ระบบรายงานผลการประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา)
  

สรุปการรายงานผลการประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1 ครั้งที่ 2 (3-7 กันยายน 2561) แยกตามสังกัด

สังกัด จำนวน ร.ร. จำนวนนักเรียน
สอบ
การอ่านออกเสียง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การอ่านรู้เรื่อง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนคำ
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนเรื่อง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การฟัง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การพูด
(จำนวนนักเรียนปกติ)
ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม
สพฐ. 1,220 30,374 12,771
(42.05)
6,671
(21.96)
5,768
(18.99)
5,164
(17.00)
30,374 13,417
(44.17)
9,238
(30.41)
4,665
(15.36)
3,054
(10.05)
30,374 11,806
(38.87)
6,515
(21.45)
5,854
(19.27)
6,199
(20.41)
30,374 13,565
(44.66)
5,678
(18.69)
5,334
(17.56)
5,797
(19.09)
30,374 14,688
(48.36)
7,963
(26.22)
5,689
(18.73)
2,034
(6.70)
30,374 8,368
(27.55)
9,875
(32.51)
8,177
(26.92)
3,954
(13.02)
30,374
สช. 225 16,729 7,319
(43.75)
4,161
(24.87)
3,101
(18.54)
2,148
(12.84)
16,729 8,426
(50.37)
5,264
(31.47)
2,180
(13.03)
859
(5.13)
16,729 6,743
(40.31)
3,892
(23.26)
3,247
(19.41)
2,847
(17.02)
16,729 7,485
(44.74)
3,579
(21.39)
3,032
(18.12)
2,633
(15.74)
16,729 8,108
(48.47)
4,669
(27.91)
3,070
(18.35)
882
(5.27)
16,729 4,953
(29.61)
5,589
(33.41)
4,513
(26.98)
1,674
(10.01)
16,729
ตชด. 24 416 185
(44.47)
124
(29.81)
70
(16.83)
37
(8.89)
416 200
(48.08)
156
(37.50)
50
(12.02)
10
(2.40)
416 151
(36.30)
121
(29.09)
82
(19.71)
62
(14.90)
416 158
(37.98)
98
(23.56)
93
(22.36)
67
(16.11)
416 188
(45.19)
139
(33.41)
83
(19.95)
6
(1.44)
416 96
(23.08)
141
(33.89)
139
(33.41)
40
(9.62)
416
รวม 1,469 47,519 20,275
(42.67)
10,956
(23.06)
8,939
(18.81)
7,349
(15.47)
47,519 22,043
(46.39)
14,658
(30.85)
6,895
(14.51)
3,923
(8.26)
47,519 18,700
(39.35)
10,528
(22.16)
9,183
(19.32)
9,108
(19.17)
47,519 21,208
(44.63)
9,355
(19.69)
8,459
(17.80)
8,497
(17.88)
47,519 22,984
(48.37)
12,771
(26.88)
8,842
(18.61)
2,922
(6.15)
47,519 13,417
(28.24)
15,605
(32.84)
12,829
(27.00)
5,668
(11.93)
47,519