนายน 2557 ขอเชิญร่วมเป็นร่วมโครงการกีฬาสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนบ้านต้นแซะ
601 19 มิถุนายน 2557 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนบ้านปาโจ
602 18 มิถุนายน 2557 การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ Budo Game 2014 โรงเรียนบ้านกำปงบือแน โรงเรียนบ้านกำปงบือแน
603 18 มิถุนายน 2557 จัดกิจกรรมต้อนรับรอมฎอนและสัมพันธํชุมชน โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
604 18 มิถุนายน 2557 การแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนบ้านรามัน
605 17 มิถุนายน 2557 กีฬาสีภายในโรงเรียน โรงเรียนบ้านจือนือแร
606 14 มิถุนายน 2557 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
607 13 มิถุนายน 2557 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง
608 13 มิถุนายน 2557 การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ชุมชน สู้ภัยยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านโฉลง
609 12 มิถุนายน 2557 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง
610 12 มิถุนายน 2557 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง
611 12 มิถุนายน 2557 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง
612 11 มิถุนายน 2557 วันสถาปนาโรงเรียนบ้านยือโร๊ะ โรงเรียนบ้านยือโระ
613 11 มิถุนายน 2557 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
614 10 มิถุนายน 2557 ข้าราชการครูถึงแก่กรรม โรงเรียนบ้านนาเตย
615 6 มิถุนายน 2557 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านกาลอ
616 5 มิถุนายน 2557 ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านจือนือแร
617 4 มิถุนายน 2557 รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โครงการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบเข้มในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
618 21 พฤษภาคม 2557 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านกรงปินัง
619 20 พฤษภาคม 2557 กิจกรรมตลาดนัดภูมิปัญญา โรงเรียนบ้านบาตัน
620 17 พฤษภาคม 2557 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์เครือข่ายกรงปินัง (เลื่อนเดินทาง) โรงเรียนสันติวิทยา
621 16 พฤษภาคม 2557 สุดยอด 152 โรงเรียน ลดใช้พลังงานระดับจังหวัด โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน
622 15 พฤษภาคม 2557 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนบ้านแหลมทราย
623 15 พฤษภาคม 2557 มารดาครูถึงแก่กรรม โรงเรียนบ้านโกตาบารู
624 13 พฤษภาคม 2557 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดเรียนและแจกคูปองเครืองแบบนักเรียน โรงเรียนสันติวิทยา
625 13 พฤษภาคม 2557 ประกาศเปิดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านแบหอ
626 26 มีนาคม 2557 ประกาศโรงเรียนบ้านสะเอะ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นวิทยากรอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านสะเอะ
627 25 มีนาคม 2557 เชิญร่วมเป็นเกียรติ "วันแห่งความภาคภูมิใจ" โรงเรียนบ้านลือมุ
628 23 มีนาคม 2557 กิจกรรม "วันแห่งความสำเร็จ" ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านจาหนัน โรงเรียนบ้านจาหนัน
629 21 มีนาคม 2557 การแข่งกีฬาสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
630 21 มีนาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านสะเอะ โรงเรียนบ้านสะเอะ
631 20 มีนาคม 2557 กิจกรรมสานฝันวัยเด็ก...ปีที่ ๔ โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134
632 20 มีนาคม 2557 กิจกรรมสานฝันวัยเด็ก...ปีที่ ๔ โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134
633 18 มีนาคม 2557 งานบัณฑิตน้อยและวันแห่งความสำเร็จ ประจำปี ๒๕๕๖ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
634 18 มีนาคม 2557 กิจกรรมค่ายลูกเสือคุณธรรม บูรณาการทักษะชีวิต ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
635 17 มีนาคม 2557 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านสะเอะ
636 17 มีนาคม 2557 กิจกรรมสู่ฝัน...วันแห่งความสำเร็จ(บัณฑิตน้อย) โรงเรียนบ้านจำปูน
637 17 มีนาคม 2557 กิจกรรมสู่ฝัน วันสำเร็จ โรงเรียนบ้านกาลูปัง
638 17 มีนาคม 2557 งานชุมนุมลูกเสือ ศูนย์เครือข่ายกรงปินัง ๒๕๕๖ โรงเรียนสันติวิทยา
639 16 มีนาคม 2557 กิจกรรมบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบือดองพัฒนา
640 16 มีนาคม 2557 กิจกรรมบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
641 16 มีนาคม 2557 กิจกรรมบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
642 15 มีนาคม 2557 กิจกรรมบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านปาโจ
643 19 มีนาคม 2557 ประกาศสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านปาโจ
644 14 มีนาคม 2557 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนบ้านสะโต
645 14 มีนาคม 2557 พีธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนสำเร็จการศึกษาประจำปี 2556 โรงเรียนพัฒนาบาลอ
646 14 มีนาคม 2557 เรียนเชิญร่วมกิจกรรมบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านต้นแซะ
647 14 มีนาคม 2557 กิจกรรมบัณฑิตน้อยและงานนิทรรศการผลงานครูนักเรียนสู่อาเซียน โรงเรียนบ้านพงยือไร
648 13 มีนาคม 2557 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนบ้านบึงน้ำใส โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
649 13 มีนาคม 2557 กิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
650 13 มีนาคม 2557 กิจกรรมบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านไม้แก่น
651 12 มีนาคม 2557 เชิญร่วมกิจกรรมบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
652 12 มีนาคม 2557 งานชุมนุมลูกเสือเครือข่ายกรงปินัง โรงเรียนบ้านแบหอ
653 25 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านกอตอตือระ
654 25 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านพงยือไร
655 22 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านบันนังลูวา
656 21 กุมภาพันธ์ 2557 ชมรมครูอิสลามศึกษา สพป ยล ๑ โรงเรียนบือดองพัฒนา
657 20 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านเกะรอ
658 20 กุมภาพันธ์ 2557 กิจกรรม Day Camp ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านบาตัน
