อำนาจหน้าที่

          (ก) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
          (ข) จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
          (ค) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
          (ง) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน
          (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
          (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
          (ช) จัดระบบ ส่งเสริมและประสานงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา ที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมินและรายงานผล
          (ซ) ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

บุคลากรในกลุ่ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว
1 19 มกราคม 2564 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (30 %)
2 15 มกราคม 2564 แผนกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
3 24 พฤศจิกายน 2563 เผยแพร่รายงานสรุปสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 และสถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
4 27 พฤศจิกายน 2563 แจ้งกำหนดการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC ภาคเรียนที่ 2/2563
5 11 พฤศจิกายน 2563 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (70 %)
6 18 กันยายน 2563 บัญชีัจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานสําหรับ นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
7 18 สิงหาคม 2563 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่1/2563 (30%) ครั้งที่ 2
8 1 กรกฎาคม 2563 แจ้งปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ในระบบ DMC
9 17 กุมภาพันธ์ 2563 แผนการกำกับและติดตาม ผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
10 15 พฤษภาคม 2563 เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
11 12 มิถุนายน 2563 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 60 ในส่วนของ 30% ที่เหลือของจํานวนนักเรียนชั้นเคลื่อน
12 17 เมษายน 2563 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (70%) กรณีได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวน
13 19 มีนาคม 2563 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (70%)
14 28 กุมภาพันธ์ 2563 เอกสารแนวทางการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
15 29 มกราคม 2563 จัดสรรงบประมาณปี 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัด การเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
16 23 มกราคม 2563 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (70%)
17 25 ธันวาคม 2562 เผยแพร่รายงานข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (๑๐ พ.ย. ๒๕๖๒)
18 25 ธันวาคม 2562 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (30%)
19 29 พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
20 4 พฤศจิกายน 2562 เผยแพร่รายงานสรุปสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และสถิติข้อมูลย้อนหลัง ๕ ปี
21 4 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศระดับโรงเรียน
22 29 ตุลาคม 2562 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 (70%)
23 26 กันยายน 2562 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน เพื่อทดแทนให้กับสถานศึกษา ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
24 26 กันยายน 2562 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2562 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
25 19 กันยายน 2562 แจ้งเปิดระบบ DMC เพื่อแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูลรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 พ.ย.2562
26 6 สิงหาคม 2562 บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (30%)
27 30 สิงหาคม 2560 แจ้งรหัสผ่านเข้าระบบ e-MES เรื่องการประเมินการอ่านการเขียนฯ ปีการศึกษา 2560
28 19 มิถุนายน 2560 แจ้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าระบบ e-MES การประเมินการอ่านการเขียนชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2560
29 14 กรกฎาคม 2558 เปิดระบบ DMC เพื่อแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูลรายบุคคลระยะที่ ๒ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๐ พ.ย.๒๕๕๘
30 22 มิถุนายน 2558 รายงานผลสถิติข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC ภาคเรียน ๑/๑๕๕๘
31 4 มิถุนายน 2558 การตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูลนักเรียนฯ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ ในระบบ DMC
32 20 พฤษภาคม 2558 การส่งเอกสารหลักฐานกรณีนักเรียนซ้ำซ้อนในระบบ DMC 2558
33 18 พฤษภาคม 2558 แจ้ง Link ข้อมูล DMC ปี 2558
34 23 เมษายน 2558 รายงานสถานะการยืนยันข้อมูลฯ ปลายปีการศึกษา 2557 ในระบบ DMC
35 30 พฤศจิกายน 542 รายงานสถานะการยืนยันข้อมูลปลายปี 2557 ในระบบ DMC
36 10 เมษายน 2558 รายงานการยืนยันข้อมูลใน DMC ปลายปี 2557
37 3 เมษายน 2558 DMC ข้อควรระวังในการจัดทำข้อมูลปลายปี ๒๕๕๗
