ระบบรายงานผลการประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1 - ม.3
โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา)
ศูนย์ควบคุมระบบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน
  
แจ้งเตือน...การรายงานข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์จะต้องไม่มี เครื่องหมาย ! (อัศเจรีย์) สีแดง
 ระบบเปิดกรอกข้อมูลระหว่างวันที่ 4-15 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น 
จำนวนโรงเรียนที่รายงานข้อมูลชั้น ป.1-3(ทุกสังกัด) 1,471 โรง แสดงรายชื่อโรงเรียน
 แสดงรายชื่อหน่วยงานที่รายงานข้อมูล ชั้น ป.1-3 แล้ว >> สพฐ. สช. ตชด. <<
จำนวนโรงเรียนที่รายงานข้อมูลชั้น ป.4-6(สังกัดสช. และ ตชด.) 213 โรง แสดงรายชื่อโรงเรียน
 แสดงรายชื่อหน่วยงานที่รายงานข้อมูล ชั้น ป.4-6 แล้ว >> สช. ตชด. <<
จำนวนโรงเรียนที่รายงานข้อมูลชั้น ม.1-3(สังกัด สช.) 256 โรง แสดงรายชื่อโรงเรียน
 แสดงรายชื่อหน่วยงานที่รายงานข้อมูล ชั้น ม.1-3 แล้ว >> สช. <<
 ดาวน์โหลดไฟล์ Template รายชื่อนักเรียนระดับปรับปรุง สำหรับโรงเรียน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561(เหมือนกับครั้งที่ 1-3)
 สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ใช้รหัส Smis 8 หลัก ในการล็อกอินเข้าระบบ(ทั้งชื่อล็อกอินและรหัสผ่าน)
 และสำหรับโรงเรียนในสังกัด สช. ใช้รหัส O-net 10 หลัก ในการล็อกอินเข้าระบบ(ทั้งชื่อล็อกอินและรหัสผ่าน) 
 คู่มือการใช้งานสำหรับโรงเรียน >> คลิ๊กที่นี่ <<
 
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมโดย ศน.อครัญญ บากา สพป.ยะลา เขต 1
© e-Read and e-Write V.3.261118 2017-2020. CopyRight All Rights Reserved.