ระบบรายงานผลการประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา)
  

สรุปการรายงานผลการประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-3 ครั้งที่ 1 (26-28 มิถุนายน 2561) แยกตามสังกัด

สังกัด จำนวน ร.ร. จำนวนนักเรียน
สอบ
การอ่านออกเสียง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การอ่านรู้เรื่อง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนคำ
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนเรื่อง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การฟัง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การพูด
(จำนวนนักเรียนปกติ)
ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม
สพฐ. 1,222 83,801 38,985
(46.52)
19,369
(23.11)
13,889
(16.57)
11,558
(13.79)
83,801 6,967
(13.08)
19,489
(36.59)
21,192
(39.79)
5,612
(10.54)
53,260 28,982
(34.58)
19,210
(22.92)
17,844
(21.29)
17,765
(21.20)
83,801 11,225
(21.08)
16,242
(30.50)
14,831
(27.85)
10,962
(20.58)
53,260 27,529
(32.85)
21,977
(26.23)
25,722
(30.69)
8,573
(10.23)
83,801 17,226
(20.56)
26,603
(31.75)
26,949
(32.16)
13,023
(15.54)
83,801
สช. 225 45,191 21,284
(47.10)
11,283
(24.97)
8,024
(17.76)
4,600
(10.18)
45,191 5,832
(20.60)
11,028
(38.95)
9,562
(33.77)
1,892
(6.68)
28,314 17,075
(37.78)
11,248
(24.89)
9,419
(20.84)
7,449
(16.48)
45,191 7,308
(25.81)
8,978
(31.71)
7,630
(26.95)
4,398
(15.53)
28,314 17,653
(39.06)
12,457
(27.57)
11,402
(25.23)
3,679
(8.14)
45,191 12,244
(27.09)
14,617
(32.34)
12,751
(28.22)
5,579
(12.35)
45,191
ตชด. 24 1,175 528
(44.94)
299
(25.45)
222
(18.89)
126
(10.72)
1,175 133
(17.80)
325
(43.51)
238
(31.86)
51
(6.83)
747 427
(36.34)
278
(23.66)
240
(20.43)
230
(19.57)
1,175 162
(21.69)
248
(33.20)
204
(27.31)
133
(17.80)
747 451
(38.38)
310
(26.38)
344
(29.28)
70
(5.96)
1,175 251
(21.36)
390
(33.19)
397
(33.79)
137
(11.66)
1,175
รวม 1,471 130,167 60,797
(46.71)
30,951
(23.78)
22,135
(17.01)
16,284
(12.51)
130,167 12,932
(15.71)
30,842
(37.47)
30,992
(37.65)
7,555
(9.18)
82,321 46,484
(35.71)
30,736
(23.61)
27,503
(21.13)
25,444
(19.55)
130,167 18,695
(22.71)
25,468
(30.94)
22,665
(27.53)
15,493
(18.82)
82,321 45,633
(35.06)
34,744
(26.69)
37,468
(28.78)
12,322
(9.47)
130,167 29,721
(22.83)
41,610
(31.97)
40,097
(30.80)
18,739
(14.40)
130,167