ระบบรายงานผลการประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1 - ม.3
โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา)
ศูนย์ควบคุมระบบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน
  
แจ้งเตือน...การรายงานข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์จะต้องไม่มี เครื่องหมาย ! (ตกใจ) สีแดง
จำนวนโรงเรียนที่รายงานข้อมูล(ทุกสังกัด) 1,489 โรง แสดงทั้งหมด 
 ดาวน์โหลดไฟล์ Template รายชื่อนักเรียนระดับปรับปรุง สำหรับโรงเรียน ฉบับปรับปรุงใหม่ ครั้งที่ 2 
สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ใช้รหัส Smis 8 หลักเท่านั้น ในการล็อกอินเข้าระบบ(ทั้งชื่อล็อกอินและรหัสผ่าน)
และสำหรับโรงเรียนในสังกัด สช. ใช้รหัส O-net 10 หลักเท่านั้น ในการล็อกอินเข้าระบบ(ทั้งชื่อล็อกอินและรหัสผ่าน)
 คู่มือการใช้งานสำหรับโรงเรียน >> คลิ๊กที่นี่ <<