659 18 กุมภาพันธ์ 2557 แจ้งเด็กนักเรียนเสียชีวิต โรงเรียนบ้านรามัน
660 18 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านไทรงาม
661 18 กุมภาพันธ์ 2557 แจ้งนัก่รียนเสียชีวิต โรงเรียนบ้านสะโต
662 16 กุมภาพันธ์ 2557 รับสมัครนักเรียนชั้น อนุบาล ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านลิมุด
663 9 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพี่เลีัยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านต้นแซะ
664 7 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โรงเรียนบ้านต้นแซะ
665 6 กุมภาพันธ์ 2557 รับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านต้นแซะ
666 5 กุมภาพันธ์ 2557 โครงการค่ายเรียนรู้ โรงเรียนบ้านรามัน
667 3 กุมภาพันธ์ 2557 กิจกรรมการติว O-net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านบาตัน
668 28 มกราคม 2557 การขอมีบัตรสำหรับครูอิสลามศึกษา โรงเรียนบือดองพัฒนา
669 28 มกราคม 2557 บิดา ธุรการเสียชีวิต โรงเรียนศรีพัฒนาราม
670 24 มกราคม 2557 กิจกรรมการติว O-net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านเกะรอ
671 24 มกราคม 2557 กิจกรรมติวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของศูนย์เครือข่ายพญางาม โรงเรียนบือดองพัฒนา
672 22 มกราคม 2557 กิจกรรมอาเซียนเดย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านบาตัน
673 22 มกราคม 2557 กิจกรรมเมาลิดและอาซูรอ ประจำปีการศึกษา๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
674 21 มกราคม 2557 ติว O-net โรงเรียนบ้านรามัน
675 20 มกราคม 2557 กิจกรรมติวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของศูนย์เครือข่ายพญางาม โรงเรียนบ้านไม้แก่น
676 14 มกราคม 2557 บิดาผอ.เบญจวรรณ สมาด เสียชีวิต โรงเรียนบ้านต้นแซะ
677 14 มกราคม 2557 พานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โรงเรียนบ้านปาดาฮัน
678 13 มกราคม 2557 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ โรงเรียนวัดลำใหม่
679 13 มกราคม 2557 บิดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านเบญญา
680 10 มกราคม 2557 เชิญร่วมกิจกรรมวันเด็ก ปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านลิมุด
681 10 มกราคม 2557 ขอเชิญร่วมต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ โรงเรียนศรีพัฒนาราม
682 10 มกราคม 2557 งานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านท่าสาป
683 9 มกราคม 2557 การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
684 8 มกราคม 2557 จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านพงยือไร
685 8 มกราคม 2557 การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านรามัน
686 8 มกราคม 2557 ประกาศโรงเรียนบ้านจาหนัน เรื่อง รับสมัครวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้มเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านจาหนัน
687 8 มกราคม 2557 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลามรายชั่วโมง โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
688 7 มกราคม 2557 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเมาลิด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านแหลมทราย
689 7 มกราคม 2557 ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
690 7 มกราคม 2557 งานวันเด็กโรงเรียนบ้านจือนือแร โรงเรียนบ้านจือนือแร
691 7 มกราคม 2557 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
692 7 มกราคม 2557 ประกาศรับสมัครวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม ฯ (แก้ไข) โรงเรียนบ้านกูวา
693 6 มกราคม 2557 ขอเชิญร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านบาตัน
694 6 มกราคม 2557 ประกาศรับสมัครวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม ฯ โรงเรียนบ้านพงยือไร
695 6 มกราคม 2557 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนวัดลำใหม่
696 6 มกราคม 2557 การจัดกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
697 5 มกราคม 2557 ส่งส.ค.ส ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านพงยือไร
698 3 มกราคม 2557 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านต้นแซะ
699 3 มกราคม 2557 จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 โรงเรียนบ้านบันนังลูวา
700 3 มกราคม 2557 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านกรงปินัง
701 3 มกราคม 2557 การจัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านปาโจ
702 2 มกราคม 2557 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลามรายชั่วโมง โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
703 2 มกราคม 2557 การจัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านสะโต
704 2 มกราคม 2557 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 โรงเรียนบ้านลิมุด
705 30 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านบาตัน
706 30 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง
707 27 ธันวาคม 2556 ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
708 27 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
709 27 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันเด็กและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านเกียรติ
710 27 ธันวาคม 2556 กิจกรรมต้อนรับปีใหม่และวันเด็กประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
711 26 ธันวาคม 2556 เชิญร่วมกิจกรรมวันเด็ก 2014 โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
712 26 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านพงยือไร
713 26 ธันวาคม 2556 กิจกรรมต้อนรับปีใหม่และวันเด็กประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านแหลมทราย
714 26 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันสำคัญวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 โรงเรียนบ้านเกะรอ
715 25 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 โรงเรียนบ้านปาดาฮัน
716 24 ธันวาคม 2556 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านสะเอะ
717 24 ธันวาคม 2556 HAPPY NEW YEAR 2014 โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
