ระบบรายงานผลการประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา)
  

สรุปการรายงานผลการประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ครั้งที่ 2 (3-7 กันยายน 2561) ชั้น ป.1-3 แยกตามสังกัด

สังกัด จำนวน ร.ร. จำนวนนักเรียน
สอบ
การอ่านออกเสียง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การอ่านรู้เรื่อง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนคำ
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนเรื่อง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การฟัง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การพูด
(จำนวนนักเรียนปกติ)
ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม
สพฐ. 1,222 83,463 38,903
(46.61)
19,396
(23.24)
14,445
(17.31)
10,719
(12.84)
83,463 20,657
(24.75)
31,137
(37.31)
24,557
(29.42)
7,112
(8.52)
83,463 26,420
(31.65)
20,813
(24.94)
19,560
(23.44)
16,670
(19.97)
83,463 26,392
(31.62)
23,776
(28.49)
19,372
(23.21)
13,923
(16.68)
83,463 27,912
(33.44)
24,066
(28.83)
24,519
(29.38)
6,966
(8.35)
83,463 19,622
(23.51)
28,305
(33.91)
25,201
(30.19)
10,335
(12.38)
83,463
สช. 225 44,835 20,994
(46.83)
11,113
(24.79)
8,000
(17.84)
4,728
(10.55)
44,835 13,767
(30.71)
16,695
(37.24)
12,028
(26.83)
2,345
(5.23)
44,835 15,389
(34.32)
11,430
(25.49)
10,088
(22.50)
7,928
(17.68)
44,835 15,490
(34.55)
12,741
(28.42)
10,381
(23.15)
6,223
(13.88)
44,835 16,526
(36.86)
13,083
(29.18)
12,034
(26.84)
3,192
(7.12)
44,835 12,243
(27.31)
15,005
(33.47)
13,141
(29.31)
4,446
(9.92)
44,835
ตชด. 24 1,156 517
(44.72)
364
(31.49)
180
(15.57)
95
(8.22)
1,156 314
(27.16)
495
(42.82)
304
(26.30)
43
(3.72)
1,156 348
(30.10)
332
(28.72)
276
(23.88)
200
(17.30)
1,156 309
(26.73)
384
(33.22)
318
(27.51)
145
(12.54)
1,156 388
(33.56)
414
(35.81)
305
(26.38)
49
(4.24)
1,156 273
(23.62)
449
(38.84)
333
(28.81)
101
(8.74)
1,156
รวม 1,471 129,454 60,414
(46.67)
30,873
(23.85)
22,625
(17.48)
15,542
(12.01)
129,454 34,738
(26.83)
48,327
(37.33)
36,889
(28.50)
9,500
(7.34)
129,454 42,157
(32.57)
32,575
(25.16)
29,924
(23.12)
24,798
(19.16)
129,454 42,191
(32.59)
36,901
(28.51)
30,071
(23.23)
20,291
(15.67)
129,454 44,826
(34.63)
37,563
(29.02)
36,858
(28.47)
10,207
(7.88)
129,454 32,138
(24.83)
43,759
(33.80)
38,675
(29.88)
14,882
(11.50)
129,454