รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มนโยบายและแผน

การรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนเพื่อจัดสรรงบอุดหนุนรายหัว ในเว็บ DMC
         ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บ DMC แจ้งว่า
"ด้วยระบบ DMC มีความผิดพลาดในการประมวลผล จึงขอให้ทุกโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับรองข้อมูลให้กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน โดยให้กรอกข้อมูลที่เมนู รายงานจำนวนนักเรียนและครู ให้กรอกรายละเอียดโรงเรียน ข้อมูลชั้นต่ำสุด - สูงสุด และจำนวนนักเรียน ห้องเรียนในแต่ละชั้น โดยให้กดบันทึกทุกหน้า ให้ทำข้อมูลที่เมนูเดียวเท่านั้น โดยระบบนี้จะไม่เกี่ยวกับการนับรายคน และการกดประมวลผลจำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ แต่อย่างใด และเมื่อระบบ DMC ได้รับการแก้ไขให้ทำงานถูกต้องแล้ว จึงค่อยปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของโรงเรียนอีกครั้ง เพื่อรับเงินในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งจะเปิดให้กรอกข้อมูลในวันที่ 10 กรกฎาคม 2555"
   จึงขอแจ้งให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับรองข้อมูล เตรียมข้อมูลและดำเนินการกรอกข้อมูลในเว็บ DMC ในวันที่ 10 ก.ค.2555
บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-07-2555
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 86,528 Bytes
 • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มนโยบายและแผน
    1 page 1 / 1
   แจ้งแก้ไขจำนวนผู้บันทึกข้อมูลแบบสำรวจพึงพอใจระบบข้อมูลสารสนเทศปีงบประมาณ ๒๕๕๕[10-08-2555]
   เว็บ DMC เปิดให้แก้ไขข้อมูลนักเรียนรายคนได้แล้ว[18-07-2555]
   ติดตาม/ตรวจสอบ/เร่งรัดการบันทึกข้อมูล/ยืนยันข้อมูลในเว็บ DMC[13-07-2555]
   การรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนเพื่อจัดสรรงบอุดหนุนรายหัว ในเว็บ DMC[09-07-2555]
   ข้อมูลนักเรียนรายคน ในเว็บ DMC ปีการศึกษา 2555 (smis และ online)[04-07-2555]
   ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล EFA ปีการศึกษา ๒๕๕๕[27-06-2555]
   การทำ/ส่งข้อมูลนักเรียนรายคนในระบบ Data Management Center[13-06-2555]
   การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายคน ปีการศึกษา ๒๕๕๕[11-05-2555]
   การบันทึกข้อมูลจำนวนนักเรียนชั้น ป.๑[26-01-2555]
   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ กพป.ยะลา เขต 1 ครั้งที่ 2/2554[16-06-2555]
   แบบป้ายโรงเรียนดีประจำตำบล[30-05-2555]
   การติดตาม ควบคุมและกำกับทางอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรีฯ 15 ปี[11-05-2555]
   ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์ฟรี[16-02-2555]
   ขอยกเลิกหนังสือคำขอ งปม. รายการค่าติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา[22-12-2555]
   การขอสนับสนุนงบประมาณปี 2554 เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย[12-11-2555]
   สำรวจข้อมููลโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติปี 2553[03-11-2555]

  หน้าแรก