718 24 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็ก ปี๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านปุโรง
719 24 ธันวาคม 2556 คู่สมรสข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
720 24 ธันวาคม 2556 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ โรงเรียนวัดลำพะยา
721 23 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
722 20 ธันวาคม 2556 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนวัดลำพะยา
723 19 ธันวาคม 2556 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านสะโต
724 19 ธันวาคม 2556 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
725 19 ธันวาคม 2556 นักเรียนศึกษาเส้นทางธรรมชาติหุบเขาลำพญา โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
726 19 ธันวาคม 2556 รับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(รายชั่วโมง) โรงเรียนบ้านต้นแซะ
727 18 ธันวาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนวัดลำพะยา
728 18 ธันวาคม 2556 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(รายชั่วโมง)เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านจาหนัน
729 18 ธันวาคม 2556 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลามรายชั่วโมง โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
730 12 ธันวาคม 2556 โรงเรียนบ้านยะต๊ะมาศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านตะโละ
731 12 ธันวาคม 2556 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนศรีพัฒนาราม
732 11 ธันวาคม 2556 ขอเชิญร่วมเป็นเกียติต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกือเม็ง โรงเรียนบ้านกือเม็ง
733 9 ธันวาคม 2556 โรงเรียนบ้านนาเตยมาศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านตะโละ
734 9 ธันวาคม 2556 การซ้อมแผนเผชิญเหตุในการระวังป้องกันบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
735 9 ธันวาคม 2556 ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โรงเรียนศรีพัฒนาราม
736 9 ธันวาคม 2556 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนวัดลำพะยา
737 4 ธันวาคม 2556 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนศรีพัฒนาราม
738 4 ธันวาคม 2556 กิจกรรม “5 ธันวา เทิดไท้ องค์ราชัน” โรงเรียนศรีพัฒนาราม
739 3 ธันวาคม 2556 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวา มหาราช โรงเรียนบ้านรามัน
740 3 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนบ้านโกตาบารู
741 3 ธันวาคม 2556 เปิดโลกแห่งการเรียนกับครูภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านยะต๊ะ
742 3 ธันวาคม 2556 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
743 3 ธันวาคม 2556 รับการประเมิน สมศ.รอบสาม โรงเรียนบ้านเกะรอ
744 3 ธันวาคม 2556 รร.บ้านจือนือแรจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านจือนือแร
745 3 ธันวาคม 2556 จัดกิจจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556 โรงเรียนบ้านบาตัน
746 3 ธันวาคม 2556 มารดาครูถึงแก่กรรม โรงเรียนบ้านบาตัน
747 3 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนบ้านยือโระ
748 3 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
749 30 พฤศจิกายน 2556 ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิทยากรครูสอนศาสนาอิสลามแบบเข้ม ปีงบประมาณ 2557 โรงเรียนบ้านปอเยาะ
750 25 พฤศจิกายน 2556 การแข่งขันกีฬาภายใน "แบหอเกมส์"56 โรงเรียนบ้านแบหอ
751 25 พฤศจิกายน 2556 ขอเชิญเป็นเกียรติร่วมกิจกรรมอาซูรอและเมาลิดสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านต้นแซะ
752 23 พฤศจิกายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก โรงเรียนบ้านปอเยาะ
753 19 พฤศจิกายน 2556 ประกาศโรงเรียนบ้านปอเยาะ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นวิทยากรอิสลามศึกษา(ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม) โครงการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบเข้มในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปอเยาะ
754 14 พฤศจิกายน 2556 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
755 13 พฤศจิกายน 2556 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(รายชั่วโมง) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านพงยือไร
756 13 พฤศจิกายน 2556 รับการประเมิน สมศ.รอบสาม โรงเรียนวัดลำใหม่
757 12 พฤศจิกายน 2556 เชิญชมการแข่งขันกรีฑานักเรียน ศูนย์เครือข่ายโกตาบารู โรงเรียนบ้านโกตาบารู
758 12 พฤศจิกายน 2556 รับการประเมิน สมศ.รอบสาม โรงเรียนบ้านต้นแซะ
759 7 พฤศจิกายน 2556 ขอเชิญร่วมส่งผู้อำนวยการโรงเรียนไปรับตำแหน่งใหม่ โรงเรียนบ้านตาโละสดาห์
760 4 พฤศจิกายน 2556 ประเมินภายนอกรอบสาม โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
761 4 พฤศจิกายน 2556 ขอเชิญร่วมส่งผู้อำนวยการโรงเรียนย้ายไปรับตำแหน่ง โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
762 4 พฤศจิกายน 2556 ขอเชิญร่วมเป็นเกียติต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเซะ โรงเรียนบ้านตาเซะ
763 1 พฤศจิกายน 2556 อดีตข้าราชการครูถึงแก่กรรม โรงเรียนบ้านปุโรง
764 29 ตุลาคม 2556 กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
765 26 ตุลาคม 2556 ประกาศปิด-เปิด โรงเรียนเรียน โรงเรียนบ้านสะเอะ
766 24 ตุลาคม 2556 กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านตาเซะ
767 24 ตุลาคม 2556 ประกาศโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์รับสมัครครูพี่เลี้ยง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
768 20 ตุลาคม 2556 ประกาศปิด-เปิด โรงเรียนเรียน โรงเรียนบ้านไม้แก่น
769 18 ตุลาคม 2556 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 โรงเรียนบ้านบันนังลูวา
770 16 ตุลาคม 2556 ประกาศปิด - เปิดโรเรียน โรงเรียนบ้านกาลูปัง
771 16 ตุลาคม 2556 ปิด - เปิด การเรียน โรงเรียนบ้านยือโระ
772 14 ตุลาคม 2556 อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำแผนการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ โรงเรียนบ้านลือมุ
773 14 ตุลาคม 2556 ประกาศปิด-เปิด เรียน โรงเรียนบ้านลือมุ
774 14 ตุลาคม 2556 ประกาศเปิด - ปิด โรงเรียน โรงเรียนบ้านยะลา
775 12 ตุลาคม 2556 กำหนด ปิด-เปิด โรงเรียน โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
