สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต1

แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรแกนกลาง ปี 2551 (กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพนะค่ะ)

รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้
ขอเรียนถามหน.สมชาย ว่ารูปแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ควรประกอบด้วยหัวข้ออะไรบ้าง ขอบพระคุณค่ะ (มีอะไรที่เหมือนหรือต่างจากเดิม)
ครูหลักสูตร2551 (118.173.196.*) [ วันพุธ ที่ 17 มิถุนายน 2552 เวลา 19:35 น. ]

รอคำตอบมา 1 สัปดาห์แล้ว ไม่เห็นมีใครตอบเลย หรือคำถามไม่ได้เรื่อง
โดยคุณ ครูหลักสูตร2551 (118.173.199.*) [ วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2552 เวลา 20:22 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

ใจเย็น ๆ ครับ..เพราะคำถามได้เรื่องนะซิครับ..จึงต้องรอบคอบสักนิด..เพราะตั้งใจจะให้รายละเอียดกับครูหลักสูตร 2551..ให้เป็นทางเลือกที่ดี ๆ มีเหตุผล และมีประโยชน์.สำหรับเป็นแนวในการนำไปใช้..จึงได้พูดคุยกับทีมงาน..กำหนดรูปแบบและหัวข้อสำคัญของการจัดทำแผนการเรียนรู้...เมื่อได้แล้วก็เชิญคุณครูบางท่านซึ่งเป็นผู้ใช้มาร่วมกันคอมเม้นต์..ซึ่งได้รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว..กำลังจะให้ อ.เพ็ญพร..ดำเนินการลงรายละเอียดให้ครับ...ต้องขอโทษด้วยครับ..ถ้าไม่ทันใจ...
โดยคุณ หน.สมชาย เอี่ยวสกุล โทร. 081-6781628 (202.143.158.*) [ วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2552 เวลา 08:43 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2

รูปแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิธีดำเนินการอาจจัดทำได้ 2 ลักษณะ ดังนี้
1.จัดทำหน่วยการเรียนรู้ตามรูปแบบของการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่คุณครูรับการอบรมแล้ว และนำหน่วยการเรียนรู้ทั้งหน่วยมาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเขียนรายการแต่ละข้อให้ละเอียดโดยส่วนที่เป็นกิจกรรมอาจแบ่งเขียนเป็นรายชั่วโมง เพื่อสะดวกต่อการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งเพิ่มเติมหัวข้อความเห็นของผู้บริหาร และหัวข้อบันทึกหลังการสอนเป็นรายครั้ง
2. จัดทำหน่วยการเรียนรู้ตามรูปแบบที่อบรมมาแล้ว นำหัวเรื่องแต่ละเรื่องในหน่วยการเรียนรู้ มาเขียนเป็นแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน ดังนั้นในหนึ่งหน่วยการเรียนรู้ อาจจะมีหลายแผนการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับ จำนวนเรื่อง และจำนวนเวลาที่กำหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้
สำหรับรูปแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ขึ้นอยู่กับโรงเรียนแต่ละโรง และธรรมชาติของวิชา ซึ่งจะทำให้รูปแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ แต่ละโรงเรียนอาจแตกต่างกันไปบ้าง แต่รูปแบบการเขียนแผนการจัดการเรียน ควรประกอบด้วยหัวข้อที่สำคัญ ดังนี้

รูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ควรมีหัวข้อที่สำคัญดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้..............................................ชื่อรายวิชา........................รหัส..................ชั้น.................
หน่วยการเรียนรู้................................เรื่อง......................เวลา.....................................ชั่วโมง


1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด: นำมาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด ที่จัดทำหน่วยการเรียนรู้หน่วย/เรื่อง มาเขียน
2. สาระสำคัญ : เป็นความรู้ ความคิด ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง หรือความรู้ที่เป็นแก่น เป็นหลักการของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่เกิดจากการหลอมรวมมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนร
3. ภาระงาน / ชิ้นงาน : ภาระงาน เป็นงานที่มอบหมายให้ นักเรียนทำงานของนักเรียนทำ เช่น การอ่าน การเขียน การฟัง
ชิ้นงาน เป็นผลงาน ที่เกิดจากการทำงานของนักเรียน เช่น รายงาน ภาพวาด แผนภูมิ งานประดิษฐ์ นิทรรศการ ฯลฯ
ู้4. สาระการเรียนรู้: วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด นำเนื้อหาสาระการเรียนรู้แกนกลางและเนื้อหาจากแหล่งอื่นมาเสริมได้
5.ทักษะ/กระบวนการ/คุณลักษณะอันพึงประสงค์/สมรรถนะที่สำคัญ วิเคราะห์ได้จากมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด : ทักษะ เช่น การอธิบาย การพูด การฟัง การเขียน การจำแนก การเปรียบเทียบ กระบวนการ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การแก้ปัญหา เป็นต้น
6. สื่อเรียนรู้ /แหล่งเรียนรู้ เป็นสิ่งช่วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
7. กิจกรรมการเรียนรู้ : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีหลักการ ดังนี้
- จัดกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียน ไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
- นำไปสู่การสร้างชิ้นงาน/ภาระงาน
- เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- มีกิจกรรมหลากหลายเหมาะสมกับนักเรียน และเนื้อหา
- สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
การเขียนกิจกรรมการเรียนรู้ อาจเขียนเป็นรายชั่วโมง ที่สอนในแต่ละครั้ง เช่น กิจกรรมการเรียนรู้
ครั้งที่ 1 ...........................
ครั้งที่ 2 .............................
ครั้งที่ 3 ................................
8. การวัด และประเมินผล : วัดและประเมินผลตามสภาพจริง ดังนี้
- กำหนดสิ่งที่ต้องวัดและประเมินผล
- วิธีวัดและประเมินผล
- เครื่องมือวัด และประเมินผล
9.ความเห็นของผู้บริหารเป็นส่วนที่จัดไว้ให้ผู้บริหารตรวจแล้วให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใน การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

