รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร : กลุ่มอำนวยการ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง
    เมื่อวันที่ ๑๕-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ นายณรงค์ ศรีละมุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ พร้อมด้วย นายสถิต จันทร์นวล ศึกษานิเทศก์ นางอรเพ็ญ ทองช่วย นักวิชาการตรวจสอบภายใน ส.ต.อ.ชอบ ทองคำศรี ครู ช่วยราชการ และน.ส.เตือนตา ธรวศิน นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการประเมินโรงเรียนปรับปรุงภูมิทัศน์ดีเด่นตามโครงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ออกประเมินโรงเรียนที่เข้าประกวดโรงเรียนปรับปรุงภูมิทัศน์ดีเด่นขนาดกลาง(นักเรียน ๒๐๑-๕๐๐ คน) จำนวน ๘ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ โรงเรียนบ้านกาลูปัง โรงเรียนบ้านไม้แก่น โรงเรียนบ้านบุดี โรงเรียนบ้านตาเซะ โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง และโรงเรียนบ้านพงยือไร ซึ่งในปีนี้มีเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เช่นความสะอาด มีระเบียบ สวยงามของบริเวณโรงเรียนและอาคารสถานที่ การใช้ประโยชน์จากมุมหนังสือห้องสมุด แหล่งเรียนรุู้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน โดยโรงเรียนที่ชนะการประกวดในระดับเขตพื้นทีการศึกษาจะได้รับโล่รางวัล ประจำปี ๒๕๕๔

กุลธิดา/ภาพ:ข่าว


บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-08-2554
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 page 1 / 52
 แสดงความยินดี[30-10-2554]
 ผอ.สพป.ยล.๑ ประชุมมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษา[29-10-2554]
 ร่วมแสดงความยินดี[29-10-2554]
 ต้อนรับ นายเอกรัฐ สมจิต รอง ผอ.สพป.ยล.๑[25-10-2554]
 ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช[23-10-2554]
 ร่วมแสดงความยินดี[22-10-2554]
 สพป.ยะลา เขต ๑ รับการติดตามการดำเนินงานจาก สพฐ. รอบ ๒[22-10-2554]
 ร่วมแสดงความยินดี[19-10-2554]
 ประชุมพบปะบุคลากรในสำนักงาน[19-10-2554]
 ผอ.สพป.ยล.๑ พบปะผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา[17-10-2554]
 ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการติดตามจาก สพฐ.[17-10-2554]
 ร่วมแสดงความยินดีกับ พลตรี เสริมศักดิ์ แสนทวีสุข [17-10-2554]
 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา[17-10-2554]
 ยินดีต้อนรับ ดร.อาดุลย์ พรมแสง และคณะ[16-10-2554]
 ส่งผอ.เขต ย้าย[15-10-2554]
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ยล.๑ [15-10-2554]
 อบรมการใช้ Tablet ให้ครู ป.๑[08-10-2554]
 อบรม Tablet ผู้บริหารสถานศึกษา ทุกโรง[05-10-2554]
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย-มลายู) กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์[05-10-2554]
 ติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์ ที่ ๖[04-10-2554]

หน้าแรก