776 11 ตุลาคม 2556 กำหนดปิด เปิด โรงเรียนบ้านแบหอ
777 11 ตุลาคม 2556 กำหนดการ ปิด-เปิด โรงเรียน โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
778 10 ตุลาคม 2556 กำหนด ปิด - เปิด โรงเรียน โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
779 10 ตุลาคม 2556 ประกาศ กำหนด การเปิด - ปิด สถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านพงยือไร
780 10 ตุลาคม 2556 กำหนด ปิด-เปิด โรงเรียน โรงเรียนบ้านต้นแซะ
781 10 ตุลาคม 2556 กำหนดการปิด - เปิดเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง(สิทธิพันธ์อนุกูล) โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
782 9 ตุลาคม 2556 กำหนดปิดภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๕๖ โรงเรียนสันติวิทยา
783 9 ตุลาคม 2556 กำหนดปิดภาคเรียนที่ ๑ โรงเรียนบ้านรามัน
784 9 ตุลาคม 2556 กำหนดปิดภาคเรียนที่ ๑ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
785 26 กันยายน 2556 ประกาศผลการคัดเลือกวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(แบบเข้ม)เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง
786 23 กันยายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง
787 18 กันยายน 2556 ประกาศผลการคัดเลือกวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (แบบเข้ม) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านกำปงบือแน
788 16 กันยายน 2556 ร่วมแสดงกิจกรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านกรงปินัง โรงเรียนบ้านกรงปินัง
789 15 กันยายน 2556 ผลการคัดเลือกตัวแทนระดับศูนย์เครือข่ายโกตาบารู โรงเรียนบ้านโกตาบารู
790 13 กันยายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านกำปงบือแน
791 12 กันยายน 2556 การแข่งขันกีฬาและกรีฑา ระดับศูนย์เครือข่ายพญางาม โรงเรียนบ้านไม้แก่น
792 10 กันยายน 2556 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (แบบเข้ม) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านกำปงบือแน
793 10 กันยายน 2556 แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับศูนย์เครือข่ายรามัน โรงเรียนบ้านรามัน
794 10 กันยายน 2556 ตลาดลำใหม่เกมส์ โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
795 10 กันยายน 2556 จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำสายบุรี โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
796 10 กันยายน 2556 แข่งขันทักษะทางวิชาการ " ยะลา ยาลัน 2556 " .... โรงเรียนสันติวิทยา
797 9 กันยายน 2556 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (แบบเข้ม) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง
798 9 กันยายน 2556 ประกาศผลการคัดเลือกวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (แบบเข้ม) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านกำปงบือแน
799 6 กันยายน 2556 ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลยะลา
800 6 กันยายน 2556 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการงาน ยะลา-ยาลัน ระดับเครือข่ายสันกาลาคีรี โรงเรียนบ้านปงตา
801 5 กันยายน 2556 ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกการสรรหาพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมโรงเรียนบ้านโกตาบารู โรงเรียนบ้านโกตาบารู
802 4 กันยายน 2556 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม โรงเรียนบ้านโกตาบารู
803 3 กันยายน 2556 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการงาน ยะลา-ยาลัน ระดับเครือข่ายพญางาม โรงเรียนบ้านไม้แก่น
804 3 กันยายน 2556 ขอเชิญร่วมกิจกรรม โรงเรียนบ้านสะเอะใน
805 2 กันยายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านกำปงบือแน
806 2 กันยายน 2556 ร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจกับผอ.โรงเรียน โรงเรียนบ้านพงยือไร
807 2 กันยายน 2556 รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม โรงเรียนบ้านโกตาบารู
808 2 กันยายน 2556 ขอเชิญร่วมเปิดเศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้พิการและการเสวนาทางวิชาการ โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
809 31 สิงหาคม 2556 เชฺิญชมกีฬาถ้ำศิลป์เกมส์ โรงเรียนบ้านบันนังลูวา
810 29 สิงหาคม 2556 เชิญชมขบวนพาเหรดและร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายใน โรงเรียนบ้านพงยือไร
811 28 สิงหาคม 2556 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านปาดาฮัน
812 28 สิงหาคม 2556 ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนอิสลาม โรงเรียนบ้านยะต๊ะ
813 28 สิงหาคม 2556 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านจำปูน
814 28 สิงหาคม 2556 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านโฉลง
815 27 สิงหาคม 2556 ร่วม "จิบน้ำชาเพื่อพัฒนาการศึกษา" โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
816 26 สิงหาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านจำปูน
817 26 สิงหาคม 2556 ประกาศราชื่อผูมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลืก โรงเรียนบ้านยะต๊ะ
818 25 สิงหาคม 2556 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (แบบเข้ม) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านกำปงบือแน
819 23 สิงหาคม 2556 กีฬาสีจตุรมิตรสานสัมพันธ์เกมส์ โรงเรียนบ้านไทรงาม
820 23 สิงหาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงาราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านโฉลง
821 23 สิงหาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านปาดาฮัน
822 21 สิงหาคม 2556 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านรามัน โรงเรียนบ้านรามัน
823 21 สิงหาคม 2556 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลยะลา โรงเรียนอนุบาลยะลา
824 21 สิงหาคม 2556 ขายทอดตลาดอาคารประกอบบ้านพักครู จำนวน ๓ หลัง โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
825 20 สิงหาคม 2556 แก้ไขประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านยะต๊ะ
826 19 สิงหาคม 2556 ประกาศผลการคัดเลือกผลงาน Best Practice ของโรงเรียนในฝัน โรงเรียนบ้านท่าสาป
827 18 สิงหาคม 2556 ยกเลิกผลการประกาศการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง
