ระบบรายงานผลการประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา)
  

สรุปการรายงานผลการประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ครั้งที่ 1 (26-28 มิถุนายน 2561) แยกตามสังกัด

สังกัด จำนวน ร.ร. จำนวนนักเรียน
สอบ
การอ่านออกเสียง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การอ่านรู้เรื่อง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนคำ
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนเรื่อง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การฟัง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การพูด
(จำนวนนักเรียนปกติ)
ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม
สพฐ. 1,221 26,881 11,674
(43.43)
6,351
(23.63)
4,759
(17.70)
4,097
(15.24)
26,881 3,211
(11.95)
10,043
(37.36)
10,784
(40.12)
2,843
(10.58)
26,881 10,127
(37.67)
5,869
(21.83)
5,464
(20.33)
5,421
(20.17)
26,881 5,614
(20.88)
7,585
(28.22)
7,536
(28.03)
6,146
(22.86)
26,881 5,612
(20.88)
7,794
(28.99)
10,550
(39.25)
2,925
(10.88)
26,881 4,693
(17.46)
8,589
(31.95)
9,291
(34.56)
4,308
(16.03)
26,881
สช. 219 14,889 6,494
(43.62)
3,817
(25.64)
2,904
(19.50)
1,674
(11.24)
14,889 2,861
(19.22)
5,882
(39.51)
5,111
(34.33)
1,035
(6.95)
14,889 5,771
(38.76)
3,493
(23.46)
3,212
(21.57)
2,413
(16.21)
14,889 3,706
(24.89)
4,597
(30.88)
4,142
(27.82)
2,444
(16.41)
14,889 4,346
(29.19)
4,232
(28.42)
4,950
(33.25)
1,361
(9.14)
14,889 3,758
(25.24)
4,682
(31.45)
4,500
(30.22)
1,949
(13.09)
14,889
ตชด. 24 378 147
(38.89)
108
(28.57)
73
(19.31)
50
(13.23)
378 59
(15.61)
156
(41.27)
131
(34.66)
32
(8.47)
378 156
(41.27)
83
(21.96)
62
(16.40)
77
(20.37)
378 73
(19.31)
112
(29.63)
119
(31.48)
74
(19.58)
378 110
(29.10)
100
(26.46)
148
(39.15)
20
(5.29)
378 90
(23.81)
140
(37.04)
114
(30.16)
34
(8.99)
378
รวม 1,464 42,148 18,315
(43.45)
10,276
(24.38)
7,736
(18.35)
5,821
(13.81)
42,148 6,131
(14.55)
16,081
(38.15)
16,026
(38.02)
3,910
(9.28)
42,148 16,054
(38.09)
9,445
(22.41)
8,738
(20.73)
7,911
(18.77)
42,148 9,393
(22.29)
12,294
(29.17)
11,797
(27.99)
8,664
(20.56)
42,148 10,068
(23.89)
12,126
(28.77)
15,648
(37.13)
4,306
(10.22)
42,148 8,541
(20.26)
13,411
(31.82)
13,905
(32.99)
6,291
(14.93)
42,148