รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

หลักสูตรแกนกลาง รุ่นที่2
    

กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1

จัดประชุมปฏิบัติการ พัฒนาครูโรงเรียนทีมีความพร้อม เรื่อง ? หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551?รุ่นที่ 2  ระหว่างวันทึ่ 9 ?11  มีนาคม  2552 ณ ห้องประชุมรายา  สพท.ยล.1  มีผู้เข้าประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ทั้งหมด 81  คน จาก  8 โรงเรียน      คือ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา   / คณะราษฏรบำรุง 2  / เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา  /  นิบงชนูปถัมป์   /  รามันห์ศิริวิทย์  /  บ้านท่าสาป  /  บ้านตะโละหะลอ  และโรงเรียนบ้านสะเอะ      

                               

                                                                                                    ขวัญชัย / ภาพ .......เพ็ญพร  / ข่าว

บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-03-2552
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  1 2 3 page 1 / 3
 ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม[20-09-2552]
 การประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์และศึกษาดูงานการศึกษา[01-09-2552]
 โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง สมรรถนะด้านอาชีพของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน[01-08-2552]
 กีฬาสัมพันธ์ชุมชน"กีฬานักเรียน"[13-07-2552]
 กีฬาพื้นบ้านสัมพันธ์ชุมชนและกีฬาสีนักเรียน[12-07-2552]
 นิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา[04-07-2552]
 พัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูโรงเรียนขยายโอกาส[04-07-2552]
 ค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนขยายโอกาส[14-06-2552]
 Back To School[25-05-2552]
 การวางแผนขับเคลื่อนจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ[15-05-2552]
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ[04-05-2552]
 ประชุมศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต ๑[01-05-2552]
 เยี่ยมผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบ[05-04-2552]
 การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก[03-04-2552]
 ประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน[26-03-2552]
 การนิเทศติดตามผล โรงเรียนจัดการเรียนร่วม[23-03-2552]
 การประเมิน สมศ.[20-03-2552]
 เยี่ยมค่ายลูกเสือ[15-03-2552]
 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๔[27-02-2552]
 การนิเทศ ติดตาม การประกันคุณภาพภายใน[17-02-2552]

หน้าแรก