828 14 สิงหาคม 2556 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม(แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านยะต๊ะ
829 14 สิงหาคม 2556 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปโรงเรียนบ้านจำปูน โรงเรียนบ้านจำปูน
830 14 สิงหาคม 2556 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านปาดาฮัน
831 13 สิงหาคม 2556 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง
832 13 สิงหาคม 2556 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลามแบบเข้ม เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านโฉลง
833 13 สิงหาคม 2556 ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
834 12 สิงหาคม 2556 จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมวันอาเซียน และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
835 12 สิงหาคม 2556 ข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนบ้านเจาะบือแม
836 9 สิงหาคม 2556 กิจกรรมสานสายใยในวันอีดิลฟิฏรี โรงเรียนบ้านมาแฮ
837 6 สิงหาคม 2556 จัดกิจกรรมวันแม่ โรงเรียนบ้านรามัน
838 6 สิงหาคม 2556 กิจกรรมวันแม่ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
839 6 สิงหาคม 2556 กิจกรรม "นิบงก้าวไกล พาไทยสูอาเซียน" โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
840 6 สิงหาคม 2556 คัดเลือก Best Practice ระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านรามัน
841 6 สิงหาคม 2556 เรียนรู้ประเทศสมาชิก เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
842 5 สิงหาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง
843 5 สิงหาคม 2556 ค่ายวิทยาศาสตร์ปฐมวัย “สร้างระบบคิด ปลูกจิต วิทยาศาสตร์” โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
844 1 สิงหาคม 2556 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (รายชั่วโมง) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านกำปงบือแน
845 1 สิงหาคม 2556 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม(ฉบับแก้ไข) โรงเรียนบ้านบาโงย
846 1 สิงหาคม 2556 กิจกรรมวันอาเซียน (Asian Day) โรงเรียนบ้านลิมุด
847 1 สิงหาคม 2556 มอบทุนเดือนรอมฎอน โรงเรียนบ้านรามัน
848 30 กรกฎาคม 2556 ประกาสรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (รายชั่วโมง) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง
849 24 ตุลาคม 2556 สพป.ยล.1 ร่วมกิจกรรมอำลา ส่ง ผอ.วิทยาศิลป์ สะอา รับตำแหน่ง รองผอ. สช. โรงเรียนบ้านจาหนัน
850 29 กรกฎาคม 2556 ค่ายวิชาการ "ภาษาไทยพาเพลิน" โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
851 29 กรกฎาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านจาหนัน
852 27 กรกฎาคม 2556 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศานาอิสลาม (รายชั่วโมง) โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง
853 27 กรกฎาคม 2556 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านปาดาฮัน
854 26 กรกฎาคม 2556 ประกาศการรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(รายชั่วโมง) โรงเรียนบ้านยะต๊ะ
855 25 กรกฎาคม 2556 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านโฉลง
856 25 กรกฎาคม 2556 กิจกรรม นิบงก้าวไกล พาไทยสู่อาเซียน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
857 24 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ (การละศีลอด) โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
858 24 กรกฎาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงาราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านบาโงย
859 24 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ (การละศีลอด) โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
860 23 กรกฎาคม 2556 อบรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย ศูนย์เครือข่ายกรงปินัง โรงเรียนบ้านกรงปินัง
861 19 กรกฎาคม 2556 ร่วมถวายเทียนพรรษา โรงเรียนบ้านรามัน
862 18 กรกฎาคม 2556 ประเมินโรงเรียน โรงเรียนบ้านรามัน
863 18 กรกฎาคม 2556 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านจาหนัน
864 15 กรกฎาคม 2556 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาอนุรักษ์วัฒนธรรม โรงเรียนบ้านพงยือไร
865 13 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมบริการอนามัยโรงเรียน โรงเรียนประชาอุทิศ
866 13 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนประชาอุทิศ
867 13 กรกฎาคม 2556 โครงการสร้างสนามเปตอง โรงเรียนประชาอุทิศ
868 13 กรกฎาคม 2556 ร่วมกิจกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนประชาอุทิศ
869 12 กรกฎาคม 2556 ประกาศรับสมัครพนักงาราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านบาโงย
870 11 กรกฎาคม 2556 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนบ้านสะเอะ
871 10 กรกฎาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูสอนอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
872 10 กรกฎาคม 2556 รับมอมจักรยานในโครงการจักรยานเพื่อน้อง โรงเรียนบ้านบาตัน
873 10 กรกฎาคม 2556 รับมอมจักรยานในโครงการจักรยานให้น้อง โรงเรียนบ้านบาตัน
874 9 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านโกตาบารู
875 9 กรกฎาคม 2556 นำเสนอผลงานพอเพียง โรงเรียนวัดรังสิตาวาส
876 9 กรกฎาคม 2556 ต้อนรับเดือนรอมฎอนอัลมูบาร๊อก(1434) โรงเรียนบ้านบาตัน
877 8 กรกฎาคม 2556 โครงการมอบจักรยานจากคุณเพชรมาร์ และเพื่อน ๆ ก๊วนธนุ และน้อง ๆ The Star โรงเรียนบ้านลือมุ
878 8 กรกฎาคม 2556 นำเสนอผลงานโรงเรียนพอเพียง โรงเรียนบ้านบาตัน
879 8 กรกฎาคม 2556 อบรมการลงข้อมูลพัสดุในระบบ EGP โรงเรียนบ้านรามัน
880 7 กรกฎาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูสอนอิสลามศึกษา(แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
881 6 กรกฎาคม 2556 ร่วมประชุมปฏิบัติการ โรงเรียนประชาอุทิศ
882 6 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมนำเสนอผลงาน โรงเรียนประชาอุทิศ
883 5 กรกฎาคม 2556 รับรองการตรวจเยี่ยม โรงเรียนประชาอุทิศ
884 5 กรกฎาคม 2556 ประชุมสภาตำบลบันนังสาเรง โรงเรียนประชาอุทิศ
885 4 กรกฎาคม 2556 ค่ายคลีนิคภาษาไทย โรงเรียนบ้านรามัน
886 2 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนบ้านรามัน
