ระบบรายงานผลการประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา)
  

สรุปการรายงานผลการประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1 ครั้งที่ 3 (25-30 พฤศจิกายน 2561) แยกตามสังกัด

สังกัด จำนวน ร.ร. จำนวนนักเรียน
สอบ
การอ่านออกเสียง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การอ่านรู้เรื่อง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนคำ
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนเรื่อง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การฟัง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การพูด
(จำนวนนักเรียนปกติ)
ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม
สพฐ. 1,222 29,889 12,448
(41.65)
7,016
(23.47)
6,075
(20.33)
4,350
(14.55)
29,889 9,479
(31.71)
12,131
(40.59)
5,708
(19.10)
2,571
(8.60)
29,889 6,960
(23.29)
6,897
(23.08)
8,099
(27.10)
7,933
(26.54)
29,889 13,516
(45.22)
5,719
(19.13)
5,347
(17.89)
5,307
(17.76)
29,889 7,174
(24.00)
8,212
(27.47)
10,883
(36.41)
3,620
(12.11)
29,889 6,678
(22.34)
10,123
(33.87)
9,329
(31.21)
3,759
(12.58)
29,889
สช. 225 16,689 7,100
(42.54)
4,438
(26.59)
3,314
(19.86)
1,837
(11.01)
16,689 5,769
(34.57)
7,038
(42.17)
2,963
(17.75)
919
(5.51)
16,689 4,619
(27.68)
4,058
(24.32)
4,227
(25.33)
3,785
(22.68)
16,689 7,504
(44.96)
3,670
(21.99)
3,119
(18.69)
2,396
(14.36)
16,689 4,737
(28.38)
4,716
(28.26)
5,615
(33.64)
1,621
(9.71)
16,689 4,091
(24.51)
5,477
(32.82)
5,342
(32.01)
1,779
(10.66)
16,689
ตชด. 24 410 170
(41.46)
138
(33.66)
69
(16.83)
33
(8.05)
410 97
(23.66)
241
(58.78)
51
(12.44)
21
(5.12)
410 58
(14.15)
174
(42.44)
104
(25.37)
74
(18.05)
410 139
(33.90)
154
(37.56)
61
(14.88)
56
(13.66)
410 108
(26.34)
162
(39.51)
110
(26.83)
30
(7.32)
410 86
(20.98)
167
(40.73)
115
(28.05)
42
(10.24)
410
รวม 1,471 46,988 19,718
(41.96)
11,592
(24.67)
9,458
(20.13)
6,220
(13.24)
46,988 15,345
(32.66)
19,410
(41.31)
8,722
(18.56)
3,511
(7.47)
46,988 11,637
(24.77)
11,129
(23.68)
12,430
(26.45)
11,792
(25.10)
46,988 21,159
(45.03)
9,543
(20.31)
8,527
(18.15)
7,759
(16.51)
46,988 12,019
(25.58)
13,090
(27.86)
16,608
(35.35)
5,271
(11.22)
46,988 10,855
(23.10)
15,767
(33.56)
14,786
(31.47)
5,580
(11.88)
46,988