10. บันทึกหลังสอน : ควรเป็นส่วนที่บันทึก สรุปผลการสอน ปัญหา อุปสรรคและสิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องปรับปรุงพัฒนา

การเขียนบันทึกหลักสอน ควรเขียนทุกครั้งหลังจากสอนเสร็จในแต่ ละครั้ง
บันทึกหลังสอน
ครั้งที่ 1 ........................
ครั้งที่ 2 ........................
ครั้งที่ 3 ........................

โดยคุณ ศน.เพ็ญพร ไชยนาพงษ์ (202.143.158.*) [ วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2552 เวลา 10:33 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3

ขอบพระคุณมากค่ะ ไม่ใช่ใจร้อนนะคะ แต่ที่โรงเรียนกำหนดให่ส่งแล้วยังข้องใจในหัวข้อที่กำหนดให้เขียนแผนเลยอยากถามผู้รู้ให้ชัดเจน แต่ก็ขอถามอีกนิดค่ะว่า การบันทึกหลังสอนควรเขียนในลักษณะใด แยกเป็น K P A จะดีกว่ามั๊ยคะ
โดยคุณ ครูหลักสูตร2551 (118.173.191.*) [ วันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2552 เวลา 19:05 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4

แนวการเขียนเขียนบันทึกหลังสอน ควรได้ ดังนี้
1. ผลการสอนเป็นอย่างไร โดยดูนักเรียนว่าได้รับความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) และคุณธรรม จริยธรรม (A) สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้หรือไม่
2. ปัญหาที่เกิดจากการใช้แผนฯ
2.1 ปัญหาที่เกิดจากข้อ 1
2.2 ปัญหาทั่ว ๆ ไป ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมมีอะไรบ้าง
3. ข้อเสนอแนะ เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาข้อ 2.1 และข้อ 2.2
โดยคุณ ศน.เพ็ญพร ไชยนาพงษ์ (202.143.158.*) [ วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2552 เวลา 14:02 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5

ขอเพิ่มเติมคำตอบคนที่ 5 ควรได้ เป็น ควรเขียนได้ ดังนี้
โดยคุณ ศน.เพ็ญพร (202.143.158.*) [ วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2552 เวลา 14:05 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6

ขอบคุณมากค่ะ
โดยคุณ ครูหลักสูตร2551 (118.173.192.*) [ วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2552 เวลา 21:17 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7

ลองพิจารณารูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้
จากโครงการวิจัยฯของ สพท.ยล.1 จากเว็บไซต์...
http://www.kroochaidantai.com/research1/researchvichakarn2.pdf เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับ
โดยคุณ กลุ่มตัวอย่างโครงการวิจัยฯ ส่งเมล์ถึง กลุ่มตัวอย่างโครงการวิจัยฯ (118.173.190.*) [ วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2552 เวลา 05:14 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8

ดีจังเลยครับ...

ทำไมเขตผมไม่มีแบบนี้บ้าง
ไม่ค่อยแนะนำ หรือเผยแพร่อะไรให้ทราบเลยอ่ะ
โดยคุณ ผมเอง ส่งเมล์ถึง ผมเอง (118.173.153.*) [ วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 09:46 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9

ที่โรงเรียนจัดโครงสร้างหลักสูตรภาษาไทย ป.1-3 280 ชั่วโมง ในขณะที่ลดสาระสุขศึกษาและพลศึกษา เหลือ 40 เท่านั้น ท่านคิดว่าเหมาะสอหรือไม่
โดยคุณ ครูวิชาการโรงเรียนที่ครูเก่าแก่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง ส่งเมล์ถึง ครูวิชาการโรงเรียนที่ครูเก่าแก่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง (118.173.193.*) [ วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 14:14 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10

โดยคุณ อาดู (113.53.211.*) [ วันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2554 เวลา 11:05 น. ] ผู้ตอบคนที่ 11

โดยคุณ 1532 (118.175.107.*) [ วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2554 เวลา 15:39 น. ] ผู้ตอบคนที่ 12


ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
รหัสตอบค่ะ
 **
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

<<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพนะค่ะ >>>