รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร : โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวการชาด
    

เมื่อวันที่ ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ณ ค่ายลูกเสือตำตรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓๔ จังหวัดพัทลุง โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๕๑ คน และมีคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมและควบคุมดูแลนักเรียนในการเข้าค่ายในครั้งนี้ จำนวน ๒๒ คน จากการเข้าค่ายพักแรมในครั้งนี้สร้างความสนุกสนานพร้อมกับได้รับความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดีสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ตำตรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓๔ จังหวัดพัทลุง เป็นอย่างสูงที่ได้อนุเคราะห์สถานที่และวิทยากรในการทำกิจกรรมในครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีในโอกาสต่อไปอีกและขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายดุสิต ณ สุวรรณและคณะผู้บริหารทุกท่าน ที่ได้สนับสนุนในการจัดกิจกรรมในในครั้งนี้จนสำเร็จไปด้วยดี

วนิดา/ข่าวประชาสัมพันธ์

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-02-2555
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 page 1 / 12
 ต้อนรับ ผอ.สพป.ยล.๑ ดร.อาดุลย์ พรมแสง [17-10-2555]
 ครูสดุดี[17-10-2555]
 พิธีปิดการอบรมครูผู้สอนศิลปะ (นาฏศิลป์) รุ่นที่ ๒[13-10-2555]
 พิธีปิดการอบรมครูผู้สอนศิลปะ ( นาฎศิลป์ ) รุ่นที่ ๑[11-10-2555]
 ประชุมครูและบุคลากรก่อนปิดภาคเรียน[10-10-2555]
 อบรมครูผู้สอนศิลปะ (นาฏศิลป์ )[10-10-2555]
 ส่งครูย้ายคืนถิ่น[03-10-2555]
 พิธีเปิด"มหกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยะลายาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้"[28-09-2555]
 ยะลา ยาลัน วันที่ ๒[27-09-2555]
 ยะลายาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ ปี ๒๕๕๕[26-09-2555]
 อบรมจริยธรรม[25-09-2555]
 เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๕ [24-09-2555]
 กิจกรรมเกษียณสดุดี ๕๕ กลุ่มโรงเรียนคุรุมิตร[23-09-2555]
 ประเมินสถานศึกษาพอเพียง[20-09-2555]
 คนเก่งนิบงชนูปถัมภ์[14-09-2555]
 ยะลา ๑ เกมส์[11-09-2555]
 ศึกษาดูงาน[05-09-2555]
 มอบรางวัลมารยาทไทย[05-09-2555]
 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย[05-09-2555]
 ยินดีกับคุณครูย้าย[03-09-2555]

หน้าแรก