ระบบรายงานผลการประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา)
  

สรุปการรายงานผลการประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.3 ครั้งที่ 1 (26-28 มิถุนายน 2561) แยกตามสังกัด

สังกัด จำนวน ร.ร. จำนวนนักเรียน
สอบ
การอ่านออกเสียง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การอ่านรู้เรื่อง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนคำ
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนเรื่อง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การฟัง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การพูด
(จำนวนนักเรียนปกติ)
ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม
สพฐ. 1,222 26,379 12,883
(48.84)
6,268
(23.76)
4,090
(15.50)
3,138
(11.90)
26,379 3,756
(14.24)
9,446
(35.81)
10,408
(39.46)
2,769
(10.50)
26,379 4,779
(18.12)
6,626
(25.12)
7,914
(30.00)
7,060
(26.76)
26,379 5,611
(21.27)
8,657
(32.82)
7,295
(27.65)
4,816
(18.26)
26,379 5,274
(19.99)
7,082
(26.85)
10,504
(39.82)
3,519
(13.34)
26,379 5,188
(19.67)
8,705
(33.00)
8,821
(33.44)
3,665
(13.89)
26,379
สช. 211 13,425 6,520
(48.57)
3,278
(24.42)
2,276
(16.95)
1,351
(10.06)
13,425 2,971
(22.13)
5,146
(38.33)
4,451
(33.15)
857
(6.38)
13,425 3,250
(24.21)
3,709
(27.63)
3,507
(26.12)
2,959
(22.04)
13,425 3,602
(26.83)
4,381
(32.63)
3,488
(25.98)
1,954
(14.55)
13,425 3,921
(29.21)
3,946
(29.39)
4,189
(31.20)
1,369
(10.20)
13,425 3,479
(25.91)
4,396
(32.74)
3,803
(28.33)
1,747
(13.01)
13,425
ตชด. 24 369 172
(46.61)
102
(27.64)
61
(16.53)
34
(9.21)
369 74
(20.05)
169
(45.80)
107
(29.00)
19
(5.15)
369 69
(18.70)
100
(27.10)
112
(30.35)
88
(23.85)
369 89
(24.12)
136
(36.86)
85
(23.04)
59
(15.99)
369 77
(20.87)
120
(32.52)
141
(38.21)
31
(8.40)
369 77
(20.87)
125
(33.88)
122
(33.06)
45
(12.20)
369
รวม 1,457 40,173 19,575
(48.73)
9,648
(24.02)
6,427
(16.00)
4,523
(11.26)
40,173 6,801
(16.93)
14,761
(36.74)
14,966
(37.25)
3,645
(9.07)
40,173 8,098
(20.16)
10,435
(25.98)
11,533
(28.71)
10,107
(25.16)
40,173 9,302
(23.15)
13,174
(32.79)
10,868
(27.05)
6,829
(17.00)
40,173 9,272
(23.08)
11,148
(27.75)
14,834
(36.93)
4,919
(12.24)
40,173 8,744
(21.77)
13,226
(32.92)
12,746
(31.73)
5,457
(13.58)
40,173