ระบบรายงานผลการประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา)
  

สรุปการรายงานผลการประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ครั้งที่ 3 (25-30 พฤศจิกายน 2561) ชั้น ป.1-3 แยกตามสังกัด

สังกัด จำนวน ร.ร. จำนวนนักเรียน
สอบ
การอ่านออกเสียง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การอ่านรู้เรื่อง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนคำ
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนเรื่อง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การฟัง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การพูด
(จำนวนนักเรียนปกติ)
ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม
สพฐ. 1,222 82,544 39,229
(47.52)
19,783
(23.97)
14,426
(17.48)
9,106
(11.03)
82,544 16,365
(19.83)
32,598
(39.49)
27,196
(32.95)
6,385
(7.74)
82,544 20,529
(24.87)
20,192
(24.46)
23,357
(28.30)
18,466
(22.37)
82,544 27,389
(33.18)
24,078
(29.17)
19,032
(23.06)
12,045
(14.59)
82,544 23,383
(28.33)
24,664
(29.88)
27,111
(32.84)
7,386
(8.95)
82,544 19,042
(23.07)
29,139
(35.30)
25,731
(31.17)
8,632
(10.46)
82,544
สช. 225 44,751 21,370
(47.75)
11,059
(24.71)
8,038
(17.96)
4,284
(9.57)
44,751 10,575
(23.63)
18,452
(41.23)
13,218
(29.54)
2,506
(5.60)
44,751 12,943
(28.92)
11,185
(24.99)
11,498
(25.69)
9,125
(20.39)
44,751 16,213
(36.23)
13,109
(29.29)
9,706
(21.69)
5,723
(12.79)
44,751 14,883
(33.26)
13,414
(29.97)
13,176
(29.44)
3,278
(7.32)
44,751 12,083
(27.00)
15,129
(33.81)
13,482
(30.13)
4,057
(9.07)
44,751
ตชด. 24 1,138 499
(43.85)
391
(34.36)
174
(15.29)
74
(6.50)
1,138 216
(18.98)
592
(52.02)
278
(24.43)
52
(4.57)
1,138 238
(20.91)
396
(34.80)
295
(25.92)
209
(18.37)
1,138 319
(28.03)
463
(40.69)
233
(20.47)
123
(10.81)
1,138 328
(28.82)
446
(39.19)
294
(25.83)
70
(6.15)
1,138 296
(26.01)
442
(38.84)
321
(28.21)
79
(6.94)
1,138
รวม 1,471 128,433 61,098
(47.57)
31,233
(24.32)
22,638
(17.63)
13,464
(10.48)
128,433 27,156
(21.14)
51,642
(40.21)
40,692
(31.68)
8,943
(6.96)
128,433 33,710
(26.25)
31,773
(24.74)
35,150
(27.37)
27,800
(21.65)
128,433 43,921
(34.20)
37,650
(29.31)
28,971
(22.56)
17,891
(13.93)
128,433 38,594
(30.05)
38,524
(30.00)
40,581
(31.60)
10,734
(8.36)
128,433 31,421
(24.46)
44,710
(34.81)
39,534
(30.78)
12,768
(9.94)
128,433