MOU

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เกี่ยวกับ ITA

     ประกาศผล ITA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ (Intergrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการนี้ได้ดำเนินการประมวลผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอประกาศผล ไฟล์ประกาศผล

โลโก้ ITA

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


โรงเรียนสุจริต

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

ฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริต

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1