ระบบรายงานผลการประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา)
  

สรุปการรายงานผลการประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1 ครั้งที่ 4 (7-13 กุมภาพันธ์ 2562) แยกตามสังกัด

สังกัด จำนวน ร.ร. จำนวนนักเรียน
สอบ
การอ่านออกเสียง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การอ่านรู้เรื่อง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนคำ
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนเรื่อง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การฟัง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การพูด
(จำนวนนักเรียนปกติ)
ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม
สพฐ. 1,222 29,759 11,503
(38.65)
7,554
(25.38)
6,401
(21.51)
4,301
(14.45)
29,759 12,115
(40.71)
10,839
(36.42)
4,705
(15.81)
2,100
(7.06)
29,759 7,755
(26.06)
7,113
(23.90)
8,046
(27.04)
6,845
(23.00)
29,759 16,263
(54.65)
5,031
(16.91)
4,437
(14.91)
4,028
(13.54)
29,759 14,788
(49.69)
8,177
(27.48)
5,331
(17.91)
1,463
(4.92)
29,759 8,543
(28.71)
10,603
(35.63)
7,829
(26.31)
2,784
(9.36)
29,759
สช. 225 16,649 6,353
(38.16)
4,612
(27.70)
3,600
(21.62)
2,084
(12.52)
16,649 7,113
(42.72)
6,384
(38.34)
2,405
(14.45)
747
(4.49)
16,649 4,970
(29.85)
4,311
(25.89)
4,039
(24.26)
3,329
(20.00)
16,649 8,742
(52.51)
3,512
(21.09)
2,581
(15.50)
1,814
(10.90)
16,649 7,975
(47.90)
5,163
(31.01)
2,970
(17.84)
541
(3.25)
16,649 5,600
(33.64)
5,581
(33.52)
4,255
(25.56)
1,213
(7.29)
16,649
ตชด. 24 401 143
(35.66)
163
(40.65)
46
(11.47)
49
(12.22)
401 148
(36.91)
193
(48.13)
46
(11.47)
14
(3.49)
401 112
(27.93)
135
(33.67)
70
(17.46)
84
(20.95)
401 218
(54.36)
95
(23.69)
25
(6.23)
63
(15.71)
401 193
(48.13)
114
(28.43)
81
(20.20)
13
(3.24)
401 117
(29.18)
167
(41.65)
91
(22.69)
26
(6.48)
401
รวม 1,471 46,809 17,999
(38.45)
12,329
(26.34)
10,047
(21.46)
6,434
(13.75)
46,809 19,376
(41.39)
17,416
(37.21)
7,156
(15.29)
2,861
(6.11)
46,809 12,837
(27.42)
11,559
(24.69)
12,155
(25.97)
10,258
(21.91)
46,809 25,223
(53.88)
8,638
(18.45)
7,043
(15.05)
5,905
(12.62)
46,809 22,956
(49.04)
13,454
(28.74)
8,382
(17.91)
2,017
(4.31)
46,809 14,260
(30.46)
16,351
(34.93)
12,175
(26.01)
4,023
(8.59)
46,809