887 1 กรกฎาคม 2556 ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ครูสอนอิสลามศึกษา(แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
888 1 กรกฎาคม 2556 ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูสอนอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
889 1 กรกฎาคม 2556 ก่ารแข่งกีฬาสีโรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
890 1 กรกฎาคม 2556 งาน"Sukan Perjaya ยาลอสัมพันธ์" ประจำปี2556 โรงเรียนบ้านยะลา
891 1 กรกฎาคม 2556 การแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายในประจำปี2556 โรงเรียนบ้านยะลา
892 30 มิถุนายน 2556 การแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
893 29 มิถุนายน 2556 เข้าร่วมประชุม สำนักงาน อบต.บันนังสาเรง โรงเรียนประชาอุทิศ
894 29 มิถุนายน 2556 ร่วมเป็นเกียรติงานกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนประชาอุทิศ
895 29 มิถุนายน 2556 ให้ขวัญกำลังใจ โรงเรียนประชาอุทิศ
896 29 มิถุนายน 2556 วันสถาปนาลูกเสือ ประจำปี 2556 โรงเรียนประชาอุทิศ
897 29 มิถุนายน 2556 การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนประชาอุทิศ
898 29 มิถุนายน 2556 ประเมิน ลูกจ้าง ประจำ ในโครงการ รางวัล เพชรเสมา เขต 1 โรงเรียนประชาอุทิศ
899 29 มิถุนายน 2556 ประเมินครู เพชรเสมา ยะลาเขต 1 โรงเรียนประชาอุทิศ
900 28 มิถุนายน 2556 แจ้งยอดผู้แสดงความจำนงทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านลือมุ
901 28 มิถุนายน 2556 กิจกรรมไม้แก่นเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
902 28 มิถุนายน 2556 แจ้งยอดผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมทำผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านลือมุ
903 27 มิถุนายน 2556 ซ้อมผจญเหตุเพลิงไหม้ โรงเรียนบ้านพงยือไร
904 27 มิถุนายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูสอนอิสลามศึกษา(แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
905 27 มิถุนายน 2556 ประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเป็นวิทยากรอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
906 26 มิถุนายน 2556 ขอเชิญชมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ชาวสะเอะ โรงเรียนบ้านสะเอะ
907 26 มิถุนายน 2556 แจ้งยอดผู้แสดงความจำนงทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านลือมุ
908 26 มิถุนายน 2556 ผลการสอบคัดเลือกวิทยากรอิสลามศึกษา ( แบบเข้ม ) โรงเรียนบ้านบือมัง โรงเรียนบ้านบือมัง
909 26 มิถุนายน 2556 ประกาศผลการคัดเลือกวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านตะโละซูแม โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
910 25 มิถุนายน 2556 จัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
911 25 มิถุนายน 2556 กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านรามัน
912 25 มิถุนายน 2556 LD ศึกษาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านยือโระ
913 25 มิถุนายน 2556 ค่ายวิทย์สัมพันธ์ โรงเรียนบ้านยือโระ
914 24 มิถุนายน 2556 รับสมัครอบรมเชิญปฏิบัติการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านลือมุ
915 24 มิถุนายน 2556 จัดกิจกรรมวันสนทรภู่ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
916 24 มิถุนายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเป็นวิทยากรอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
917 24 มิถุนายน 2556 ทัศนศึกษาภายนอกโรงเรียน โรงเรียนบ้านไม้แก่น
918 24 มิถุนายน 2556 กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านไม้แก่น
919 24 มิถุนายน 2556 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน “ภูมิปัญญา..สู่รั้วโรงเรียน” โรงเรียนบ้านปาโจ
920 21 มิถุนายน 2556 กิจกรรมสร้างคน มวลชนสานฝัน โรงเรียนบ้านไม้แก่น
921 21 มิถุนายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินภาคความรู้และประเมินภาคความเหมาะสมเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นวิทยากรอิสลาม(แบบเข้า)ในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
922 21 มิถุนายน 2556 เชิญร่วมงาน“โฉลงเกมส์”มหกรรมกีฬาสัมพันธ์ชุมชน ต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนบ้านโฉลง
923 20 มิถุนายน 2556 ใต้ร่มพระบารมี..97ปี โกตาบารู โรงเรียนบ้านโกตาบารู
924 19 มิถุนายน 2556 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านบาโงย
925 19 มิถุนายน 2556 "ออมทรัพย์กับออมสินครั้งที่๒" โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
926 19 มิถุนายน 2556 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นวิทยากรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
927 19 มิถุนายน 2556 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน โรงเรียนบ้านคูวอ
928 19 มิถุนายน 2556 โรงเรียนบ้านจือนือแรเชิญร่วมงานม “สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น” โรงเรียนบ้านจือนือแร
929 19 มิถุนายน 2556 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ กิจกรรม รอมฎอนสัมพันธ์ และอาหารจานเด็ด ของดีที่พงยือไร โรงเรียนบ้านพงยือไร
930 18 มิถุนายน 2556 ประกาศรับสมัคร ครูสอนอิสลามศึกษา(แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
931 18 มิถุนายน 2556 ติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านสะเอะ
932 17 มิถุนายน 2556 ประกวดกิจกรรม งานมหกรรมวิชาการ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านปาแตรายอ
933 17 มิถุนายน 2556 "ทุ่งเหรียงสัมพันธ์56" โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
934 17 มิถุนายน 2556 ประกวดกิจกรรม งานมหกรรมวิชาการ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านปูลัย
935 15 มิถุนายน 2556 ยินดีกับนักเรียนตัวแทนศูนย์เครือข่ายกรงปินัง รร.สันติวิทยา ยล. ๑ โรงเรียนสันติวิทยา
936 13 มิถุนายน 2556 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม 1 อัตรา โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
937 13 มิถุนายน 2556 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านบือมัง
938 12 มิถุนายน 2556 วิถีชีวิตสู่อาเซียน โรงเรียนประชาอุทิศ
939 12 มิถุนายน 2556 ร่วมกิจกรรมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนประชาอุทิศ
