ระบบรายงานผลการประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา)
  

สรุปการรายงานผลการประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.3 ครั้งที่ 2 (3-7 กันยายน 2561) แยกตามสังกัด

สังกัด จำนวน ร.ร. จำนวนนักเรียน
สอบ
การอ่านออกเสียง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การอ่านรู้เรื่อง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนคำ
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนเรื่อง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การฟัง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การพูด
(จำนวนนักเรียนปกติ)
ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม
สพฐ. 1,221 26,333 13,372
(50.78)
6,300
(23.92)
4,166
(15.82)
2,495
(9.47)
26,333 3,357
(12.75)
10,109
(38.39)
10,893
(41.37)
1,974
(7.50)
26,333 7,319
(27.79)
7,179
(27.26)
6,928
(26.31)
4,907
(18.63)
26,333 6,999
(26.58)
9,391
(35.66)
6,511
(24.73)
3,432
(13.03)
26,333 5,489
(20.84)
7,358
(27.94)
10,775
(40.92)
2,711
(10.30)
26,333 5,697
(21.63)
9,335
(35.45)
8,263
(31.38)
3,038
(11.54)
26,333
สช. 208 13,356 6,668
(49.93)
3,247
(24.31)
2,235
(16.73)
1,206
(9.03)
13,356 2,243
(16.79)
5,222
(39.10)
5,119
(38.33)
772
(5.78)
13,356 4,151
(31.08)
3,731
(27.94)
3,162
(23.67)
2,312
(17.31)
13,356 4,037
(30.23)
4,544
(34.02)
3,224
(24.14)
1,551
(11.61)
13,356 3,404
(25.49)
3,881
(29.06)
4,840
(36.24)
1,231
(9.22)
13,356 3,419
(25.60)
4,504
(33.72)
4,133
(30.94)
1,300
(9.73)
13,356
ตชด. 24 363 158
(43.53)
127
(34.99)
55
(15.15)
23
(6.34)
363 63
(17.36)
175
(48.21)
110
(30.30)
15
(4.13)
363 102
(28.10)
109
(30.03)
95
(26.17)
57
(15.70)
363 75
(20.66)
135
(37.19)
123
(33.88)
30
(8.26)
363 71
(19.56)
141
(38.84)
124
(34.16)
27
(7.44)
363 72
(19.83)
158
(43.53)
100
(27.55)
33
(9.09)
363
รวม 1,453 40,052 20,198
(50.43)
9,674
(24.15)
6,456
(16.12)
3,724
(9.30)
40,052 5,663
(14.14)
15,506
(38.71)
16,122
(40.25)
2,761
(6.89)
40,052 11,572
(28.89)
11,019
(27.51)
10,185
(25.43)
7,276
(18.17)
40,052 11,111
(27.74)
14,070
(35.13)
9,858
(24.61)
5,013
(12.52)
40,052 8,964
(22.38)
11,380
(28.41)
15,739
(39.30)
3,969
(9.91)
40,052 9,188
(22.94)
13,997
(34.95)
12,496
(31.20)
4,371
(10.91)
40,052