ระบบรายงานผลการประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา)
สรุปผลการรายงานผลการประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-3 โดยใช้เครื่องมือจากสถาบันภาษาไทย สพฐ.
 
 เปรียบเทียบผลการประเมินนักเรียนชั้น ป.1-3 การอ่าน เขียน ฟังและพูด ครั้งที่ 1-4 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 
      ครั้งที่ 4 (7-13 กุมภาพันธ์ 2562) แยกตามหน่วยงาน (สพฐ./สช./ตชด.) 
 รวมชั้น ป.1-3
 ชั้น ป.1
 ชั้น ป.2
 ชั้น ป.3
      ครั้งที่ 4 (7-13 กุมภาพันธ์ 2562) แยกตามสังกัด (สพฐ./สช./ตชด.) 
 รวมชั้น ป.1-3 พร้อมกราฟ
 ชั้น ป.1 พร้อมกราฟ
 ชั้น ป.2 พร้อมกราฟ
 ชั้น ป.3 พร้อมกราฟ
      ครั้งที่ 3 (25-30 พฤศจิกายน 2561) แยกตามหน่วยงาน (สพฐ./สช./ตชด.)
 รวมชั้น ป.1-3
 ชั้น ป.1
 ชั้น ป.2
 ชั้น ป.3
      ครั้งที่ 3 (25-30 พฤศจิกายน 2561) แยกตามสังกัด (สพฐ./สช./ตชด.)
 รวมชั้น ป.1-3 พร้อมกราฟ
 ชั้น ป.1 พร้อมกราฟ
 ชั้น ป.2 พร้อมกราฟ
 ชั้น ป.3 พร้อมกราฟ
      ครั้งที่ 2 (3-7 กันยายน 2561) แยกตามหน่วยงาน (สพฐ./สช./ตชด.)
 รวมชั้น ป.1-3
 ชั้น ป.1
 ชั้น ป.2
 ชั้น ป.3
      ครั้งที่ 2 (3-7 กันยายน 2561) แยกตามสังกัด (สพฐ./สช./ตชด.)
 รวมชั้น ป.1-3 พร้อมกราฟ
 ชั้น ป.1 พร้อมกราฟ
 ชั้น ป.2 พร้อมกราฟ
 ชั้น ป.3 พร้อมกราฟ
      ครั้งที่ 1 (26-28 มิถุนายน 2561) แยกตามหน่วยงาน (สพฐ./สช./ตชด.)
 รวมชั้น ป.1-3
 ชั้น ป.1
 ชั้น ป.2
 ชั้น ป.3
      ครั้งที่ 1 (26-28 มิถุนายน 2561) แยกตามสังกัด (สพฐ./สช./ตชด.)
 รวมชั้น ป.1-3 พร้อมกราฟ
 ชั้น ป.1 พร้อมกราฟ
 ชั้น ป.2 พร้อมกราฟ
 ชั้น ป.3 พร้อมกราฟ