940 12 มิถุนายน 2556 การคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนศูนย์เครือข่ายคุรุมิตร โรงเรียนประชาอุทิศ
941 12 มิถุนายน 2556 ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รางวัลเพชรเสมา โรงเรียนประชาอุทิศ
942 12 มิถุนายน 2556 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน “เบิกฟ้ากอตอ สู่อาเซียน” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านกอตอตือระ
943 12 มิถุนายน 2556 เชิญร่วมงานพบปะสังสรรค์ "คืนสู่เหย้าชาวเขียว-เหลือง" โรงเรียนบ้านโกตาบารู
944 11 มิถุนายน 2556 สะโตเกมส์ ๕๖ โรงเรียนบ้านสะโต
945 11 มิถุนายน 2556 กิจกรรมกีฬาสีประจำปี โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
946 10 มิถุนายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูสอนอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
947 10 มิถุนายน 2556 แจ้งข่าวเกี่ยวกับโครงการทุนใต้ฟ้าเดียวกัน โรงเรียนบ้านลือมุ
948 10 มิถุนายน 2556 ผลการประเมินครูดีเด่น "เพชรเสมายะลา ๑" ระดับศูนย์เครือข่ายกรงปินัง โรงเรียนบ้านกรงปินัง
949 8 มิถุนายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูสอนอิสลามศึกษา(แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
950 6 มิถุนายน 2556 ประชุมผู้ปกครองและละหมาดฮาญัติ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
951 6 มิถุนายน 2556 ศูนย์เครือข่ายกรงปินังออกประเมินครูผู้สอน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนสันติวิทยา
952 6 มิถุนายน 2556 ประชุมวิชาการศูนย์เครือข่ายรามัน โรงเรียนบ้านรามัน
953 4 มิถุนายน 2556 ต้อนรับคุณครูคนใหม่ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
954 4 มิถุนายน 2556 ต้อนรับคุณครูคนใหม่นางลาตีป๊ะ ซารีเดะ โรงเรียนสันติวิทยา
955 3 มิถุนายน 2556 ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ครูสอนอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
956 31 พฤษภาคม 2556 ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
957 31 พฤษภาคม 2556 ประกาศผลการคัดเลือกสรรพนักงาน๔ตำแหน่ง โรงเรียนอนุบาลยะลา โรงเรียนอนุบาลยะลา
958 28 พฤษภาคม 2556 ประชุมผู้ปกครองอนุบาล ภาคเรียนที่ 1/2556 โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ
959 27 พฤษภาคม 2556 ต้อนรับ "ครูย้าย" มาใหม่ โรงเรียนบ้านตะโละ
960 27 พฤษภาคม 2556 จัดเลี้ยงค้างคืน "ส่งครูย้าย" ณ เกาะยอ สงขลา โรงเรียนบ้านตะโละ
961 26 พฤษภาคม 2556 แสดงความยินดี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
962 24 พฤษภาคม 2556 งานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนบ้านบันนังลูวา
963 23 พฤษภาคม 2556 รับครูย้ายมาใหม่ โรงเรียนบ้านรามัน
964 22 พฤษภาคม 2556 ขอเชิญเป็นเกียรติต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำปงบือแนคนใหม่ โรงเรียนบ้านกำปงบือแน
965 22 พฤษภาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนอนุบาลยะลา
966 21 พฤษภาคม 2556 คณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยม นิเทศโรงเรียน โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
967 21 พฤษภาคม 2556 ผอ.เขต เยี่ยมโรงเรียนบ้านพอแม็ง โรงเรียนบ้านพอแม็ง
968 17 พฤษภาคม 2556 รับครูย้ายมาใหม่ โรงเรียนประชาอุทิศ
969 17 พฤษภาคม 2556 ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนประชาอุทิศ
970 17 พฤษภาคม 2556 การประเมินภายนอกรอบ 3 โรงเรียนบ้านยือโระ
971 16 พฤษภาคม 2556 ทำความสะอาดโรงเรียน โรงเรียนบ้านกือเม็ง
972 16 พฤษภาคม 2556 ค่ายอาเซียน โรงเรียนบ้านกาลูปัง
973 16 พฤษภาคม 2556 เปิดภาคเรียนที่ 1/2556 โรงเรียนศรีพัฒนาราม
974 15 พฤษภาคม 2556 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนอนุบาลยะลา
975 15 พฤษภาคม 2556 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านเกะรอ
976 15 พฤษภาคม 2556 ขอเชิญเป็นเกียรติต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกะรอคนใหม่ โรงเรียนบ้านเกะรอ
977 14 พฤษภาคม 2556 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านรามัน
978 14 พฤษภาคม 2556 แจกเครื่งแบบนักเรียน โรงเรียนบ้านตาเซะ
979 14 พฤษภาคม 2556 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
980 14 พฤษภาคม 2556 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านลิมุด
981 14 พฤษภาคม 2556 เปิดเรียนภาคเรียน 1/2556 โรงเรียนบ้านไม้แก่น
982 13 พฤษภาคม 2556 ประชุมผู้ปกครอง 2556 โรงเรียนบ้านสะโต
983 12 พฤษภาคม 2556 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง
984 12 พฤษภาคม 2556 เปิดเทอมแล้วนะ โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
985 10 พฤษภาคม 2556 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านกอตอตือระ
986 10 พฤษภาคม 2556 กำหนดเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านลิมุด
987 10 พฤษภาคม 2556 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนสันติวิทยา
988 10 พฤษภาคม 2556 ประการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านตาเซะ
989 10 พฤษภาคม 2556 เปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านบาโด
990 10 พฤษภาคม 2556 เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2556 โรงเรียนบ้านแบหอ
991 10 พฤษภาคม 2556 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านพงยือไร
992 8 พฤษภาคม 2556 รับหนังสือเรียน จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
993 8 พฤษภาคม 2556 ประชุมปฎิบัติการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านรามัน
994 7 พฤษภาคม 2556 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านรามัน
995 9 เมษายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอนอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
996 8 เมษายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมรรถนะที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
997 4 เมษายน 2556 แนวทางการปฏิบัติของผู้เข้าสอบในวันสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
998 4 เมษายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
999 3 เมษายน 2556 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
1000 25 มีนาคม 2556 กิจกรรมบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านไม้แก่น
1001 22 มีนาคม 2556 บรรพชาเด็กดีศรีตำบล โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
