รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร : โรงเรียนวัดลำใหม่

เผยแพร่ผลงานวิชาการ
    ชื่องานศึกษา     การพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมด้านความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่    โดยใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ที่มีต่อการใช้สื่อประกอบการเล่านิทาน

ผู้ศึกษา       นางเรณิการ์  สกาวรติกุล

ตำแหน่ง    ครูชำนาญการ   โรงเรียนวัดลำใหม่ อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา  เขต ๑                  

ปีการศึกษา       ๒๕๕๔

                                                         บทคัดย่อ

               การศึกษาครั้งนี้  เป็นการศึกษาผลการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมด้านความรับผิดชอบของนักเรียน   ชั้นอนุบาลปีที่  2 โดยใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ที่มีต่อการใช้สื่อประกอบการเล่านิทาน     ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์คือ  1)  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์  ที่มีการใช้สื่อประกอบ การเล่านิทาน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80   2)  เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ที่มีการใช้สื่อประกอบการเล่านิทาน  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2  ที่มีต่อการใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ที่มีการใช้สื่อประกอบการเล่านิทานของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  

               กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 9 คน โรงเรียนวัดลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  เพราะผู้ศึกษาเป็นครูประจำชั้น

               วิธีดำเนินการทดลอง โดยการใช้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กิจกรรมเสริมประสบการณ์  ที่มีการใช้สื่อประกอบการเล่านิทาน จำนวน 24 แผน ใช้เวลา 8 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน

               เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย นิทานส่งเสริมจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ จำนวน  24  เรื่อง   แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กิจกรรมเสริมประสบการณ์  ที่มีการใช้สื่อประกอบการเล่านิทาน จำนวน 24 แผน และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ประกอบด้วย  แบบทดสอบวัดการพัฒนาด้านความรับผิดชอบ  ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีต่อการใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ที่มีการใช้สื่อประกอบการเล่านิทาน จำนวน 21 ข้อ   แบบสังเกตพฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีต่อการใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ที่มีการใช้สื่อประกอบการเล่านิทาน

สถิติที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย  ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(IOC) การหาค่าความยากง่าย(P) และค่าอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบ ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

 

               ผลการศึกษาพบว่า

 

               1.  ประสิทธิภาพของการใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ที่มีต่อการใช้สื่อประกอบการเล่านิทาน มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 มีค่า E1 / E2  เท่ากับ  82.25 / 83.07  

               2.  การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ที่มีต่อการใช้สื่อประกอบการเล่านิทาน  สามารถส่งเสริมพัฒนาการ ให้นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม หลังการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเล่านิทาน มีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเล่านิทาน

               3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีต่อการใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ที่มีการใช้สื่อประกอบการเล่านิทาน  อยู่ในระดับพึงพอใจมาก

บันทึกข้อมูลเมื่อ 22-09-2554
ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนวัดลำใหม่
  1 2 page 1 / 2
 กีฬากลุ่มโรงเรียนสามพญา[04-09-2554]
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ[14-08-2554]
 แห่เทียนพรรษา[10-08-2554]
 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ[27-07-2554]
 ททบ.5 กับรายการร้อยใจไทย ของโรงเรียนวัดลำใหม่[06-07-2554]
 ทัศนศึกษาดูงาน[30-03-2554]
 สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓[09-03-2554]
 เยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๔[28-02-2554]
 แนะแนวสถานศึกษา[23-02-2554]
 แนะแนวสถานศึกษา[17-02-2554]
 ประเมินอาคารเรียนที่ประสบอุทกภัย[30-01-2554]
 ชมการถ่ายทอดสดมอบนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ[25-01-2554]
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕[18-01-2554]
 กิจกรรมวันปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555[12-01-2554]
 ตรวจเยี่ยมนิเทศ และติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียน[29-12-2554]
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้[13-12-2554]
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ[02-12-2554]
 พิธีปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ [02-12-2554]
 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ[03-10-2554]
 เผยแพร่ผลงานวิชาการ [22-09-2554]

หน้าแรก