รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มอำนวยการ

การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
    ด้วยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา กำหนดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน คือ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป , เคมี , ฟิสิกส์ , ชีววิทยา จำนวน ๑ อัตรา และกลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา และ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-08-2555
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 261,207 Bytes
 • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 page 1 / 17
   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม[24-10-2555]
   ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการวันสอบวิชาเฉพาะทางด้านประมง และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในโครงการรับนิสิต (โดยวิธีรับตรง) คณะประมง ฯ[24-10-2555]
   ประกาศรับสมัครผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว[19-10-2555]
   นิทรรศการการศึกษา Future Career Expo 2012 สาขาอาชีพแห่งอนาคต “อาชีพไหน หางานง่ายรายได้สูง”[17-10-2555]
   ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสายอาชีพ[17-10-2555]
   โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระบบสองภาษาไทย-มลายู แบบประยุกต์[02-10-2555]
   การจัดระเบียบเกี่ยวกับการปิดป้ายประกาศหรือป้ายโฆษณา[01-10-2555]
   การจัดงานมหกรรม ๗ ปี สายใยรักแห่งครอบครัว[01-10-2555]
   การสอบคัดเลือดเข้าศึกษาต่อในคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖[01-10-2555]
   การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ[25-09-2555]
   โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)[25-09-2555]
   ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๕๔[25-09-2555]
   ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฯ[25-09-2555]
   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์[24-09-2555]
   งานยะลา-ยาลัน ให้ทุกกลุ่มโรงเรียนจัดเต้นท์นิทรรศการให้เสร็จภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ [24-09-2555]
   ประชาสัมพันธ์การสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๔๔ ประจำปี ๒๕๕๕ ฯ[21-09-2555]
   ประกาศผลการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๕๕[03-09-2555]
   ขอเชิญร่วมศึกษา ชมงาน “๓๐ปีพระบารมีมหาราชา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ”[27-08-2555]
   การจัดงานโครงการ “รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต”[24-08-2555]
   นายสุเทพ อรัญเขต ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม[23-08-2555]

  หน้าแรก