ระบบรายงานผลการประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา)
  

สรุปการรายงานผลการประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ครั้งที่ 4 (7-13 กุมภาพันธ์ 2562) ชั้น ป.1-3 แยกตามสังกัด

สังกัด จำนวน ร.ร. จำนวนนักเรียน
สอบ
การอ่านออกเสียง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การอ่านรู้เรื่อง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนคำ
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนเรื่อง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การฟัง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การพูด
(จำนวนนักเรียนปกติ)
ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม
สพฐ. 1,222 82,312 39,274
(47.71)
20,101
(24.42)
14,456
(17.56)
8,481
(10.30)
82,312 20,430
(24.82)
33,250
(40.40)
23,488
(28.54)
5,144
(6.25)
82,312 20,302
(24.66)
21,195
(25.75)
23,495
(28.54)
17,320
(21.04)
82,312 31,349
(38.09)
23,600
(28.67)
17,525
(21.29)
9,838
(11.95)
82,312 35,284
(42.87)
23,317
(28.33)
19,146
(23.26)
4,565
(5.55)
82,312 22,799
(27.70)
29,680
(36.06)
22,864
(27.78)
6,969
(8.47)
82,312
สช. 225 44,637 20,445
(45.80)
11,228
(25.15)
8,408
(18.84)
4,556
(10.21)
44,637 12,924
(28.95)
18,046
(40.43)
11,488
(25.74)
2,179
(4.88)
44,637 12,483
(27.97)
11,649
(26.10)
11,479
(25.72)
9,026
(20.22)
44,637 17,654
(39.55)
13,008
(29.14)
9,166
(20.53)
4,809
(10.77)
44,637 19,863
(44.50)
13,160
(29.48)
9,659
(21.64)
1,955
(4.38)
44,637 14,462
(32.40)
14,973
(33.54)
11,845
(26.54)
3,357
(7.52)
44,637
ตชด. 24 1,133 502
(44.31)
373
(32.92)
150
(13.24)
108
(9.53)
1,133 305
(26.92)
512
(45.19)
277
(24.45)
39
(3.44)
1,133 302
(26.65)
318
(28.07)
296
(26.13)
217
(19.15)
1,133 444
(39.19)
387
(34.16)
178
(15.71)
124
(10.94)
1,133 461
(40.69)
354
(31.24)
281
(24.80)
37
(3.27)
1,133 340
(30.01)
442
(39.01)
292
(25.77)
59
(5.21)
1,133
รวม 1,471 128,082 60,221
(47.02)
31,702
(24.75)
23,014
(17.97)
13,145
(10.26)
128,082 33,659
(26.28)
51,808
(40.45)
35,253
(27.52)
7,362
(5.75)
128,082 33,087
(25.83)
33,162
(25.89)
35,270
(27.54)
26,563
(20.74)
128,082 49,447
(38.61)
36,995
(28.88)
26,869
(20.98)
14,771
(11.53)
128,082 55,608
(43.42)
36,831
(28.76)
29,086
(22.71)
6,557
(5.12)
128,082 37,601
(29.36)
45,095
(35.21)
35,001
(27.33)
10,385
(8.11)
128,082