ระบบรายงานผลการประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-3
โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา)
  

สรุปการรายงานผลการประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ครั้งที่ 4 (7-13 กุมภาพันธ์ 2562) แยกตามสังกัด

สังกัด จำนวน ร.ร. จำนวนนักเรียน
สอบ
การอ่านออกเสียง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การอ่านรู้เรื่อง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนคำ
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การเขียนเรื่อง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การฟัง
(จำนวนนักเรียนปกติ)
การพูด
(จำนวนนักเรียนปกติ)
ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง รวม
สพฐ. 1,219 26,502 13,903
(52.46)
6,257
(23.61)
4,163
(15.71)
2,179
(8.22)
26,502 4,427
(16.70)
11,948
(45.08)
8,584
(32.39)
1,543
(5.82)
26,502 7,260
(27.39)
7,203
(27.18)
7,200
(27.17)
4,839
(18.26)
26,502 7,206
(27.19)
8,764
(33.07)
7,198
(27.16)
3,334
(12.58)
26,502 11,260
(42.49)
7,284
(27.48)
6,402
(24.16)
1,556
(5.87)
26,502 6,940
(26.19)
9,405
(35.49)
7,868
(29.69)
2,289
(8.64)
26,502
สช. 219 14,721 7,394
(50.23)
3,454
(23.46)
2,559
(17.38)
1,314
(8.93)
14,721 3,146
(21.37)
6,364
(43.23)
4,481
(30.44)
730
(4.96)
14,721 4,354
(29.58)
3,902
(26.51)
3,726
(25.31)
2,739
(18.61)
14,721 4,547
(30.89)
4,850
(32.95)
3,599
(24.45)
1,725
(11.72)
14,721 6,538
(44.41)
3,981
(27.04)
3,479
(23.63)
723
(4.91)
14,721 4,608
(31.30)
4,943
(33.58)
4,055
(27.55)
1,115
(7.57)
14,721
ตชด. 24 380 186
(48.95)
110
(28.95)
56
(14.74)
28
(7.37)
380 97
(25.53)
173
(45.53)
97
(25.53)
13
(3.42)
380 110
(28.95)
98
(25.79)
92
(24.21)
80
(21.05)
380 95
(25.00)
161
(42.37)
93
(24.47)
31
(8.16)
380 152
(40.00)
111
(29.21)
102
(26.84)
15
(3.95)
380 110
(28.95)
149
(39.21)
100
(26.32)
21
(5.53)
380
รวม 1,462 41,603 21,483
(51.64)
9,821
(23.61)
6,778
(16.29)
3,521
(8.46)
41,603 7,670
(18.44)
18,485
(44.43)
13,162
(31.64)
2,286
(5.49)
41,603 11,724
(28.18)
11,203
(26.93)
11,018
(26.48)
7,658
(18.41)
41,603 11,848
(28.48)
13,775
(33.11)
10,890
(26.18)
5,090
(12.23)
41,603 17,950
(43.15)
11,376
(27.34)
9,983
(24.00)
2,294
(5.51)
41,603 11,658
(28.02)
14,497
(34.85)
12,023
(28.90)
3,425
(8.23)
41,603