ระบบรายงานผลการประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา)
  

สรุปการรายงานผลการประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ครั้งที่ 2 (3-7 กันยายน 2561) แยกตามสังกัด

สังกัด จำนวน ร.ร. จำนวนนักเรียน
สอบ
การอ่านออกเสียง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การอ่านรู้เรื่อง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนคำ
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนเรื่อง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การฟัง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การพูด
(จำนวนนักเรียนปกติ)
ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม
สพฐ. 1,221 26,756 12,760
(47.69)
6,425
(24.01)
4,511
(16.86)
3,060
(11.44)
26,756 3,883
(14.51)
11,790
(44.06)
8,999
(33.63)
2,084
(7.79)
26,756 7,295
(27.26)
7,119
(26.61)
6,778
(25.33)
5,564
(20.80)
26,756 5,828
(21.78)
8,707
(32.54)
7,527
(28.13)
4,694
(17.54)
26,756 7,735
(28.91)
8,745
(32.68)
8,055
(30.11)
2,221
(8.30)
26,756 5,557
(20.77)
9,095
(33.99)
8,761
(32.74)
3,343
(12.49)
26,756
สช. 219 14,750 7,007
(47.51)
3,705
(25.12)
2,664
(18.06)
1,374
(9.32)
14,750 3,098
(21.00)
6,209
(42.09)
4,729
(32.06)
714
(4.84)
14,750 4,495
(30.47)
3,807
(25.81)
3,679
(24.94)
2,769
(18.77)
14,750 3,968
(26.90)
4,618
(31.31)
4,125
(27.97)
2,039
(13.82)
14,750 5,014
(33.99)
4,533
(30.73)
4,124
(27.96)
1,079
(7.32)
14,750 3,871
(26.24)
4,912
(33.30)
4,495
(30.47)
1,472
(9.98)
14,750
ตชด. 24 377 174
(46.15)
113
(29.97)
55
(14.59)
35
(9.28)
377 51
(13.53)
164
(43.50)
144
(38.20)
18
(4.77)
377 95
(25.20)
102
(27.06)
99
(26.26)
81
(21.49)
377 76
(20.16)
151
(40.05)
102
(27.06)
48
(12.73)
377 129
(34.22)
134
(35.54)
98
(25.99)
16
(4.24)
377 105
(27.85)
150
(39.79)
94
(24.93)
28
(7.43)
377
รวม 1,464 41,883 19,941
(47.61)
10,243
(24.46)
7,230
(17.26)
4,469
(10.67)
41,883 7,032
(16.79)
18,163
(43.37)
13,872
(33.12)
2,816
(6.72)
41,883 11,885
(28.38)
11,028
(26.33)
10,556
(25.20)
8,414
(20.09)
41,883 9,872
(23.57)
13,476
(32.18)
11,754
(28.06)
6,781
(16.19)
41,883 12,878
(30.75)
13,412
(32.02)
12,277
(29.31)
3,316
(7.92)
41,883 9,533
(22.76)
14,157
(33.80)
13,350
(31.87)
4,843
(11.56)
41,883