ระบบรายงานผลการประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา)
  

สรุปการรายงานผลการประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1 ครั้งที่ 1 (26-28 มิถุนายน 2561) แยกตามสังกัด

สังกัด จำนวน ร.ร. จำนวนนักเรียน
สอบ
การอ่านออกเสียง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนคำ
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การฟัง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การพูด
(จำนวนนักเรียนปกติ)
ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม
สพฐ. 1,222 30,541 14,428
(47.24)
6,750
(22.10)
5,040
(16.50)
4,323
(14.15)
30,541 14,076
(46.09)
6,715
(21.99)
4,466
(14.62)
5,284
(17.30)
30,541 16,643
(54.49)
7,101
(23.25)
4,668
(15.28)
2,129
(6.97)
30,541 7,345
(24.05)
9,309
(30.48)
8,837
(28.93)
5,050
(16.54)
30,541
สช. 225 16,877 8,270
(49.00)
4,188
(24.81)
2,844
(16.85)
1,575
(9.33)
16,877 8,054
(47.72)
4,046
(23.97)
2,700
(16.00)
2,077
(12.31)
16,877 9,386
(55.61)
4,279
(25.35)
2,263
(13.41)
949
(5.62)
16,877 5,007
(29.67)
5,539
(32.82)
4,448
(26.36)
1,883
(11.16)
16,877
ตชด. 24 428 209
(48.83)
89
(20.79)
88
(20.56)
42
(9.81)
428 202
(47.20)
95
(22.20)
66
(15.42)
65
(15.19)
428 264
(61.68)
90
(21.03)
55
(12.85)
19
(4.44)
428 84
(19.63)
125
(29.21)
161
(37.62)
58
(13.55)
428
รวม 1,471 47,846 22,907
(47.88)
11,027
(23.05)
7,972
(16.66)
5,940
(12.41)
47,846 22,332
(46.67)
10,856
(22.69)
7,232
(15.12)
7,426
(15.52)
47,846 26,293
(54.95)
11,470
(23.97)
6,986
(14.60)
3,097
(6.47)
47,846 12,436
(25.99)
14,973
(31.29)
13,446
(28.10)
6,991
(14.61)
47,846