ระบบรายงานผลการประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา)
  

สรุปการรายงานผลการประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ครั้งที่ 3 (25-30 พฤศจิกายน 2561) แยกตามสังกัด

สังกัด จำนวน ร.ร. จำนวนนักเรียน
สอบ
การอ่านออกเสียง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การอ่านรู้เรื่อง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนคำ
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนเรื่อง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การฟัง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การพูด
(จำนวนนักเรียนปกติ)
ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม
สพฐ. 1,220 26,570 13,765
(51.81)
6,036
(22.72)
4,275
(16.09)
2,494
(9.39)
26,570 3,532
(13.29)
11,076
(41.69)
10,097
(38.00)
1,865
(7.02)
26,570 8,413
(31.66)
6,694
(25.19)
6,551
(24.66)
4,912
(18.49)
26,570 6,756
(25.43)
8,676
(32.65)
7,340
(27.63)
3,798
(14.29)
26,570 9,679
(36.43)
8,180
(30.79)
6,878
(25.89)
1,833
(6.90)
26,570 6,149
(23.14)
9,695
(36.49)
8,213
(30.91)
2,513
(9.46)
26,570
สช. 219 14,752 7,658
(51.91)
3,308
(22.42)
2,555
(17.32)
1,231
(8.34)
14,752 2,413
(16.36)
6,240
(42.30)
5,355
(36.30)
744
(5.04)
14,752 5,164
(35.01)
3,597
(24.38)
3,402
(23.06)
2,589
(17.55)
14,752 4,474
(30.33)
4,896
(33.19)
3,535
(23.96)
1,847
(12.52)
14,752 6,143
(41.64)
4,410
(29.89)
3,409
(23.11)
790
(5.36)
14,752 4,305
(29.18)
5,084
(34.46)
4,239
(28.74)
1,124
(7.62)
14,752
ตชด. 24 374 165
(44.12)
130
(34.76)
59
(15.78)
20
(5.35)
374 58
(15.51)
201
(53.74)
98
(26.20)
17
(4.55)
374 104
(27.81)
110
(29.41)
80
(21.39)
80
(21.39)
374 84
(22.46)
145
(38.77)
100
(26.74)
45
(12.03)
374 121
(32.35)
133
(35.56)
95
(25.40)
25
(6.68)
374 116
(31.02)
147
(39.30)
89
(23.80)
22
(5.88)
374
รวม 1,463 41,696 21,588
(51.77)
9,474
(22.72)
6,889
(16.52)
3,745
(8.98)
41,696 6,003
(14.40)
17,517
(42.01)
15,550
(37.29)
2,626
(6.30)
41,696 13,681
(32.81)
10,401
(24.94)
10,033
(24.06)
7,581
(18.18)
41,696 11,314
(27.13)
13,717
(32.90)
10,975
(26.32)
5,690
(13.65)
41,696 15,943
(38.24)
12,723
(30.51)
10,382
(24.90)
2,648
(6.35)
41,696 10,570
(25.35)
14,926
(35.80)
12,541
(30.08)
3,659
(8.78)
41,696