อำนาจหน้าที่

     (๑) งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ
     ๑.๑ การฝึกอบรม
     ๑.๒ การศึกษาต่อ
     (๒) งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
     (๓) งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
     ๓.๑ การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตวิชาชีพ
     ๓.๒ การส่งเสริมความมั่นคง ผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ
     (๔) งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล

บุคลากรในกลุ่ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ลำดับ หัวข้อข่าว จัดการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ลำดับ ผู้ปฏิบัติงาน จัดการ
1 นางธนภร พิมเสนศรี ดาวน์โหลด (1.49 MB)
2 นายนิกร แซ่ฟุ้ง ดาวน์โหลด (1.27 MB)
3 นางสุมาลี พลรักษ์ ดาวน์โหลด (1.71 MB)

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ หัวข้อ หมวด จัดการ
1 คำสั่ง สพฐ.มอบอำนาจการอนุมัติไปราชการ ที่ 1365-2560 ลว28สค60 คำสั่งกระทรวง ดาวน์โหลด (912.58 KB)
2 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2549 ระเบียบ ดาวน์โหลด (198.61 KB)
3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 ระเบียบ ดาวน์โหลด (89.83 KB)
4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 ระเบียบ ดาวน์โหลด (182.04 KB)
5 ระเบียบว่าด้วยการล่าศึกษาต่อ พ.ศ. 2538 ระเบียบ ดาวน์โหลด (70.78 KB)
6 ระเบียบว่าด้วยการลาศึกษาต่อ พ.ศ. 2547 ระเบียบ ดาวน์โหลด (72.34 KB)

มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


ระบบลงทะเบียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

TEPE Online

KM ระบบการจัดการความรู้ ยะลา ๑

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7

ศึกษาธิการจังหวัดยะลา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1