ระบบรายงานผลการประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา)
  

สรุปการรายงานผลการประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.3 ครั้งที่ 3 (25-30 พฤศจิกายน 2561) แยกตามสังกัด

สังกัด จำนวน ร.ร. จำนวนนักเรียน
สอบ
การอ่านออกเสียง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การอ่านรู้เรื่อง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนคำ
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนเรื่อง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การฟัง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การพูด
(จำนวนนักเรียนปกติ)
ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม
สพฐ. 1,222 26,085 13,016
(49.90)
6,731
(25.80)
4,076
(15.63)
2,262
(8.67)
26,085 3,354
(12.86)
9,391
(36.00)
11,391
(43.67)
1,949
(7.47)
26,085 5,156
(19.77)
6,601
(25.31)
8,707
(33.38)
5,621
(21.55)
26,085 7,117
(27.28)
9,683
(37.12)
6,345
(24.32)
2,940
(11.27)
26,085 6,530
(25.03)
8,272
(31.71)
9,350
(35.84)
1,933
(7.41)
26,085 6,215
(23.83)
9,321
(35.73)
8,189
(31.39)
2,360
(9.05)
26,085
สช. 209 13,310 6,612
(49.68)
3,313
(24.89)
2,169
(16.30)
1,216
(9.14)
13,310 2,393
(17.98)
5,174
(38.87)
4,900
(36.81)
843
(6.33)
13,310 3,160
(23.74)
3,530
(26.52)
3,869
(29.07)
2,751
(20.67)
13,310 4,235
(31.82)
4,543
(34.13)
3,052
(22.93)
1,480
(11.12)
13,310 4,003
(30.08)
4,288
(32.22)
4,152
(31.19)
867
(6.51)
13,310 3,687
(27.70)
4,568
(34.32)
3,901
(29.31)
1,154
(8.67)
13,310
ตชด. 24 354 164
(46.33)
123
(34.75)
46
(12.99)
21
(5.93)
354 61
(17.23)
150
(42.37)
129
(36.44)
14
(3.95)
354 76
(21.47)
112
(31.64)
111
(31.36)
55
(15.54)
354 96
(27.12)
164
(46.33)
72
(20.34)
22
(6.21)
354 99
(27.97)
151
(42.66)
89
(25.14)
15
(4.24)
354 94
(26.55)
128
(36.16)
117
(33.05)
15
(4.24)
354
รวม 1,455 39,749 19,792
(49.79)
10,167
(25.58)
6,291
(15.83)
3,499
(8.80)
39,749 5,808
(14.61)
14,715
(37.02)
16,420
(41.31)
2,806
(7.06)
39,749 8,392
(21.11)
10,243
(25.77)
12,687
(31.92)
8,427
(21.20)
39,749 11,448
(28.80)
14,390
(36.20)
9,469
(23.82)
4,442
(11.18)
39,749 10,632
(26.75)
12,711
(31.98)
13,591
(34.19)
2,815
(7.08)
39,749 9,996
(25.15)
14,017
(35.26)
12,207
(30.71)
3,529
(8.88)
39,749