38 4 กุมภาพันธ์ 2558 แจ้งรายชื่อศูนย์เครือข่ายที่ยังไม่ส่งรายงานผลโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2557
39 4 กุมภาพันธ์ 2558 แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
40 27 พฤศจิกายน 2557 ร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2558 สพฐ.
41 8 กันยายน 2557 การซ่อมแซมข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC ปี 2557
42 29 สิงหาคม 2557 แจ้งโรงเรียนอนุบาลยะลา,นิบงชนูปถัมภ์,บ้านโกตาบารู,พัฒนาบาลอ,บ้านต้นหยี,บ้านเหนือ
43 25 สิงหาคม 2557 แจ้งโรงเรียนทุกโรง เรื่อง ส่งรายชื่อนักเรียนชั้น ป.1 ปี กศ.2556 (เลื่อนชั้น ป.2 ปี กศ.2557) เพื่อรับจัดสรรแท็บเล็ต
44 25 สิงหาคม 2557 แจ้งโรงเรียนทุกโรง เรื่อง การรายงานการติดตามทางระบบ e-MES
45 22 สิงหาคม 2557 แจ้งโรงเรียนบ้านเกะรอ , คีรีบูรวัฒนา , บ้านสะโต
46 21 สิงหาคม 2557 ให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิ.ย.2557 ในระบบ DMC
47 18 สิงหาคม 2557 แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรง เรื่อง การเข้าระบบ e-MES ไม่ได้
48 15 สิงหาคม 2557 แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรง เรื่อง การรายงานผลการติดตามฯ ประจำปีงบประมาณ 2557 ในระบบ e-MES
49 29 กรกฎาคม 2557 จัดสรรงบประมาณปี 2557 งบดำเนินงาน ค่าติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า – ประปา
50 29 กรกฎาคม 2557 อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2557 งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล
51 29 กรกฎาคม 2557 อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2557 งบดำเนินงาน เพื่อบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
52 29 กรกฎาคม 2557 อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2557 (ค่าวัสดุ) รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน และชุดฝึกทักษะ
53 25 กรกฎาคม 2557 ยืนยันข้อมูลตามแบบสำรวจข้อมูลการสอนทางไกลผ่านอุปกรณ์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
54 24 กรกฎาคม 2557 แจ้งโรงเรียนขยายโอกาสกรอกข้อมูลด่วน
55 24 กรกฎาคม 2557 สำรวจข้อมูลการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2556 - 2557
56 11 มิถุนายน 2557 สถานะการยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC
57 3 มิถุนายน 2557 แจ้งจัดทำข้อมูลนักเรียนรายคนปีการศึกษา 2557 ในระบบ DMC
58 29 พฤษภาคม 2557 สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ ที่ ศธ 04119/ว1688 ลว 29 พ.ค.57
59 21 พฤษภาคม 2557 แจ้งโรงเรียนบ้านตาเซะและโรงเรียนพัฒนาบาลอ
60 21 พฤษภาคม 2557 ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนคุรุชนพัฒนาและโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
61 21 เมษายน 2557 ปฏิทินการจัดกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
62 21 มีนาคม 2557 การบันทึกข้อมูลสิ้นปีฯ ๒๕๕๖ (๓๑มี.ค.๒๕๕๗)
63 21 มีนาคม 2557 การจัดสรรงบฯปีการศึกษา ๒๕๕๗ ภาคเรียนที่ ๑ (๗๐%)
64 29 พฤศจิกายน 2556 แจ้งการกรอกข้อมูลครู ป.2 ที่ได้รับแท็บเล็ตในระบบ e-MES
65 29 พฤศจิกายน 2556 เรียน เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ e-MES ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
66 22 พฤศจิกายน 2556 แจ้งรายชื่อโรงเรียน 17 โรง ให้มารับแท็บเล็ต
67 24 ตุลาคม 2556 แจ้งเปิดเว็บ DMC2556
68 15 กรกฎาคม 2556 แจ้งสถานะการยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
69 2 กรกฎาคม 2556 แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC
70 21 มิถุนายน 2556 แจ้งโรงเรียนที่ upload ข้อมูล SMIS ตรวจสอบจำนวนนักเรียนใน DMC
71 25 พฤษภาคม 2556 DMC ระบบเปิดเพื่อการทดลองใช้งาน
72 4 เมษายน 2556 แจ้งโรงเรียนบ้านพะปูเงาะ ส่งข้อมูลพื้นฐานปลายปีการศึกษา ๒๕๕๕ ใหม่
73 2 เมษายน 2556 แจ้งโรงเรียนบ้านท่าสาป ส่งข้อมูลพื้นฐานปลายปีการศึกษา ๒๕๕๕ ใหม่
74 1 เมษายน 2556 แจ้งโรงเรียนบ้านไทรงาม ส่งข้อมูลพื้นฐานปลายปีการศึกษา ๒๕๕๕ ใหม่
75 1 เมษายน 2556 แจ้งโรงเรียนประชาอุทิศ ส่งข้อมูลพื้นฐานปลายปีการศึกษา ๒๕๕๕ ใหม่
76 29 มีนาคม 2556 แจ้งโรงเรียนบ้านกูวา เพิ่มเติมข้อมูลพื้นฐานปลายปีการศึกษา ๒๕๕๕
77 29 มีนาคม 2556 แจ้งโรงเรียนบ้านอูเป๊าะ ส่งข้อมูลพื้นฐานปลายปีการศึกษา ๒๕๕๕ ใหม่
78 29 มีนาคม 2556 แจ้งโรงเรียนบ้านป่าพ้อ เพิ่มเติมข้อมูลพื้นฐานปลายปีการศึกษา ๒๕๕๕
79 29 มีนาคม 2556 เพิ่มเติมให้กรอกจำนวนวิชาที่สอบฯ ในตารางผลการเรียน ในเว็บ DMC
80 27 มีนาคม 2556 สำรวจความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับTablet ครั้งที่ 2
81 10 สิงหาคม 2555 แจ้งแก้ไขจำนวนผู้บันทึกข้อมูลแบบสำรวจพึงพอใจระบบข้อมูลสารสนเทศปีงบประมาณ ๒๕๕๕
82 18 กรกฎาคม 2555 เว็บ DMC เปิดให้แก้ไขข้อมูลนักเรียนรายคนได้แล้ว
83 13 กรกฎาคม 2555 ติดตาม/ตรวจสอบ/เร่งรัดการบันทึกข้อมูล/ยืนยันข้อมูลในเว็บ DMC
84 9 กรกฎาคม 2555 การรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนเพื่อจัดสรรงบอุดหนุนรายหัว ในเว็บ DMC
85 4 กรกฎาคม 2555 ข้อมูลนักเรียนรายคน ในเว็บ DMC ปีการศึกษา 2555 (smis และ online)
86 13 มิถุนายน 2555 การทำ/ส่งข้อมูลนักเรียนรายคนในระบบ Data Management Center

