รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร : โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ

ดูงานโรงเรียนในฝัน
              โรงเรียนบ้านตะโละหะลอได้ส่งตัวแทนคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงาน Lab School Symposium 2011 ระดับประเทศ (ภาคใต้) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเป็นเจ้าภาพ โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย 1.การนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ดี (Good Practices) ของศูนย์แม่ข่ายจังหวัด (ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน) 2.การนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ดีของครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาปฐมวัย ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ 3.การจัดนิทรรศการในขอบข่ายเกี่ยวกับเรื่อง ICT การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สิทธิเด็ก ทักษะชีวิต และการจำหน่ายผลผลิตนักเรียน และ4.การอบรมเสวนาเกี่ยวกับความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและสิทธิเด็ก

พิระดา/ภาพ   นรา/ข่าว


บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-08-2554
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
  1 2 3 4 5 6 7 page 1 / 7
 โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี ๒๕๕๕[04-10-2554]
 ติดตามโครงการตามกลยุทธ์ที่ 6[03-10-2554]
 "ยะลายาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ ประจำปี ๒๕๕๕"[01-10-2554]
 เตรียมแสดงนิทรรศการ"ผลงานอันเป็นเลิศ"[21-09-2554]
 ต้อนรับครูใหม่[20-09-2554]
 รอมฎอนสัมพันธ์[17-08-2554]
 เตรียมการก่อนประกวดการแข่งขันฯ[17-08-2554]
 "มหกรรมลูกเสือเพื่อเฉลิมพระเกียรติ" [10-08-2554]
 วันภาษาไทยแห่งชาติ[01-08-2554]
 ประชุมกลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำสายบุรี[01-08-2554]
 นิเทศโครงการทวิภาษา[31-07-2554]
 ตัวแทนสพป.ยล.๑ [20-07-2554]
 กีฬา-กรีฑา สัมพันธ์ชุมชนกลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำสายบุรี[11-07-2554]
 ประชุมกลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำสายบุรี[20-06-2554]
 หนูน้อยวิทยาศาสตร์[20-06-2554]
 กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด[19-06-2554]
 ตัวแทนกลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำสายบุรี[19-06-2554]
 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ.[31-05-2554]
 ศึกษาดูงาน[15-05-2554]
 ประชุมเตรีมความพร้อม[15-05-2554]

หน้าแรก