1002 20 มีนาคม 2556 กิจกรรมบัณฑิตน้อย และโครงการสานสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
1003 19 มีนาคม 2556 เชิญร่วมงานบรรพชาสามเณร โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ
1004 19 มีนาคม 2556 กิจกรรมบัณฑิตน้อย โรงเรียนบือดองพัฒนา
1005 18 มีนาคม 2556 กิจกรรมบัณฑิตน้อย - วันแห่งความสำเร็จ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
1006 18 มีนาคม 2556 กิจกรรมบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
1007 18 มีนาคม 2556 อบรมเชิงปฏบัติการระบบสำนักงานไร้กระดาษ(In-Office) โรงเรียนบ้านโกตาบารู
1008 18 มีนาคม 2556 เชิญร่วมงานบัณฑิตน้อยโรงเรียนบ้านสะเอะ โรงเรียนบ้านสะเอะ
1009 18 มีนาคม 2556 อดีตข้าราชการครูถึงแก่กรรม โรงเรียนวัดชมพูสถิต
1010 17 มีนาคม 2556 กิจกรรมบัณฑิตน้อยและกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนบ้านลิมุด
1011 15 มีนาคม 2556 โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านพอแม็ง
1012 15 มีนาคม 2556 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนสันติวิทยา
1013 15 มีนาคม 2556 บัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านรามัน
1014 15 มีนาคม 2556 ประกาศปิด - เปิดโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
1015 14 มีนาคม 2556 กิจกรรมบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านบาตัน
1016 14 มีนาคม 2556 ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านเบญญา
1017 13 มีนาคม 2556 งานบัณฑิตน้อย ๒๕๕๕ .... โรงเรียนสันติวิทยา
1018 13 มีนาคม 2556 dfddfd โรงเรียนบ้านตาโละสดาห์
1019 22 ตุลาคม 2555 กิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนโรงเรียนตาดีกาเรียนรู้อาเซียน โรงเรียนบ้านกาลูปัง
1020 20 ตุลาคม 2555 ร่วมงานเลี้ยงสมาคมฯ.สบอว.สพป.ยล.๑ โรงเรียนสันติวิทยา
1021 10 ตุลาคม 2555 งานวิชการโรงเรียนเครือขายอนุบาล 14 จังหัดภาคใต้ โรงเรียนอนุบาลยะลา
1022 7 ตุลาคม 2555 ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ โรงเรียนบ้านกอตอตือระ
1023 1 ตุลาคม 2555 ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ โรงเรียนบ้านไม้แก่น
1024 1 ตุลาคม 2555 ขอความอนุเคราะห์ส่งครูปฐมวัยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนอนุบาลยะลา
1025 25 กันยายน 2555 เชิญร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ โรงเรียนวัดชมพูสถิต
1026 24 กันยายน 2555 เชิญร่วมอำลาครูเกษียณก่อนกำหนด โรงเรียนบ้านพงยือไร
1027 10 กันยายน 2555 บิดาข้าราชการครูเสียชีวิต โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
1028 22 สิงหาคม 2555 "อดีตข้าราชการครู โรงเรียนบ้านบุดีเสียชีวิต" โรงเรียนบ้านบุดี
1029 16 สิงหาคม 2555 มอบทุนซากาตและเงินช่วยเหลือนักเรียนยากจน โรงเรียนบ้านเบญญา
1030 16 สิงหาคม 2555 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2555 โรงเรียนบ้านบือยอง
1031 10 สิงหาคม 2555 ขอเชิญร่วมงาน "ยะลา ๑ เกมส์" โรงเรียนบ้านโฉลง
1032 9 สิงหาคม 2555 วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านกรงปินัง
1033 9 สิงหาคม 2555 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
1034 9 สิงหาคม 2555 วันแม่แห่งชาติ และพิธีมอบทุนซากาตให้กับนักเรียนยากจนโรงเรียนบ้านกอตอตือร๊ะ โรงเรียนบ้านกอตอตือระ
1035 9 สิงหาคม 2555 แจ้งเวบไซต์โรงเรียนบ้านท่าสาป โรงเรียนบ้านท่าสาป
1036 7 สิงหาคม 2555 กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒ โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
1037 12 กรกฎาคม 2555 กีฬาสานสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
1038 12 กรกฎาคม 2555 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นวิทยากรอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ
1039 11 กรกฎาคม 2555 กีฬาสัมพันธ์ สร้างสรรค์สามัคคี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
1040 10 กรกฎาคม 2555 ขอเชิญร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านสะโต
1041 9 กรกฎาคม 2555 ขอเชิญร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายในและกีฬาสัมพันธ์ชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านสะเอะใน
1042 2 กรกฎาคม 2555 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ และนิทรรศการเปิด ประตูสู่สถานศึกษา (OPEN HOUSE) โรงเรียนบ้านคูวอ
1043 28 มิถุนายน 2555 มารดาคู่สมรสของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถึงแก่กรรม โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
1044 26 มิถุนายน 2555 ขอแสดงความเสียใจ อย่างสุดซึ้ง โรงเรียนบ้านสะเอะ
1045 26 มิถุนายน 2555 เหตุคนร้ายยิงชาวบ้านบ้านดูซงโต๊ะแม โรงเรียนบ้านลือมุ
1046 25 มิถุนายน 2555 ก.ต.ป.น. ตรวจโรงเรียน โรงเรียนสันติวิทยา
1047 18 มิถุนายน 2555 กิจกรรมพ่อแม่ผู้ปกครองปฐมวัย โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
1048 18 มิถุนายน 2555 แข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
1049 14 มิถุนายน 2555 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านโกตาบารู
1050 13 มิถุนายน 2555 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนบ้านรามัน
1051 12 มิถุนายน 2555 ประกาศโรงเรียนบ้านโกตาบารู ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านโกตาบารู
1052 11 มิถุนายน 2555 นักเรียนทุนรัฐบาลมาเลเซีย ประจำปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134
1053 11 มิถุนายน 2555 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนบ้านปาโจ
1054 6 มิถุนายน 2555 การแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนบ้านเกะรอ
1055 3 มิถุนายน 2555 สามีข้าราชการครูถึงแก่กรรม โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134
1056 28 พฤษภาคม 2555 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านกาลอ
1057 23 พฤษภาคม 2555 รองนายกรัฐมนตรีและคณะ เยี่ยมโครงการทวิภาษาของโรงเรียนบ้านบึงน้ำใส โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส
1058 23 พฤษภาคม 2555 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านเกะรอ
1059 21 พฤษภาคม 2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านกาลอ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1