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ลำดับ หัวข้อข่าว จัดการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ลำดับ ผู้ปฏิบัติงาน จัดการ
1 นางอังคณา เด่นปรีชาวงศ์ ดาวน์โหลด (715.45 KB)
2 นางระวิวรรณ ธรรมสะโร ดาวน์โหลด (133.9 KB)
3 นางสาวสุนันทา ยี่สุ่น ดาวน์โหลด (1.25 MB)
4 นางสุกัญญา นาชัยเวียง ดาวน์โหลด (729.18 KB)
5 นางสาวรอฮานี กาจิ ดาวน์โหลด (1.21 MB)
6 นางสาวการะตี พึ่งสยม ดาวน์โหลด (683.21 KB)
7 นางขวัญสุดา เบ็ญมูฮัมมัด ดาวน์โหลด (555.5 KB)
8 นางซารูนี สาแม ดาวน์โหลด (555.5 KB)

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ หัวข้อ หมวด จัดการ
1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกาศกระทรวง ดาวน์โหลด (908.29 KB)
2 หลักการจำแนกงประเภทงบประมาณรายจ่าย ระเบียบ ดาวน์โหลด (95.36 KB)
3 หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ แก้ไขปรับปรุง ระเบียบ ดาวน์โหลด (441.26 KB)
4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย Constitution 2017 กฎกระทรวง ดาวน์โหลด (15.83 MB)
5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564 กฎกระทรวง ดาวน์โหลด (3.39 MB)
6 แผนการศึกษาแห่งชาติ (National Education Plan) กฎกระทรวง ดาวน์โหลด (16.21 MB)
7 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวง ดาวน์โหลด (8.63 MB)
8 แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (20 Years Special Area) กฎกระทรวง ดาวน์โหลด (1.21 MB)
9 นโยบายด้านการศึกษาขอแงนายกรัฐมนตรี (Education Policy of the Prime Minister) กฎกระทรวง ดาวน์โหลด (13.24 MB)
10 นโยบาย Thailand-4.0 กฎกระทรวง ดาวน์โหลด (3.03 MB)
11 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบ ดาวน์โหลด (6.16 MB)
12 แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระเบียบ ดาวน์โหลด (2.02 MB)
13 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระเบียบ ดาวน์โหลด (454.18 KB)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

รายงานแผนกำกับติดตามปีงบประมาณ 2564

ติดต่อสอบถาม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC)

ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา(EMIS)

โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

ข้อมูลสารสนเทศ(Data Center)

B-OBEC ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

e-MEService system

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

"พุธเช้า...ข่าว สพฐ"

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1