อำนาจหน้าที่

     (๑) งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ
     ๑.๑ การฝึกอบรม
     ๑.๒ การศึกษาต่อ
     (๒) งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
     (๓) งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
     ๓.๑ การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตวิชาชีพ
     ๓.๒ การส่งเสริมความมั่นคง ผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ
     (๔) งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล

บุคลากรในกลุ่ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ลำดับ หัวข้อข่าว จัดการ
1 แบบคำขอรับการพัฒนาเพื่อแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ดาวน์โหลด (449 KB)

คู่มือการปฏิบัติงาน

ลำดับ ผู้ปฏิบัติงาน จัดการ
1 นางธนภร พิมเสนศรี ดาวน์โหลด (1.49 MB)
2 นายนิกร แซ่ฟุ้ง ดาวน์โหลด (1.27 MB)
3 นางสุมาลี พลรักษ์ ดาวน์โหลด (1.71 MB)

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ หัวข้อ หมวด จัดการ
1 คำสั่ง สพฐ.มอบอำนาจการอนุมัติไปราชการ ที่ 1365-2560 ลว28สค60 คำสั่งกระทรวง ดาวน์โหลด (912.58 KB)
2 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2549 ระเบียบ ดาวน์โหลด (198.61 KB)
3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 ระเบียบ ดาวน์โหลด (89.83 KB)
4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 ระเบียบ ดาวน์โหลด (182.04 KB)
5 ระเบียบว่าด้วยการล่าศึกษาต่อ พ.ศ. 2538 ระเบียบ ดาวน์โหลด (70.78 KB)
6 ระเบียบว่าด้วยการลาศึกษาต่อ พ.ศ. 2547 ระเบียบ ดาวน์โหลด (72.34 KB)

มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


ระบบลงทะเบียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

TEPE Online

KM ระบบการจัดการความรู้ ยะลา ๑

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7

ศึกษาธิการจังหวัดยะลา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1