บริการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย : ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพท.ยล.1.......
(073)216041
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 โดยนางฐิติยา ดิษฐประยูร "บทคัดย่อ" รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย E-Book ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 โดยนายนิยม รักมาก
"บทคัดย่อ"
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยนางประไพ ภูมิวณิชกิจ
"บทคัดย่อ"
รายงานผลการใช้แบบฝึกการเขียนเรื่องตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนบ้านท่าสาป โดย นางกอบแก้ว นอบแก้ว "บทคัดย่อ"
การมีส่วนร่วมในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามทัศนะของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านบือเล็ง ปีการศึกษา 2549 โดย นายสุเทพ ฉิมทับ
"บทคัดย่อ"
โครงการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 อำเภอบันนังสตา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2 โดยนางสาวกัลยา หัสบดีสุนทร "บทคัดย่อ"
ความคาดหวังของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ จังหวัดยะลา โดย สายใจ สินสมบูรณ์ "บทคัดย่อ" การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ ความพึงพอใจ และความคาดหวังการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโครงการไอพีสตาร์ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 "บทคัดย่อ"
รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนคณะราษฏรบำรุง 2 "บทคัดย่อ" รายงานผลการพัฒนาการเขียนสะกดคำยาก โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง(สิทธิพันธ์อนุกูล) โดยวลัยรัตน์ สังข์จิต "บทคัดย่อ"
รายงานการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กโดยการจัดกิจกรรมเส้นเชือกเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล โดย นางรามเล๊าะ คีตะโสภณ"บทคัดย่อ" รายงานผลการใช้แผนการจัดกิจกรรมโดยใช้แบบฝึกการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านบันนังบูโย โดย นางบุญธรท์ ขวัญนวล "บทคัดย่อ"
การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม โดยจุไรรัตน์ แก้วทอง
"บทคัดย่อ"
การบริหารแบบรวมพลังทีมเพื่อพัฒนาการบริหารโรงเรียน ตามเกณฑ์สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษ (องค์การมหาชน) ของโรงเรียนบ้านเจาะปันตัง อำเภอบันนังสตา จังหวั ดยะลา โดยนายนันทเดช รามศรี "บทคัดย่อ"
รายงานผลการพัฒนาการนิเทศภายในที่ส่งผลต่อการพัฒนาครูโรงเรียนบ้านเจาะปันตัง โดยนายนันทเดช รามศรี "บทคัดย่อ" การพัฒนาความสามารถในการเขียนเรื่องสั้นจากภาพ ของนักเรียนที่มีปัญหา ทางการเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ โดยใช้รูปแบบการสอน แบบ SSPS โดยนางกรุณา พูลกัญ"บทคัดย่อ"
การพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการอ่าน การเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงมาตรา แม่กก แม่กด แม่กน และแม่กบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนคุรุชนพัฒนา โดยนางกุลนิดา ปานเพ็ชร   "บทคัดย่อ" การพัฒนาชุดนิเทศการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การจัดการเรียนรู้ของครู นางสาวอรวรรณ ปล้องไหม ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1    "บทสรุปสำหรับผู้บริหาร"
รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ โดยนางเพลินใจ โกไศยกานนท์"บทคัดย่อ" การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนวัดหน้าถ้ำ(พุทธไสยานุสรณ์) โดยนางเกษร พรหมแก้ว บทคัดย่อ"
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยอุ่นไอรักโดยใช้รูปแบบอุ่นไอรักเพื่อแก้ปัญหา นักเรียนอ่านหนังสือไม่ออก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ โดยนางภัททิยา สุทธิพงศธร "บทคัดย่อ" รายงานผลการใช้แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง และการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยนางเสริมศรี ดีบุญธรรม บทคัดย่อ"
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ?านวังสําราญ อําเภอยะหา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2 โดยนายอิสเหาะ แมดือราแม "บทคัดย่อ" การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยนายฉลอง แก้ววิจิตร "บทคัดย่อ"
การประเมินโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านยุโป(รุ่งวิทยา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 โดยเบญจณี โลหะปณิธาน "บทคัดย่อ" การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กก กด กน และกบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการใช้แบบฝึก โดยนางกุลนิดา ปานเพ็ชร "บทคัดย่อ"
การใช้กระบวนการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู โรงเรียนบ้านกือเม็ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 โดยนายนิคเรศ ชุมประเวศ "บทคัดย่อ" รายงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 โดยนายอนันต์ กะดะแซ "บทคัดย่อ"
ศึกษาสภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับองค์ประกอบที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโรงเรียนบ้านตาเซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 โดยนายสุจิน บุญลิ่มเต็ง "บทคัดย่อ"